Xem mẫu

  1. Làm gì d bé ng ? Khi bé b t u ư c 6 tháng, c bi t là khi bé kho ng 1 tu i, thì bé không còn ch c n th y mu n ng là ng . S khó ng c a bé có th do nhi u nguyên nhân. Bé s ph i r i xa m . Hơn n a, vào mùa hè, tr i nóng, bé l i ang m c răng, bu i t i ng không yên gi c… Làm sao d cho bé có gi c ng ngon m b o s c kh e cho bé và m yên tâm? Tìm hi u nguyên nhân khi n bé “m t ng ”
  2. Khi bé b t u ư c 6 tháng, c bi t là khi bé kho ng 1 tu i, thì không còn gi ng như trư c ây n a, ch c n th y mu n ng là ng . S khó ng c a bé có th do nhi u nguyên nhân. u tiên, sau khi bé ư c 1 tu i, c bi t là khi bé t p i, bé có c m giác i u khi n ư c cơ th mình. Bé mu n “thư ng th c” c m giác “t do” ó. Bu i t i khi n gi ng , n u bé còn m i chơi, nhưng b ba m b t i ng , bé d gi n d i khóc m lên, không ch u ng . Th n a, bé ch có c m giác an toàn khi bên c nh ba m , m i s m th c d y bé s ph i r i xa ba m , bé không có c m giác an toàn nên khó ng . Tương t như v y, có ngư i m ban ngày i làm, t i m i tr v nhà, bé lo l ng s l i r i xa m . Trong ý nghĩ c a bé, bé cho r ng khi không còn th y v t gì nghĩa là v t ó không còn t n t i. Vì bé s ph i xa m nên khó ng . i v i bé hơi l n hơn m t chút, do chơi quá nhi u vào ban ngày, ho c trong sinh ho t c a bé xu t hi n nh ng bi n i gì ó (như i âu ó làm qui lu t gi c ng c a bé thay i hay có ngư i l n nhà…). Cũng có th do ban ngày bé ng quá nhi u nên nh hư ng n gi c ng vào ban êm.
  3. Bé trong giai o n m c răng cũng có th xu t hi n hi n tư ng khó ng Vào mùa hè nóng n c, hi n tư ng m hôi nhi u cũng có th làm cho bé khó ng . Và thêm m t l i nh c nh , r ng trong cơ th bé có th xu t hi n m t s b nh lý gì ó làm cho bé ng không yên gi c,như bé b nóng s t, tr mình không ư c. Nh ng i u này òi h i ba m ph i h t s c chú ý. bé có gi c ng ngon Mu n cho bé có gi c ng ngon vào ban êm, ban ngày ph i s p x p các ho t ng c a bé sao cho h p lý. Ban ngày c tr vui chơi, khi ã m t, n êm bé s t nhiên có ư c gi c ng an lành. Ngoài ra, ban ngày cũng ng cho bé ng quá nhi u, thông thư ng ch kho ng 2 gi m i ngày là . T b a cơm chi u n trư c khi i ng không nên cho bé ăn quá nhi u. Sau b a ăn chi u nên cho bé có nh ng ho t ng vui chơi nh nhàng, nhưng lưu ý không nên cho bé chơi quá nhi u. Trư c khi ng , cho bé r a tay chân s ch s , thay qu n áo ng tho i mái cho bé bé có gi c ng ngon hơn.
  4. Có nh ng trò chơi nh nhàng trên giư ng, như cùng bé hát, k chuy n cho bé nghe,… bé t t i vào gi c ng . Khi bé ng nên gi yên tĩnh, i l i, nói chuy n không quá l n ti ng… M cũng có th xoa nh vào lưng cho bé d ng hơn. M i ngày nên s p x p m t th i d ng bi u phù h p, cho bé ăn, chơi, ng vào úng gi gi c nh t nh d nd nt p thành qui lu t cơ th bé. Trư c khi ng không nên cho bé xem TV, nghe nh ng câu chuy n kích ng. Và nên chú ý n b u không khí, nhi t trong phòng ng , n m trên giư ng ng không quá m m, lún…