Xem mẫu

  1. Custom Form Authentication trong Office Sharepoint Server 2007 Mình vừa hoàn tất xong việc cấu hình Sharepoint Server 2007 với chế độ Form Authentication  nên mình post bài này lên chia sẻ cùng các bạn. Yêu cầu để thực hiện bài lab: 1. Windows Server 2003 2. IIS + ASP.NET 3. Office Sharepoint Server 2007 4. SQL Server 2005/SQL Server 2008 5. Visual Studio / Visual Studio Web Developer Express Edition Nội dung chính của bài lab này gồm 7 phần: 1. Cấu hình Cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin người dùng 2. Quản lí người dùng trong cơ sở dữ liệu 3. Cấu hình Web.config của Sharepoint Central Administration 4. Cấu hình Web.config của Sharepoint Site 5. Bật tính năng Form Authentication cho Sharepoint Site 6. Xác thực người dùng kết nối vào site dựa trên chế độ Form Authentication 7. Tiến hành đăng nhập Bước 1: Cấu hình cơ  sở dữ liệu lưu trữ thông tin người dùng • Vào SQL Management Studio, tạo mới 1 Database dùng để lưu trữ thông tin người dùng • Mở command line và gõ vào dòng: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regsql.exe  (tương đương với  \Microsoft.NET\Framework\\aspnet_regsql.exe) • Làm theo hướng dẫn của cửa sổ Wizard hiện để tiến hành cấu hình database lưu trữ  thông tin người dùng theo template có sẵn có ASP.NET
  2. • Sau khi hoàn tất Wizard này, tau vào lại SQL Server Management Studio thì sẽ thấy được  cấu trúc các bảng dữ liệu đã được tạo tự động Bước 2: Quản lí người dùng – mục tiêu bước này là giúp tau hiểu được việc tạo mới và quản lí  user • tạo một ứng dụng web application với VS Web Developer • Cấu hình Form Authentication cho ứng dụng web thông qua viêc cấu hình web.config
  3. validationKey="8E074B186056F889587355255B167DA297AD837E43FD9850" decryptionKey="991D4DEB57A2263855C31AA1D3FF4F1AD508A53D2A94658F" validation="SHA1" >
  4. • Copy thẻ machine key từ web.config của ứng dụng sharepoint site và thay thế vào thẻ  machine key trong web.config của web application mà chúng ta vừa mới tạo (thông qua  machine key, ứng dụng sharepoint site và web app có thể làm việc với nhau, hiểu nhau được) • Tạo mới user bằng Asp.net website Administrator Tool hoặc dùng control  CreateUserWizard của ASP.NET Bước 3: Cấu hình web.config của Sharepoint Central Administration Hiện tại, bạn đã có thể tạo và quản lí người dùng bằng ASP.NET với SQL Server, bạn sẽ tiếp tục  công việc của mình là làm sao để cho Sharepoint hiểu được dụng ý của bạn, lưu trữ người dùng  tại 1 database trên SQL Server. Điều này hoàn toàn dễ dàng, ta chỉ cần cấu hình lại file  web.config của Sharepoint Cental Administration. Ta thêm vào file cấu hình web.config của SP Central Administration các thông tin sau ... ... ...
  5. minRequiredPasswordLength="7" minRequiredNonalphanumericCharacters="1" passwordAttemptWindow="10" passwordStrengthRegularExpression="" /> ... ...   Ta chú ý là bỏ đi thuộc tính defaultProvider của thẻ  và . Như thế là ta đã  cấu hình để SP Central Administration hiểu đựơc và làm việc dc với  database lưu trữ thông  tinngười dùng mà chúng ta vừa tạo ở trên. Bước 4: Cấu hình web.config cho Sharepoint site của chúng ta, để site có thể làm việc với  database như chúng ta đã làm với Central Admin Site, điều này được thực hiện dễ dàng  theo các  bước như trên. Tuy nhiên ta chú ý thuộc tính defaultProvider trong thẻ  và   phải được thiết lập giống với thuộc tính name của provider tương ứng. ... ... ...
  6. ... ... ...   Bứơc 5: Bật chế độ đăng nhập Form Authentication cho Sharepoint Site
  7.  
  8. ta chú ý là tên của membership provider và role Provider phải trùng khớp với name mà ta thiết lập  cho thẻ  và thẻ  trong file web.config của SP Site. Bứơc 6: Ta thiết lập Site Collection Administrator là tài khỏan user đươc lưu trong sql  server thay vì là windows account nhưmặc định. Điều này cho ta thấy được rằng ta vừa  customize sp làm vịêc dc vơ1i sql server theo ý muốn của ta.
  9. Bước 7: Đăng nhập Và bây giờ, ta có thể vào sharepoint site và login với tài khỏan được ta tạo và lưu trên 1 database  độc lập trên SQL Server
  10.   Trên đây là hướng giải quyết của bài toán Custom Form Authentication trong sharepoint, nếu có  thể mình sẽ làm 1 đoạn video clip để hướng dẫn các bạn cụ thể hơn trong thao tác.
nguon tai.lieu . vn