Xem mẫu

 1. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 3) 1 MUÅC LUÅC HANHOPATHAIA SUNIN Ê ËN ÀÖÅ.................................................................................................................. 3 BÛÁC ÀIÏÅN ............................................................................................................................................................ 3 HANHOPATHAIA SUNIN Ê ËN ÀÖÅ................................................................................................................10 DÛÚÁI TÏN NGÛÚÂI KHAÁC ..........................................................................................................................10 GRIBATROV NICOLAI NGA ...........................................................................................................................18 AI SEÄ CHÏË T HÖM NAY ...............................................................................................................................18 HAANPAA PENTTI PHÊÌN LAN....................................................................................................................35 QUIST...................................................................................................................................................................35 HRABAL SEÁC .........................................................................................................................................................48 BEATRISE..........................................................................................................................................................48 STEPHEN KING MYÄ...........................................................................................................................................55 HUYÏËT CHIÏËN ................................................................................................................................................55 KULIX ERIK LATVIA.........................................................................................................................................63 FRANX VAÂ LAURA........................................................................................................................................63 LEVI PRIMO ITALIA ..........................................................................................................................................71 MIMETE..............................................................................................................................................................71 LONDON JACK MYÄ.............................................................................................................................................78 KULAU HUÃI ......................................................................................................................................................78 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. Nhiïìu taác giaã 2 LONDON JACK MYÄ.............................................................................................................................................96 MÖÅT TRAÅM NGHÓ ..........................................................................................................................................96 LONDON JACK MYÄ...........................................................................................................................................116 NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA ÚÃ NEW HIBBON...........................................................................116 http://ebooks.vdcmedia.com
 3. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 3) 3 HANHOPATHAIA SUNIN ÊËN ÀÖÅ BÛÁC ÀIÏÅN Anh nhên viïn ngên haâng Subiman ngöìi sau chiïëc baân giêëy. Trûúác cûãa söí cuãa anh ngûúâi xïëp haâng khaá daâi. Chúåt baác àûa thû bûúác vaâo: - Chaâo anh, - baác ta noái, - anh coá àiïån baáo. Múâi anh kñ nhêån. Neát mùåt ngûúâi àaân öng àûáng tuöíi caånh cûãa söí löå veã söët ruöåt caáu kónh. Anh nhên viïn ngên haâng àoåc xong bûác àiïån hùèn seä phaãi nhaãy lïn sung sûúáng hoùåc guåc xuöëng voâ àêìu bûát toác vò nhêån àûúåc möåt tin àau buöìn. Maâ biïët àêu, anh ta laåi phaãi chaåy vïì nhaâ hoùåc ra ga taâu, ngûúâi ta phaãi cûã ngûúâi khaác àïën thay. Trong bêët kò trûúâng húåp naâo khaách haâng cuäng phaãi chúâ thïm mêët nûãa giúâ laâ ñt... Quay mùåt ài, ngûúâi àaân öng caâu nhaâu: - Àïën ngên haâng àïí nhêån tiïìn cuãa mònh maâ phaãi àûáng àúåi haâng tiïëng àöìng höì. Subiman khöng boã nhûäng lúâi àoá ngoaâi tai. Anh kñ vaâo giêëy biïn nhêån röìi àùåt bûác àiïån sang bïn caånh, khöng múã noá ra àoåc. - Seác cuãa baác, - anh noái vúái ngûúâi àaân öng àûáng tuöíi. Öng ta cho rùçng mònh àaä noái húi quaá lúâi. - Nhûng anh cuäng àoåc bûác àiïån ài àaä chûá, - öng ta noái. - Khöng vöåi àêu, - Subiman àaáp. - Seác cuãa baác àêu, moåi ngûúâi àang àúåi. Ngûúâi àaân öng vûâa múái bûúác traánh ra, ngûúâi khaách xïëp haâng tiïëp theo coân chûa kõp chòa tay vaâo cûãa söí, möåt cö gaái vûâa múái bûúác vaâo àaä http://ebooks.vdcmedia.com
 4. Nhiïìu taác giaã 4 giuái giêëy túâ vaâo tay anh. Caác cö gaái khöng xïëp haâng, hoå ài àïën tûâ hûúáng khaác. Cö gaái ùn mùåc sùåc súä, sûåc muâi nûúác hoa àùæt tiïìn. Subiman ngûúác mùæt l nhòn, nhûng cö ta liïìn cau mùåt laåi. Têët caã ïn àiïåu böå cuãa cö ta nhû muöën noái lïn rùçng: khöng àêu, töi khöng tiïu phñ nuå cûúâi cuãa töi cho möåt nhên viïn ngên haâng nhû thïë naây àêu. Subiman vöåi vaä viïët seác. Trong ngûåc anh tim àêåp loaån nhõp, nhûng bêët kò möåt löîi lêìm nhoã vaâo àöëi vúái anh àïìu coá nghôa laâ chïët. Anh múái laâm viïåc àûúåc ba thaáng, vaâ thúâi gian thûã thaách haäy coân chûa hïët. ÚÃ ngên haâng àêìu thaáng bao giúâ cuäng nhiïìu khaách. Àïën hai giúâ chiïìu khöng coân luác naâo thúã lêëy húi nûäa. Bûác àiïån baáo vêîn nùçm bïn caånh. Röìi gioá thöíi noá rúi xuöëng saân. Subiman khöng nhêån thêëy àiïìu àoá. Khi anh tiïëp xong ngûúâi khaách haâng cuöëi cuâng, àaä hai giúâ hai mûúi phuát. Hêìu hïët caác baån àöìng nghiïåp cuãa anh àaä rúâi chöî laâm viïåc. Subiman laâ lñnh múái nïn chûa kõp àaánh baån vúái ai caã. Trong thúâi gian nghó trûa, moåi ngûúâi ài ùn. Vaâi ngûúâi mang suêët ùn trûa ài theo. Baác Dzogotbollobh àaáng kñnh lêëy tûâ trong chiïëc höåp sùæt têy ra mêëy chiïëc baánh vaâ khoai têy raán röìi vûâa ùn vûâa noái vúái Subiman: - Coá túâ giêëy gò rúi caånh baân cuãa anh kia kòa. Phaãi cêín thêån vúái giêëy túâ. ÚÃ àêy ngûúâi ta khöng nhêån nhûäng ngûúâi cêíu thaã, àaäng trñ àêu. Subiman giêåt mònh nhòn xuöëng saân. Àoá vêîn laâ bûác àiïån baáo. Anh nhùåt lïn, nheát vaâo tuái ngûåc vaâ noái vúái möåt gioång cöë toã ra thaãn nhiïn: - Àêëy laâ giêëy cuãa chaáu, khöng coá gò quan troång caã. Chñnh anh cuäng chûa biïët caái tin gò àang nùçm trong chiïëc phong bò cuãa bûu àiïån kia. Coá thïí laâ möåt tai hoåa gò chùng - ngoaâi ra thò coân coá bûác àiïån naâo khaác gûãi cho anh nûäa? Têët nhiïn, àiïån tûâ nhaâ anh gûãi àïën. Búãi vò coá ai khaác ngoaâi nhûäng ngûúâi thên laåi böîng nhiïn gûãi àiïån cho anh? Rêët nhiïìu ngûúâi thêåm chñ coân chûa biïët laâ anh àaä àûúåc nhêån möåt chöî laâm viïåc úã ngên haâng. http://ebooks.vdcmedia.com
 5. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 3) 5 Trong bûäa trûa Subiman cöë hïët sûác tiïët kiïåm. Anh khöng àïën hiïåu ùn úã khaách saån maâ ùn ngay ngoaâi phöë. Ài ra caách ngên haâng möåt quaäng, anh mua suêët cúm vaâ mêëy thûá gia võ röìi ngöìi ùn. Tûâng àiïëu thuöëc huát anh cuäng phaãi tñnh toaán deâ xeãn. Lûúng thaáng cuãa Subiman böën trùm rûúãi rupi. Anh phaãi gûãi vïì nhaâ hai trùm rûúãi. Coân laåi hai trùm rupi, coá veã nhû cuäng khöng àïën nöîi töìi lùæm, nhûng söëng úã Calcutta vúái söë tiïìn àoá àêu phaãi dïî. Anh cêìn phaãi luön luön ùn mùåc tûúm têët. Thïm vaâo àoá, nhên viïn ngên haâng khöng thïí úã trong tuáp lïìu öí chuöåt àûúåc. Tiïìn nhaâ - anh thuï chung vúái mêëy ngûúâi baån laâm cuâng haäng - vaâ tiïìn ùn têåp thïí àaä mêët möåt trùm rûúãi rupi. Thïm vaâo àoá laâ tiïìn xe cöå ài laåi vaâ caác khoaãn chi vùåt khaác... Khi Subiman lêìn àêìu tiïn nhêån àûúåc viïåc laâm, söë tiïìn böën trùm rûúãi rupi àöëi vúái anh laâ giúái haån cuãa sûå mú ûúác. Maâ úã àêy chùèng coá gò laâ laå. Trûúác àêëy anh laâm giaáo viïn trûúâng laâng úã Burdvar, nhêån möîi thaáng möåt trùm baãy mûúi rupi, maâ coá phaãi bao giúâ cuäng àêìy àuã, àïìu àùån àêu. Sau khi thi xong bêåc tuá taâi thûúng maåi, rêët lêu anh khöng coá viïåc laâm, tiïu khöng tiïìn cho vö söë nhûäng àún tûâ trao àöíi; vaâ thêët voång, buöåc phaãi àöìng yá nhêån laâm nghïì giaáo laâng. Àaä coá luác anh tûúãng phaãi suöët àúâi keáo maäi caái nghïì naây. Mùåc duâ trûúác àêy bao giúâ anh cuäng hoåc gioãi, luön luön àûúåc àûáng thûá nhêët, vaâ moåi ngûúâi ai cuäng baão sau naây anh seä laâm nïn sûå nghiïåp. Àoaåt giaãi nhêët trong caác kò thi, anh vêîn khöng thïí hoåc tiïëp àïí nhêån bùçng cûã nhên thûúng maåi, chó vò nhaâ anh khöng àuã tiïìn chu cêëp. Laâm möåt anh giaáo úã trûúâng laâng - àoá laâ têët caã nhûäng gò anh coá thïí hi voång àûúåc úã cuöåc àúâi naây... Thûåc ra, Subiman coá dûå tuyïín thi vaâo laâm nhên viïn ngên haâng, nhûng suöët möåt nùm roâng khöng nhêån àûúåc tin tûác gò caã, anh àaä quïn ài chuyïån àoá. Vaâ röìi, vaâo möåt ngaây mûa, ngûúâi àûa thû cuãa laâng, quêìn aáo ûúát suäng, mang àïën cho anh tin sûãng söët... Subiman böîng caãm thêëy nhû ngûåc mònh boãng raát. Bûác àiïån vêîn nùçm trong tuái ngûåc, anh chûa àoåc. Coá thïí múã ra bêy giúâ chùng? Khöng, àïí sau. Àaä hai giúâ rûúäi röìi, phaãi quay vïì ngên haâng thöi. Nhiïìu nhên viïn sau giúâ nghó trûa thûúâng àïën chöî laâm viïåc khaá muöån, coá ngûúâi hoaân toaân khöng àïën nûäa. Nhûng Subiman laâ lñnh múái, anh coân chûa àûúåc vaâo biïn chïë. Nïëu chùèng may chó vò möåt sú suêët löîi lêìm nhoã naâo àoá maâ anh bõ àuöíi http://ebooks.vdcmedia.com
 6. Nhiïìu taác giaã 6 thò seä ra sao? Haâng nghòn ngûúâi thêët nghiïåp àang theâm muöën nhoâm ngoá chöî cuãa anh. Khöng, khöng, anh khöng àïí cho hoå coá àûúåc möåt hi voång naâo hïët caã! Cho àïën cuöëi ngaây, Subiman chùm chuá laâm viïåc, cöë khöng toã ra rùçng anh vûâa gùåp àiïìu lo lùæng. Khöng ai àoaán àûúåc rùçng trong tuái cuãa anh coá thïí coá möåt tin chùèng laânh àang àúåi anh. Sau giúâ laâm viïåc, Subiman ài böå vïì nhaâ. Trong nhûäng giúâ tan têìm, xe àiïån vaâ ö tö chêåt nñch ngûúâi, anh thñch ài böå hún, laåi àúä töën thïm ñt tiïìn. Vïì àïën nhaâ, anh seä àoåc bûác àiïån. Anh khöng möåt giêy naâo quïn noá caã. Bêy giúâ thò khöng coân súå xao nhaäng cöng viïåc nûäa. Súå chùng laâ vò quaá mêët bònh tônh maâ àêm vaâo xe cöå. Khöng, khöng, nhû thïë cuäng khöng àûúåc. Cuâng vúái anh, caã sûå nghiïåp cuãa anh cuäng seä tiïu tan. Ngûúâi ta chó gûãi àiïån vaâo nhûäng trûúâng húåp khêín cêëp. Thöng thûúâng laâ viïët thû. Àiïån thò phaãi àoåc ngay khi nhêån àûúåc chuáng. Taåi sao Subiman laåi chêìn chûâ? Àún giaãn chó laâ vò anh tin rùçng bûác àiïån naây mang tin bêët haånh àïën, vaâ anh cöë gùæng keáo daâi, àêíy luâi caái khoaãnh khùæc khuãng khiïëp àoá. Anh nhêím trong àêìu têët caã moåi khaã nùng, vaâ hiïíu rùçng chùèng coá ai coá thïí baáo cho anh tin vui caã. Nhûng duâ sao, chuyïån gò coá thïí xaãy ra múái àûúåc chûá? Cha anh bõ bïånh hen suyïîn kinh niïn. Nhûng hònh nhû thúâi gian gêìn cuöëi àêy coá veã khöng coá triïåu chûáng gò caã. Meå phaãi kham toaân böå gaánh nùång cuãa gia àònh. Subiman khöng nhúá àaä bao giúâ meå anh öëm. Ngay vaâo nhûäng ngaây cuâng quêîn nhêët, baâ vêîn tòm caách nuöi nöíi caác con mònh. Vaâ khöng bao giúâ traách moác, boáng gioá gò chöìng. Coá thïí, coá chuyïån gò xaãy ra vúái meå chùng? Hay laâ meå böîng nhiïn öëm nùång, nhûng giêëu khöng cho moåi ngûúâi biïët àiïìu àoá? Khöng, meå chùæc khöng coá chuyïån gò caã... Àûáa em uát Biltu àang ài hoåc. Trûúâng caách nhaâ hai dùåm, vaâ noá phaãi ài böå. Biltu laâ möåt àûáa beá nghõch ngúåm khuãng khiïëp. Trûúác àêy, coá thêìy boái xem tay noái rùçng nùm mûúâi böën tuöíi noá phaãi traánh xa söng nûúác. Bêy giúâ Biltu mêëy tuöíi röìi nhó - mûúâi ba hay mûúâi böën? Biïët http://ebooks.vdcmedia.com
 7. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 3) 7 àêu, noá ài tùæm vaâ... Khöng, khöng, khöng, möåt thùçng beá nhanh nheån àïën thïë... chó nghô àïën àaä khuãng khiïëp röìi... Ngûúâi chõ cuãa Subiman lêëy chöìng saáu hay baãy nùm vïì trûúác. Möåt cö gaái úã ngên haâng naây, ngûúâi maâ Subiman àaä àïí yá, coá caái gò àoá giöëng chõ Ranu cuãa anh. Nhêån àûúåc bûác àiïån, khöng hiïíu sao anh nghô ngay túái chõ. Têët nhiïn bêy giúâ chõ Ranu khöng coân xinh àeåp nhû xûa nûäa. Hai nùm trûúác chõ goáa chöìng, vaâ khuön mùåt chùèng bao lêu sau trúã nïn àúâ àêîn, àen xaåm ài. Caã nhaâ chi cho àaám cûúái chõ Ranu têët caã nhûäng gò coá thïí. Nhûng coá leä söë chõ khöng àûúåc söëng haånh phuác. Nùm nùm sau chõ trúã thaânh goáa buåa, bïë àûáa con möåt tuöíi rûúäi vïì nhaâ böë meå àeã. Trong nhaâ böë meå chöìng, chõ khöng cêìn cho ai caã - chñnh chõ laâ ngûúâi mang bêët haånh àïën cho hoå, àûa chöìng mònh xuöëng möå. Luác àoá gia àònh Subiman àang gùåp caãnh cuâng quêîn. Böë khöng laâm àûúåc gò caã, chñnh Subiman cuäng àang thêët nghiïåp. Meå bùæt chõ Ranu phaãi quay trúã laåi nhaâ chöìng. “Maây laâ con ngöëc, con ngöëc, - meå noái vúái chõ, - taåi sao maây laåi tûâ boã caái quyïìn cuãa maây?” “Àûúåc röìi caác ngûúâi xem, - trûúác khi ài, chõ Ranu doåa, - súám hay muöån töi cuäng seä nhùæm mùæt cho xong àúâi...” Tûâ beá chõ àaä rêët bûúáng bónh. Hay laâ chõ... Khöng, khöng, chõ coân coá àûáa con. Vò con, chõ seä khöng thïí... ÚÃ cûãa cuãa ngöi nhaâ thuï chung, Subiman gùåp Sottosundor. Anh ta hoãi Subiman: - Naây, anh coá biïët nêëu ùn khöng? Subiman húi ngú ngaác trûúác cêu hoãi àoá. - Khöng, maâ sao? - Baác cêëp dûúäng cuãa chuáng ta öëm nùång. Nïëu trong söë chuáng ta khöng ai ài nêëu ùn, têët caã chuáng ta seä phaãi nhõn àoái. - Thïë aâ? Nhûng töi chûa bao giúâ nêëu ùn caã. http://ebooks.vdcmedia.com
 8. Nhiïìu taác giaã 8 - Anh khöng phaãi laâm möåt mònh têët caã àêu. Seä coá ngûúâi giuáp anh. - Thöi àûúåc - Subiman lùæp bùæp, - nhûng, coá thïí, nïëu thïë... Böîng nhiïn Sottosundor hoãi tiïëp möåt cêu nûäa: - Thïë, thïë, anh coá chúi baâi khöng? - Coá chúi möåt ñt, - Subiman hoaân toaân ngú ngaác àaáp. - Nïëu anh chúi baâi, thò seä khöng phaãi nêëu ùn. Baác Suchend u cuãa chuáng töi nêëu rêët gioãi, baác êëy hûáa seä laâm hïët têët caã. Nhûng nïëu nhû Suchendu ài nêëu ùn thò chuáng töi thiïëu ngûúâi chúi. - Thêåm chñ töi cuäng khöng biïët mònh nêëu ùn töët hún hay chúi baâi töët hún. - Thöi anh ài rûãa raáy, thay aáo vaâ suy nghô thïm ài. Àïën trûúác baãy giúâ, noái cho chuáng töi biïët yá àõnh. Subiman vaâo phoâng mònh. Trûúác luác cúãi aáo, anh ruát chiïëc phong bò ra. Anh muöën boác xem, nhûng laåi thöi. Anh biïët rùçng, chó cêìn anh boác phong bò ra, luác àoá seä khöng coân noái àïën chuyïån nêëu ùn hay chúi baâi nûäa. Cêìn phaãi chaåy ra nhaâ ga. Anh yïu têët caã nhûäng ngûúâi thên. Vaâ nïëu nhû anh biïët coá chuyïån gò xaãy ra vúái möåt ngûúâi naâo àoá, anh seä khöng thïí úã laåi Calcutta àûúåc nûäa. Nhûng laâm sao xin àûúåc pheáp? Ngûúâi ta coá cho nhûäng ngûúâi laâm húåp àöìng nghó pheáp khöng? Búãi vò ngûúâi ta coân chûa nhêån anh... Cöng àoaân seä khöng baão vïå anh... Subiman khöng suy nghô gò thïm nûäa. Khöng boác phong bò, anh xeá naát bûác àiïån baáo vaâ neám qua cûãa söí. Khöng, anh khöng muöën biïët gò caã! Khöng muöën biïët gò hïët!.. Vaâ ngay luác àoá trong ngûåc anh nhû coá möåt caái gò cuöån lïn, àaão löån. Dûúâng nhû anh, bùçng chñnh baân tay cuãa mònh, àaä giïët chïët möåt ngûúâi naâo àoá. Nhûng maâ ngûúâi naâo? Cha, meå, Biltu hay chõ Ranu? Ai? Subiman muöën theát lïn, nhûng anh kòm laåi àûúåc. Anh thêìm lùåp ài lùåp laåi vúái mònh: “Khöng... Khöng, mònh khöng muöën giïët ai caã. http://ebooks.vdcmedia.com
 9. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 3) 9 Mònh chó muöën cûáu chöî laâm viïåc cuãa mònh. Thiïëu noá, têët caã àïìu seä chïët hïët”. http://ebooks.vdcmedia.com
 10. Nhiïìu taác giaã 10 HANHOPATHAIA SUNIN ÊËN ÀÖÅ DÛÚÁI TÏN NGÛÚÂI KHAÁC Con söng àeåp quaá, àeåp àïën nöîi vûâa nhòn thêëy noá laâ töi àaä mï ngay. Nûúác söng rêët caån, hêìu nhû chó àïën ngang àêìu göëi, nhûäng chöî naâo sêu nhêët múái túái thùæt lûng, àêy àoá giûäa doâng nhö lïn nhûäng hoân àaá nùçm raãi raác. Töi vêîn àïí nguyïn caã quêìn aáo daâi, löåi xuöëng nûúác vaâ leo lïn ngöìi trïn möåt taãng àaá röång. Khaách saån, núi töi dûâng laåi nghó, úã caách àêy chûâng hai dùåm. Buöíi saáng, luác lïn àûúâng, töi hoaân toaân khöng nghô rùçng mònh laåi may mùæn gùåp àûúåc möåt thùæng caãnh tuyïåt diïåu nhû thïë naây. Töi cûá ngúä chñnh mònh laâ ngûúâi àêìu tiïn àùåt chên lïn búâ caái con söng nhoã nùçm giêëu mònh trong rûâng rêåm núi àêy. Rûâng úã vuâng naây khöng coá daä thuá. Àaä mêëy lêìn töi baám lêëy öng giaâ gaác cöíng ngûúâi àõa phûúng àïí hoãi tònh hònh. Vaâ caã böën chaâng trai úã phoâng bïn caånh töi cuäng khöng chõu àïí öng ta yïn. Hoå mang theo caã suáng sùn. Nhûng öng giaâ àaä laâm tiïu tan hïët moåi hi voång cuãa chuáng töi. Theo lúâi àöìn, úã vuâng naây trûúác àêy coá caã hûúu lêîn gêëu, nhûng bêy giúâ thò chùèng coân ai thêëy boáng daáng chuáng úã àêu nûäa. Chó coá thïí hoåa chùng nghe àûúåc nhûäng tiïëng huá cuãa luä choá nuái sacan. “Nïëu bêy giúâ, - töi nghô thêìm, - coá möåt con thuá naâo ra àêy uöëng nûúác thò bûác tranh caãnh vêåt seä àeåp biïët bao nhiïu! Thêåm chñ choá nuái cuäng àûúåc. Nhûng loaâi thuá naây vöën nhaát lùæm”. Trúâi nhiïìu mêy. Gioá thöíi nheå. Giaá nhû bêy giúâ coá ai cuâng chia seã sûå cö àún cuãa töi thò haånh phuác biïët mêëy. Töi, coá thïí noái, phaãi boã khaách saån tröën ra àêy. Möåt anh baån treã úã phoâng bïn nhêån ra töi, anh ta coá leä àang mï mêín vò thú, nïn luác naâo cuäng tòm caách àaâm luêån vúái töi vïì àïì taâi naây. Maâ töi thò àaä phaát úán lïn vúái nhûäng cêu chuyïån vïì vùn hoåc, nhêët laâ laåi vaâo ngay buöíi saáng súám tinh mú. http://ebooks.vdcmedia.com
 11. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 3) 11 Coá tiïëng àöång trïn búâ cêy laâm töi giêåt mònh quay laåi. Khöng, àêëy khöng phaãi thuá rûâng, maâ laâ hai cêåu beá, vaâ theo sau chuáng laâ möåt ngûúâi àaân baâ àaä àûáng tuöíi. Hai cêåu beá da ngùm ngùm àen lêåp tûác nhaãy böí xuöëng söng vaâ thi nhau àêåp nûúác tung toáe. Chùæc laâ coá xoám laâng úã àêu àêy gêìn lùæm, vaâ vò vêåy nïn múái khöng thêëy boáng thuá rûâng. Töi àaä ài lang thang rêët nhiïìu trong caác khu rûâng rêåm, nhûng chûa bao giúâ gùåp gêëu hoùåc höí. Voi thò têët nhiïn coá gùåp vaâi lêìn, nhûng khöng phaãi úã Bikhac, maâ maäi têån trïn miïìn Bùæc Bengan. Töi ngöìi nhòn hai cêåu beá àang mùåc sûác vuâng vêîy vúái veã theâm muöën, ghen tõ. Thuúã nhoã, töi khöng coá caái haånh phuác àûúåc söëng caånh con söng nhû chuáng. ÚÃ àêy thò duâ coá muöën cuäng khöng thïí chïët àuöëi àûúåc - söng chaãy chêåm, nûúác trong veo. Ngûúâi àaân baâ bùæt àêìu giùåt giuä. Baâ ta nhòn töi ngaåc nhiïn. Chùæc úã àêy hiïëm khi gùåp àûúåc möåt ngûúâi tûâ thaânh phöë àïën, mùåc quêìn daâi, aáo sú mi(1), laåi coân leo lïn ngöìi trïn taãng àaá giûäa söng nûäa chûá! Töi caãm thêëy khöng bùçng loâng vò ngûúâi àaân baâ giùåt laâm àuåc doâng nûúác con söng xanh xinh àeåp cuãa töi. Têët nhiïn, nhûäng ngûúâi úã thön quï khöng thïí naâo hiïíu àûúåc àiïìu naây. Hoå àêu biïët àïën caác loaåi caái àeåp, àöëi vúái hoå, con söng laâ möåt vêåt coá ñch, vaâ cuäng chó coá thïë maâ thöi. Töi buöng àöi chên xuöëng doâng nûúác chaãy, nhûng chúåt tûúãng tûúång ra con söng laâ möåt cö gaái maâ khöng ai àûúåc pheáp laâm mêët loâng, töi laåi vöåi vaâng ruát chên vïì. Möåt luác sau, ngûúâi àaân baâ giùåt xong vaâ cêët tiïëng goåi mêëy àûáa treã. Maãi chúi, chuáng àaä àuöíi nhau xuöëng phña dûúái möåt quaäng xa. Nghe tiïëng meå goåi, chuáng quay laåi, nhaãy lïn búâ, vaâ cûá thïë, khöng caã lau khö ngûúâi, chaåy khuêët vaâo rûâng. Con söng laåi trúã nïn vùæng veã, ngoaâi töi ra, khöng möåt boáng ngûúâi. Coá tiïëng chim goä kiïën nhùåt khoan àêu àoá, vaâ tûâ xa vùèng àïën tiïëng coâi taâu. Nghô cuäng hay, trong chöën rûâng rêåm thïë naây maâ vêîn coá àûúâng sùæt chaåy qua. Vaâ töi vêîn cûá ngöìi yïn trïn taãng àaá nhû bõ mï hoùåc. Coá leä chó caái àoái chïët ngûúâi múái bùæt àûúåc töi rúâi khoãi núi naây. http://ebooks.vdcmedia.com
 12. Nhiïìu taác giaã 12 “Nhûng nïëu nhû gêìn àêu àêy coá xoám laâng, - töi böîng nghô, - thò taåi sao laåi khöng thïí coá möåt cö gaái naâo àoá xuêët hiïån úã àêy? Nhû vêåy múái thêåt laâ tuyïåt diïåu! Trïn búâ con söng nhoã chaãy uöën mònh trong rûâng rêåm chó coân thiïëu hònh daáng möåt cö gaái nûäa thöi”. Nhûng than öi, khöng phaãi têët caã nhûäng mong muöën cuãa chuáng ta àïìu thaânh sûå thêåt! Hoåa may coá caác naâng tiïn úã trïn trúâi múái bay xuöëng khi nghe àiïìu ûúác muöën cuãa töi. Nhûng taåi sao laåi khöng nhó? Chùèng leä caác naâng tiïn àaä biïën mêët hïët caã, vaâ khöng coân bao giúâ xuöëng thùm haå giúái nûäa sao? Coân úã àêu khaác, ngoaâi núi àêy, trïn búâ con söng vùæng giûäa rûâng giaâ naây, laâ núi coá thïí gùåp àûúåc hoå? Coân nïëu nhû têåp trung têët caã sûác maånh cuãa höìn töi laåi àïí goåi hoå, thò sao? Töi àõnh thêìn laåi vaâ bùæt àêìu têåp trung suy nghô vïì con gaái. Töi khöng nhúá àûúåc khuön mùåt cuãa möåt cö gaái quen biïët naâo, vò vêåy trong àêìu töi hiïån ra möåt hònh aãnh hoaân toaân múái, töi chûa gùåp bao giúâ. Töi ngöìi nhû thïë rêët lêu trïn taãng àaá, bêët àöång, chòm àùæm trong tûúãng tûúång. Tiïëng goåi cuãa töi khöng phaãi khöng hiïåu nghiïåm. Trïn con àûúâng nhoã trong rûâng, böîng xuêët hiïån möåt cö gaái - maâ khöng phaãi möåt, nhûäng ba cö hùèn hoi. Ba cö gaái treã Xantan(1) vûâa ài xuöëng söng, vûâa lñu lo troâ chuyïån, möîi cö xaách möåt chiïëc bònh con. Khöng tröng thêëy töi, caác cö nheå nhaâng àùåt bònh xuöëng àêët. Coá thïí àêy chñnh laâ caác naâng tiïn? Ai daám baão rùçng trïn àúâi naây khöng coá caác naâng tiïn da ngùm ngùm nêu? Caác cö gaái quaã khöng thïí nghô àûúåc laâ úã giûäa söng laåi coá möåt ngûúâi àaân öng àang ngöìi trïn taãng àaá, vaâ hoå rêët tûå nhiïn bùæt àêìu cúãi hïët aáo quêìn. Töi ngûúång. Thêåt laâ khöng töët. Töi ho lïn möåt tiïëng roä to. Ba cö gaái giêåt mònh, quay nhòn vïì phña töi. Hai cö àaä xuöëng dûúái nûúác, cö thûá ba coân úã trïn búâ. Caã ba cö lêåp tûác quay lûng laåi phña töi. Vûâa liïëc tröåm töi, hoå vûâa baân baåc gò vúái nhau, gioång toã veã húi tûác giêån. Röìi hoå chaåy khuêët vaâo trong caác buåi cêy, nhûäng chiïëc bònh vêîn coân nùçm laåi trïn búâ coã. http://ebooks.vdcmedia.com
 13. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 3) 13 Töi caãm thêëy böëi röëi. Caác cö gaái àïën chöî kñn àaáo àïí tùæm. Coá leä hoå àïën àêy haâng ngaây, vaâ hoå khöng thñch sûå coá mùåt cuãa ngûúâi laå. Taåi sao töi laåi caãn trúã hoå kia chûá? - Töi ài àêy! - Töi kïu to. - Caác cö nghe thêëy khöng, töi ài àêy! Khöng coá tiïëng traã lúâi. Töi tuöåt xuöëng taãng àaá, löåi qua doâng nûúác chaãy, vaâo búâ. Vûâa luác àoá, söë phêån chúi töi möåt vöë thêåt oaái oùm. Töi giêîm lïn möåt taãng àaá trún, trûúåt chên vaâ ngaä oaåch xuöëng nûúác. Kñnh cuãa töi tuöåt rúi àêu mêët. Trong luâm cêy coá tiïëng cûúâi khuác khñch. Tònh caãnh cuãa töi thêåt laâ ngöëc nghïëch. Töi lêìn moâ dûúái àaáy söng àïí tòm kñnh. Trïn búâ caác cö gaái vêîn cûúâi khuác khñch. Nhùåt àûúåc kñnh, töi àûáng thùèng dêåy. Trong hoaân caãnh nhû vêåy maâ caáu kónh thò thêåt laâ löë bõch, vaâ töi cöë núã möåt nuå cûúâi. Trïn ngûúâi töi nûúác chaãy roâng roâng nhû suöëi. - Luác naäy thò súå, bêy giúâ laåi cûúâi aâ? - Töi nhòn caác cö gaái àang ruác ra ruác rñch. - Anh laâm gò úã àêëy? - Möåt cö gaái hoãi. - Ngöìi. - Àïí laâm gò? - Töi coân laâm gò nûäa? Trïn khùæp coäi àúâi naây, töi khöng coân ai caã! Vò vêåy töi leo lïn taãng àaá ngöìi. Laâm quen vúái hoå tûå nhiïn khöng khaách khñ nhû thïë naây thêåt laâ tuyïåt. Àaä bùæt àêìu “anh em” ngay. - Thïë taåi sao anh laåi boã ài? - Vò rùçng anh böîng dûng laâm caác em súå, - töi àaáp vaâ lêëy tay vuöët toác. Caác cö gaái húi böëi röëi. Coá leä hoå khöng hoaân toaân hiïíu hïët yá nghôa nhûäng lúâi töi noái. Möåt cö chòa cho töi möåt chiïëc khùn: http://ebooks.vdcmedia.com
 14. Nhiïìu taác giaã 14 - Anh lau toác ài. Trûúác àêy töi khöng bao giúâ nghô rùçng mònh laåi lau àêìu bùçng khùn ngûúâi khaác. Nhûng luác naây, khöng ngêìn ngaåi, töi cêìm ngay lêëy khùn. - Thïë taåi sao anh khöng coân ai caã? - Vêîn cö gaái êëy dõu daâng hoãi. - Anh cuäng khöng biïët nûäa. Anh khöng caã cha, khöng caã meå, khöng caã anh chõ em, khöng caã vúå - khöng coá ai caã. - Thïë anh laâm gò? - Khöng laâm gò caã. Ài lang thang khùæp thïë giúái vaâ ca haát... Caã ba cö gaái troân mùæt nhòn töi. Tûå töi cuäng khöng biïët taåi sao laåi nghô ra têët caã nhûäng chuyïån êëy, khöng hiïíu taåi sao töi böîng thêëy rêët thñch bõa ra nhûäng àiïìu tûúãng tûúång hoang àûúâng. Laâm cho möåt ngûúâi naâo àoá troân mùæt kinh ngaåc nhû thïë naây kïí ra cuäng thêåt thuá võ. Caác cö gaái khöng chúâ nghe úã möåt ngûúâi mùåc quêìn daâi, aáo sú mi tûâ thaânh phöë àïën nhûäng àiïìu nhû vêåy, vaâ hoå nhòn töi khöng chúáp mùæt, cöë hiïíu. Theo quan niïåm úã thön quï, nhûäng ngûúâi coá hoåc úã thaânh phöë phaãi coá têët caã, thêåm chñ cha meå cuãa hoå cuäng phaãi söëng lêu hún so vúái nhûäng ngûúâi trêìn mùæt thõt khaác. Nhêån thêëy im lùång keáo daâi, töi hoãi: - Söng naây tïn gò? Caác cö gaái nhòn nhau. Hoå khöng biïët. Khöng phaãi lêìn àêìu töi gùåp chuyïån nhû vêåy. Dên àõa phûúng coá cêìn gò àïën tïn con söng? Hún nûäa, nhûäng con söng nhû thïë naây thò úã trïn baãn àöì cuäng chùèng coá tïn. - Thïë tïn caác em laâ gò? Nghiïng àêìu vaâo nhau, caác cö gaái cûúâi ruác rñch. Hoå ngûúång khöng muöën noái tïn mònh. - Hay laâ noái chung caác em khöng coá tïn? http://ebooks.vdcmedia.com
 15. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 3) 15 Laåi cûúâi ruác rñch. Vaâ mùåc duâ cöë gùæng bao nhiïu, töi cuäng khöng thïí khaám phaá ra àûúåc àiïìu bñ mêåt àoá cuãa caác cö. Hoå xö huyách nhau, nhûng khöng ai chõu noái trûúác tïn mònh. Nhûng maâ caác naâng tiïn thò cêìn gò phaãi coá tïn! Töi liïìn goåi thêìm hoå laâ cö Caã, cö Hai vaâ cö Ba. Töi gêåt àêìu chaâo, noái to: - Thöi, anh ài àêy. - Thïë coân haát? - Cö Ba hoãi, dûúâng nhû töi tûâ lêu àaä hûáa seä haát cho hoå nghe vaâ àïën giúâ vêîn chûa thûåc hiïån lúâi hûáa êëy. Thuá võ thêåt! - Haát gò? - Thò anh noái laâ anh haát maâ. - Anh haát. Nhûng sao? Anh haát phaãi coá tiïìn. Mùåt caác cö gaái daâi ra. - Chuáng em laâm gò coá tiïìn, - cö Caã tûác giêån noái. - Chó coá ngûúâi thaânh phöë múái nhiïìu tiïìn àïí mua baán têët caã. - Anh khöng phaãi laâ ngûúâi nhû vêåy. Anh laâ ngûúâi ngheâo nhêët. Möåt keã ùn maây. - Anh noái döëi. - Khöng, anh khöng noái döëi àêu, thêåt àêëy. Thöi àûúåc, anh seä haát khöng cêìn tiïìn. Nhûng nïëu anh haát caác em cho anh möåt bûäa ùn nheá? Coá múâi anh vïì nhaâ khöng? - Thïë anh ùn gò? - Caái gò caác em cho. Cúm, chaáo, hoùåc chuöëi... - Thïë anh ùn cúm chûá gò? Chuáng em seä múâi anh ùn cúm. - Töët lùæm. Thïm hai quaã úát nûäa nheá. Haát ngay bêy giúâ hay àïí vïì nhaâ? - Ngay bêy giúâ. http://ebooks.vdcmedia.com
 16. Nhiïìu taác giaã 16 Hoaân toaân khöng caãm thêëy ngûúång nghõu, töi tûåa vaâo göëc cêy, vaâ haát. ÚÃ àêy khöng nhêët thiïët phaãi trúã thaânh ca sô. Höìi nhoã, töi nghe noái baâi “Con chaâo maâo àêåu trïn caânh cao...” rêët giöëng nhûäng àiïåu haát cuãa ngûúâi Xantan. Töi liïìn haát ngay baâi êëy. Caác cö gaái im lùång nghe, vaâ qua veã mùåt cuãa hoå, khoá coá thïí àoaán àûúåc caác cö coá thñch baâi haát cuãa töi hay khöng. Hoå vêîn tiïëp tuåc im lùång cho àïën khi töi haát hïët baâi. - Thïë naâo, - töi hoãi, - àaä àuã cho möåt bûäa cúm chûa? Im lùång. - Haát nûäa nheá? Ba cö gêåt àêìu. Vaâ caã töi cuäng tûå nhiïn muöën haát. Töi coân tòm àêu ra nhûäng thñnh giaã nhû thïë nûäa? Vaâ coá mêëy ai may mùæn àûúåc haát trûúác ba cö gaái trïn búâ con söng nhoã chaãy heo huát trong rûâng sêu naây? Thêåm chñ úã trong nhaâ tùæm Calcuta, töi cuäng khöng daám haát thêåt to. Lêìn naây töi haát: “Ngûúâi àeåp úi, lúâi ai àaä laâm em buöìn?...” Ba cö cûúâi rêët to. Hoå thñch baâi haát naây lùæm. Vûâa lïn cao tûâ “Ngûúâi àeåp”, töi vûâa lêìn lûúåt nhòn vaâo mùæt tûâng cö, cö naâo cuäng vöåi ngoaãnh ài, giêëu mùåt vaâo vai baån. Chûa bao giúâ töi thêëy möåt sûå ngûúång nghõu chên thêåt àaáng yïu àïën thïë. Töi haát thïm vaâi baâi nûäa, röìi noái: - Àoái buång, muöën ùn quaá! Caác cö böëi röëi, nhûng töi àaä röång raäi noái: - Caác em xuöëng tùæm ài, anh àúåi. Ài taách ra möåt quaäng, töi ngöìi quay mùåt vïì phña rûâng. Thuöëc vaâ diïm trong tuái àaä ûúát saåch, àaânh phaãi vûát ài. Àïí giïët thúâi gian, töi lêëy moáng tay veä nhûäng hònh vu vú trïn laá. Caác cö gaái tùæm xong, lêëy nûúác àêìy bònh. AÁo quêìn caã ba cö àïìu ûúát, vaâ chñnh töi cuäng ûúát tûâ àêìu àïën chên. - Öi àoái àïën chïët mêët! - Töi laåi kïu to. http://ebooks.vdcmedia.com
 17. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 3) 17 Chuáng töi ài gêìn nhû chaåy. Giúâ naây úã khaách saån bûäa saáng àaä doån sùén trïn baân. Caác chaâng trai chùæc àang ài tòm töi. Coân töi, aáo quêìn ûúát suäng, chaåy cuâng ba cö gaái naây àïí àûúåc möåt bûäa cúm thuá võ. ÚÃ àêy, tïn töi khöng phaãi laâ Sunhin, vaâ töi chùèng phaãi laâ nhaâ vùn naâo caã, úã àêy töi chó laâ möåt ngûúâi möì cöi, cö àún. Töi caãm thêëy rêët khoan khoaái vò àaä thay àöíi àûúåc böå mùåt cuãa mònh. Thïë nhûng nïëu nhûäng cö gaái naây quaã thêåt laâ tiïn thò sao? Böîng nhiïn hoå biïën mêët! Töi laâm sao chõu nöíi àiïìu àoá? Trong loâng töi haáo hûác muöën àûúåc ùn möåt bûäa cúm thûúâng àûång trong chiïëc baát àöìng ngöìi dûúái maái hiïn úã trûúác nhaâ. Töi söët ruöåt khöng chõu àûúåc nûäa. Töi vûâa chaåy, vûâa kïu to: - Nhanh lïn! Nhanh nûäa lïn! Nûúác tûâ trong caác miïång bònh saánh ra bùæn tung toáe, trong nhû tiïëng cûúâi cuãa caác cö gaái. Vaâ têët caã caãnh naây úã trong rûâng giöëng nhû möåt giêëc mú. http://ebooks.vdcmedia.com
 18. Nhiïìu taác giaã 18 GRIBATROV NICOLAI NGA AI SEÄ CHÏËT HÖM NAY Khi hoå ài àïën àêy, bònh minh cuãa möåt ngaây thaáng Taám àeåp trúâi chó vûâa múái bùæt àêìu. Phûúng Àöng, möåt daãi saáng maâu xanh biïëc bõ ngoån döëc àûáng cùæt ngang, hùæt boáng àuåc múâ lïn mùåt nûúác. Mùåt trúâi coân chûa thïí laâm gò hún, àang trùn trúã úã möåt núi naâo àoá phña bïn kia traái àêët vúái nhûäng ngoån àöìi nöíi guâ lïn nhû chöëng vaâo bêìu trúâi maâu trùæng nhaåt. Böën bïì im ùæng, chó coá möåt khêíu àöåi phaáo Àûác thónh thoaãng bùæn cêìm canh - nhûäng traái àaån cúä nhoã bay rñt ngang trïn àêìu, nghe nhû nhûäng con võt trúâi muâa thu vuát qua, - chuáng àang lo lùæng kïu tûâng tiïëng ngùæn trong khu rûâng caånh laâng Elanxca. Khu rûâng khöng lïn tiïëng àaáp laåi, chó möîi luác möåt phuã lïn thïm trïn mònh lúáp sûúng muâ daây àùåc hún, dûúâng nhû noá àang chòm dêìn xuöëng mùåt nûúác, àïí khoãi thêëy nhûäng caái gò seä phaãi xaãy ra taåi àêy. Phña bïn phaãi, caånh búâ, nhûäng cêy liïîu truác àûáng chuåm àêìu vaâo nhau; möåt con quaå bay ngang qua, saát ngoån cêy, hoaãng höët kïu quaâng quaåc, khaân khaân. Àaåi àöåi trûúãng, vûâa tûâ ban tham mûu trúã vïì vaâ gêìn nhû khöng nguã suöët àïm qua, àûa mùæt nhòn theo boáng con quaå, vaâ mïåt moãi noái: - Phaãi àaâo thêåt sêu, nïëu coá thïí, cûá àaâo àïën giûäa loâng traái àêët. Theo töi biïët, seä rêët aác liïåt àêëy. Vaâ khöng àûúåc luâi möåt bûúác naâo! - Coân nïëu nhû khöng thïí? Chuáng ta quaá ñt... - Trong cuöåc chiïën tranh naây caái khöng thïí chó daânh cho nhûäng ngûúâi àaä chïët, coân chuáng ta khöng àûúåc coá... hiïíu chûa? - Röìi aå. - Bùæt àêìu ài. Àaåi àöåi trûúãng ài khoãi, vaâ ba chiïëc xeãng gêìn nhû cuâng möåt luác cùæm maånh vaâo mùåt àêët àaä khö cûáng laåi vò sûác noáng ban ngaây. Àêët vúä vuån http://ebooks.vdcmedia.com
 19. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 3) 19 ra, bay muâ lïn nhû khoái, böëc muâi chaáy kheát. “Noá cêìn phaãi àûúåc uöëng nûúác!”. - Xtepan Pozdniac nghô vïì àêët nhû vïì möåt con ngûúâi. Anh àûúåc goåi nhêåp nguä thùèng tûâ nöng trang têåp thïí. Coân Conxtantin Xt'rigunov, ngûúâi àaä hoåc hïët nùm thûá hai trûúâng àaåi hoåc nöng nghiïåp vaâ sau khi ài thûåc têåp vïì, caãm thêëy thêët voång vúái nghïì nghiïåp cuãa mònh, nhùn mùåt nhöí nûúác boåt - anh chó yïu thñch caánh àöìng vò úã àoá coá thïí thoaãi maái nùçm trïn thaãm coã vaâ daåo chúi vúái caác cö gaái. Ngûúâi thûá ba, Olec Perelazov lúán lïn trong möåt xoám thúå úã miïìn Bùæc, vaâ muâi àêët chaáy cuãa àöìng coã khöng gúåi lïn trong anh möåt caãm xuác gò. Caã ba àïìu coân treã - Pozdniac mûúâi chñn, Perelazov hai mûúi hai, Xt'rigunov hai mûúi böën tuöíi, - vaâ, nhû viïn chuêín uáy thûúâng hay noái, hoå haäy coân chûa haát troån àûúåc lêëy möåt baâi haát naâo. Söë phêån àûa hoå àïën gùåp nhau möåt tuêìn lïî trûúác àêy. Vûâa tröng thêëy khuön mùåt gêìy goâ tûúi maát cuãa Pozdniac vúái àöi mùæt to maâu xanh biïëc àêìy veã tin ngûúâi, dûúái cùåp löng maây trùæng nhaåt, Xt'rigunov liïìn nhaáy mùæt, hoãi: “Mùåt cêåu nùån bùçng phomaát vaâ taáo phaãi khöng? Boån noá thñch cheán loaåi naây lùæm àêëy”. Àùçng sau tûâ “boån noá” anh ta nguå yá chó boån Àûác, bao göìm tûâng tïn phaát xñt riïng leã, toaân böå quên àöåi Àûác vaâ caã chñnh Hitler. “Coá maâ chïët ngheån” - Xtepan Pozdniac àaánh baåo noái vùåc laåi, nhûng röìi àoã mùåt lïn böëi röëi; coân Perelazov vöî tay lïn vai anh, chòa tuái thuöëc ra, noái: “Huát ài àïí ùn cho ngon miïång àaä, coân meâo naâo cùæn móu naâo, sau seä thêëy”. “Nhûng àûâng quïn maâi rùng sùén àêëy nheá”, - Xt'rigunov khuyïn. Höm nay luác gêìn nûãa àïm, àaåi àöåi àûúåc chuyïín tûâ àún võ dûå bõ àïën cûá àiïím àêìu cêìu naây. Nhûäng ai ài qua söng Àöng theo chiïëc cêìu bùæc vöåi àïìu hiïíu rùçng mònh àang ài vaâo hoãa nguåc, - chiïëc cêìu coá thïí bêët cûá luác naâo bay tung lïn khöng, cûá àiïím àêìu cêìu bõ cùæt rúâi khoãi quên àöåi phña sau; vaâ trïn caác cao àiïím trêìn truåi, khöng coá lêëy möåt boáng cêy nhoã, laâ noáng nûåc, khaát boãng hoång, nhûäng trêån tiïën cöng liïn tuåc, tiïëng mòn vaâ àaån phaáo nöí, tiïëng rñt cuãa nhûäng chiïëc maáy bay böí nhaâo laâm rúån toác gaáy, tiïëng àaåi liïn vaâ tiïëng ruá cuãa nhûäng chiïëc maáy bay khu truåc, dûúâng nhû bêìu trúâi àaä biïën thaânh möåt têëm vaãi buöìm vaâ noá bõ xeá möåt nhaát raách toaåc tûâ àûúâng chên trúâi bïn naây àïën àûúâng chên trúâi bïn kia. Ba chiïën sô àûúåc giao möåt nhiïåm vuå àùåc biïåt: àaâo hêìm vaâ trêën giûä daãi àêët heåp, röång chûâng nùm mûúi meát, nùçm giûäa con söng vaâ búâ döëc àûáng. Phña bïn traái búâ döëc laâ cao àiïím keáo daâi ra àöìng coã, núi tiïíu àoaân àùåt trêån àõa. Xe tùng cuãa caác àún võ lúán khöng thïí ài theo con àûúâng naây, nhûng úã àêy coá thïí bõ nhûäng cuöåc têën cöng aác liïåt http://ebooks.vdcmedia.com
 20. Nhiïìu taác giaã 20 cuãa caác àún võ nhoã nhùçm muåc àñch gêy röëi loaån úã phña sau lûng tiïíu àoaân. - Caác àöìng chñ phaãi chiïën àêëu bùçng ba chuåc ngûúâi, - àaåi àöåi trûúãng noái. - Seä khöng coá thïm quên tiïëp viïån àêu. Vïì àiïìu naây hoå àaä àoaán ra tûâ trûúác. Tiïíu àoaân bõ thiïåt haåi nùång nïì trong c aác trêån àaánh, bêy giúâ quên söë coân laåi khöng bùçng hai àaåi àöåi àêìy àuã, hún nûäa thaânh phêìn cuãa noá cuäng rêët phûác taåp - bao göìm möåt söë chiïën sô cuãa trung àoaân ruát lui höîn loaån, caác nhên viïn hêåu cêìn vaâ möåt söë tên binh chûa lêm trêån bao giúâ. Noái chung, caác àún võ cuãa sû àoaân, sau khi vûúåt qua söng Àöng, tan dêìn ài nhû miïëng múä lúån trong chaão noáng, vaâ viïåc àïën giúâ chuáng vêîn coân chûa tan raä hoaân toaân quaã thêåt laâ kò laå... Nghe xong nhiïåm vuå, Xt'rigunov rêët mûâng: - Seä yïn tônh hún, vaâ söng úã ngay bïn caånh. Nhûng Perelazov, möåt lñnh cuä cuãa tiïíu àoaân, xaå thuã trung liïn, ngûúâi àûúåc chó àõnh laâm töí trûúãng, àaä laâm anh cuåt hûáng: - Àùçng kia coân coá suáng cöëi, phaáo binh yïím trúå, coân chuáng ta chó tröng chúâ vaâo nhûäng lúâi cêìu nguyïån cuãa baâ dò Motia úã Riazan. - Taåi sao laåi úã Riazan? - Xtepan Pozdniac ngaåc nhiïn, ngêy thú hoãi?. - Thò úã Tambov vêåy, nhû thïë cêåu coá dïî chõu hún khöng?... Bêy giúâ caã ba ngûúâi im lùång vaâ têåp trung laâm viïåc, cöë gùæng ài sêu vaâo loâng àêët, duâ cho àêët úã àêy coá thïë naâo chùng nûäa, saáng mai noá cuäng seä trúã thaânh vêåt baão vïå duy nhêët cuãa hoå. Thónh thoaãng àêy àoá laåi hiïån ra nhûäng hoân àaá phêën, àöi luác xeãng bêåp vaâo àaá, dûúái chên toeá lïn nhûäng tia lûãa xanh, vaâ Xt'rigunov rñt qua keä rùng: - Kheä chûá, khöng chuáng nghe laåi cho ùn àaån bêy giúâ!... Daãi saáng maâu xanh trïn bêìu trúâi dêìn dêìn ûãng höìng vaâ loang röång ra, nhûäng àûúâng neát trïn búâ söng àaä bùæt àêìu hiïån roä. Perelazov tuyïn böë nghó giaãi lao vaâ nùçm xuöëng baäi coã ûúát phña sau uå àêët. http://ebooks.vdcmedia.com
nguon tai.lieu . vn