Xem mẫu

  1. Làm d ng c ki m tra c ng USB Sưu t m và chia s ki n th c wWw.phanmem3.tk phanmem3.tk@gmail.com Các d ng c c n thi t: - B n m ch nh - C ng USB (ñ u c m) - Hai ñi n tr 22K - M t ñi n tr 1K - M t ñi n tr 100 ohm - M t di n tr 1.5K - M t diode 3.3V - M t diode 1N4148 - Hai ñèn LED (xanh và ñ , ho c màu khác tùy thích) Sơ ñ m ch v b ng tay
  2. Các linh ki n c n thi t
  3. ð u tiên, b n c n thi t k l i các ñư ng m ch th t g n gàng như trong hình. Sau ñó in vào PCB (bo m ch) và dùng phương pháp truy n th ng ñ t o thành m t PCB hoàn ch nh
  4. G t b ph n nh a c a ñ u cáp USB ñi ñ lòi ra ph n lõi. Sau ñó chuy n b n ñư ng dây (hai dây tín hi u và hai dây ngu n) sang hai bên như trong hình ñ có th g n ñ u USB vào PCB
  5. G n k t các linh ki n c n thi t theo sơ ñ m ch ñ n khi hoàn ch nh
  6. Ki m tra th t c n th n các ñư ng m ch trư c khi s d ng. N u làm theo ñúng các thi t k theo hư ng d n thì c ng USB s ho t ñ ng t t khi ñèn LED màu xanh sáng và Windows hi n ra thông báo nh n di n ñư c m t thi t b USB. Ngư c l i, ñèn LED màu ñ s sáng (t c có m t tr c tr c nào ñó)