Xem mẫu

  1. Làm gì khi m t "sưng"? Sưng húp quanh m t là m t tình tr ng ph bi n sau khi b n th c d y t gi c ng sâu. Nguyên nhân B sưng m t do b n khóc là hi n tư ng ph bi n c a nhi u ngư i. Sưng m t cũng có th ư c gây ra b i nhi u lý do khác nhau như: U ng nhi u rư u bia cũng là m t nguyên nhân làm cho m t sưng.
  2. - Thi u ng , ng chưa gi c - Do căng th ng - Tác d ng ph c a m t s lo i thu c -B d ng, thay i n i ti t - U ng quá nhi u rư u - Cơ th có quá nhi u mu i Ngoài ra sưng m t cũng do m t s nguyên nhân khác bao g m: - B nh viêm da mí m t, viêm b mi - B nh huy t áp cao - Nh ng b nh liên quan n tuy n giáp, nhi m trùng th n ... Các tri u ch ng: - Sưng rõ r t mí trên ho c mí dư i, sưng m t ho c c hai m t.
  3. - , ng a, ch y nư c m t - Không th m ho c nh m m t. Làm gì khi m t b sưng? N u như ã xác nh ư c nguyên nhân vì sao m t b sưng thì vi c kh c ph c s d dàng hơn. B i tùy theo nguyên nhân gây sưng m t khác nhau mà b n có th áp d ng các bi n pháp kh c ph c khác nhau. Ngoài ra, gi m m t sưng, nên áp d ng nh ng cách ph bi n sau: - S d ng m t lát dưa chu t l nh p trên mí m t kho ng 15-20 phút vào bu i sáng. i u này giúp làm gi m sưng quanh m t. B n cũng có th s d ng túi trà l nh thay vì lát dưa chu t. - Nh nư c á l nh liên t c trên mí m t cũng giúp thoát kh i b sưng m t vào bu i sáng ho c sưng m t do khóc nhi u.
  4. - Tr n m t s nư c trái cây như lô h i v i d u vitamin E, thoa nó thư ng xuyên n u hay b sưng m t. - Ngâm bông len trong nư c á l nh hay s a á l nh và t trên mí m t trong 10 phút. - p h n h p tinh d u cây ph v i lòng tr ng tr ng lên mí m t. - m t t m kim lo i tròn s ch s trong t l nh và t nó trên mí m t. ây là cách r t ơn gi n thoát kh i sưng m t. - Bi n pháp ơn gi n khác tr và phòng ng a sưng m t là ng gi c, tránh ăn u ng nhi u th c ăn m n, u ng có c n, ga, u ng nư c. - N u b sưng m t vào bu i sáng, hãy th g i cao u. H y b t t c s trang i m quanh m t c a b n và r a m t trư c khi i ng . N u sưng m t do lão hóa gây ra thì hãy can thi p y t s m ư c ch a kh i.
  5. - N u m t v n ti p t c sưng và kéo dài hơn 4-5 ngày, b n nên thăm khám chuyên khoa m t ư c i u tr thích h p.