Xem mẫu

  1. Lập biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã (UBND xã thành phần) để xét đề nghị hưởng chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và ghi nhận tình trạng con đẻ của họ bị dị dạng dị tật Thông tin Lĩnh vực thống kê:Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Hội đồng người có công cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Biên bản xác nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Lập bản khai cá nhân của người hoạt động kháng chiến có 1. Bước 1 xác nhận của UBND xã. Niêm yết danh sách người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hoá học trong thời gian 15 ngày trước 2. Bước 2 khi Hội đồng xác nhận người có công (cấp xã) họp và lập biên bản, danh sách đề nghị xác nhận. UBND cấp xã chuyển các giấy tờ kèm biên bản, danh sách đề nghị xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 3. Bước 3 chất độc hoá học đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản khai cá nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 1. hoá học Số bộ hồ sơ: Văn bản không quy định. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu số 2HH - Bản khai cá nhân Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBX... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không