Xem mẫu

 1. ̃ ́ ̣ ̀ DIÊN TIÊN CÔNG ĐÔNG
 2. Tao thế chủ đông ̣ ̣ • Lôi keo người ta :tinh cach ́ ́ ́ đôc đao, oc sang tao và sự hâp ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ̃ dân • Dân dăt người ta: băng ̃ ́ ̀ đường lôi minh bach, câu truc rõ ́ ̣ ́ ́ rang và đinh hướng chuân ̀ ̣ ̉
 3. Tao tinh huông gợi mở ̣ ̀ ́ • Cá nhân: giup cá nhân kham phá chinh minh, ́ ́ ́ ̀ biêt săn sang công tac với người khac ́ ̃ ̀ ̣ ́ ́ • Liên kêt:tao được cac câu truc nôi kêt sao cho ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ họ thây thoai mai và hôi nhâp được đông thời ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ giup họ đừng đong khung chinh ho. ́ ́ ́ ̣ • Tinh thân:hay băt nhip và gợi ý cho họ trong ̀ ̃ ́ ̣ cac thai độ tich cực để họ hoan thiên chinh ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ minh̀
 4. Tao ân tượng ̣ ́ • Khả năng xử lý (cua người lanh đao) ̉ ̃ ̣ • Sự gân gui (cua môi thanh viên) ̀ ̃ ̉ ̃ ̀ • Vui vẻ hôn nhiên (cua cá nhân và bâu khi) ̀ ̉ ̀ ́ • Thân thiên (cua tinh người, hoan canh) ̣ ̉ ̀ ̀ ̉ chinh phuc họ ̣
 5. Tao thai độ lôi cuôn ̣ ́ ́ • Kich thich băng tâm lý ́ ́ ̀ • Cam nhân băng tổ chức (tông ̉ ̣ ̀ ̉ thể và chi tiêt) ́ • Tôn trong băng nguyên tăc xã ̣ ̀ ́ hôi (cân có cua câp trên và câp ̣ ̀ ̉ ́ ́ dưới)
 6. Tao sự phân khởi ̣ ́ • Sự nhay ben cá nhân :trong ứng xử , hôi ̣ ́ ̣ nhâp̣ • Sự cam xuc: bôc lô, lây lan và công hưởng ̉ ́ ̣ ̣ ̣ • Sự đoan kêt ta với người ̀ ́ • Sự hăng hai: trang thai hân hoan, chinh phuc ́ ̣ ́ ̣ • Sự hai long: cam nhân và thich nghi ̀ ̀ ̉ ́
 7. Biêt duy trì bâu khí ́ ̀ • Tinh thế: chủ đông, đôt biên và lệ thuôc ̀ ̣ ̣ ́ ̣ để tao môt trang thai mới nhăm duy ̣ ̣ ̣ ́ ̀ trì môt câu truc cam xuc mới ̣ ́ ́ ̉ ́ • Đap ứng: cho thanh viên , cho tổ chức ́ ̀ và ban lanh đao ̃ ̣
 8. Biêt tao yêu tố kich thich ́ ̣ ́ ́ ́ • ́ ́ Trân ap • ̀ ̉ Điêu khiên quy nap ̣ • ́ Thông nhât ́ • Sử dung ý kiên ̣ ́ • Tinh kỉ luât ́ ̣ • Trât tự ̣ • Khôn ngoan • Chủ đông ̣
 9. ́ ̀ ̉ Biêt điêu khiên • ̣ ̣ Tao mênh lênh ̣ • Mênh lênh đơn gian ̣ ̣ ̉ • Tinh toan mức độ hiêu quả ́ ́ ̣ • Vẽ ra được kế hoacḥ • Tao hoat đông hợp lý ̣ ̣ ̣ – Có tinh logic ́ – Có tinh đôc đao ́ ̣ ́ – Có tinh dễ lam ́ ̀ – Có tinh bêt ngờ ́ ́ • Lượng giá
 10. Tao bâu khí co: ̣ ̀ ́ • Sinh đông: trong sự hôi nhâp cua môi ̣ ̣ ̣ ̉ ̃ ̀ thanh viên • Ý lực: để tao tinh tâp trung ̣ ́ ̣ • Ưu thế: để kich thich sự lướt thăng ́ ́ ́ • Quy nap: để cung cô, xoay chuyên moi diên ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ̃ biên cua câu truc bâu khí ́ ̉ ́ ́ ̀ • Tâp trung: để tao ân tượng, tinh kỉ luât và ̣ ̣ ́ ́ ̣ sức manh phat huy ̣ ́
 11. Tao tinh binh tinh và tâp trung ̣ ́ ̀ ̃ ̣ • Quyêt đoan (cua nhà lanh đao và ý chỉ tuân ́ ́ ̉ ̃ ̣ ̉ ̀ theo cua thanh viên) • Hanh đông đung (để tao ưu thê) ̀ ̣ ́ ̣ ́ • Xử ly: kip thời và chinh xac ́ ̣ ́ ́
 12. Cac yêu tố lam ́ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̃ công đông mât binh tinh • Sự căng thăng quá mức ̉ • Sự nham chan ̀ ́ • Sự ức chế từ moi phia ̣ ́ • Sự mât binh an ́ ̀ • Mât tự chủ ́ • Mât sự cam phuc ́ ̉ ̣ • Thể lý bât ôń ̉ • Sự thoai hoa trong công viêc ́ ́ ̣
 13. Sự hâp lực ́ •Tinh cam được triên nở ̀ ̉ ̉ •Tâm thế được gợi mở •Niêm tin được phat huy ̀ ́ •Lý tưởng được thể hiên •Muc đich được tiêp cân ̣ ́ ́ ̣ tao thanh xu hướng cang ngay cang ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ phat huy ́
 14. Cac yêu tố cô đơn thường có trong ́ ́ ̣ ̀ công đoan • Bị măc cam: bị anh hưởng trước hoăc sau ̣ ̉ ̉ ̣ hoăc không thoat khoi cam giac tự ti cua ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̉ chinh minh (khi cô đơn ta thường đi nước ́ ̀ đôi để bao toan trang thai binh an) ̉ ̀ ̣ ́ ̀ • Thât bai :thường bị vâp ngã trong công ́ ̣ ́ viêc và it thanh công ̣ ́ ̀ • Bị xa cach: chủ quan + khach quan, ngộ ́ ́ nhân hoăc bị lệ thuôc ̣ ̣ ̣
 15. ́ ̀ Giao tiêp trong công đoan • Cai đep: để lôi cuôn, kich thich, hai hoa ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̀ • Tinh tê: để dễ châp nhân, cân đôi ́ ́ ̣ ́ • Hoan thiên: là yêu tố đinh cao và sông ̀ ̣ ́ ̉ ́ con cua con người ̀ ̉ ST đao đức ̣ ̉ ́ ̣ Nay sinh sang tao: ́ ST nhân cach ̀ ST tâm tinh
 16. Môi quan hệ trong công đoan ́ ̣ ̀ • Hiêu  câp cao ̉ ́ • Biêt  trung binh ́ ̀ • Lam  câp trung gian ̀ ́
 17. Xuc cam tich cực trong công đoan ́ ̉ ́ ̣ ̀ • Dễ nâng cao tâm trang ̣ • Dễ biên đôi trang thai quân binh ́ ̉ ̣ ́ ̀ • Dễ lân lướt (nôi buôn, thât vong, ức chê) ́ ̃ ́ ́ ̣ ́ • Dễ biên đôi ký ức ́ ̉ • Giao thoa nhanh
 18. Để có xuc cam tich cực ́ ̉ ́ cân ̀ • ́ ̀ Sông quân binh • Sông dễ thương ́ • ́ ̀ Sông hôn nhiên • Sông cao thượng ́
 19. Cac chân thương tâm lý trong ́ ́ ̣ công đoaǹ • Dễ cam xuc thai quá ̉ ́ ́ • Rôi loan hô hâp trong ứng xử ́ ̣ ́ • Rôi loan trí nhớ và mức độ nhay ben ́ ̣ ̣ ́ • Rôi loan tinh cam tinh người ́ ̣ ̀ ̉ ̀ • Rôi loan mức độ cam nhân thâu hiêu ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̉
 20. ̣ Công viêc lam ̀ ̉ ây ́ đ uc Th Vị trí ́ ́ Tinh chât ̉ ̃ Thoa man Đư at ̣ tao ơi ́ Vai trò