Xem mẫu

 1. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn ®iÖn ¾c quy hÕt ®iÖn Ắc quy hết điện Khái quát của chương Chương này trình bày về ắc quy hết điện. · Khái quát · Kiểm tra các triệu chứng và điều tra trước chẩn đoán · Phán đoán và kiểm tra các hư hỏng · Cân bằng nạp và phóng điện -1-
 2. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn ®iÖn ¾c quy hÕt ®iÖn Kh¸i qu¸t Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng 1. ¾c quy hÕt ®iÖn Sau ®©y lµ c¸c h­ háng vµ khiÕu n¹i liªn quan ®Õn ¾c quy hÕt ®iÖn • ¾c quy bÞ hÕt ®iÖn. • M¸y khëi ®éng kh«ng quay, kh«ng khëi ®éng ®­îc ®éng c¬. • B©y giê cã thÓ khëi ®éng ®­îc ®éng c¬, mÆc dï tr­íc ®©y ¾c quy ®· bÞ hÕt ®iÖn. Kh¸ch hµng nghÜ r»ng cÇn ph¶i kiÓm tra ¾c quy. 2. Nguyªn nh©n chÝnh cña h­ háng D­íi ®©y lµ c¸c nguyªn nh©n g©y ra h­ háng ¾c quy hÕt ®iÖn. • C¸c c«ng t¾c vÉn ®ang bËt (c¸c c«ng t¾c ®iÒu khiÓn ®Ìn, v.v...) • Cã vÊn ®Ò sù cè trong ¾c quy hoÆc hÖ thèng n¹p ®iÖn. • Sù kh«ng c©n ®èi gi÷a l­îng ®iÖn mµ kh¸ch hµng cã thãi quen sö dông vµ l­îng ®iÖn do m¸y ph¸t ®iÖn ph¸t ra. 3. Ph­¬ng ph¸p xö lý ®èi víi ¾c quy hÕt ®iÖn KiÕn thøc vµ c¸c kü n¨ng sau ®©y cÇn thiÕt ®Ó xö lý ¾c quy hÕt ®iÖn. • HiÓu râ thãi quen sö dông cña kh¸ch hµng • KiÕn thøc kü thuËt chÝnh x¸c vÒ c¸c ¾c quy hÕt ®iÖn. (1/2) 4. Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng Xö lý h­ háng ¾c quy hÕt ®iÖn theo ba b­íc sau ®©y: (1) KiÓm tra triÖu chøng vµ ®iÒu tra tr­íc chÈn ®o¸n • Thùc hiÖn pháng vÊn kh¸ch hµng ®Ó chÈn ®o¸n vµ kiÓm tra th«ng tin vÒ xe. • HiÓu râ thãi quen sö dông xe cña kh¸ch hµng. (2) Ph¸n ®o¸n vµ kiÓm tra triÖu chøng h­ háng KiÓm tra ¾c quy vµ hÖ thèng n¹p ®iÖn,v.v... ®Ó ph¸n ®o¸n xem h­ háng nµy lµ do phÝa xe hoÆc do thãi quen sö dông cña kh¸ch hµng. (3) KiÓm tra sù c©n ®èi gi÷a n¹p vµ phãng ®iÖn §­a ra lêi khuyªn kh¸ch hµng b»ng c¸ch x¸c ®Þnh ®óng nguyªn nh©n cña h­ háng c¨n cø vµo viÖc kiÓm tra sù c©n b»ng gi÷a n¹p vµ phãng ®iÖn, vµ ng¨n ngõa t¸i diÔn h­ háng nµy. Tham kh¶o: Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng (Xem b¶n ®Ýnh kÌm A-1 cña ch­¬ng “¾c quy hÕt ®iÖn” ë trong phÇn “®iÖn” -file PDF) (2/2) -2-
 3. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn ®iÖn ¾c quy hÕt ®iÖn KiÓm tra triÖu chøng vµ ®iÒu tra tr­íc chÈn ®o¸n C¸c ®iÓm cÇn nhí khÝ kh¾c phôc h­ háng §èi víi kh¾c phôc h­ háng liªn quan ®Õn ¾c quy hÕt ®iÖn, cÇn ph¶i ghi nhí c¸c ®iÓm sau ®©y. 1. ¾c quy bÞ xuèng cÊp cho dï nã ch­a ®­îc sö dông. Møc xuèng cÊp kh¸c nhau nhiÒu tuú thuéc c¸c ®iÒu kiÖn sö dông xe. 2. Trong khi ®éng c¬ ®ang næ m¸y, nÕu l­îng ®iÖn do m¸y ph¸t ®iÖn ph¸t ra lín h¬n l­îng ®iÖn tiªu thô, ¾c quy sÏ ®­îc n¹p ®iÖn. 3. Ng­îc l¹i, nÕu møc tiªu thô ®iÖn lín h¬n l­îng ®iÖn do m¸y ph¸t ®iÖn ph¸t ra, ¾c quy vÉn bÞ cÊp ®iÖn lµm cho nã trë thµnh phãng ®iÖn. Gîi ý: L­îng ®iÖn mµ ¾c quy cã thÓ n¹p vµ l­îng ®iÖn nã phãng ra ®­îc gäi lµ sù c©n b»ng gi÷a n¹p vµ phãng ®iÖn. NÕu sù c©n b»ng nµy kÐm ®i ®¸ng kÓ, ¾c quy sÏ trë nªn hÕt ®iÖn. (1/1) KiÓm tra triÖu chøng vµ ®iÒu tra tr­íc chÈn ®o¸n §iÒu tra tr­íc chÈn ®o¸n §iÒu tra tr­íc chÈn ®o¸n cô thÓ liªn quan ®Õn ¾c quy hÕt ®iÖn, cÇn ph¶i hiÓu c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y. 1. Qu¸ tr×nh b¶o d­ìng ¾c quy vµ t×nh tr¹ng b¶o d­ìng tr­íc ®©y Ngoµi viÖc hái kh¸ch hµng, còng ph¶i kiÓm tra sæ b¶o hµnh. • Qu¸ tr×nh n¹p ¾c quy • Sè lÇn bæ sung dung dÞch ¾c quy • Qu¸ tr×nh n¹p ¾c quy, sù thay ®æi vÒ tØ träng dung dÞch ®iÖn ph©n v.v. (1/1) 2. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn ®Ó c©n b»ng n¹p vµ phãng ®iÖn ®· ®­îc sö dông nh­ thÕ nµo Kh«ng chØ kiÓm tra khi ¾c quy trë nªn hÕt ®iÖn, mµ cßn ph¶i kiÓm tra phô t¶i ®iÖn mµ kh¸ch hµng sö dông hµng ngµy. • C¸c ®Ìn pha vµ ®Ìn s­¬ng mï (t¾t ®Ìn khi dõng xe t¹i mét ng· t­ v.v....) • A/C (VÞ trÝ AUTO, chÕ ®é ECNO, v.v...) • Cã sö dông c¸c bé phËn hoÆc linh kiÖn sau khi l¾p ®Æt kh«ng vµ sö dông chóng nh­ thÕ nµo. • Sö dông c¸c thiÕt bÞ ®iÖn kh¸c nh­ thÕ nµo (1/1) -3-
 4. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn ®iÖn ¾c quy hÕt ®iÖn KiÓm tra triÖu chøng vµ ®iÒu tra tr­íc chÈn ®o¸n §iÒu tra tr­íc chÈn ®o¸n 3. Khi kh¸ch hµng rêi khái xe • KiÓm tra xem c¸c c«ng t¾c cßn bËt hay kh«ng, khi kh¸ch hµng rêi khái xe. (KiÓm tra t×nh tr¹ng khi xe ®­îc ®­a ®Õn x­ëng.) • KiÓm tra t×nh tr¹ng cña ch×a kho¸ ®iÖn khi kh¸ch hµng rêi khái xe. (1/1) Ph¸n ®o¸n vµ kiÓm tra c¸c h­ háng Kh¸i qu¸t 1. Kh¸i qu¸t vÒ viÖc ph¸n ®o¸n vµ kiÓm tra c¸c h­ háng §Ó kh¾c phôc h­ háng cho mét ¾c quy hÕt ®iÖn, cÇn ph¶i ph¸n ®o¸n xem triÖu chøng h­ háng cã ph¶i do xe g©y ra hay kh«ng b»ng c¸ch kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ ®iÖn liªn quan bao gåm c¶ hÖ thèng n¹p ®iÖn trong khi x¸c ®Þnh chÝnh x¸c xem ¾c quy cã tèt hay kh«ng. 2. C¸c h¹ng môc kiÓm tra xe • KiÓm tra chøc n¨ng cña ¾c quy: NÕu ¾c quy bÞ yÕu, lùc ®iÖn ®éng trë nªn nhá h¬n vµ ®iÖn ¸p sÏ sôt khi nã nhËn phô t¶i nµo ®ã lín h¬n, cã thÓ lµm cho m¸y khëi ®éng kh«ng quay ®­îc chÝnh x¸c. • KiÓm tra ®Çu nèi cña c¸c m¹ch: NÕu ®Çu nèi m¹ch bÞ láng hoÆc tiÕp xóc kÐm, dßng ®iÖn kh«ng ch¹y chÝnh x¸c, cã thÓ lµm cho m¸y ph¸t ®iÖn hoÆc bé ®iÒu ¸p b»ng IC kh«ng ho¹t ®éng chÝnh x¸c. • KiÓm tra chøc n¨ng n¹p ®iÖn: NÕu hÖ thèng n¹p kh«ng ph¸t ®iÖn chÝnh x¸c, viÖc n¹p ®iÖn ¾c quy trë nªn kh«ng ®Çy ®ñ vµ ¾c quy sÏ bÞ phãng ®iÖn. NÕu ¾c quy phãng ®iÖn qu¸ møc, l­îng dung dÞch ¾c quy gi¶m ®i vµ cã thÓ lµm cho l­îng ®iÖn n¹p kh«ng ®ñ hoÆc lµm cho sù xuèng cÊp cña ¾c quy t¨ng nhanh. • KiÓm tra dßng ®iÖn ký sinh: MÆc dï tÊt c¶ c¸c c«ng t¾c ®· ®­îc t¾t, dßng ®iÖn vÉn ch¹y vµo c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. NÕu dßng ®iÖn nµy lín, ¾c quy sÏ phãng ®iÖn nhiÒu h¬n, lµm cho ¾c quy bÞ hÕt ®iÖn. 3. Héi chÈn sau khi kiÓm tra (1) Khi ph¸n ®o¸n hiÖn t­îng nµy lµ mét h­ háng: NÕu c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm tra biÕt ch¾c lµ vÊn ®Ò h­ háng lµ thuéc vÒ phÝa xe, vÊn ®Ò nµy ph¶i ®­îc ph¸n ®o¸n lµ mét sù cè. V× vËy, ph¶i kh¾c phôc h­ háng ®Ó x¸c ®Þnh nguyªn nh©n cña h­ háng nµy. (2) Khi ph¸n ®o¸n triÖu chøng nµy kh«ng ph¶i lµ mét h­ háng: NÕu c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm tra vÊn ®Ò h­ háng kh«ng thuéc vÒ phÝa xe vµ kh«ng cã nguyªn nh©n kh¸c dÉn ®Õn triÖu chøng h­ háng nµy, cÇn ph¶i hái kh¸ch hµng theo c¸c quan ®iÓm kh¸c vÒ hiÖn t­îng nµy. §ã lµ v× hiÖn t­îng kh«ng tèt nµy ®­îc coi lµ kÕt qu¶ cña thãi quen sö dông cña kh¸ch hµng. (1/1) -4-
 5. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn ®iÖn ¾c quy hÕt ®iÖn Ph¸n ®o¸n vµ kiÓm tra c¸c h­ háng Tham kh¶o Tuæi thä cña ¾c quy 1. C¸c yÕu tè ®Ó x¸c ®Þnh tuæi thä cña ¾c quy Tuæi thä cña ¾c quy thay ®æi theo c¸c ®iÒu kiÖn sö dông hoÆc m«i tr­êng. (1) TÇn suÊt n¹p vµ phãng ®iÖn cña ¾c quy NÕu ¾c quy n¹p vµ phãng ®iÖn th­êng xuyªn, tuæi thä cña ¾c quy trë nªn ng¾n h¬n vµ nÕu ¾c quy kh«ng n¹p vµ phãng ®iÖn th­êng xuyªn, tuæi thä cña ¾c quy sÏ dµi h¬n. (2) Sù chªnh lÖch vÒ träng t¶i cña xe C¸c träng t¶i nÆng sÏ cÇn ph¶i ®­îc cung cÊp mét l­îng ®iÖn lín khi ®¸nh lõa. Do ®ã, cho dï tÝnh n¨ng cña ¾c quy chØ gi¶m Ýt nhiÒu, nã vÉn cã thÓ dÔ dµng ®¹t ®Õn giíi h¹n sö dông cña nã. (3) Sù chªnh lÖch vÒ nhiÖt ®é Khi nhiÖt ®é gi¶m xuèng, l­îng ®iÖn cña ¾c quy sÏ gi¶m. Trong mïa ®«ng, khi khëi ®éng ®éng c¬, ¾c quy cÇn mét l­îng ®iÖn lín, nªn ¾c quy cã thÓ dÔ trë nªn yÕu. 2. Ph¸n ®o¸n tuæi thä cña ¾c quy Còng cã thÓ x¸c ®inh tuæi thä cña ¾c quy nh­ sau: (1) §é ®ôc cña dung dÞch ®iÖn ph©n, l­îng chÊt kÕt tña §é ®ôc cña dung dÞch ®iÖn ph©n t¨ng lªn hoÆc khèi l­îng cña chÊt kÕt tña t¨ng lªn. (2) Sù thay ®æi vÒ l­îng dung dÞch ®iÖn ph©n • L­îng dung dÞch ®iÖn ph©n gi¶m nhiÒu. (T¨ng sè lÇn bæ sung dung dÞch). • Sù chªnh lÖch vÒ møc gi¶m gi÷a mçi ng¨n ¾c quy trë nªn lín. (3) C¸c ®iÒu kiÖn trong khi n¹p ®iÖn • NhiÖt ®é dung dÞch t¨ng lªn bÊt th­êng khi n¹p ®iÖn • KÓ c¶ khi ®· kÕt thóc n¹p ®iÖn, sù t¹o khÝ kh«ng ®Çy ®ñ mét c¸ch bÊt th­êng. (1/1) KiÓm tra ho¹t ®éng cña ¾c quy 1. KiÓm tra l­îng dung dÞch ®iÖn ph©n KiÓm tra l­îng dung dÞch ®iÖn ph©n cho tõng ng¨n (1/4) -5-
 6. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn ®iÖn ¾c quy hÕt ®iÖn Ph¸n ®o¸n vµ kiÓm tra c¸c h­ háng KiÓm tra chøc n¨ng ho¹t ®éng cña ¾c quy • §iÒu kiÖn Møc dung dÞch cÇn ph¶i ë gi÷a c¸c v¹ch “UPPER” (trªn) vµ “LOWER” (d­íi) Gîi ý: NÕu møc dung dÞch ë d­íi møc “LOWER”, ph¶i n¹p thªm dung dÞch ¾c quy. Tuy nhiªn, nÕu ®æ thªm n­íc, th× kh«ng thÓ ®o ®­îc tû träng mét c¸ch chÝnh x¸c. V× vËy, ph¶i n¹p ®iÖn l¹i tr­íc khi kiÓm tra tû träng. (1/4) 2. KiÓm tra tû träng riªng KiÓm tra tû träng trong mçi ng¨n (2/4) • §iÒu kiÖn (1) Tû träng cÇn ph¶i n»m trong giíi h¹n quy ®Þnh ®­îc nªu trong s¸ch h­íng dÉn söa ch÷a (2) Sù chªnh lÖch vÒ tû träng trong mçi ng¨n cÇn ph¶i lµ 0.04 hoÆc nhá h¬n Gîi ý: • Tû träng chØ thÓ hiÖn t×nh tr¹ng n¹p ®iÖn (phãng ®iÖn cña ¾c quy). V× vËy, kh«ng thÓ ph¸n ®o¸n sù xuèng cÊp cña ¾c quy nÕu chØ kiÓm tra tû träng. • NÕu tû träng cña mçi ng¨n chªnh lÖch nhiÒu, cã thÓ ph¸n ®o¸n c¸c t×nh tr¹ng sau ®©y. • Ng¾n m¹ch bªn trong ¾c quy • Nång ®é t¨ng do thiÕu dung dÞch (bèc h¬i n­íc) • Nång ®é gi¶m do ®æ thªm n­íc. (2/4) -6-
 7. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn ®iÖn ¾c quy hÕt ®iÖn Ph¸n ®o¸n vµ kiÓm tra c¸c h­ háng KiÓm tra chøc n¨ng ho¹t ®éng cña ¾c quy 3. KiÓm tra ®iÒu kiÖn n¹p vµ n¹p l¹i Khi tû träng cao hoÆc thÊp, sau khi n¹p l¹i ®iÖn cho ¾c quy, ph¶i kiÓm tra ®iÖn ¸p vµ tû träng. Cã thÓ ph¸n ®o¸n sù xuèng cÊp cña ¾c quy theo ph­¬ng ph¸p nµy. Gîi ý: Khi chuÈn bÞ ®Ó “®o ®iÖn ¸p phô t¶i”, ph¶i n¹p l¹i ®iÖn cho ¾c quy ®Ó ®iÒu chØnh tû träng riªng. (3/4) • §iÒu kiÖn (1) §iÖn ¸p • §iÖn ¸p khi b¾t ®Çu n¹p cÇn ph¶i lµ 15 V trë xuèng. • §iÖn ¸p khi kÕt thóc n¹p cÇn ph¶i lµ 15 V trë lªn (NÕu ®iÖn ¸p kh«ng b×nh th­êng, cã kh¶ n¨ng lµ sunfat ho¸ cao) (2) Tû träng riªng • Sau khi n¹p tû träng cÇn ph¶i n»m trong giíi h¹n quy ®Þnh ®­îc nªu trong s¸ch h­íng dÉn söa ch÷a. • Sù chªnh lÖch vÒ tû träng cña mçi ng¨n cÇn ph¶i lµ 0.04 hoÆc Ýt h¬n. Chó ý: N¹p ®iÖn ¾c quy víi dßng ®iÖn n¹p b×nh th­êng. (Dßng ®iÖn n¹p cÇn ®­îc ®Æt ë møc gÇn b»ng 1/10 dung l­îng cña ¾c quy) (3/4) -7-
 8. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn ®iÖn ¾c quy hÕt ®iÖn Ph¸n ®o¸n vµ kiÓm tra c¸c h­ háng KiÓm tra chøc n¨ng ho¹t ®éng cña ¾c quy 4. KiÓm tra phô t¶i (Phãng ®iÖn cao) Sau khi h©m nãng ®éng c¬, lµm cho ®éng c¬ kh«ng thÓ khëi ®éng ®­îc. Sau ®ã ®o ®iÖn ¸p cña ¾c quy khi quay ®éng c¬ víi kho¸ ®iÖn ë vÞ trÝ ST (®éng c¬ quay khëi ®éng) trong 5 gi©y. (4/4) • §iÒu kiÖn Gi¸ trÞ tiªu chuÈn kh«ng quy ®Þnh, h·y so s¸nh gi¸ trÞ nµy víi c¸c xe cïng kiÓu. Gîi ý: • NÕu ¾c quy nhËn ®­îc bÊt cø phô t¶i nµo, ®iÖn ¸p sÏ gi¶m thËm chÝ khi ®iÖn ¸p lµ 12 V, v× møc tiªu thô dßng ®iÖn t¨ng lªn. Do ®ã, ph¶i ®o ®iÖn ¸p cã phô t¶i vµ ph¸n ®o¸n dung l­îng cña ¾c quy dùa vµo møc gi¶m ®iÖn ¸p cña nã. • Khi dßng ®iÖn b»ng xÊp xØ bèn lÇn dung l­îng cña ¾c quy ®i vµo m¹ch (vÝ dô: trong tr­êng hîp ¾c quy cã dung l­îng 50Ah, dßng ®iÖn gÇn b»ng 200 A), nÕu dông cô thö ¾c quy chØ 9 V hoÆc cao h¬n sau thêi gian 5 gi©y, cã thÓ ph¸n ®o¸n r»ng ®iÖn ¸p nµy tèt. (4/4) Ph¸n ®o¸n vµ kiÓm tra c¸c h­ háng KiÓm tra sù ®Êu nèi cña mçi m¹ch KiÓm tra t×nh tr¹ng ®Êu nèi trong mçi m¹ch • Sù ®Êu nèi cña mçi ®Çu cùc cña m¸y ph¸t ®iÖn • Sù ®Êu nèi cña ®Çu cùc cña ¾c quy • CÇu ch× • T×nh tr¹ng cña cÇu ch× §iÒu kiÖn (1) Kh«ng cã mèi nèi nµo bÞ láng hoÆc tiÕp xóc kÐm (2) C¸c cÇu ch× hoÆc c¸c cÇu ch× dßng cao kh«ng bÞ ch¸y, ®øt. (1/1) -8-
 9. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn ®iÖn ¾c quy hÕt ®iÖn Ph¸n ®o¸n vµ kiÓm tra c¸c h­ háng KiÓm tra chøc n¨ng n¹p ®iÖn Thùc hiÖn viÖc kiÓm tra sù n¹p ®iÖn sau ®©y 1. KiÓm tra m¸y ph¸t ®iÖn vµ d©y ®ai ch÷ V • §iÒu kiÖn (1) §é c¨ng vµ ®é chïng cña d©y ®ai ch÷ V cÇn ph¶i n»m trong giíi h¹n quy ®Þnh ®­îc nªu trong s¸ch h­íng dÉn söa ch÷a. (2) Kh«ng cã c¸c ©m thanh kh¸c th­êng tõ m¸y ph¸t ®iÖn trong khi ®éng c¬ ®ang næ m¸y. (1/1) 2. Thö kh«ng t¶i (kiÓm tra ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p) • §iÒu kiÖn kiÓm tra KiÓm tra víi phô t¶i ®iÖn tèi thiÓu (®Çu ra lµ 10 A hoÆc thÊp h¬n) • §iÒu kiÖn Ph¶i duy tr× ®iÖn ¸p ra kh«ng ®æi (®iÖn ¸p ®iÒu chØnh). (1/1) 3. Thö cã t¶i (KiÓm tra dßng ®iÖn ra) • §iÒu kiÖn kiÓm tra Sö dông cµng nhiÒu thiÕt bÞ ®iÖn cµng tèt ®Ó t¹o ra mét phô t¶i lín (30 A hoÆc cao h¬n) • §iÒu kiÖn M¸y ph¸t ®iÖn sÏ ph¸t ra c«ng suÊt theo phô t¶i (1/1) -9-
 10. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn ®iÖn ¾c quy hÕt ®iÖn Ph¸n ®o¸n vµ kiÓm tra c¸c h­ háng KiÓm tra dßng ®iÖn ký sinh KiÓm tra dßng ®iÖn ký sinh T¾t tÊt c¶ c¸c c«ng t¾c vµ ®o dßng ®iÖn phãng tõ ¾c quy. • §iÒu kiÖn Gi¸ trÞ chuÈn kh«ng quy ®Þnh, h·y so s¸nh víi nh÷ng xe cïng kiÓu. Gîi ý: • Khi ®o dßng ®iÖn ký sinh, ph¶i nèi ¡mpe kÕ nh­ng kh«ng c¾t m¹ch nèi cùc ©m (-) cña ¾c quy. • NÕu c¾t m¹ch cùc ©m (-) cña ¾c quy ë phÝa xe, h·y nèi ¡mpe kÕ gi÷a ®Çu cùc ©m (-) cña ¾c quy vÒ phÝa xe víi ¾c quy, chê ®Õn khi dßng ®iÖn ký sinh trë nªn æn ®Þnh, vµ ®o dßng ®iÖn ký sinh nµy. (1/1) Tham kh¶o Dßng ®iÖn ký sinh 1. Dßng ®iÖn ký sinh lµ g×? Nãi chung, dßng ®iÖn ký sinh lµ dßng ®iÖn ch¹y khi kh«ng sö dông thiÕt bÞ ®iÖn nµo. §èi víi xe, dßng ®iÖn ký sinh lµ dßng ®iÖn ch¹y khi t¾t kho¸ ®iÖn OFF. Trong xe, dßng ®iÖn d­íi ®©y ch¹y nh­ dßng ®iÖn ký sinh ®Ó duy tr× bé nhí trong hÖ thèng. • Dßng ®iÖn dù phßng cña bé vi xö lý, v.v... ®Ó bè trÝ viÖc chuÈn bÞ vµ chê khëi ®éng l¹i. • Dßng ®iÖn cho bé nhí cña hÖ thèng chÈn ®o¸n hoÆc th«ng tin chän kªnh radio, v.v... • Dßng ®iÖn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña ®ång hå, v.v.... 2. C¸c vÝ dô vÒ dßng ®iÖn ký sinh ch¹y vµo c¸c thiÕt bÞ kh¸c nhau §ång hå b¸o giê xÊp xØ 2.0 mA ECU ECT xÊp xØ 3.0 mA Côm c¶m biÕn tói khÝ 0.1 mA ECU ABS xÊp xØ 2.0 mA Ch×a kho¸ cßn c¾m trong æ kho¸ ®iÖn (cã c«ng t¾c c¶nh b¸o më kho¸ b»ng ch×a) xÊp xØ 3.0 mA 3. Nguyªn nh©n h­ háng trong dßng ®iÖn ký sinh Th«ng th­êng dßng ®iÖn ký sinh chØ kho¶ng mét Ýt mA ®Õn 50 mA, kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng cña ¾c quy. Tuy nhiªn, nh÷ng nguyªn nh©n sau ®©y, cã thÓ ®­a dßng ®iÖn ký sinh lªn vµi tr¨m mA, cã thÓ dÉn ®Õn ¾c quy bÞ hÕt ®iÖn. • C¸c c«ng t¾c vÉn bËt hoÆc c¸c ®Ìn trong khoang hµnh lý, v.v... vÉn s¸ng. • H­ háng ë thiÕt bÞ hoÆc ®­êng d©y. • Ph­¬ng ph¸p cÊp ®iÖn cho c¸c bé phËn sau khi l¾p kh«ng chÝnh x¸c (lu«n lu«n cã ®iÖn ®i qua khi ®· t¾t kho¸ ®iÖn ë vÞ trÝ OFF). • Kh¸ch hµng lu«n lu«n c¾m ch×a kho¸ ®iÖn vµo æ kho¸ ®iÖn. (1/1) Sù c©n b»ng gi÷a n¹p vµ phãng ®iÖn Kh¸i qu¸t vÒ sù c©n b»ng gi÷a n¹p vµ phãng ®iÖn 1. KiÓm tra sù c©n b»ng gi÷a n¹p vµ phãng ®iÖn NÕu kh«ng ph¸t hiÖn thÊy bÊt kú sù cè nµo vÒ phÝa xe khi kiÓm tra xe, thãi quen sö dông xe cña kh¸ch hµng cã thÓ lµ nghiªm träng. Trong tr­êng hîp nµy ph¶i kiÓm tra sù c©n b»ng gi÷a n¹p vµ phãng ®iÖn dùa vµo th«ng tin tõ viÖc ®iÒu tra tr­íc chÈn ®o¸n. 2. §iÓm quan träng vÒ sù c©n b»ng gi÷a n¹p vµ phãng ®iÖn TÝnh n¨ng c«ng suÊt cña m¸y ph¸t ®iÖn cã ®Æc tÝnh ®­îc thÓ hiÖn ë h×nh minh ho¹. Khi sö dông phô t¶i ®iÖn v­ît qu¸ c«ng suÊt cña m¸y ph¸t ®iÖn, ¾c quy ph¶i phãng ®iÖn ®Ó bï cho dßng ®iÖn ph¸t ra cña m¸y ph¸t ®iÖn. NÕu tiÕp tôc t×nh tr¹ng nh­ vËy trong mét thêi gian dµi, ¾c quy sÏ trë nªn hÕt ®iÖn. §Ó tr¸nh ®iÒu nµy, cÇn ph¶i kiÓm tra dßng ®iÖn ch¹y vµo thiÕt bÞ ®iÖn vµ c«ng suÊt cña m¸y ph¸t ®iÖn khi ¾c quy bÞ phãng ®iÖn vµ ph¸n ®o¸n xem sù c©n b»ng gi÷a n¹p vµ phãng ®iÖn cã tèt kh«ng, nghÜa lµ ¾c quy ®ang ë tr¹ng th¸i n¹p hoÆc phãng ®iÖn. (1/1) -10-
 11. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn ®iÖn ¾c quy hÕt ®iÖn Sù c©n b»ng gi÷a n¹p vµ phãng ®iÖn Quy tr×nh kiÓm tra sù c©n b»ng gi÷a n¹p vµ phãng ®iÖn 1. KiÓm tra tiªu thô dßng ®iÖn (1) Sau khi h©m nãng ®éng c¬, duy tr× tèc ®é ë gÇn 2,000 vßng/phót vµ chê cho ®Õn khi dßng ®iÖn ngõng ch¹y vµo ¾c quy. Gîi ý: • Mét m¸y ph¸t ®iÖn cã thÓ ®¹t c«ng suÊt ®Þnh møc tèi ®a ë gÇn 2000 vßng/phót. • KiÓm tra khi ¾c quy ®· ®­îc n¹p ®Çy ®iÖn. (2) Trong khi duy tr× tèc ®é cña ®éng c¬ ë gÇn 2000 vßng/phót, ®Æt phô t¶i ®iÖn mµ kh¸ch hµng th­êng dïng trong cïng mét tr×nh tù vµ ®o tõng møc tiªu thô dßng ®iÖn vµ tæng møc tiªu thô dßng ®iÖn ( a + b trong h×nh minh ho¹). §o ®iÖn ¸p cña ¾c quy (c trong h×nh minh ho¹) t¹i thêi ®iÓm nµy. Gîi ý: T¨ng thªm phô t¶i cña dßng ®iÖn. Khi kh«ng thÓ duy tr× kh«ng ®æi ®iÖn ¸p ph¸t ra tõ m¸y ph¸t ®iÖn, cã thÓ ph¸n ®o¸n møc tiªu thô dßng ®iÖn cña phô t¶i nµy lín h¬n c«ng suÊt tèi ®a cña m¸y ph¸t ®iÖn. (1/3) 2. KiÓm tra c«ng suÊt cña m¸y ph¸t ®iÖn (1) Sau khi h©m nãng ®éng c¬, duy tr× tèc ®é ë gÇn 2,000 vßng/phót vµ chê cho ®Õn khi dßng ®iÖn ngõng ch¹y vµo ¾c quy. Gîi ý: KiÓm tra khi ¾c quy ®· ®­îc n¹p ®Çy ®iÖn. (2) Trong khi duy tr× tèc ®é cña ®éng c¬ ë xÊp xØ 2000 vßng/phót, ®Æt phô t¶i ®iÖn mµ kh¸ch hµng sö dông. (3) Thay ®æi tèc ®é cña ®éng c¬ ®Ó ®éng c¬ cã tèc ®é t¹i ®iÓm mµ dßng ®iÖn ra cña m¸y ph¸t ®iÖn (“a” trong h×nh minh ho¹) b»ng tæng dßng ®iÖn tiªu thô ®o ®­îc t¹i môc “1. KiÓm tra tiªu thô dßng ®iÖn.” Gîi ý: Tèc ®é nµy cña ®éng c¬ lµ tèc ®é tèi thiÓu ®Ó cã thÓ duy tr× sù c©n b»ng gi÷a n¹p vµ phãng ®iÖn t­¬ng øng víi dßng ®iÖn do phô t¶i ®iÖn cña kh¸ch hµng tiªu thô. Tèc ®é nµy cña ®éng c¬ ®­îc x¸c ®Þnh lµ “N” vßng/phót (2/3) 3. Ph¸n ®o¸n sù c©n b»ng gi÷a n¹p vµ phãng ®iÖn (1) LÊy tû sè cña tèc ®é ®éng c¬ khi ¾c quy phãng ®iÖn trong khi xe ch¹y vµ tèc ®é N cña ®éng c¬ ®­îc tÝnh ë môc “2. KiÓm tra c«ng suÊt cña m¸y ph¸t ®iÖn”. • ChØ tiªu NÕu tû lÖ khi xe ch¹y ë tèc ®é ®éng c¬ mµ dßng ®iÖn ra cña m¸y ph¸t v­ît qu¸ dßng ®iÖn tiªu thô h¬n mét nöa, th× cã thÓ ph¸n ®o¸n r»ng sù c©n b»ng gi÷a n¹p vµ phãng ®iÖn lµ tèt. (2) NÕu khã ph¸n ®o¸n b»ng ph­¬ng ph¸p trªn, h·y ®o chÝnh x¸c c­êng ®é dßng n¹p vµ phãng ®iÖn cña ¾c quy (Ah) b»ng mét c«ng t¬ n¹p (VF-600) v.v.... 4. Ng¨n chÆn sù t¸i xuÊt hiÖn h­ háng V× nguyªn nh©n thùc sù cña viÖc ¾c quy hÕt ®iÖn th­êng phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn sö dông cña kh¸c hµng, ®iÒu quan träng lµ ph¶i gãp ý chÝnh x¸c vµ gi¶i thÝch cho kh¸ch hµng. CÇn ph¶i gãp ý ®Ó kh¸ch hµng hiÓu c¸ch tr¸nh cho ¾c quy trë nªn hÕt ®iÖn b»ng c¸ch gi¶i thÝch kÕt qu¶ cña sù c©n b»ng vÒ n¹p vµ phãng ®iÖn (lµm cho kh¸ch hµng hiÓu ®­îc t×nh tr¹ng nµy). NÕu kü thuËt viªn kh«ng ®­a ra lêi khuyªn, kh¸ch hµng sÏ kh«ng hiÓu ®óng nguyªn nh©n phãng ®iÖn cña ¾c quy vµ sÏ tiÕp tôc thãi quen sö dông ®ã. Do ®ã, mét sù cè cã thÓ t¸i diÔn. (3/3) -11-
 12. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn ®iÖn ¾c quy hÕt ®iÖn Bài tập Hãy sử dụng các bài tập này để kiểm tra mức hiểu biết của bạn về các tài liệu trong chương này. Sau khi trả lời mỗi bài tập, bạn có thể dùng nút tham khảo để kiểm tra các trang liên quan đến câu hỏi về câu hỏi đó. Khi các bạn có câu trả lời đúng, hãy trở về văn bản để duyệt lại tài liệu và tìm câu trả lời đúng. Khi đã trả lời đúng mọi câu hỏi, bạn có thể chuyển sang chương tiếp theo. -12-
 13. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn ®iÖn ¾c quy hÕt ®iÖn Câu hỏi- 1 Câu nào trong các câu sau đây liên quan đến các điểm cần nhớ khi khắc phục hư hỏng ắc quy. Hãy chọn câu Đúng? 1. Một ắc quy không bị xuống cấp bất kể là nó đã được sử dụng như thế nào. 2. Một ắc quy đã bị xuống cấp. Khi ắc quy phóng hết điện, cần phải thay thế bằng một ắc quy mới. 3. Nếu lượng điện tiêu thụ lớn hơn lượng điện do máy phát điện phát ra, ắc quy vẫn cung cấp điện, và sẽ trở nên hết điện. 4. Khi ắc quy bị hết điện, rất có thể là máy khởi động đã có hư hỏng. Câu hỏi- 2 “Kiểm tra chức năng hoạt động của ắc quy” nằm trong các mục kiểm tra đối với ắc quy bị hết điện. Đối với mỗi chỗ trống sau đây (1 đến 6), hãy chọn phần mô tả đúng (a đến f) liên quan đến “quy trình kiểm tra” và “điều kiện” tương ứng. a) Mức dung dịch trong tất cả các ngăn phải nằm giữa các mức “UPPER” và “LOWER”. b) Tỷ trọng phải nằm trong giới hạn quy định được nêu trong sách hướng dẫn sửa chữa. Ngoài ra, sự chênh lệch về tỷ trọng giữa các ngăn là 0.04 hoặc thấp hơn. c) Sau khi hâm nóng động cơ hãy làm cho động cơ không thể khởi động được. Sau đó, kiểm tra điện áp của ắc quy khi động cơ được quay khởi động bằng cách bật khoá điện ở vị trí ST trong 5 giây. d) Điện áp này phải là 15 V trở xuống lúc bắt đầu nạp điện, và 15 V trở lên vào lúc kết thúc nạp điên. Ngoài ra sự chênh lệch về tỷ trọng giữa các ngăn phải là 0.04 hoặc nhỏ hơn. e) Kiểm tra lượng dung dịch trong mỗi ngăn. f) Khi tỷ trọng thấp, có nghĩa là sự chênh lệch về tỷ trọng lớn, sau khi nạp lại điện cho ắc quy, phải kiểm tra điện áp và tỷ trọng. 1 2 3 4 5 6 -13-
 14. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn ®iÖn ¾c quy hÕt ®iÖn Câu hỏi-3 Câu nào trong các câu sau đây liên quan đến sự mô tả về sự cân bằng giữa nạp và phóng điện của ắc quy. Hãy điền vào các ô trống (1 đến 4) bằng cách chọn từ đúng trong danh mục (a đến d). Khi sử dụng (1) vượt quá (2) của máy phát điện, (3) của ắc quy sẽ bù cho dòng điện ra của máy phát điện. Nếu tiếp tục các điều kiện như vậy trong một thời gian dài, ắc quy sẽ trở thành bị phóng điện. Để ngăn chặn điều này, cần phải kiểm tra dòng điện chạy vào (1), và (2) của máy phát điện trong tình trạng ắc quy bị phóng điện và phán đoán xem sự cân bằng về nạp và phóng điện có tốt không, có nghĩa là ắc quy ở trạng thái (3) hoặc (4). a) Nạp điện (hoặc được nạp) b) Phóng điện (hoặc bị phóng điện) c) Phụ tải điện (thiết bị điện) d) Tính năng của công suất phát 1 2 3 4 -14-