Xem mẫu

  1. Làng cổ Miệt Vườn Làng c ổ Long Tuy ề n ở tây nam TP C ầ n Th ơ là n ơ i "đ ấ t lành", nhi ề u nhà văn hóa có ti ế ng đ ấ t Nam B ộ đã sinh ra ở đây. Ngày nay, Long Tuy ề n thu hút du khách nh ờ v ẻ đ ẹ p c ủ a nh ữ ng ngôi nhà c ổ cùng v ườ n cây trái xum xuê. Làng c ổ Long Tuy ề n n ằ m ở phía tây nam vàm sông C ầ n Th ơ , nay g ồ m các ph ườ ng Bình Th ủ y, An Th ớ i cùng hai xã Long Tuy ề n, Long Hòa thu ộ c thành ph ố C ầ n Th ơ . Qua quá trình v ậ n đ ộ ng phát tri ể n hàng trăm năm, Long Tuy ề n c ổ kính còn có vinh d ự góp ph ầ n t ạ o nên thành ph ố trung tâm c ả vùng châu th ổ Nam B ộ hôm nay. Ðã đ ế n C ầ n Th ơ , du khách th ườ ng tìm đ ế n Long Tuy ề n b ở i n ơ i đây ngoài c ả nh sông n ướ c h ữ u tình, còn có đ ế n sáu di tích c ấ p qu ố c gia, chi ế m g ầ n m ộ t ph ầ n ba s ố di
  2. tích qu ố c gia c ả t ỉ nh C ầ n Th ơ . Ðình Bình Th ủ y, t ứ c Long Tuy ề n c ổ mi ế u, đ ượ c d ự ng lên t ừ thu ở "khai sinh l ậ p đ ị a" (1844) có quy mô di ệ n tích vào lo ạ i l ớ n (trên 4.000 m2) trong các đình làng C ầ n Th ơ , ph ả n ánh ph ầ n nào t ầ m vóc c ủ a làng c ổ Long Tuy ề n. Ti ề m ẩ n d ướ i mái đình này không ch ỉ là l ị ch s ử truy ề n th ố ng c ộ i ngu ồ n c ủ a m ộ t làng c ổ Nam B ộ mà còn là n ơ i gìn gi ữ nh ữ ng giá tr ị tinh hoa c ủ a văn hóa, văn minh sông n ướ c mi ệ t v ườ n C ầ n Th ơ . H ằ ng năm, vào d ị p l ễ Kỳ Yên (th ượ ng đi ề n: 12, 13, 14 tháng 4 âm l ị ch; h ạ đi ề n: 14, 15 tháng ch ạ p) đ ề u có l ễ r ướ c s ắ c th ầ n; không khí náo nhi ệ t vui t ươ i c ủ a h ộ i làng v ớ i nhi ề u trò ch ơ i dân gian, hát b ộ i, hát Ti ề u. Ðây là m ộ t l ễ h ộ i văn hóa thu hút hàng nghìn dân chúng kh ắ p n ơ i, mang đ ậ m tính ch ấ t n ề n văn minh lúa n ướ c (c ầ u cho qu ố c thái dân an, m ư a thu ậ n gió hòa, gia đ ạ o an khang). C ầ n Th ơ có nhi ề u n ỗ l ự c trong vi ệ c b ả o v ệ gìn gi ữ di tích. Ðình Bình Th ủ y đang đ ượ c trùng tu v ớ i kinh phí trên 1 t ỷ đ ồ ng; chùa Nam Nhã cũng đ ượ c s ử a sang thoáng đãng s ạ ch s ẽ h ơ n; làm đ ườ ng vô H ộ i Linh c ổ t ự ; d ự án tu b ổ v ườ n lan, nhà c ổ Bình Th ủ y... Phong khí văn hóa Long Tuy ề n là s ự hòa quy ệ n c ủ a đ ấ t, n ướ c và con ng ườ i n ơ i đây; là s ự n ở hoa c ủ a quá kh ứ trong lòng hi ệ n t ạ i; là s ự giao thoa gi ữ a truy ề n th ố ng và hi ệ n đ ạ i. Long Tuy ề n tuy ti ế p xúc v ớ i nhi ề u n ề n văn hóa (Hoa, Khmer, Pháp, Nh ậ t, M ỹ ...) nh ư ng v ẫ n t ạ o ra, gi ữ gìn đ ượ c b ả n s ắ c "văn minh mi ệ t v ườ n sông n ướ c" r ấ t riêng, r ấ t đ ộ c đáo và đó chính là n ộ i l ự c, là c ộ i ngu ồ n
  3. s ứ c m ạ nh giúp Long Tuy ề n đ ứ ng v ữ ng, phát tri ể n trên vùng đ ấ t m ớ i đ ầ y bi ế n đ ộ ng. Vườn cò Bằng Lăng Du khách đ ế n Th ố t N ố t, m ộ t huy ệ n giàu ti ề m năng kinh t ế c ủ a t ỉ nh C ầ n Th ơ , không ch ỉ đ ể ng ắ m nh ữ ng cánh đ ồ ng lúa chín vàng b ạ t ngàn hay cù lao Tân L ộ c đ ầ y ắ p các v ườ n cây trĩu qu ả , n ằ m ch ơ v ơ gi ữ a dòng H ậ u Giang. Th ố t N ố t h ớ p h ồ n du khách còn b ở i m ộ t th ắ ng c ả nh. Ðó là v ườ n cò B ằ ng Lăng c ủ a ông Nguy ễ n Ng ọ c Thuy ề n, ng ụ t ạ i ấ p Th ớ i An (xã Th ớ i Thu ậ n, huy ệ n Th ố t N ố t). D ọ c theo hai b ờ kênh này, loài cây b ằ ng lăng phát tri ể n r ấ t m ạ nh. V ề mùa xuân, hoa B ằ ng Lăng n ở r ộ soi tím c ả đáy n ướ c. Sau này, khi m ở đ ườ ng v ượ t sông, tên c ầ u B ằ ng Lăng cũng đ ượ c đ ặ t theo tên dòng kênh đó. Riêng
  4. tôi, đ ể cho ấ n t ượ ng và ti ế p n ố i truy ề n th ố ng c ủ a ng ườ i x ư a nên cũng đ ặ t luôn cái tên v ườ n cò là B ằ ng Lăng". Ngày nay, v ườ n cò B ằ ng Lăng đang tr ở thành khu du l ị ch sinh thái. Có đ ượ c thành qu ả ấ y ông Thuy ề n đã ph ả i đ ổ bi ế t bao m ồ hôi n ướ c m ắ t. Tr ướ c kia, n ơ i v ườ n cò là nh ữ ng ru ộ ng lúa thu ộ c gia đình ông, nó đ ượ c bao quanh b ở i các hàng xoài xen l ẫ n bóng mát d ừ a xanh. Vào năm 1983, vài trăm con cò không bi ế t ở đâu v ề c ư ng ụ trên ph ầ n đ ấ t canh tác c ủ a ông. V ố n b ả n tính yêu thích thiên nhiên, ng ườ i nông dân Nguy ễ n Ng ọ c Thuy ề n không xua đu ổ i hay săn b ắ t cò mà ông nghĩ: "Ð ấ t có lành, chim m ớ i đ ậ u. B ả o v ệ loài cò t ứ c là tôi đã góp ph ầ n b ả o v ệ thiên nhiên, b ả o t ồ n linh khí đ ấ t tr ờ i đ ể vùng đ ấ t này không x ả y ra chi ế n tranh, thiên tai đ ị ch h ọ a. Ngoài ra, tôi mu ố n m ọ i ng ườ i bi ế t đ ế n x ứ s ở quê tôi v ẫ n còn có th ắ ng c ả nh v ườ n cò B ằ ng Lăng, n ơ i vui ch ơ i, gi ả i trí lành m ạ nh". Ð ế n năm 1994, s ố l ượ ng cò v ề ngày càng nhi ề u. Chim b ắ t đ ầ u xây t ổ nên cây c ố i ch ế t d ầ n. Tr ướ c tình hình đó, ông bàn b ạ c cùng v ợ con b ỏ làm ru ộ ng, đào ao nuôi cá làm th ứ c ăn cho cò, tr ồ ng thêm cây cho chúng c ư trú. Ngày tháng trôi qua, d ướ i s ự mi ệ t mài chăm sóc c ủ a gia đình ông cây c ố i trong v ườ n l ạ i xanh t ố t, l ượ ng cò r ủ nhau v ề và sinh s ả n trên ph ầ n đ ấ t c ủ a ông ngày càng nhi ề u h ơ n. Ði ề u kỳ l ạ là cò ch ỉ thích quanh qu ẩ n trong "ngôi nhà xanh" mà ông đã c ố công vun đ ắ p cho chúng, ch ứ tuy ệ t nhiên không "xâm ph ạ m" sang các khu v ườ n k ế c ậ n khác, m ặ c dù đi ề u ki ệ n s ố ng cũng gi ố ng nhau. Vào m ỗ i bu ổ i chi ề u, n ế u đ ứ ng trên chòi cao quan sát t ừ ng đàn cò tr ắ ng ch ậ p ch ờ n đáp v ề n ơ i c ư trú thì du
  5. khách s ẽ có c ả m giác nh ư màu tr ắ ng c ủ a cò l ấ n át c ả màu xanh c ủ a lá. Ð ế n v ườ n cò B ằ ng Lăng-Th ố t N ố t trong bu ổ i bình minh hay bu ổ i chi ề u tà im ắ ng, tai nghe "b ả n nh ạ c cò" đ ồ ng quê thì ch ắ c ch ắ n du khách không kh ỏ i ng ấ t ngây, xao xuy ế n tr ướ c b ứ c tranh thiên nhiên thanh bình, tuy ệ t đ ẹ p mà t ạ o hóa đã ban t ặ ng cho ng ườ i dân v ố n hi ề n hòa, m ộ c m ạ c và hi ế u khách n ơ i đây. Riêng tôi đ ế n lúc chia tay ra v ề , sao lòng v ẫ n tràn đ ầ y c ả m giác lâng lâng, ti ế c nu ố i.
nguon tai.lieu . vn