Xem mẫu

  1. K THU T VI T SAPO
  2. Sapô ph i " i mũ cho bài báo mà không che khu t nó". N u m t vài dòng c a sapô ã cho c gi không có nhi u th i gian thì m c ích c a nó không ph i là nói v i ngư i ó r ng các ph n còn l i c a bài báo không có gì áng quan tâm c . Trái l i, nó ph i làm ngư i ta mu n c và mu n bi t thêm chi ti t. 1. Ch c năng c a sapô Hoàn thi n tít, b ng cách nói rõ ch bài báo và góc mà b n l a ch n x lý. Giúp c gi hình dung bài báo s nói gì. Tóm t t thông tin, b ng cách ưa ra thông tin ch y u n u c n ph i d ng l i ó. Gi i thích bài báo, b ng cách ch ra t i sao tác gi ch n vi t v s ki n hay hi n tư ng này. ây c n v n d ng Lu t xa g n giúp c gi hi u r ng bài báo có th liên quan n h và h s ư c l i khi c nó. Nêu rõ hoàn c nh, c bi t v i th lo i ph ng v n, i u tra dài kỳ, bài vi t v s vi c th i s ã qua. i v i m t bài vi t nhi u kỳ, sapô g i l i nh ng kỳ trư c. V i ph ng v n, nó gi i thi u v n t t ngư i oc ph ng v n và g i v n mà ngư i ó c p n. Thông báo b c c. ây là m t cách phát tri n thông i p c t lõi c a bài báo mà trong tít ã nh c n. R t c n thi t v i nh ng c gi c nhanh, b i cách này rõ ràng. M i c: vi c l a ch n t ng và c u trúc câu r t quan tr ng trong sapô. N u khô khan quá s khi n c gi n n lòng. Sapô là m t y u t p vào m t c gi , n m gi a tít và bài báo, quan tr ng trong vi c trình bày trang. Dùng c ch khác và to hơn ch trong bài báo, cân b ng ph n ch , ph n tr ng và ph n minh ho m t trang báo. 2. Phân lo i sapô Sapô có tính thông tin hay khơi g i ho c ch a ng ít nhi u c hai yêu t , gi ng như tít. Có 2 lo i sapô: (1) Sapô có tính thông tin tr l i m t cách y nh t có th cho các câu h i tham kh o, nh c l i góc c a bài báo b ng cách làm rõ nó. ó là sapô vua i v i các nh t báo, báo ra nh kỳ, báo c a các cơ quan
  3. th ch ho c doanh nghi p. ây là lo i sapô gi n d , trung l p và nghiêm túc. (2) V i Sapô có tính khơi g i, các s vi c ôi khi ư c coi là ã ư c bi t n. Sapô ây ưa ra ý tư ng chung c a bài báo, góc và gi ng i u c a bài báo. Thích h p v i th lo i phóng s , chân dung, m t s th lo i ph ng v n và bài t ng h p vi t cho các t p chí. 3. Lúc nào c n vi t sapô và dài th nào? Nh t thi t ph i vi t sapô khi bài báo dài (hai trang ho c th m chí ng n hơn). dài c a sapô ph thu c dài c a bài báo. M t s phóng viên có thói quen vi t sapô trư c khi vi t bài, i u này giúp h xác nh rõ góc x lý ho c t mình trong cùng m t tông gi ng v i bài vi t. M t s káhc vi t sapô sau, n ht là khi ph thu c vào v trí c a bài trên makét. ôi khi sapô do m t ngư i khác vi t. C n th n v i nh ng sapô gi (không ư c vi t) mà th t ra là ph n u c a bài báo ư c trình bày khác i v i k thu t ho .
nguon tai.lieu . vn