Xem mẫu

 1. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Kh¸i qu¸t Tói khÝ SRS lµ g×? 1. An toµn xe Cã hai yªu cÇu an toµn ®èi víi « t«. Thø nhÊt lµ an toµn chñ ®éng liªn quan ®Õn viÖc ng¨n ngõa tai n¹n xÈy ra vµ thø hai lµ an toµn thô ®éng liªn quan ®Õn viÖc b¶o vÖ ng­êi vµ hµnh lý trªn xe t¹i thêi ®iÓm va ®Ëp. §Ó b¶o vÖ ng­êi vµ hµnh lý trªn xe khi va ®Ëp. §iÒu quan träng lµ ph¶i gi÷ cho ca bin bÞ h­ háng Ýt nhÊt ®ång thêi ph¶i gi¶m thiÓu sù xuÊt hiÖn c¸c va ®Ëp thø cÊp g©y ra bëi sù dÞch chuyÓn cña ng­êi l¸i vµ hµnh lý trong ca bin. §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy ng­êi ta sö dông khung xe cã cÊu tróc hÊp thô ®­îc t¸c ®éng cña lùc va ®Ëp, ®ai an toµn, tói khÝ SRS.v.v. 2. Th©n xe cã cÊu tróc hÊp thô ®­îc t¸c ®éng cña lùc va ®Ëp (CIAS) Sù hÊp thô vµ ph©n t¸n lùc va ®Ëp th«ng qua biÕn d¹ng c¸c phÇn ®»ng tr­íc vµ ®»ng sau cña th©n xe sÏ lµm gi¶m lùc va ®Ëp tíi ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch. CÊu tróc ca bin cøng v÷ng còng gióp gi¶m thiÓu ®­îc biÕn d¹ng cña nã. 3. §ai an toµn §ai an toµn lµ mét trong nh÷ng ph­¬ng tiÖn c¬ b¶n b¶o vÖ ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch. §eo ®ai an toµn sÏ gióp cho ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch kh«ng bÞ v¨ng ra khái xe trong qu¸ tr×nh va ®Ëp ®ång thêi còng gi¶m thiÓu sù xuÊt hiÖn va ®Ëp thø cÊp trong ca bin. 4. Tói khÝ SRS (hÖ thèng gi¶m va ®Ëp bæ sung) Tói khÝ SRS ®­îc trang bÞ ®Ó b¶o vÖ bæ sung cho ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch khi hä ®· ®­îc b¶o vÖ b»ng ®ai an toµn. §èi víi nh÷ng va ®Ëp nghiªm träng ë phÝa tr­íc hoÆc s­ên xe, tói khÝ SRS cïng víi ®ai an toµn sÏ ng¨n ngõa hoÆc gi¶m thiÓu chÊn th­¬ng. (1/1) Kh¸i qu¸t Sù cÇn thiÕt 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i cã ®ai an toµn vµ tói khÝ SRS Khi xe ®©m vµo xe kh¸c hoÆc vËt thÓ cè ®Þnh, nã dõng l¹i rÊt nhanh nh­ng kh«ng ph¶i ngay lËp tøc. VÝ dô nÕu khi xe ®©m vµo Barie cè ®Þnh víi vËn tèc 50 km/h, bÞ ®©m ë phÝa ®Çu xe, th× xe chØ dõng l¹i hoµn toµn sau kho¶ng 0,1 gi©y hoÆc h¬n mét chót. ë thêi ®iÓm va ®Ëp, ba ®ê sèc tr­íc ngõng dÞch chuyÓn nh­ng phÇn cßn l¹i cña xe vÉn dÞch chuyÓn víi vËn tèc 50 km/h. Xe b¾t ®Çu hÊp thô n¨ng l­îng va ®Ëp vµ gi¶m tèc ®é v× phÇn tr­íc cña xe bÞ Ðp l¹i. Trong qu¸ tr×nh va ®Ëp, khoang hµnh kh¸ch b¾t ®Çu chuyÓn ®éng chËm l¹i hoÆc gi¶m tèc, nh­ng hµnh kh¸ch vÉn tiÕp tôc chuyÓn ®éng lao vÒ phÝa tr­íc víi vËn tèc nh­ vËn tèc ban ®Çu trong khoang xe. NÕu ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch kh«ng ®eo d©y an toµn, hä sÏ tiÕp tôc chuyÓn ®éng víi vËn tèc 50 km/h cho ®Õn khi hä va vµo c¸c vËt thÓ trong xe. Trong vÝ dô cô thÓ nµy hµnh kh¸ch vµ ng­êi l¸i dÞch chuyÓn nhanh nh­ khi hä r¬i tõ tÇng 3 xuèng. NÕu ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch ®eo d©y an toµn th× tèc ®é dÞch chuyÓn cña hä sÏ gi¶m dÇn vµ do ®ã gi¶m ®­îc lùc va ®Ëp t¸c ®éng lªn c¬ thÓ hä. Tuy nhiªn, víi c¸c va ®Ëp m¹nh hä cã thÓ vÉn va ®Ëp vµo c¸c vËt thÓ trong xe nh­ng víi mét lùc nhá h¬n nhiÒu so víi nh÷ng ng­êi kh«ng ®eo d©y an toµn. Tói khÝ SRS gióp gi¶m h¬n n÷a kh¶ n¨ng va ®Ëp cña mÆt vµ ®Çu víi c¸c vËt thÓ trong xe vµ hÊp thô mét phÇn lùc va ®Ëp lªn ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch. · Ho¹t ®éng cña tói khÝ tr­íc. · Ho¹t ®éng cña tói khÝ bªn. (1/1) -1-
 2. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Kh¸i qu¸t Nguyªn lý ho¹t ®éng 1. Nguyªn lý ho¹t ®éng (1) Khi va ch¹m, c¶m biÕn tói khÝ x¸c ®Þnh møc ®é va ch¹m vµ khi møc ®é nµy v­ît qu¸ gi¸ trÞ qui ®Þnh cña côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m (côm c¶m biÕn tói khÝ), th× ngßi næ n»m trong bé thæi tói khÝ sÏ bÞ ®¸nh löa. (2) Ngßi næ ®èt chÊt måi löa vµ h¹t t¹o khÝ vµ t¹o ra mét l­îng khÝ lín trong thêi gian ng¾n. (3) KhÝ nµy b¬m c¨ng tói khÝ ®Ó gi¶m t¸c ®éng lªn ng­êi trªn xe ®ång thêi ngay lËp tøc tho¸t ra ë c¸c lç x¶ phÝa sau tói khÝ. §iÒu nµy lµm gi¶m lùc t¸c ®éng lªn tói khÝ vµ còng ®¶m b¶o cho ng­êi l¸i cã mét thÞ tr­êng cÇn thiÕt ®Ó quan s¸t. Chó ý: 2. Tói khÝ SRS næ (ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch) HÖ thèng tói khÝ SRS phÝa tr­íc ®­îc thiÕt kÕ ®Ó kÝch ho¹t ngay nh»m ®¸p øng víi nh÷ng va ®Ëp nghiªm träng phÝa tr­íc trong khu vùc mÇu tèi giíi h¹n bëi c¸c mòi tªn nh­ trong h×nh vÏ. Tói khÝ SRS phÝa tr­íc sÏ næ nÕu møc ®é va ®Ëp phÝa tr­íc v­ît qu¸ giíi h¹n thiÕt kÕ. T­¬ng ®­¬ng víi vËn tèc va ®Ëp kho¶ng 20 - 25 km/h khi va ®Ëp trùc diÖn vµo vËt thÓ cè ®Þnh kh«ng biÕn d¹ng. NÕu møc ®é va ®Ëp thÊp h¬n giíi h¹n thiÕt kÕ th× c¸c tói khÝ SRS phÝa tr­íc cã thÓ kh«ng næ. Tuy nhiªn, tèc ®é ng­ìng nµy sÏ cao h¬n ®¸ng kÓ nÕu xe ®©m vµo vËt thÓ nh­ xe ®ang ®ç, cét mèc tøc lµ nh÷ng vËt thÓ cã thÓ dÞch chuyÓn hoÆc biÕn d¹ng khi va ®Ëp hoÆc khi xe va ®Ëp vµo nh÷ng vËt thÓ n»m d­íi mòi xe vµ sµn xe hoÆc khi xe ®©m vµo gÇm xe t¶i. (2/5) 3. Tói khÝ SRS sÏ næ (ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch) (1) Tói khÝ SRS phÝa tr­íc sÏ kh«ng næ, nÕu xe va ®Ëp ë bªn s­ên hoÆc phÝa sau, hoÆc xe bÞ lËt, hoÆc va ®Ëp phÝa tr­íc víi tèc ®é thÊp. (2) Tói khÝ SRS phÝa tr­íc cã thÓ næ nÕu xÈy ra va ®Ëp nghiªm träng ë phÝa gÇm d­íi xe nh­ ®­îc chØ ra trªn h×nh vÏ. (3/5) -2-
 3. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Kh¸i qu¸t Nguyªn lý ho¹t ®éng 4. Tói khÝ SRS sÏ næ (Tói khÝ bªn, tói khÝ bªn phÝa trªn) (1) Tói khÝ bªn + tói khÝ bªn phÝa trªn (chØ ë phÝa tr­íc) C¸c tói khÝ bªn vµ tói khÝ bªn phÝa trªn ®­îc thiÕt kÕ ®Ó ho¹t ®éng khi xe bÞ ®©m m¹nh tõ bªn s­ên. Khi xe bÞ va ®Ëp chÐo hoÆc trùc diÖn ë bªn s­ên xe nh­ ®­îc chØ ra ë h×nh vÏ bªn tr¸i nh­ng kh«ng ë khu vùc khoang hµnh kh¸ch, th× tói khÝ bªn vµ tói khÝ bªn phÝa trªn cã thÓ kh«ng næ. (2) Tói khÝ bªn + tói khÝ bªn phÝa trªn (Tr­íc + Sau). C¸c tói khÝ SRS vµ tói khÝ bªn phÝa trªn ®­îc thiÕt kÕ ®Ó ho¹t ®éng khi phÇn khoang xe bÞ ®©m tõ bªn s­ên xe hoÆc tai sau cña xe. Khi xe bÞ va ®Ëp trùc diÖn vµo hoÆc chÐo vµo thµnh bªn nh­ ®­îc chØ ra ë h×nh vÏ bªn tr¸i nh­ng kh«ng thuéc khu vùc khoang hµnh kh¸ch, th× tói khÝ bªn vµ tói khÝ bªn phÝa trªn cã thÓ kh«ng næ. (4/5) 5. Tói khÝ SRS sÏ næ ( Tói khÝ bªn, tói khÝ bªn phÝa trªn) Tói khÝ bªn vµ tói khÝ bªn phÝa trªn sÏ kh«ng næ, khi va ®Ëp tõ phÝa tr­íc hoÆc phÝa sau, hoÆc bÞ lËt,hoÆc va ®Ëp bªn víi tèc ®é thÊp. (5/5) Kh¸i qu¸t Ph©n lo¹i tói khÝ 1. C¸c lo¹i tói khÝ SRS · Tói khÝ phÝa tr­íc cho ng­êi l¸i (lo¹i mét gai ®o¹n vµ lo¹i 2 giai ®o¹n) · Tói khÝ phÝa cho hµnh kh¸ch phÝa tr­íc (lo¹i mét gai ®o¹n vµ lo¹i 2 giai ®o¹n) · Tói khÝ bªn · Tói khÝ bªn phÝa trªn (chØ ë phÝa tr­íc, PhÝa tr­íc + phÝa sau) 2. C¸c lo¹i c¶m biÕn tói khÝ · C¶m biÕn tói khÝ phÝa tr­íc · Côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m (Côm c¶m biÕn tói khÝ) · C¶m biÕn tói khÝ bªn (c¶m biªn tói khÝ bªn vµ c¶m biÕn tói khÝ bªn phÝa trªn) · C¶m biÕn tói khÝ bªn phÝa trªn (chØ khi tói khÝ bªn phÝa trªn ®­îc l¾p ®Æt c¶ ë phÝa tr­íc vµ phÝa sau) · C¶m biÕn cöa bªn (ChØ ®èi víi xe 2 cöa vµ 3 cöa cã trang bÞ tói khÝ bªn) · C¶m biÕn tói khÝ theo vÞ trÝ ghÕ (chØ cã ë tói khÝ lo¹i 2 giai ®o¹n) · C¶m biÕn x¸c ®Þnh ng­êi trªn xe Gîi ý: Mét sè xe cã c¶m biÕn tói khÝ sè 2. Cã vai trß nh­ c¶m biÕn tói khÝ phÝa tr­íc ghÕ cña hµnh kh¸ch phÝa tr­íc (VÝ dô nh­ ë xe Dyna) -3-
 4. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Kh¸i qu¸t Chó ý 1. Gi¶m va ®Ëp cho trÎ nhá (1) Kh«ng bao giê ®­îc l¾p hÖ thèng gi¶m va ®Ëp cho trÎ nhá quay vÒ phÝa sau trªn ghÕ kh¸ch phÝa tr­íc v× lùc bung rÊt nhanh cña tói khÝ hµnh kh¸ch phÝa tr­íc cã thÓ lµm cho trÎ nhá bÞ chÕt hoÆc bÞ th­¬ng nÆng. (2) Khi kh«ng thÓ bè trÝ kh¸c ®­îc, th× ph¶i bè trÝ hÖ thèng gi¶m va ®Ëp cho trÎ nhá h­íng ra phÝa tr­íc trªn ghÕ hµnh kh¸ch tr­íc. Lu«n lu«n ph¶i dÞch ghÕ s¸t vÒ phÝa sau v× lùc bung ra cña tói khÝ hµnh kh¸ch phÝa tr­íc cã thÓ lµm cho trÎ con bÞ chÕt hoÆc bÞ th­¬ng nÆng. Trªn c¸c xe cã tói khÝ bªn vµ tói khÝ bªn phÝa trªn kh«ng ®­îc ®Ó cho trÎ tùa vµo cöa hoÆc gÇn cöa thËm chÝ ngay c¶ khi trÎ ®­îc ®Æt trong hÖ thèng gi¶m va ®Ëp cho trÎ nhá. SÏ lµ rÊt nguy hiÓm khi tói khÝ bªn vµ tói khÝ bªn phÝa trªn bung ra cã thÓ lµm cho trÎ bÞ chÕt hoÆc bÞ th­¬ng nÆng. (1/4) 2. Khu vùc ®Æt tói khÝ (tói khÝ phÝa tr­íc) -4-
 5. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp KhÝa qu¸t Chó ý 4. GhÕ hµnh kh¸ch (tói khÝ tr­íc) 5. Cöa xe (tói khÝ bªn vµ tói khÝ bªn phÝa trªn) -5-
 6. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Tói khÝ SRS lo¹i E VÞ trÝ cña c¸c bé phËn HÖ thèng tói khÝ SRS gåm cã c¸c bé phËn sau ®©y: 1. C¶m biÕn tói khÝ tr­íc (Tr¸i, ph¶i) 2. Côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m (côm c¶m biÕn tói khÝ) 3. Côm tói khÝ ng­êi l¸i 4. Côm tói khÝ hµnh kh¸ch phÝa tr­íc 5. C¸p xo¾n 6. Côm tói khÝ bªn (tr¸i, ph¶i). 7. Côm tói khÝ bªn phÝa trªn ( Tr¸i, ph¶i) 8. Bé c¨ng ®ai khÈn cÊp (Tr¸i, ph¶i). 9. C¶m biÕn tói khÝ bªn (Tr¸i, ph¶i) (c¶m biÕn tói khÝ bªn vµ tói khÝ bªn phÝa trªn) 10. C¶m biÕn tói khÝ bªn phÝa trªn (Tr¸i, ph¶i) 11. C¶m biÕn tói khÝ theo vÞ trÝ ghÕ (víi tói khÝ lo¹i 2 giai ®o¹n) 12. §Ìn c¶nh b¸o SRS. 13. DLC3 (1/1) Tói khÝ SRS lo¹i E CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña c¸c chi tiÕt chøc n¨ng 1. Bé thæi khÝ khÝ vµ tói (1) §èi víi ng­êi l¸i (ë ®Öm v« l¨ng) CÊu t¹o Côm tói khÝ SRS cho ghÕ ng­êi l¸i ®­îc ®Æt trong ®Öm v« l¨ng. Côm tói khÝ SRS kh«ng thÓ th¸o rêi ra ®­îc. Nã gåm cã bé thæi khÝ, tói vµ ®Öm v« l¨ng. Nguyªn lý ho¹t ®éng C¶m biÕn tói khÝ ®­îc kÝch ho¹t do sù gi¶m tèc ®ét ngét khi cã va ®Ëp m¹nh tõ phÝa tr­íc. Dßng ®iÖn ®i vµo ngßi næ n»m trong bé thæi khÝ ®Ó kÝch næ tói khÝ. Tia löa lan nhanh ngay lËp tøc tíi c¸c h¹t t¹o khÝ vµ t¹o ra mét l­îng lín khÝ Nit¬. KhÝ nµy ®i qua bé läc vµ ®­îc lµm m¸t tr­íc khi sang tói khÝ. Sau ®ã v× khÝ gi·n në lµm xÐ r¸ch líp ngoµi cña mÆt v« l¨ng vµ tói khÝ tiÕp tôc bung ra ®Ó lµm gi¶m va ®Ëp t¸c dông vµo ®Çu nguêi l¸i. Gîi ý Ngoµi ra, cßn cã bé thæi khÝ lo¹i kÐp ®Ó ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh bung ra cña tói khÝ theo hai cÊp. Theo vÞ trÝ tr­ît cña ghÕ, ®ai an toµn cã ®­îc th¾t chÆt hay kh«ng vµ møc ®é va ®Ëp, thiÕt bÞ nµy ®iÒu khiÓn tèi ­u sù bung ra cña tói khÝ. (1/16) -6-
 7. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Tói khÝ SRS lo¹i E CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña c¸c chi tiÕt chøc n¨ng (2) §èi víi hµnh kh¸ch phÝa tr­íc (ë b¶ng t¸p l«) CÊu t¹o. B¬m gåm cã bé phËn ngßi næ, ®Çu phãng, ®Üa ch¾n, h¹t t¹o khÝ, khÝ ¸p suÊt cao .v.v. Tói khÝ ®­îc b¬m c¨ng bëi khÝ cã ¸p suÊt cao tõ bé t¹o khÝ. Bé thæi khÝ vµ tói ®­îc ®Æt trong mét vá vµ ®Æt ë trong b¶ng t¸p l« phÝa hµnh kh¸ch. Nguyªn lý ho¹t ®éng NÕu c¶m biÕn tói khÝ ®­îc bËt lªn do gi¶m tèc khi xe bÞ va ®Ëp tõ phÝa tr­íc, dßng ®iÖn ®i vµo ngßi næ ®Æt trong bé thæi khÝ vµ kÝch næ. §Çu phãng bÞ ®èt bëi ngßi næ phãng qua ®Üa ch¾n vµ ®Ëp vµo piston ®éng lµm khëi ®éng ngßi næ måi. Tia löa cña ngßi næ nµy lan nhanh tíi bé kÝch thÝch næ vµ c¸c h¹t t¹o khÝ. KhÝ ®­îc t¹o thµnh tõ c¸c h¹t t¹o khÝ bÞ ®èt në ra vµ ®i vµo tói khÝ qua c¸c lç x¶ khÝ vµ lµm cho tói khÝ bung ra. Tói khÝ ®Èy cöa më ra tiÕp tôc bung ra gióp gi¶m va ®Ëp t¸c dông lªn ®Çu, ngùc hµnh kh¸ch phÝa tr­íc. Gîi ý: Cã béi thæi khÝ lo¹i kÐp ®Ó ®iÒu khiÓn sù bung ra cña tói khÝ theo hai cÊp. Vµ mçi cÊp ®Òu cã ngßi næ vµ h¹t t¹o khÝ tuú theo møc ®é va ®Ëp sÏ cã tèc ®é bung ra tèi ­u cña tói khÝ. Møc ®é va ®Ëp ®­îc x¸c ®Þnh bëi hÖ thèng c¶m biÕn tói khÝ, khi møc ®é va ®Ëp lín th× c¶ hai ngßi næ A vµ B ®Òu ®­îc ®¸nh löa ®ång thêi. Khi va ®Ëp nhá, thêi ®iÓm ®¸nh löa ngßi næ B ®­îc lµm chËm l¹i vµ tói khÝ ®­îc bung ra víi vËn tèc chËm h¬n so víi bé thæi khÝ lo¹i ®¬n. (2/16) (3) §èi víi tói khÝ bªn CÊu t¹o VÒ c¬ b¶n cÊu t¹o cña tói khÝ bªn gièng nh­ tói khÝ hµnh kh¸ch phÝa tr­íc. Côm tói khÝ bªn ®­îc ®Æt trong hép vµ bè trÝ ë phÝa ngoµi cña l­ng ghÕ. Côm tói khÝ bªn gåm cã ngßi næ, h¹t t¹o khÝ, khÝ ¸p suÊt cao vµ v¸ch ng¨n. Nguyªn lý ho¹t ®éng. NÕu c¶m biÕn tói khÝ ®­îc kÝch ho¹t do gi¶m tèc ®ét ngét khi xe bÞ va ®Ëp bªn h«ng xe, dßng ®iÖn ®i vµo ngßi næ ®Æt trong bé thæi khÝ vµ kÝch næ. KhÝ ch¸y ®­îc t¹o ra do c¸c h¹t t¹o khÝ bÞ ®èt lµm r¸ch buång ng¨n lµm cho khÝ ch¸y tiÕp tôc gi·n në víi ¸p suÊt cao sau ®ã khÝ nµy lµm r¸ch ®Üa ch¹y ®Ó khÝ cã ¸p suÊt cao ®i vµo tói khÝ vµ lµm cho tói khÝ bung ra. (3/16) -7-
 8. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Tói khÝ SRS lo¹i E CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña c¸c chi tiÕt chøc n¨ng (4) Tói khÝ bªn phÝa trªn (rÌm b¶o vÖ) CÊu t¹o Bé thæi khÝ cña côm tói khÝ bªn phÝa trªn ®­îc l¾p ë trô xe phÝa tr­íc vµ phÝa sau. Tói khÝ nÐn cña côm tói khÝ bªn phÝa trªn ®­îc ®Æt trªn trÇn xe. Côm tói khÝ bªn phÝa trªn gåm cã bé ®¸nh löa, gi¸ ®ì, ®inh ghim, ®Öm, tói.v.v. Nguyªn lý ho¹t ®éng Theo tÝn hiÖu ®¸nh löa ®­îc truyÒn ®Õn tõ côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m, dßng ®iÖn ®i vµo ngßi næ vµ bé ®¸nh löa ho¹t ®éng. Tia löa ®iÖn ®èt ch¸y h¹t t¹o khÝ vµ nhiÖt ph¸ vì ®Öm chÆn. Sau khi khÝ cã ¸p suÊt cao ®i qua cöa ra ®­îc thæi vµo tói khÝ nhê vËy tói khÝ ®­îc thæi phång lªn ngay lËp tøc. (4/16) 2. Côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m (côm c¶m biÕn tói khÝ) Côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m ®­îc l¾p ë sµn gi÷a d­íi b¶ng t¸p l« vµ gåm cã m¹ch chuÈn ®o¸n, m¹ch ®iÒu khiÓn kÝch næ, c¶m biÕn gi¶m tèc, c¶m biÕn an toµn.v.v. -8-
 9. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Tói khÝ SRS lo¹i E CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña c¸c chi tiÕt chøc n¨ng 5/16) (3) C¶m biÕn gi¶m tèc Dùa trªn sù gi¶m tèc cña xe trong qu¸ t×nh va ch¹m tõ phÝa tr­íc, sù biÕn d¹ng cña c¶m biÕn ®­îc chuyÓn thµnh tÝn hiÖu ®iÖn. TÝn hiÖu nµy tû lÖ tuyÕn tÝnh víi tû lÖ gi¶m tèc. (4) C¶m biÕn an toµn C¶m biÕn an toµn ®­îc ®Æt ngay trong côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m. C¶m biÕn an toµn bËt ON nÕu lùc gi¶m tèc t¸c ®éng lªn c¶m biÕn lín h¬n gi¸ trÞ ®Æt tr­íc. (5) Nguån dù phßng Nguån dù phßng gåm cã tô cÊp ®iÖn vµ bé chuyÓn ®æi DC - DC. Trong tr­êng hîp hÖ thèng cÊp ®iÖn bÞ háng do va ®Ëp, th× tô ®iÖn sÏ phãng ®iÖn vµ cÊp ®iÖn cho hÖ thèng. Bé chuyÓn ®æi DC - DC lµ mét biÕn ¸p t¨ng c­êng khi ®iÖn ¸p cña ¾c qui tôt xuèng d­íi møc ®é nhÊt ®Þnh. (6) M¹ch bé nhí Khi m¹ch chÈn ®o¸n ph¸t hiÖn thÊy h­ háng, nã ®­îc m· ho¸ vµ ®­îc l­u tr÷ vµo m¹ch bé nhí nµy. C¸c m· nµy cã thÓ ®­îc phôc håi sau ®ã ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ h­ háng vµ gióp t×m nguyªn nh©n mét c¸ch nhanh chãng. Tuú theo tõng lo¹i xe, m¹ch bé nhí nµy cã thÓ lµ lo¹i mµ cã thÓ xo¸ ®­îc néi dung nhí khi mÊt ®iÖn hoÆc lo¹i mµ néi dung nhí kh«ng bÞ xo¸ khi mÊt ®iÖn. Tham kh¶o: ë mét sè xe, bé c¶m biÕn tói khÝ trung t©m truyÒn tÝn hiÖu lµm bung tói khÝ tíi ECU th©n xe vµ më kho¸ c¸c cöa lµm cho ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch tho¸t khái xe hoÆc ®­îc cÊp cøu mét c¸ch dÔ dµng khi tai n¹n xÈy ra. ë thêi ®iÓm nµy, côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m còng truyÒn tÝn hiÖu tíi ECU ®éng c¬ ®Ó ngõng viÖc b¬m nhiªn liÖu. (6/16) -9-
 10. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Tói khÝ SRS lo¹i E CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña c¸c chi tiÕt chøc n¨ng 3. C¶m biÕn tói khÝ tr­íc 5. C¶m biÕn cöa bªn -10-
 11. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Tói khÝ SRS lo¹i E CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña c¸c chi tiÕt chøc n¨ng 6. C¶m biÕn tói khÝ theo vÞ trÝ ghÕ 23 C¶m biÕn tói khÝ theo vÞ trÝ ghÕ ngåi ®­îc sö dông v× ng­êi ta th­êng dïng bé thæi khÝ lo¹i 2 giai ®o¹n ë tói khÝ ng­êi l¸i. C¶m biÕn tói khÝ theo vÞ trÝ ghÕ ngåi ®­îc l¾p ë ray tr­ît ghÕ phÝa d­íi ghÕ cña l¸i xe. Nã x¸c ®Þnh t­ thÕ ng­êi l¸i theo vÞ trÝ tr­ît cña ghÕ vµ göi tÝn hiÖu nµy tíi côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m. Côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m sÏ ®iÒu khiÓn tói khÝ bung ra mét c¸ch nhÑ nhµng khi vÞ trÝ ghÕ ë vÒ phÝa tr­íc vµ tèc ®é gi¶m tèc thÊp. Gîi ý: C¶m biÕn tói khÝ theo vÞ trÝ ghÕ x¸c ®Þnh hai cÊp vÞ trÝ ë ®ã ®­êng søc tõ bÞ c¾t (ghÕ lïi vÒ phÝa sau) vµ kh«ng bÞ c¾t (ghÕ ë phÝa tr­íc) b»ng mét tÊm c¾t ®­îc l¾p ë phÝa sau cña ray tr­ît ghÕ. (9/16) 7. C¶m biÕn ph¸t hiÖn ng­êi ngåi trªn ghÕ C¶m biÕn ph¸t hiÖn ng­êi trªn ghÕ ®­îc g¾n ë ®Öm ghÕ cña ghÕ hµnh kh¸ch tr­íc vµ ®­îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh xem cã hµnh kh¸ch ngåi ë ghÕ kh«ng. C¶m biÕn ®­îc chØ ra trªn h×nh vÏ cã cÊu t¹o gåm hai tÊm ®iÖn cùc. Cã ®Öm ë gi÷a. Khi cã ng­êi ngåi lªn ghÕ c¸c tÊm ®iÖn cùc tiÕp xóc víi nhau qua lç trªn tÊm ®Öm do ®ã cã dßng ®iÖn ®i qua. KÕt qu¶ lµ côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m x¸c ®Þnh cã ng­êi ngåi lªn ghÕ. Dïng tÝn hiÖu nµy, mét sè lo¹i xe kh«ng ®iÒu khiÓn ®­îc khi kh«ng cã ng­êi ngåi ë ghÕ tr­íc. TÝn hiÖu nµy còng ®­îc dïng ®Ó ®iÒu khiÓn ®Ìn b¸o th¾t ®ai an toµn hµnh kh¸ch phÝa tr­íc (khi kh«ng cã ai ngåi ë ghÕ hµnh kh¸ch phÝa tr­íc th× ®Ìn nµy kh«ng s¸ng). Tham kh¶o: C«ng t¾c ®ãng më tói khÝ b»ng tay (tiªu chuÈn B¾c Mü) C«ng t¾c ®ãng më tói khÝ b»ng tay cã thÓ ng¨n sù ho¹t ®éng cña tói khÝ nÕu ng­êi sö dông muèn. (10/16) -11-
 12. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Tói khÝ SRS lo¹i E CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña c¸c chi tiÕt chøc n¨ng 8. §Ìn c¶nh b¸o SRS §Ìn c¶nh b¸o SRS ®­îc l¾p trªn b¶ng ®ång hå t¸p l«. Khi côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m ph¸t hiÖn thÊy sù cè trong hÖ thèng tói, khÝ nã sÏ bËt s¸ng ®Ìn c¶nh b¸o SRS ®Ó th«ng b¸o cho ng­êi l¸i biÕt. Trong ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng b×nh th­êng khi c«ng t¾c khëi ®éng ®­îc bËt vÒ vÞ trÝ ON, th× ®Ìn nµy sÏ s¸ng kho¶ng 6 gi©y vµ sau ®ã sÏ t¾t. Gîi ý: Mét sè ®Ìn c¶nh b¸o SRS ®­îc dïng ®Ó ho¹t ®éng khi kho¸ ®iÖn ë vÞ trÝ ACC. 9. C¸p xo¾n C¸p xo¾n ®­îc sö dông nh­ lµ d©y nèi ®iÖn tõ th©n xe tíi v« l¨ng. C¸p xo¾n gåm cã bé phËn quay, vá, c¸p, cam ng¾t.v.v. Vá ®­îc l¾p cïng víi côm c«ng t¾c tæ hîp. C¬ cÊu quay quay cïng víi v« l¨ng. C¸p dµi 4,8 m* vµ ®­îc ®Æt trong vá vµ cã mét ®é chïng nhÊt ®Þnh. Mét ®Çu c¸p ®­îc cè ®Þnh vµo vá. §Çu kia ®­îc cè ®Þnh vµo c¬ cÊu quay. Khi v« l¨ng ®­îc xoay sang ph¶i hoÆc sang tr¸i, nã cã thÓ quay nhê ®é chïng cña c¸p (2 - 1/2 vßng*). *Kh¸c nhau tuú theo lo¹i xe. (11/16) 10. C¸c gi¾c nèi TÊt c¶ c¸c gi¾c nèi trong tói khÝ SRS ®Òu cã mµu vµng ®Ó ph©n biÖt víi c¸c lo¹i gi¾c nèi kh¸c. C¸c gi¾c nèi cã chøc n¨ng ®Æc biÖt vµ ®­îc chÕ t¹o riªng cho tói khÝ SRS ®­îc sö dông ë c¸c vÞ trÝ chØ ra ë h×nh bªn tr¸i ®Ó ®¶m b¶o ®é tin cËy cao. C¸c cùc cña gi¾c nèi nµy ®Òu ®­îc m¹ vµng ®Ó n©ng cao tuæi thä. (12/16) C¬ cÊu kho¸ gi¾c nèi C¬ cÊu chèng nèi mét nöa vêi C¬ cÊu khãa gi¾c kÐp C¬ cÊu kiÓm tra sù nèi ®iÖn C¬ cÊu chèng kÝch ho¹t tói khÝ C¬ cÊu kho¸ cùc kÐp C¸c lo¹i gi¾c nèi ®ang ¸p dông (1) C¬ cÊu kho¸ cùc kÐp Mçi gi¨c nèi cã hai bé phËn ®ã lµ vá vµ kho¸ cµi. KÕt cÊu nµy ®¶m b¶o kho¸ ch¾c cùc b»ng hai thiÕt bÞ kho¸ ®Ó ng¨n kh«ng cho c¸c cùc bÞ tôt ra. (13/16) -12-
 13. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Tói khÝ SRS lo¹i E CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña c¸c chi tiÕt chøc n¨ng (2) C¬ cÊu chèng kÝch ho¹t tói khÝ Mçi gi¾c nèi cã mét l¸ ß xo nèi t¾t. Khi gi¾c nèi bÞ ng¾t, l¸ lß xo nèi t¾t nµy nèi cùc d­¬ng víi cùc ©m cña ngßi næ mét c¸ch tù ®éng. (3) C¬ cÊu kiÓm tra sù nèi ®iÖn C¬ cÊu nµy kiÓm tra xem c¸c gi¾c nèi ®· ®­îc nèi ®óng vµ ch¾c ch¾n ch­a. C¬ cÊu kiÓm tra sù nèi ®iÖn ®­îc thiÕt kÕ sao cho chèt ph¸t hiÖn ng¾t ®iÖn nèi víi c¸c cùc chÈn ®o¸n khi kho¸ cña vá gi¾c nèi ®· ®­îc kho¸. (14/16) 4) C¬ cÊu kho¸ gi¾c nèi kÐp Víi kÕt cÊu nµy c¸c gi¾c nèi (gi¾c ®ùc vµ gi¾c c¸i) ®­îc kho¸ b»ng 2 c¬ cÊu kho¸, ®Ó t¨ng ®é tin cËy cña kÕt nèi. NÕu kho¸ thø nhÊt kh«ng ®óng th× c¸c gê sÏ c¶n trë vµ ng¨n kh«ng cho sù kho¸ thø hai ®­îc thùc hiÖn. (15/16) -13-
 14. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Tói khÝ SRS lo¹i E CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña c¸c chi tiÕt chøc n¨ng (5) C¬ cÊu ng¨n chÆn nèi nöa chõng NÕu c¸c gi¾c nèi kh«ng ®­îc nèi hoµn toµn, th× gi¾c nèi sÏ bÞ ng¾t do c¸c lß xo ®Èy ra vµ do ®ã m¹ch bÞ hë. (6) C¬ cÊu kho¸ gi¾c nèi ViÖc kho¸ gi¾c nèi ®¶m b¶o cho sù kÕt nèi ®­îc an toµn. (16/16) Tói khÝ SRS lo¹i E Nguyªn lý ho¹t ®éng cña hÖ thèng 1. §¸nh gi¸ kÝch næ vµ c¸c tr¹ng th¸i (1) Va ch¹m phÝa tr­íc -14-
 15. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Tói khÝ SRS lo¹i E Nguyªn lý ho¹t ®éng cña hÖ thèng (2) Va ®Ëp tõ phÝa tr­íc C¶m biÕn an toµn cña côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m ®­îc thiÕt kÕ ®Ó kÝch ho¹t b»ng tû lÖ gi¶m tèc nhá h¬n so víi c¶m biÕn gi¶m tèc cña c¶m biÕn tói khÝ bªn. Nh­ ®­îc minh ho¹ trªn h×nh vÏ, sù kÝch næ tói khÝ bªn vµ tói khÝ bªn phÝa trªn b¾t ®Çu khi dßng ®iÖn ®i vµo ngßi næ. §iÒu nµy x¶y ra khi c¶m biÕn an toµn vµ c¶m biÕn gi¶m tèc ®­îc bËt lªn ®ång thêi. Gîi ý: Mét sè mÉu tói khÝ SRS lo¹i E cã c¶m biÕn an toµn ë trong c¶m biÕn tói khÝ bªn. Tham kh¶o: Xe cã c¶m biÕn cöa bªn. Khi c¶m biÕn an toµn trong côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m bËt lªn vµ c¶m biÕn gi¶m tèc ®Æt trong c¶m biÕn cöa bªn hoÆc trong c¶m biÕn tói khÝ bªn ®­îc bËt lªn th× c¸c tói khÝ bªn vµ bªn phÝa trªn bÞ kÝch næ. (3) Va ®Ëp tõ phÝa sau Khi c¶ 2 c¶m biÕn an toµn vµ c¶m biÕn gi¶m tèc trong c¶m biÕn tói khÝ bªn phÝa trªn ®­îc bËt lªn, th× tói khÝ bªn phÝa trªn sÏ næ. Gîi ý: Mét sè xe cã c¶m biÕn an toµn ®Æt bªn ngoµi c¶m biÕn tói khÝ bªn phÝa trªn vµ viÖc ®iÒu khiÓn c¶m biÕn an toµn n»m trong côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m. (2/2) Tói khÝ SRS lo¹i E Chøc n¨ng tù chÈn ®o¸n M¹ch chÈn ®o¸n th­êng xuyªn kiÓm tra tÊt c¶ c¸c sù cè cña hÖ thèng tói khÝ theo hai b­íc nh­ sau: Kho¸ ®iÖn bËt lªn vÞ trÝ ON ®1. KiÓm tra s¬ bé (kho¶ng 6 gi©y) ® 2. KiÓm tra th­êng xuyªn 1. KiÓm tra s¬ bé Khi bËt kho¸ ®iÖn lªn ON tõ vÞ trÝ LOCK, th× m¹ch chÈn ®o¸n bËt s¸ng ®Ìn c¶nh b¸o tói khÝ kho¶ng 6 gi©y ®Ó thùc hiÖn kiÓm tra s¬ bé ban ®Çu. NÕu ph¸t hiÖn thÊy sù cè trong qu¸ tr×nh kiÓm tra s¬ bé ban ®Çu, th× ®Ìn chØ b¸o tói khÝ s¸ng kh«ng t¾t vµ vÉn s¸ng sau 6 gi©y. Gîi ý: -15-
 16. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Tói khÝ SRS lo¹i E. Chøc n¨ng tù chÈn ®o¸n 3. KiÓm tra m· chuÈn ®o¸n C¸c m· chuÈn ®o¸n cã thÓ phôc håi ®­îc nh­ ®· m« t¶. Sè m· chuÈn ®o¸n ®­îc chØ ra bëi kiÓu nhÊp nh¸y cña ®Ìn b¸o SRS. (1) Sö dông SST (d©y kiÓm tra) C¸c m· h­ háng hiÖn t¹i. 4. Xo¸ c¸c m· chÈn ®o¸n (1) M« t¶ ThËm chÝ sau khi h­ háng ®· ®­îc söa ch÷a, th× ®Ìn b¸o còng sÏ kh«ng t¾t khi kho¸ ®iÖn ë vÞ trÝ ON trõ khi c¸c m· l­u tr÷ ®· bÞ xo¸ ®i. Quy tr×nh xo¸ c¸c m· ®· l­u tr÷ kh¸c nhau tuú theo tõng lo¹i bé nhí. §èi víi bé nhí RAM, c¸c th«ng tin l­u tr÷ ®­îc xo¸ khi bÞ c¾t ®iÖn. §èi víi bé nhí EEPROM* th× kh«ng thÓ xo¸ c¸c th«ng tin l­u tr÷ ngay c¶ khi ®iÖn bÞ c¾t. C¸c xo¸ m· chuÈn ®o¸n cña bé nhí EEPROM ®­îc gi¶i thÝch d­íi ®©y trong c¸c phÇn (2) vµ (3). *EEEPROM cã nghÜa lµ NV-RAM (kh«ng ph¶i lµ bé nhí RAM). (2) Xo¸ m· chuÈn ®o¸n b»ng c¸ch dïng m¸y chÈn ®o¸n Nèi m¸y chÈn ®o¸n víi DLC1; DLC2 hoÆc DLC3 Xo¸ c¸c m· chuÈn ®o¸n h­ háng b»ng c¸ch tu©n theo c¸c chØ dÉn trªn mµn h×nh m¸y chÈn ®o¸n. (3/5) 3) Xo¸ m· chuÈn ®o¸n b»ng c¸ch sö dông SST · §èi víi c¸c mÉu xe sö dông c¸c cùc AB vµ TC. Dïng ®©y dÉn lÇn l­ît nèi víi c¸c cùc TC vµ AB. Xoay kho¸ ®iÖn tíi vÞ trÝ ON vµ ®îi kho¶ng 6 gi©y. B¾t ®Çu víi cùc TC sau ®ã thay ®æi viÖc nèi ®Êt c¸c cùc TC vµ AB hai lÇn mçi cùc trong mét chu kú kho¶ng 1.0 ± 0.5 gi©y. NÕu ®Ìn c¶nh b¸o nhÊp nh¸y nhanh kho¶ng 50 msec trong vµi gi©y sau khi xo¸ th× m· chuÈn ®o¸n ®· ®­îc xo¸. (4/5) -16-
 17. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Tói khÝ SRS lo¹i E Chøc n¨ng tù chuÈn ®o¸n (3) Xo¸ m· chuÈn ®o¸n b»ng c¸ch dïng SST · §èi víi c¸c mÉu xe chØ sö dông cùc TC. Dïng d©y nèi t¾t c¸c cùc TC vµ CG. BËt kho¸ ®iÖn lªn vÞ trÝ ON. Ng¾t cùc TC cña DLC3 trong kho¶ng10 gi©y sau khi m· chuÈn ®o¸n b¾t ®Çu ph¸t ra vµ kiÓm tra xem ®Ìn b¸o cã s¸ng trong kho¶ng 3 gi©y kh«ng. Nèi t¾t c¸c cùc TC vµ CG Ng¾t cùc TC sau khi ®Ìn c¶nh b¸o t¾t. Sau khi ®Ìn b¸o SRS bËt s¸ng, nèi t¾t c¸c cùc TC vµ CG. NÕu m· th«ng th­êng ®­îc ph¸t ra trong kho¶ng thêi gian1 gi©y sau khi ®Ìn b¸o SRS t¾t, th× m· chuÈn ®o¸n ®· ®­îc xo¸. Gîi ý: Tham kh¶o tµi liÖu h­íng dÉn söa ch÷a ®Ó cã th«ng tin chi tiÕt vÒ c¸ch xo¸ m· chuÈn ®o¸n. (5/5) Tói khÝ SRS lo¹i M M« t¶ Tham kh¶o: Tói khÝ SRS lo¹i M lµ tói khÝ bªn cña ng­êi l¸i kiÓu gän, tÊt c¶ c¸c c¶m biÕn tói khÝ, bé thæi khÝ vµ tói khÝ ®Òu ®­îc ®Æt mÆt v« l¨ng. Bu l«ng hoÆc cÇn nh¶ kho¸ c¶m biÕn ë bªn tr¸i cña v« l¨ng. §©y lµ mét thiÕt bÞ an toµn ®Ó ng¨n kh«ng cho tói khÝ bÞ kÝch ho¹t. Tói khÝ sÏ kh«ng bÞ kÝch ho¹t ngay c¶ khi xe va ®Ëp mµ khi ®ã bu l«ng më kho¸ c¶m biÕn bÞ níi láng hoÆc cÇn bÞ kÐo ra. (1/1) Bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Bé c¨ng ®ai khÈn cÊp lµ g×? §ai an toµn kh«ng cè ®Þnh ng­êi l¸i hoÆc hµnh kh¸ch hoµn toµn vµo ghÕ cña hä, vÉn cã mét kho¶ng tù do cÇn thiÕt gi÷a ®ai an toµn vµ ng­êi. KÕt qu¶ lµ thËm chÝ ®ai an toµn bÞ mßn th× ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch vÉn cã thÓ tiÕp xóc víi c¸c vËt thÓ trong xe trong qu¸ tr×nh va ®Ëp m¹nh mÆc dï lùc va ®Ëp nhá h¬n nhiÒu so víi tr­êng hîp ng­êi kh«ng ®eo d©y an toµn. Bé c¨ng ®ai khÈn cÊp ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh xe va ®Ëp m¹nh tõ phÝa tr­íc. KÕt qu¶ lµ ®ai sÏ bÞ kÐo l¹i mét l­îng nhÊt ®Þnh tr­íc khi ng­êi l¸i hoÆc hµnh kh¸ch dÞch chuyÓn khái ghÕ vÒ phÝa tr­íc, do ®ã l­îng dÞch chuyÓn vÒ phÝa tr­íc cña ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch bÞ gi¶m ®i. Sù kÕt hîp gi÷a tói khÝ vµ ®ai an toµn cã bé c¨ng ®ai khÈn cÊp sÏ lµm cho viÖc b¶o vÖ ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch ë phÝa tr­íc ®­îc tèt h¬n. Bé c¨ng ®ai khÈn cÊp ®­îc thiÕt kÕ chØ ®Ó dïng mét lÇn. Gîi ý: -17-
 18. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Bé c¨ng ®ai khÈn cÊp CÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng 1. M« t¶ §ai an toµn cã bé c¨ng ®ai + ThiÕt bÞ h¹n chÕ lùc gåm cã c¬ cÊu kho¸ ELR, bé c¨ng ®ai, c¬ cÊu cuèn d©y ®ai, c¬ cÊu h¹n chÕ lùc vµ bé thæi khÝ. Trong c¬ cÊu c¨ng ®ai, ¸p lùc khÝ tõ bé thæi khÝ ®­îc truyÒn qua c¬ cÊu nèi tíi trôc cña bé cuèn ®Ó cuèn ®ai an toµn vµo. (1) Bé c¨ng ®ai C¬ cÊu c¨ng ®ai lµ mét thiÕt bÞ ®Ó cuèn ®ai an toµn ngay tøc th× khi va ®Ëp võa xÈy ra vµ gi÷ cho ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch tr¸nh viÖc va ®Ëp. (2) ThiÕt bÞ h¹n chÕ lùc ThiÕt bÞ h¹n chÕ lùc ®Ó níi ®ai nh»m duy tr× mét kho¶ng trèng nhÊt ®Þnh gi÷a ®ai vµ ng­êi ®Ó gi¶m lùc Ðp lªn ngùc khi lùc Ðp cña ®ai ®¹t tíi gi¸ trÞ qui ®Þnh trong khi va ®Ëp. (1/6) 2. C¬ cÊu c¨ng ®ai khÈn cÊp (1) CÊu t¹o -18-
 19. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Bé c¨ng ®ai khÈn cÊp CÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng (2) Nguyªn lý ho¹t ®éng Khi lùc va ®Ëp v­ît qu¸ gi¸ trÞ qui ®Þnh, bé thæi khÝ ®­îc kÝch næ theo tÝn hiÖu ®­îc truyÒn tõ c¶m biÕn tói khÝ trung t©m vµ t¹o ra khÝ cã ¸p lùc cao. KhÝ cã ¸p lùc cao nµy Ðp m¹nh pÝtt«ng vµo trong xylanh. Do ®ã d©y bÞ kÐo. Sau ®ã tang trèng bÞ co vµo theo ph­¬ng h­íng kÝnh cña khe hë vµ ®­îc Ðp vµo trôc cña c¬ cÊu c¨ng ®ai thµnh mét côm. Sau ®ã, chèt h·m ®Üa dÉn ®éng bÞ c¾t lµm cho tang trèng, ®Üa dÉn ®éng vµ trôc c¬ cÊu c¨ng ®ai quay theo h­íng cuén ®ai l¹i ®Ó gi÷ cho ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch tr¸nh ®­îc va ®Ëp. Gîi ý: Hµnh tr×nh b»ng kho¶ng hai lÇn dÞch chuyÓn cña piston chÝnh lµ chiÒu dµi d©y bÞ cuèn. Tham kh¶o: Cã c¸c lo¹i c¬ cÊu c¨ng ®ai kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n nh­ lo¹i dïng thanh r¨ng thay v× dïng d©y vµ ®­îc dÉn ®éng b»ng mét b¸nh r¨ng.v.v. (3/6) 3. C¬ cÊu h¹n chÕ lùc (1) CÊu t¹o C¬ cÊu cuèn ®ai, bé phËn h¹n chÕ lùc vµ lâi cuèn ®­îc l¾p víi nhau nãi chung chóng quay cïng nhau. (2) Nguyªn lý ho¹t ®éng Do sù dÞch chuyÓn cña hµnh kh¸ch trong qu¸ tr×nh va ®Ëp. Lùc c¨ng ®ai cã thÓ lín h¬n gi¸ trÞ qui ®Þnh th× ®Üa cña c¬ cÊu h¹n chÕ lùc sÏ biÕn d¹ng (hÊp thô n¨ng l­îng) nhê lùc quay cña lâi cuèn vµ cuèn xung quanh trôc. KÕt qu¶ lµ d©y ®ai ®­îc nh¶ ra. Gîi ý: §Üa cña bé phËn h¹n chÕ lùc cã thÓ biÕn d¹ng cho ®Õn khi lâi cuèn quay ®­îc » 1,3 vßng Tham kh¶o: Cã hai lo¹i bé phËn h¹n chÕ lùc kh¸c nhau, mét lo¹i sö dông than xo¾n thay v× dïng ®Üa h¹n chÕ lùc.v.v. (4/6) 4. Bé phËn t¹o khÝ Bé phËn t¹o khÝ gåm cã ngßi næ vµ c¸c h¹t t¹o khÝ n»m trong hép kim lo¹i. Khi c¶m biÕn tói khÝ më, dßng ®iÖn sÏ ®i vµo ngßi næ vµ kÝch næ. Ngay sau ®ã ngßi næ lµm cho h¹t t¹o khÝ ch¸y rÊt nhanh trong mét thêi gian cùc ng¾n t¹o ra khÝ cã ¸p suÊt cao. CHó ý: Ngßi næ cã thÓ ®­îc kÝch næ víi mét dßng ®iÖn rÊt yÕu v× vËy nã rÊt nguy hiÓm. Kh«ng bao giê ®­îc ®o ®iÖn trë cña ngßi næ b»ng v«n kÕ hoÆc «m kÕ .v.v. (5/6) -19-
 20. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – §iÖn 2 Tói khÝ SRS vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp Bé c¨ng ®ai khÈn cÊp CÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng Tham kh¶o: 1. C¸c bé phËn cña bé c¨ng ®ai khÈn cÊp lo¹i M Chó ý Chó ý khi söa ch÷a tói khÝ vµ bé c¨ng ®ai khÈn cÊp 1. M« t¶ Nh÷ng sai ph¹m trong qu¸ tr×nh söa ch÷a cã thÓ lµm cho hÖ thèng gi¶m va ®Ëp bæ sung ho¹t ®éng ngoµi mong muèn. §iÒu nµy cã thÓ dÉn tíi tai n¹n nghiªm träng h¬n n÷a nÕu sai sãt khi söa ch÷a hÖ thèng nµy, th× cã thÓ nã sÏ kh«ng ho¹t ®éng khi cÇn thiÕt . Tr­íc khi söa ch÷a b¶o d­ìng (bao gåm th¸o hoÆc l¾p c¸c chi tiÕt, kiÓm tra hoÆc thay thÕ) ph¶i ®äc c¸c h­íng dÉn sau ®©y mét c¸ch cÈn thËn. Sau ®ã ph¶i tu©n thñ ®óng qui tr×nh ®­îc m« t¶ trong S¸ch h­ìng dÉn söa ch÷a t­¬ng øng. 2. Chó ý -20-