Xem mẫu

 1. Share by http://rimoka.halinh.vn LẬP TRÌNH DÙNG TOOL 1. Connection:  Trong website, nếu cần lấy dữ liệu từ database thì bạn cần phải tạo 1 connection trước. Một  connection là 1 kết nối đến 1 database và có tầm vực trong toàn bộ website của bạn.  Connection chỉ có thể tạo trong 1 website động. Một website có thể tạo nhiều connection (để  kết nối đến nhiều database) a. Tạo - Vào menu Window  chọn Databases - Nhắp nút + trong panel Databases  chọn MySql Connection - Connection name: Tên connection - MySql Server: địa chỉ Mysql Server - User name: username kết nối đến  database server - Password: mật khẩu - Database: Tên database muốn kết  nối đến - Nhắp OK OK xong, bạn sẽ thấy xuất hiện folder  connections b. Chỉnh  - Nhắp đúp folder connections - Nhắp đúp file connection trong đó Bạn sẽ thấy đoạn code do Dreamweaver tạo ra để kết nối đến datavase. Ở đây có  thể sửa địa chỉ server, tên database, username, password nếu cần thiết - Để tiếng việt hiện được ngoài trang web, hãy thêm lệnh mysql_query("set names  'utf8'") như sau : Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 1
 2. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com c. Kiểm tra kết nối và xem dữ liệu - Kiểm tra: Trong panel Databases: nhắp dấu + trước  tên connection rồi nhắp nút + trước mục Tables (xem  hình), nếu bạn thấy tên các table trong database hiện ra   thì connection kết nối thành công - Xem dữ liệu: nhắp phải chuột tại tên database  muốn xem dữ liệu rồi nhắp View Data d. Xóa Nhắp tên connection rồi gõ Delete 2. Recordset:  Recordset là 1 tập hợp các record lấy từ 1 table nào đó trong database. Muốn hiện dữ liệu  trong database ra trang web, bạn phải tạo recordset. a. Tạo - Mở hoặc tạo 1 trang PHP (không thể tạo recordset trong trang html) - Vào menu Window  chọn Databases - Nhắp nút + trong panel Bindings  chọn Recordset - Name: Tên recordset - Connection: chọn connection đã  tạo - Table: chọn bảng cần lấy dữ liệu  - Columns: Chọn các field cần dùng - Sort: Chọn field sắp xếp dữ liệu  (nếu muốn) - Filter : chỉ định cách lọc dữ liệu  (nếu cần) - Nút Advanced: chuyển qua chế độ  Advanced để xem câu lệnh SQL do  dreamweaver phát sinh cho bạn (xem hình dưới) - Nút Simple: Trở lại chế độ Simple  - Xong nhắp OK Ví dụ: Tạo recordset  có tên là loaitin, lấy dữ liệu từ 2 field idLT, Ten trong bảng  loaitin, chỉ chọn các loại tin có AnHien=1, sắp xếp tăng dần theo ThuTu 2 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 3. Share by http://rimoka.halinh.vn Ví dụ: Tạo recordset  tên là theloai, lấy dữ liệu từ 2 field idTL, TenTL trong bảng  theloai, lọc theo AnHien=1, sắp xếp field ThuTu tăng dần b. Chỉnh recordset  Muốn chỉnh 1 recordset đã có, hãy nhắp đúp tên recordset trong panel Bindings, cửa sổ  recordset hiện lên để bạn hiệu chỉnh c. Xem code tạo recordet Khi tạo xong recordset , Dreamweaver sẽ phát sinh 1 đoạn code để lấy dữ liệu giúp,  muốn xem đoạn này thì qua chế độ code bạn sẽ thấy Hình ảnh sau đây là đoạn code tạo recordset loaitin như yêu cầu ở trên: - Dòng đầu (trong hình trên) là lệnh chọn database - Dòng 2 là câu lệnh SQL - Dòng 3 là tạo recordset - Dòng 4 lấy record đầu tiên trong recordset đưa vào thành array có tên là  $row_TênRecordset - Dòng 5: Số record trong recordset d. Xóa recordset  - Muốn xóa recordset, nhắp tên recordset trong panel Bindings rồi gõ Delete 3. Hiển thị 1 field:  a. Cách 1:  - Nhắp vị trí cần hiện rồi qua chế độ Code - Gõ theo cú pháp sau - Ví dụ: Nếu cần hiện field Ten trong recordset tên loaitin thì gõ như sau: b. Cách 2 - Kéo field cần hiện từ cửa sổ Bindings vào vị trí cần hiện 4. Tạo vùng lặp: Tạo vùng lặp để hiện hết các record trong 1 recordset a. Thao tác chung: - B1: Chuẩn bị nơi chứa field (chèn div, chèn table… nếu cần) và kéo field vào - B2: Chọn tag cần lặp rồi vào Server Behavior nhắp nút +  chọn Repeat Region - B3: Chọn recordset và số record muốn lặp (All record hoặc 1 số record nào đó) Chú ý:  Với 1 recordset, bạn chỉ lặp 1 lần, muốn lặp lại với tag khác, hãy xóa vùng lặp bằng cách  vào  Server Behavior, nhắp Repeat region cần xóa rồi gõ Delete b. Ví dụ 1: Hiện hết dữ liệu trong recordset theloai, tên mỗi thể loại trong tag p: - Tạo recordet như sau Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 3
 4. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com - B1: Kéo field TenTL vào trang web rồi nhắp sau field TenTL Enter xuống hàng  (để tạo tag p quanh field TenTL) - B2: Chọn tag p chứa field TenTL rồi vào Server Behavior, nhắp nút + , chọn  Repeat Region - B3: Chọn recordset theloai và All record  OK (Qua code bạn sẽ thấy tag p nằm trong vòng lặp do) c. Ví dụ 2: Hiện hết dữ liệu trong recordset theloai, tên mỗi thể loại trong tag tr - Vào Server Behavior, nhắp Repeat region rồi gõ Delete - Chèn table 1 hàng, 1 cột, W=100%, Border=1, CellPadd=4, CellSpace=0 - B1: Kéo field TenTL vào ô của bảng  - B2: Chọn tag tr chứa field TenTL rồi vào Server Behavior, nhắp nút + , chọn  Repeat Region - B3: Chọn recordset theloai và All record  OK 4 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 5. Share by http://rimoka.halinh.vn (Qua code bạn sẽ thấy tag tr nằm trong vòng lặp do) d. Ví dụ 3: Hiện hết dữ liệu trong recordset theloai, tên mỗi thể loại trong tag td - Vào Server Behavior, nhắp Repeat region rồi gõ Delete - Chọn tag td chứa field TenTL rồi vào Server Behavior, nhắp nút + , chọn Repeat  Region - Chọn recordset theloai và All record  OK - Nếu muốn thêm 2 ô Trang chủ và Giới thiệu ở đầu và cuối thì bạn qua  code gõ thêm 2 td ở trước và sau vòng lặp do - Kết quả sẽ được thế này: 5. Hiện hình có địa chỉ từ database  Cách thực hiện như sau: - B1: (Chuẩn bị) Tạo hoặc mở 1 trang PHP.  Ví dụ : Mở file quangcao.php - B2: Tạo recordset có field chứa địa chỉ hình: Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 5
 6. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com - B3: Nhắp vị trí cần chèn trong trang web (phía dưới chữ quảng cáo ở cột phải) rồi  vào menu Insert  chọn Images - B4: Chọn Data Source (xem hình) - B5: Chọn field chứa địa chỉ hình (urlHinh) rồi OK - B6: F12 xem thử bạn sẽ thấy hình. Nếu cần lặp thì chọn hình rồi ra lệnh lặp. 6. Nested Repeat Region Là tool giúp bạn trình bày dữ liệu từ 2 bảng có quan hệ 1­nhiều. Tool này nằm trong  extension Developer Toolbox a. Dùng Nested Repeat để hiện dữ liệu từ 2 bảng theloai và loaitin (2 bảng này quan  hệ 1 nhiều) B1: Tạo/mở 1 trang PHP.    Ví dụ: tạo trang nested.php B2: Trên thanh Insert bar, nhắp tab Developer ToolBox rồi nhắp nút Nested Repeat  Region Wizard - Connection: chọn  connection - Master table: chọn bảng  bên quan hệ 1 (theloai) - Primary table: khóa  chính của bảng bên quan hệ 1  (idTL) - Display value: Field mà  bạn muốn hiện trên trang web (chọn  TenTL)   - Detail table: Bảng bên  quan hệ nhiều (loaitin) - Foreign key: Khóa ngoại  của bảng bên quan hệ nhiều (idTL).  Đây là field quan hệ với khóa chính   của bảng bên 1 - Display value: Field bạn  6 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 7. Share by http://rimoka.halinh.vn muốn hiện trong trang web (Ten) - Xong nhắp Next - Chọn cách hiển thị.  (Subtable hoặc List) - Nhắp Finish Dreamweaver sẽ tạo 1 table gồm 2 dòng như sau: B3: Định dạng ­ nếu muốn ­ và F12 Xem thử b. Dùng Nested Repeat để hiện dữ liệu từ 2 bảng binhchon và phuongan (2 bảng  này quan hệ 1 nhiều) Mời bạn tự thực hiện với gợi ý sau - Connection: chọn connection - Master table: binhchon - Primary table: idBC - Display value: Mota - Detail table: phuongan - Foreign key: idBC - Display value: Mota 7. Looper Wizard Là tool giúp bạn trình bày dữ liệu theo dạng nhiều hàng nhiều cột. Tool này nằm trong  extension Developer Toolbox B1: Tạo/mở 1 trang PHP cần dùng tool này B2: Tạo recordset để lấy dữ liệu (nếu chưa có) B3: Đưa các field vào trang web B4: Chọn vùng muốn lặp rồi nhắp nút Looper Wizard (kế nút Nested Repeat Region) B5: chọn kiểu lặp, chọn recordset, số hàng , số cột Lab:  B1: Tạo trang looper.php B2: Tạo recordset như sau:  Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 7
 8. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com B3:Kéo field {TieuDe} vào trang  Nhắp sau field TieuDe,  Enter xuống hàng rồi kéo TomTat vào bên dưới B4: Chọn 2 field mới kéo rồi nhắp nút Looper Wizard  (kế nút Nested Repeat Region) B5: chọn kiểu lặp Horizontal, chọn recordset tin, 5 hàng, 2 cột rồi OK F12 xem thử sẽ thấy kết quả 2 cột tin như hình 8 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 9. Share by http://rimoka.halinh.vn Nếu muốn thay đổi số hàng, số cột, thì nhắp đúp Horizontal Looper trong Server Behavior 8. Tạo link kết có truyền tham số (truyền biến) Muốn liên kết đến 1 file php và truyền tham số cho nó thì bạn gõ địa chỉ liên kết theo cú  pháp sau:  TenFile.php?TenThamSo=GiaTri Ví dụ:  - Trong website, bạn có 1 file tên chitiettin.php, file này làm nhiệm vụ hiện 1 tin nào  đó trong database, chỉ cần cho nó biết id của tin cần hiện.  - Vậy thì ở 1 trang web nào đó trong website, bạn liên kết đến file chitiettin và  truyền biến idTin như sau. chitiettin.php?idTin=183 trong đó 183 là id của tin cần xem.  Giá trị tham số cũng có thể lấy từ database. Ví dụ:  lấy idTin từ database như sau:  chitiettin.php?idTin=  9. Trang web có sử dụng tham số Website của bạn có 1000 tin, cần phải tạo 1000 trang web để hiện từng tin? Dĩ nhiên chúng  ta không làm thế. Bạn chỉ cần tạo 1 trang web động, ví dụ là chitiettin.php. 1 trang web này  có thể hiện 1 tin bất kỳ trong site của bạn, khi link đến nó chỉ cần cho biết id của tin cần  hiện. Nghĩa là các trang web khác link đến trang chitiettin.php với địa chỉ như sau: chitiettin.php?idTin=xxx (xxx là id của tin cần hiện) Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 9
 10. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang chitiettin phải tạo 1 recordset và lọc theo id của tin truyền tới như sau: B1: Tạo trang chitiettin.php (nếu chưa tạo) B2: Tạo recordset lọc theo tham số idTin B3: Kéo các field cần hiện vào 10.  Lặp lồng nhau (tự làm , không dùng wizard) Dưới đây là minh họa với việc thể hiện dữ liệu từ 2 bảng theloai và loaitin a. Tạo trang PHP mới , đặt tên laplongnhau.php (hoặc mở file có sẵn cũng được) b. Tạo recordset cha  Name: theloai Table: theloai Column: idTL, TenTL Filter :  AnHien = Enter value 1 Sort: ThuTu ASC OK c. Tạo recordset con Name: loaitin Table: loaitin  Column: idLT, Ten Filter :  idTL = Enter value 123456789 Sort: ThuTu ASC OK d. Kéo field vào - Kéo field TenTL từ recorset theloai vào.  - Nhắp sau field TenTl, Enter xuống hàng - Kéofield Ten vào bên dưới field Theloai e. Lặp vòng ngoài  (theloai) - Chọn 2 field mới đưa vào trang - Vào Server Behavior  +  Repeat Region  - Chọn recordset theloai và All  Record  OK  - F12 xem thử, sẽ thấy tên các thể loại hiện ra 10 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 11. Share by http://rimoka.halinh.vn F12      f. Lặp vòng trong (loaitin) - Chọn tag p chứa field loaitin.Ten - Vào Server Bahavior  Developer Toolbox  +  Dynamic List  Advanced  Nested Repeat Region  chọn như hình rồi OK   g. Liên kết  - Ở chế độ Design, chọn field Ten - Xuống mục Link trên thanh Porperties, gõ tintrongloai.php?idLT=aa - Qua code, chọn chữ aa rồi kéo field idLT từ recordset loaitin vào thay thế h. Định dạng (nếu cần) - Tạo class : .theloai { font­size: 16px; font­weight: bold;  color: #FFFFFF; background­color: #006699; margin­top: 1px; margin­bottom: 1px; padding­top: 5px; padding­bottom: 5px;   } - Chọn tag p chứa field TenTL rồi set class theloai - Tạo class: .loaitin { background­color: #333333;  margin­top: 1px; margin­bottom: 1px; padding­top: 5px; padding­bottom: 5px;  padding­left: 10px;  } - Tạo class: .loaitin a { color: #FFFF00; text­decoration: none;} - Tạo class: .loaitin a:hover { font­weight: bold; color: #CCFF99; text­decoration: underline; Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 11
 12. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com     } - Chọn tag p chứa field Ten rồi set class loaitin - F12 xem thử 11. Thay thế Nested Repeat bằng menu tạo bởi Sothink  a. Tạo trang PHP mới rồi thực hiện như mục 10 từ mục b đến g (hoặc mở file  laplongnhau_sothink.php) b. Mở tool Sothink, chọn 1 kiểu menu nào đó (ví dụ : Twinkle) rồi OK c. Xóa dữ liệu thừa:  - Menu chính 1: đổi thành Trang chủ. Mục Link: gõ index.php - Menu chính 2: đổi thành TenTL. Mục Link: gõ # - Menu con : đổi thành TenLoaiTin như hình. Mục Link: gõ # - Xóa bớt các mục menu khác, chỉ  để lại 2 menu chính và 1 menu con như trên d. Trong trang laplongnhau_sothink.php - Ở chế độ Design , nhắp chọn nhãn Repeat bao quanh thể loại và loại tin rồi qua  code  - Copy dòng đầu tiên của vùng đang được chọn , hoặc dòng dưới đây e. Qua cửa sổ sothink: - Nhắp menu TenTL bên cột trái rồi nhắp Condition ở cột phải - Paste vào vùng Prefix f. Trong trang laplongnhau_sothink.php - Ở chế độ Design , nhắp chọn nhãn Repeat bao quanh thể loại và loạtin tin rồi  qua code  12 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 13. Share by http://rimoka.halinh.vn - Copy dòng cuối của vùng đang được chọn , hoặc dòng dưới đây   g. Qua cửa sổ sothink: - Nhắp menu TenTL bên cột trái rồi nhắp Condition ở cột phải - Paste vào vùng Suffix h. Trong trang laplongnhau_sothink.php - Ở chế độ Design, nhắp chọn field TenTL rồi qua code  - Copy vùng đang được chọn , hoặc dòng dưới đây i. Qua cửa sổ sothink: - Nhắp menu TenTL bên cột trái rồi nhắp General ở cột phải - Paste vào vùng Text j. Trong trang laplongnhau_sothink.php - Ở chế độ Design, nhắp chọn nhãn Nested Repeat rồi qua code  - Trong vùng code đang được chọn , bạn thấy 3 phần: phần đầu (tạo recordset   loaitin và bắt đầu lặp), phần hiện tên loại tin, phần sau (kết thúc lặp).  Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 13
 14. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com - Hãy copy phần đầu, hoặc đoạn code dưới đây: k. Qua cửa sổ sothink: - Nhắp menu TenLoaiTin bên cột trái rồi nhắp Condition ở cột phải - Paste vào vùng Prefix l. Qua trang laplongnhau_sothink.php - Ở chế độ Design , nhắp chọn nhãn Nested Repeat rồi qua code  - Copy phần sau (kết thúc lặp loại tin) hoặc dòng dưới đây
 15. Share by http://rimoka.halinh.vn   } ?>  m. Qua cửa sổ sothink: - Nhắp menu TenLoaiTin bên cột trái rồi nhắp Condition ở cột phải - Paste vào vùng Suffix n. Qua trang laplongnhau_sothink.php - Ở chế độ Design, nhắp chọn field Ten rồi qua code  - Copy vùng đang được chọn , hoặc dòng dưới đây   o. Qua cửa sổ sothink: - Nhắp menu TenLoaiTin bên cột trái rồi nhắp General ở cột phải - Paste vào vùng Text p. Trong cửa sổ sothink, nhắp nút Publish rồi chọn View/Copy Code… Sẽ hiện cửa  sổ như sau: Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 15
 16. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com q. Nhắp nút Copy All phía trên rồi qua trang laplongnhau_sothink.php, Paste trong  tag head r. Chuyển qua cửa sổ sothink, nhắp nút Copy All phía dưới s. Chuyển qua trang laplongnhau_sothink.php.  - Xóa vùng Repeat, Nested Repeat - Xóa các field TenTL, Ten, các tag p - Paste ra t. Trong đoạn code mới Paste ra, xóa 2 dấu \ bao quanh field TenTL và field Ten     u. Chuyển qua cửa sổ sothink - Mục Resource folder: chọn folder chứa site của bạn - Check mục Copy the resource files (xem hình trên) - Nhắp OK v. Qua trang laplongnhau_sothink.php , F12  16 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
nguon tai.lieu . vn