Xem mẫu

 1. UÛY BAN NHAÂN DAÂN TP. HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC Y KHOA PHAÏM NGOÏC THAÏCH 07-5-2014
 2. BAN BIEÂN TAÄP: PGS.TS. Nguyeãn Thò Ngoïc Dung ThS.BS. Nguyeãn Theá Duõng PGS.TS. Phaïm Ñaêng Dieäu PGS.TS. Ngoâ Minh Xuaân ThS.BS. Ngoâ Thò Nghieäp ThS.BS. Voõ Hoaøng Nhaân BS. Ñoã Minh Laâm CN. Traàn Thò Döôõng
 3. Ngaøy 07-5-2014, trong khoâng khí caû nöôùc chaøo möøng 39 naêm ngaøy giaûi phoùng mieàn nam, thoán g nhaát ñaát nöôùc; 60 naêm ngaøy Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû, tröôøng ñaïi hoïc Y khoa Phaïm Ngoïc Thaïch toå chöùc kyû nieäm 25 naêm thaønh laäp Tröôøng ñoàng thôøi kyû nieäm 105 naêm ngaøy sinh cuûa Coá Baùc só Phaïm Ngoïc Thaïch maø tröôøng ñöôïc vinh döï mang teân. Cuõng nhaân dòp naøy Hoäi cöïu sinh vieân cuûa Tröôøng seõ ra maét laàn ñaàu tieân. Vieäc kyû nieäm moãi naêm naêm ngaøy thaønh laäp Tröôøng cuõng nhaèm muïc ñích “OÂn coá tri taân”, ghi nhaän nhöõng thaønh quaû ñaït ñöôïc vaø löu giöõ nhöõng hình aûnh thaân quen cuûa töøng con ngöôøi, töøng söï kieän ñaõ vaø ñang tham gia vaøo söï hình thaønh, phaùt trieån vaø ñoåi môùi cuûa nhaø tröôøng. Daáu aán 25 naêm Tröôøng ñaïi hoïc y khoa Phaïm Ngoïc Thaïch laø söï phaùt trieån lieân tuïc vaø coù nhöõng böôùc nhaûy voït trong nhöõng naêm gaàn ñaây veà soá löôïng vaø chaát löôïng ñaøo taïo, laø hoäi nhaäp khu vöïc vaø quoác teá. Ñieàu taâm ñaéc nhaát vaø töï haøo nhaát cuûa caùc theá heä thaày vaø troø Tröôøng ñaïi hoïc y khoa Phaïm Ngoïc Thaïch töø tröôùc ñeán nay laø nhaø tröôøng luoân gaén boù vaø coáng hieán cho söï phaùt trieån cuûa ngaøn h Y teá thaønh phoá vaø caû nöôùc. Toaøn theå caùn boä vaø sinh vieân hoïc sinh ghi nhôù söï quan taâm cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc, caûm ôn caùc theá heä caùn boä, giaûng vieân, sinh vieân hoïc sinh cuûa tröôøng; caûm ôn caùc baïn beø quoác teá ñaõ goùp coâng vun ñaép neân Tröôøng ñaïi hoïc y khoa Phaïm Ngoïc Thaïch giaøu truyeàn thoáng vaø coù thaønh tích nhö ngaøy nay. Chuùng ta ngaäm nguøi nhôù ñeán Vieän só Tieán só Döông Quang Trung, ngöôøi saùng laäp Tröôøng vaø cuõng laø hieäu tröôûng ñaàu tieân cuûa Tröôøng, vöøa môùi vónh bieät chuùng ta chöa ñaày moät naêm. Ñeå ñaùp öùng ñöôïc nieàm tin cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc, nguyeän voïng cuûa nhaân daân vaø taâm huyeát cuûa nhöõng nhaø saùng laäp vaø theá heä caùc thaày coâ ñi tröôùc, taäp theå caùn boä vieân chöùc, giaûng vieân cuûa Tröôøng seõ khoâng ngöøng phaán ñaáu ñeå ñoùng goùp nhieàu nhaát trong söï nghieäp ñaøo taïo caùc thaày thuoác coù trình ñoä cao, coù taâm, coù ñöùc phuïc vuï söï nghieäp chaêm soùc, baûo veä vaø naâng cao söùc khoûe cuûa nhaân daân. BAN BIEÂN TAÄP 3
 4. MUÏC LUÏC GIÔÙI THIEÄU TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC Y KHOA PHAÏM NGOÏC THAÏCH Quyeát ñònh thaønh laäp Trung taâm Ñaøo taïo Boài döôõng Caùn boä Y teá TP.HCM ................................................................7 Quyeát ñònh thaønh laäp Tröôøng Ñaïi hoïc Y khoa Phaïm Ngoïc Thaïch ..............................................................................8 Quyeát ñònh thaønh laäp Khoa Ñieàu döôõng - Kyõ thuaät Y hoïc .......................................................................................10 Quyeát ñònh thaønh laäp Khoa Y Vieät - Ñöùc ................................................................................................................11 Tieåu söû baùc só Phaïm Ngoïc Thaïch............................................................................................................................12 Tieåu söû Vieän só Döông Quang Trung .......................................................................................................................14 Bí thö Ñaûng uûy qua caùc thôøi kyø ..............................................................................................................................16 Ban Giaùm hieäu qua caùc thôøi kyø ...............................................................................................................................18 NHÖÕNG THAØNH TÖÏU ÑAÕ ÑAÏT ÑÖÔÏC TRONG 25 NAÊM Tröôøng Ñaïi hoïc Y khoa Phaïm Ngoïc Thaïch 25 naêm lieân tuïc phaùt trieån ....................................................................22 Thaønh töïu 25 naêm ñaøo taïo .....................................................................................................................................29 Phaùt trieån toå chöùc vaø nhaân söï 25 naêm ...................................................................................................................32 Phaùt trieån Nghieân cöùu khoa hoïc .............................................................................................................................34 Phaùt trieån Hôïp taùc quoác teá .....................................................................................................................................35 Khoa Ñieàu döôõng - Kyõ thuaät Y hoïc: Hình thaønh vaø phaùt trieån .................................................................................37 Ñoåi môùi huaán luyeän kyõ naêng y khoa tieàn laâm saøng trong ñaøo taïo ...........................................................................41 Khoa Y Vieät - Ñöùc ..................................................................................................................................................43 Coâng ñoaøn: Daân chuû - Kyû cöông - Tình thöông - Traùch nhieäm ...............................................................................46 Ñoaøn Thanh nieân Coäng saûn Hoà Chí Minh: Thaép saùng öôùc mô ................................................................................47 PHOØNG - BAN CHÖÙC NAÊNG VAØ ÑOAØN THEÅ Phoøng Toå chöùc caùn boä.............................................................................................................................................50 Phoøng Taøi chính keá toaùn .........................................................................................................................................51 Phoøng Haønh chính quaûn trò ....................................................................................................................................52 Phoøng Thieát bò .......................................................................................................................................................53 Phoøng Quaûn lyù ñaøo taïo ............................................................................................................................................54 Phoøng Sau ñaïi hoïc .................................................................................................................................................55 Phoøng Quaûn lyù thöïc haønh Laâm saøng ......................................................................................................................56 Phoøng Nghieân cöùu khoa hoïc ...................................................................................................................................57 Phoøng Hôïp taùc quoác teá ...........................................................................................................................................58 Thö vieän .................................................................................................................................................................59 Traïm Y teá ................................................................................................................................................................60 Ban Quaûn lyù döï aùn .................................................................................................................................................61 Ban Coâng ngheä thoâng tin ........................................................................................................................................62 4
 5. Coâng ñoaøn ...............................................................................................................................................................63 Ñoaøn thanh nieân - Hoäi sinh vieân ............................................................................................................................64 Hoäi cöïu sinh vieân hoïc vieân .....................................................................................................................................65 BOÄ MOÂN KHOA HOÏC CÔ BAÛN - Y HOÏC CÔ SÔÛ Boä moân Döôïc lyù .......................................................................................................................................................68 Boä moân Giaùo duïc theå chaát quoác phoøng ..................................................................................................................69 Boä moân Giaûi phaãu ..................................................................................................................................................70 Boä moân Giaûi phaãu beänh...........................................................................................................................................71 Boä moân Hoùa sinh - Sinh hoïc phaân töû ......................................................................................................................72 Boä moân Kyù sinh y hoïc ...........................................................................................................................................73 Boä moân Maùc - Leâ nin ..............................................................................................................................................74 Boä moân Moâ phoâi - Di truyeàn ....................................................................................................................................75 Boä moân Ngoaïi ngöõ...................................................................................................................................................76 Boä moân Phaùp luaät ..................................................................................................................................................77 Boä moân Sinh lyù - Sinh lyù beänh - Mieãn dòch hoïc......................................................................................................78 Boä moân Thoáng keâ y hoïc - Tin hoïc...........................................................................................................................79 Boä moân Vaät lyù y sinh ..............................................................................................................................................80 Boä moân Vi sinh y hoïc..............................................................................................................................................81 BOÄ MOÂN Y HOÏC LAÂM SAØNG Boä moân Chaån ñoaùn hình aûnh...................................................................................................................................84 Boä moân Chaán thöông chænh hình .............................................................................................................................85 Boä moân Da lieãu ........................................................................................................................................................86 Boä moân Gaây meâ hoài söùc ..........................................................................................................................................87 Boä moân Huyeát hoïc ...................................................................................................................................................88 Boä moân Kieåm soaùt nhieãm khuaån - Dòch teã hoïc beänh vieän ......................................................................................89 Boä moân Maét ............................................................................................................................................................90 Boä moân Ngoaïi nhi ..................................................................................................................................................91 Boä moân Ngoaïi thaàn kinh ........................................................................................................................................92 Boä moân Ngoaïi toång quaùt ........................................................................................................................................93 Boä moân Nhi .............................................................................................................................................................94 Boä moân Nhieãm .......................................................................................................................................................95 Boä moân Noäi toång quaùt .............................................................................................................................................96 Boä moân Phaãu thuaät taïo hình thaåm myõ .....................................................................................................................97 Boä moân Raêng Haøm Maët .........................................................................................................................................98 Boä moân Saûn phuï khoa .............................................................................................................................................99 5
 6. Boä moân Tai muõi hoïng ............................................................................................................................................100 Boä moân Taâm thaàn vaø taâm lyù y hoïc ......................................................................................................................101 Phaân moân taâm thaàn nhi chu sinh .........................................................................................................................102 Boä moân Thaàn kinh hoïc .........................................................................................................................................103 Boä moân Ung böôùu ..................................................................................................................................................104 Boä moân Y hoïc coå truyeàn ........................................................................................................................................105 Boä moân Y hoïc gia ñình ........................................................................................................................................106 Boä moân Y hoïc theå thao .........................................................................................................................................107 LIEÂN BOÄ MOÂN Y HOÏC COÄNG ÑOÀNG Boä moân Dinh döôõng - An toaøn thöïc phaåm .............................................................................................................110 Boä moân Dòch teã hoïc cô baûn - Daân soá hoïc .............................................................................................................111 Boä moân Dòch teã hoïc laâm saøng...............................................................................................................................112 Boä moân Quaûn lyù Y teá - Kinh teá y teá .......................................................................................................................113 Boä moân Y ñöùc - Khoa hoïc haønh vi .......................................................................................................................114 Boä moân Y hoïc moäi tröôøng vaø lao ñoäng .................................................................................................................115 KHOA ÑIEÀU DÖÔÕNG KYÕ THUAÄT Y HOÏC Khoa Ñieàu döôõng kyõ thuaät y hoïc ...........................................................................................................................118 Vaên phoøng Khoa ...................................................................................................................................................119 Boä moân Ñieàu döôõng cô baûn ..................................................................................................................................120 Boä moân Ñieàu döôõng coäng ñoàng..............................................................................................................................121 Boä moân Ñieàu döôõng gaây meâ hoài söùc .....................................................................................................................122 Boä moân Ñieàu döôõng laâm saøng ..............................................................................................................................123 Boä moân Hoä sinh ...................................................................................................................................................124 Boä moân Huaán luyeän kyõ naêng y khoa tieàn laâm saøng ..............................................................................................125 Boä moân Kyõ thuaät hình aûnh.....................................................................................................................................126 Boä moân Quaûn lyù ñieàu döôõng .................................................................................................................................127 Boä moân Vaät lyù trò lieäu ...........................................................................................................................................128 Boä moân Xeùt nghieäm .............................................................................................................................................129 SPEECH THERAPY TRAINING PROGRAM ................................................................................................................130 MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH HOAÏT ÑOÄNG ........................................................................131 6
 7. QUYEÁT ÑÒNH THAØNH LAÄP TRUNG TAÂM ÑAØO TAÏO CAÙN BOÄ Y TEÁ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH 7
 8. QUYEÁT ÑÒNH THAØNH LAÄP TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC Y KHOA PHAÏM NGOÏC THAÏCH 8
 9. Lễ trao quyết định thành lập trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 9
 10. QUYEÁT ÑÒNH THAØNH LAÄP KHOA ÑIEÀU DÖÔÕNG KYÕ THUAÄT Y HOÏC 10
 11. QUYEÁT ÑÒNH KHOA THAØNH LAÄP KHOA Y VIEÄT-ÑÖÙC 11
 12. TIEÅU SÖÛ BAÙC SÓ PHAÏM NGOÏC THAÏCH BS. Phạm Ngọc Thạch B ác sĩ Phạm Ngọc Thạch sinh ngày 7 tháng 5 năm 1909 tại Quy Nhơn trong một gia đình trí thức, yêu nước. Ông học tiểu học ở Phan Thiết, Thanh Hoá sau ra Hà Nội học trung học ở trường Albert Sarraut. Ông là một học sinh rất thông minh, chăm học, luôn luôn đứng đầu lớp, đỗ đầu các khoa thi. Năm 1928: Ông vào học trường đại học Y khoa Hà Nội. Hết năm thứ tư, ông sang Pháp học tiếp và tốt nghiệp bác sĩ Y khoa năm 1934. Từ 1935 – 1936: Ông được cử làm trợ lý tại trường Đại học Y khoa Paris, chuyên ngành lao và các bệnh phổi, đồng thời là trợ lý ở bệnh viện Laennec trong 2 năm - vừa làm việc vừa trau dồi thêm kiến thức Năm 1937: Ông trở về nước và kết hôn với bà Marie Louise, một nữ y tá Pháp cùng làm việc với ông. Từ năm 1937: Ông mở phòng mạch tư chuyên trị bệnh lao phổi tại ngôi nhà số 202 phố Nguyễn Thị Minh Khai (trước kia là đường Chasseloup - Laubat). Một trong những phòng mạch khá đông bệnh nhân tại thời điểm đó. Ngoài việc khám chữa bệnh cấp thuốc không lấy tiền, ông không quản ngày đ êm tự lái xe đến tận nơi ở của người bệnh để chữa trị cho họ tới khi qua cơn hiểm nghèo. Vì thế chẳng bao lâu, tiếng tăm của ông được lan truyền khắp Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ. Ông nhận thấy rằng chỉ có Cách Mạng giải phóng dân tộc, người dân Việt Nam mới có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Từ năm 1940: Ông tìm cách tham gia phong trào Cách Mạng do Đảng Cộng Sản lãnh đạo. Nhà ở, phòng mạch tư của ông trở thành nơi nuôi dưỡng, che giấu các chiến sĩ cộng sản và những người yêu nước khác, trong đó có đồng chí Hà Huy Giáp. Tháng 03/1945: Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản, và được Xứ uỷ Nam Kỳ giao cho trọng trách tập hợp thanh niên vào một tổ chức để làm chỗ dựa cho cuộc đấu tranh cách mạng. Tổ chức mang tên là "Thanh niên tiền phong Nam bộ" do ông là Bí thư. Ngày 27/08/1945, Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam đã họp ở chiến khu Việt Bắc và quyết định tự cải tổ thành Chính Phủ lâm thời có mời thêm một số nhân sĩ tham gia. Ông được cử làm Bộ Trưởng Bộ Y tế đầu tiên của nước Việt Nam độc lập đồng thời là uỷ viên Uỷ ban Nhân dân Nam bộ phụ trách công tác đối ngoại là thành viên của phái đoàn Chính phủ Việt Nam tham gia đàm phán với đại diện của Chính phủ Pháp. Cuối năm 1946: Ông ra Bắc và được cử làm Thứ trưởng phủ Chủ tịch, đặc phái viên của Chính phủ sang các nước láng giềng và một số nước châu Âu để trình bày quan điểm của Đảng và Chính phủ ta về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Năm 1948: Ông được cử làm Trưởng phái đoàn Chính phủ vào Nam bộ công tác và sau đó được bầu làm Thường vụ Khu uỷ kiêm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính Sài Gòn - Chợ Lớn. Giữa năm 1953, ông trở ra Bắc, được phân công làm Trưởng ban y tế của Đảng phụ trách công tác Y tế an toàn Khu (ATK) và làm Giám Đốc bệnh xá 303. Năm 1954: Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch lại được cử làm Thứ trưởng Năm 1958: Ông làm Bộ trưởng, Bí thư đảng đoàn Bộ y tế cho đến ngày ông hy sinh. Ngày 07/11/1968: Ông hy sinh gần biên giới Việt Nam - Campuchia, trên bờ sông Vàm Cỏ Đông. 12 Trong suốt cuộc đời hoạt động y thuật và cách mạng của mình, dù nhận trọng trách trong hoàn cảnh cực
 13. kỳ khó khăn, chế độ cũ đã để lại nhiều hậu quả to lớn về sức khoẻ và bệnh tật trong nhân dân, tuổi thọ trung bình của người dân rất thấp.Ông đã mạnh dãn đề xuất với Đảng và nhà nước các chủ trương, chính sách, biện pháp phù hợp vào từng thời điểm. Ông chủ trương lấy kết quả công tác điều trị để đẩy mạnh công tác vệ sinh phòng bệnh, kết hợp Đông Y với Tây Y trong tất cả các mặt hoạt động của ngành, công tác y tế phải theo đường lối quần chúng. Trong công tác vệ sinh phòng bệnh, bên cạnh các hoạt động chuyên môn công tác tuyên truyền giáo dục, ông chủ trương phát động quần chúng tham gia các phong trào vệ sinh yêu nước, ba sạch, bốn diệt, công tác tiêm chủng trong da vừa có tác dụng ngăn ngừa bệnh, vừa tiết kiệm vacxin. Năm 1959 ở Hà Nội xảy ra vụ đại dịch bại liệt trẻ em, chính ông đã quyết định dùng Vacxin Sabin của Liên Xô cũ sản xuất để tiêm phòng cho trẻ em và đồng thời cử bác sĩ Đồng Thủy Nguyên sang Liên Xô học tập phương pháp sản xuất đ ể ta có thể tự sản xuất lấy. Năm 1964, ông đã viết và cho xuất bản cuốn sách "Quán triệt phương châm phòng bệnh trong công tác bảo vệ sức khoẻ" nêu lên những cơ sở về xã hội, về phòng bệnh ở Việt Nam và bảy bài học kinh nghiệm. Trong công cuộc xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa và cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, ông quyết định tăng cường cán bộ, dụng cụ, phương tiện cho các cơ sở y tế tỉnh, huyện, xã nhất là ở các vùng có chiến sự ác liệt. Ông thành lập Vụ I để lo chi viện cán bộ, quốc doanh y vật liệu để lo chi viện thuốc men, dụng cụ và nhất là lo đào tạo cán bộ để bổ sung cho chiến trường miền Nam. Ông đã quyết định cho gọi các đồng chí y sĩ quê ở miền Nam và một số ít quê ở miền Bắc về học một khoá đào tạo đặc biệt đào tạo thành BS trong thời gian 1 năm để có cán bộ nhanh chóng tung vào chiến trường. Ông đã dành nhiều thời gian đi thăm và làm việc với các bệnh viện, bệnh xá, đội phẫu thuật, trao đổi với cán bộ lãnh đạo Ban dân y, triệu tập hội nghị y tế toàn miền, rút kinh nghiệm về tổ chức chuyên môn, tìm cách khắc phục, đề xuất phương hướng mới, nhanh chóng đáp ứng yêu cầu chiến tranh ngày càng ác liệt và xây dựng kế hoạch cho thời gian hậu chiến. Ông hy sinh trên đường làm nhiệm vụ là một tổn thất không nhỏ đ ối với nước ta vào thời điểm đó. Tuy cuộc đời của ông không dài, nhưng ông đã để lại cho chúng ta một kho tàng lý luận, những bài học thiết thực mà chúng ta chưa có điều kiện để khai thác, phục vụ cho sự nghiệp của ngành. Gia đình BS. Phạm Ngọc Thạch BS Phạm Ngọc Thạch trong đội thanh niên Bà Marie Louise trong chiến khu tiền phong Nam Bộ vợ BS. Phạm Ngọc Thạch Bác Hồ làm việc với BS Phạm Ngọc Thạch Bộ trưởng bộ Y tế - BS Phạm Ngọc Thạch về công tác quân y tiếp đón Đoàn ngoại giao Pháp tại Việt Nam 13
 14. TIEÅU SÖÛ VIEÄN SÓ DÖÔNG QUANG TRUNG VS.TS. Dương Quang Trung 1928-2013 Viện sĩ, tiến sĩ Dương Quang Trung: Người thầy thuốc mẫu mực. Anh hùng lao động, thầy thuốc nhân dân VS.TS. Dương Quang Trung, người Đảng viên cộng sản có 56 tuổi đảng, 50 năm hoạt động chuyên môn, đã dành cả tâm hồn, trí tuệ, sức lực cống hiến cho sự nghiệp y tế Việt Nam. Ông sinh trưởng tại xã An Xuyên một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Cà Mau, Dương Quang Trung được cha, một nhà nho yêu nước luôn rèn dạy con tình yêu thương đồng bào, biết sống vì Tổ quốc, vì mọi người. Sau khi học xong trung học tại Sài Gòn, theo gương mẹ, một nữ hộ sinh tận tụy, ông quyết chí theo ngành y để trị bệnh cứu người. Năm 1948, ông sang Pháp du học và tốt nghiệp tiến sĩ y khoa năm 1958 tại Đại học y khoa Bordeaux, tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Pháp từ năm 1952, tham gia các hoạt động ủng hộ kháng chiến, chống chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Năm 1960, ông về nước, sinh sống tại Hà Nội. Cùng thời điểm đó, TS. Dương Quang Trung được điều động về công tác tại Viện chống lao Trung ương và được đề bạt làm Phó chủ nhiệm Khoa phẫu thuật phổi của Viện. Ông cũng đã giúp GS. Tôn Thất Tùng trong việc xây dựng Khoa phẫu thuật phổi ở Bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Năm 1965, Bộ trưởng Bộ Y tế - Cố BS. Phạm Ngọc Thạch triển khai kế hoạch đưa nhiều cán bộ có trình độ về miền Nam, đáp ứng yêu cầu của chiến trường. TS. Dương Quang Trung đã tình nguyện trở về miền Nam góp công sức cùng đồng bào chống Mỹ cứu nước. Tháng 6/1965, ngoài nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe cho cán bộ lãnh đạo, ông còn được điều động hoạt động bí mật trong nội thành khu Sài Gòn - Gia Định, công tác ở Ban trí vận - mặt trận. Trong đợt tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968, ông đã cùng đồng đội tổ chức đưa các nhân sĩ trí thức, như luật sư Trịnh Đình Thảo, GS. Nguyễn Văn Kiết, BS. Dương Quỳnh Hoa, kỹ sư Nguyễn Văn Bổn và nhiều vị khác ra chiến khu tham gia thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Sau ngày miền Nam được giải phóng. TS. Dương Quang Trung đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, trực thuộc Ủy ban quân quản khu Sài Gòn - Gia Định và sau đó là chức vụ Giám đốc sở y tế, trực thuộc Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, từ 1981 - 1997. Ngày 4/10/1988, tại TP. Hồ Chí Minh, có một sự kiện lớn: TS. Dương Quang Trung, Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, đã tổ chức và chỉ huy ca mổ lịch sử, quy tụ gần 70 chuyên gia tên tuổi đầu ngành, thực hiện ca mổ tách đôi cặp song sinh Việt - Đức. Ca mổ tiến hành trong hơn 15 giờ, đã thành 14
 15. công và là ca mổ tách đôi cặp song sinh phức tạp và lớn tuổi nhất trên thế giới lúc bấy giờ, đư ợc đ ưa vào sách kỷ lục Guinness, đánh dấu sự hợp đồng tác nghiệp có hiệu quả và sự trưởng thành của ngành y tế thành phố. Vào những năm cuối thập kỷ 80, Giám đốc sở y tế, VS.TS. Dương Quang Trung đã có sự hợp tác tốt đẹp giữa y tế thành phố với GS. Alain Carpentier, Chủ tịch Hiệp hội Alain Carpentier (Pháp) bắt tay xây dựng một Viện Tim, với nhiều trang thiết bị hiện đại. Trong hơn 17 năm, đã có 4.682 bệnh nhân nghèo được giúp đỡ một phần hoặc hoàn toàn chi phí mổ tim với tổng số tiền trên 101 tỷ đồng. Đặc biệt là có tới trên 1.900 bệnh nhân được giúp đỡ 100% chi phí mổ. Viện Tim đã chuyển giao kỹ thuật cho nhiều bệnh viện ở Trung ương và một số tỉnh. Ngày 11/12/2006, Viện Tim đã được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Năm 1989, trên cương vị cán bộ đầu ngành Y tế thành phố, VS.TS. Dương Quang Trung là người xin chủ trương và chỉ đạo xây dựng Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế của thành phố, thực hiện nghị quyết của Thành ủy, TP. Hồ Chí Minh, với sự đồng thuận của Trung ương và ông trở thành Hiệu trưởng đầu tiên của Trung tâm, một mô hình cải cách giáo dục, nhằm đào tạo các bác sĩ tổng quát hướng về cộng đồng. Người bác sĩ được đào tạo theo kiểu mới, có kiến thức vững vàng về y học cơ sở, vừa học tập lâm sàng tại các bệnh viện, vừa thực tập thực địa ở cộng đồng, tiếp cận được với mạng lưới y tế cơ sở. Mô hình “Trường - Viện - Cộng đồng” là một chủ trương sáng tạo, đã có nhiều đóng góp hiệu quả trong việc kiện toàn mạng lưới y tế của thành phố. Ngày 28/12/2007, Trung tâm đã làm lễ tốt nghiệp Đại học y chính quy khóa XIII và Đại học y tập trung 4 năm khóa V, và đã cho ra trường hàng nghìn bác sĩ và điều dưỡng, đang phục vụ ở tất cả các cơ sở y tế của Trung ương và thành phố... Trung tâm giờ đây đã trưởng thành, là cơ sở đào tạo thầy thuốc có tín nhiệm. Ngày 7/1/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, trên cơ sở tổ chức tại Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ y tế TP. Hồ Chí Minh. Năm 2013, VS.TS. Dương Quang Trung đã ở tuổi 85, nhưng vẫn mạnh khỏe, dẻo dai. Ông vẫn tiếp tục tham gia giảng dạy ở Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch và là Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển sức khỏe cộng đồng. Ông còn tham gia lãnh đạo nhiều tổ chức xã hội nghề nghiệp như Chủ tịch Hội Y học TP. Hồ Chí Minh - Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Hội quân dân y Sài Gòn - Gia Định, Chủ tịch Hội hành nghề y tư nhân và các tổ chức từ thiện như: Chủ tịch danh dự Hội bảo trợ trẻ em, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ chất độc da cam, tham gia Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo... Đảng, Nhà nước nhân dân đã đánh giá cao công lao của ông, đã trao tặng các danh hiệu cao quý: huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, danh hiệu Thầy thuốc nhân dân (1995), danh hiệu Anh hùng lao động (2003), danh hiệu chiến sĩ thi đua nhiều năm và nhiều huân, huy chương cao quý khác, VS.TS. Dương Quang Trung được nhân dân tín nhiệm, đồng nghiệp quý trọng và nhiều thế hệ học trò quý mến. 22/06/2013: VS.TS. Dương Quang Trung đã ra đi để lại cho các thế hệ y bác sỹ ngành y cả nước nói chung và Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, các thế hệ sinh viên – học viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch bao niềm tiếc thương vô hạn. 15
 16. BÍ THÖ ÑAÛNG UÛY QUA CAÙC THÔØI KYØ BS. Taêng Vaên Thi PGS. BS. Phaïm Ñình Löïu Nhieäm kyø 1989 - 1994 Nhieäm kyø 1994 - 2003 PGS. BS. Nguyeãn Theá Hieäp PGS. TS. Nguyeãn Taán Bænh Nhieäm kyø 2004 - 2008 Nhieäm kyø 2008 - 2012 PGS. TS. Nguyeãn Thò Ngoïc Dung Nhieäm kyø 2013 ñeán nay 16
 17. ÑAÛNG UÛY VAØ BAN GIAÙM HIEÄU HIEÄN NAY PGS.TS. Nguyeãn Thò Ngoïc Dung (Bí thö) PGS.TS. Ngoâ Minh Xuaân ThS. Leâ Ñoã Ninh (Phoù bí thö thöôøng tröïc) BS.CKII. Löu Xuaân Thu PGS.TS. Cao Vaên Thònh TS.BS. Thaùi Hoàng Haø (Phoù bí thö - Tröôûng ban kieåm tra) ThS.BS. Hoà Phaïm Thuïc Lan ThS.BS. Nguyeãn Theá Duõng CN. Döông Ngoïc Lan PGS.TS. Phaïm Ñaêng Dieäu CN. Mai Thuùy Laø (Vaên phoøng Ñaûng uûy) PGS.TS. Nguyeãn Thò Ngoïc Dung (Hieäu tröôûng) ThS.BS. Nguyeãn Theá Duõng (Phoù Hieäu tröôûng) PGS.TS. Phaïm Ñaêng Dieäu (Phoù Hieäu tröôûng) PGS.TS. Ngoâ Minh Xuaân (Phoù Hieäu tröôûng) 17
 18. BAN GIAÙM ÑOÁC TRUNG TAÂM ÑAØO TAÏO BOÀI DÖÔÕNG CAÙN BOÄ Y TEÁ TÖØ NAÊM 1989 ÑEÁN NAÊM 2004 VS. TS. Döông Quang Trung Giaùm ñoác PGS.BS. Nguyeãn Vaên Truyeàn BS. Taêng Vaên Thi BS. Nguyeãn Quoác Bình ThS.BS. Nguyeãn Theá Duõng Phoù Giaùm ñoác Phoù Giaùm ñoác Phoù Giaùm ñoác Phoù Giaùm ñoác BAN GIAÙM ÑOÁC TRUNG TAÂM ÑAØO TAÏO BOÀI DÖÔÕNG CAÙN BOÄ Y TEÁ TÖØ NAÊM 2004 ÑEÁN NAÊM 2008 PGS.BS. Nguyeãn Theá Hieäp Giaùm ñoác ThS.BS. Nguyeãn Theá Duõng 18 Phoù Giaùm ñoác
 19. BAN GIAÙM HIEÄU TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC Y KHOA PHAÏM NGOÏC THAÏCH TÖØ NAÊM 2008 ÑEÁN NAÊM 2012 PGS.TS. Nguyeãn Taán Bænh Hieäu tröôûng ThS.BS. Nguyeãn Theá Duõng PGS.TS. Phaïm Ñaêng Dieäu Phoù Hieäu tröôûng Phoù Hieäu tröôûng BAN GIAÙM HIEÄU TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC Y KHOA PHAÏM NGOÏC THAÏCH TÖØ NAÊM 2013 ÑEÁN NAY PGS.TS. Nguyeãn Thò Ngoïc Dung Hieäu tröôûng ThS.BS. Nguyeãn Theá Duõng PGS.TS. Phaïm Ñaêng Dieäu PGS.TS. Ngoâ Minh Xuaân Phoù Hieäu tröôûng Phoù Hieäu tröôûng Phoù Hieäu tröôûng 19
nguon tai.lieu . vn