Xem mẫu

  1. Làm ch Flash khi ch p nh chuy n ng
  2. Khi ch p nh ng ngoài tr i, như ch p p xe ư ng núi, hay trư t ván… m t công c r t h u d ng mà b n luôn c n tâm khi tác nghi p, ó là èn flash. S d ng èn flash khi ch p nh ng s giúp b n v a có ư c b c nh v i sáng t t (g m c ánh sáng t èn flash bù cho vùng t i và ánh sáng t nhiên), v a có ư c nh ng hi u ng thú v n u b n ch p v i t c c a tr p ch m hơn. B n có th không c n Full Flash burst, vì th n u có th i u ch nh ư cm c Flash c a máy, b n hãy gi m b t flash khi c n thi t b c nh trông t nhiên hơn. Dư i ây, xin gi i thi u v i các b n 4 kĩ thu t dùng Flash khi ch p nh ng r t thú v và d áp d ng, cùng vài shot hình p áp d ng các kĩ thu t ó. 1. Slow Sync Flash – ng b ch m èn Flash Slow Sync Flash ( ng b ch m èn flash) là k thu t ch p v i èn flash, trong ó màn tr p m ra trong th i gian tương i lâu, nh m t o nh ng hi u ng chuy n ng c bi t cho b c nh. ây, ánh sáng n n là y u t gây ra tương ph n cao v i ch th . Bên c nh ó, các chuy n ng nhanh trong khung hình ư c ghi l i trong su t th i gian phơi sáng s t o nên nh ng “ ư ng d n” nh n m nh ch th . Có 2 ch thư ng ư c s d ng,:
  3. - ng b trư c (Front Curtain Sync): èn flash b t sáng t i th i i m u c a quá trình phơi sáng, t c là ngay khi nh n nút ch p. Sau ó, màn tr p s m ra trong th i gian dài th c hi n ch c năng tương t như trong Rear Curtain Sync. K thu t này có th s d ng khi mu n èn flash óng băng các chuy n ng nhanh c a ch th ngay t u. B c nh thu ư c s ghi l i hình nh s c nét c a ch th và c chuy n ng c a v t th ó trong th i gian m c a tr p. - ng b sau (Rear Curtain Sync): èn flash b t sáng t i th i i m cu i c a quá trình phơi sáng. Như v y, ngay sau khi nh n nút ch p trên thân máy nh, màn tr p s m ra trong th i gian khá dài thu nh n ánh sáng n n và ghi nh n chuy n ng. Khi s p k t thúc quá trình này, èn flash ư c kích ho t nh m làm l rõ i tư ng chính. Th c ch t quá trình này là s k t h p khéo léo gi a phơi sáng lâu b ng màn tr p và phơi sáng ng n s d ng flash 2. Panning trong quá trình phơi sáng K th pv i ng b ch m, v i vi c th Panning (Lia máy) theo i tư ng ch p trong quá trình i tư ng di chuy n, b n có th thu ư c nh ng hi u ng r t thú v v i phông b làm nhòe t o c m giác chuy n ng, trong khi ch th l i như b “ óng băng” và rõ nét nh èn Flash. 3. Zooming trong quá trình phơi sáng Tương t , khi b n cho lens zoom vào ho c ra trong quá trình phơi sáng, b n s t o c m giác background chuy n ng xoáy, trong khi ch th v n ng yên nh ên flash.
  4. 4. Th nghi m v i Flash r i N u b n mu n s sáng t o c a mình ư c th c s th a s c, hãy th ánh Flash r i r nhi u góc khác nhau chi u sáng ch th . ôi khi ch thay i i m chi u flash ôi chút, b c nh c a b n ã mang th n thái và c m xúc khác h n. Hãy th xem nhé!
nguon tai.lieu . vn