Xem mẫu

 1. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n- §iÖn 1 HÖ thèng ®iÒu khiÓn kho¸ cöa tõ xa Kh¸i qu¸t Kh¸i qu¸t HÖ thèng ®iÒu khiÓn kho¸ cöa tõ xa lµ mét hÖ thèng göi c¸c tÝn hiÖu tõ bé ®iÒu khiÓn tõ xa ®­îc g¾n cïng ch×a kho¸ ®Ó kho¸/më kho¸ c¸c cöa xe ngay c¶ khi ®øng c¸ch xa xe. Khi bé nhËn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cöa nhËn ®­îc tÝn hiÖu ph¸t ra tõ bé ®iÒu khiÓn tõ xa, nã sÏ göi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tíi r¬le tæ hîp. R¬le tæ hîp ®iÒu khiÓn c¸c m« t¬ kho¸ cöa dùa trªn tÝn hiÖu nhËn ®­îc. Ngoµi chøc n¨ng nµy r¬le tæ hîp cßn cã chøc n¨ng kho¸ tù ®éng, chøc n¨ng lÆp l¹i, chøc n¨ng ph¶n håi vµ c¸c chøc n¨ng kh¸c. C¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn kho¸ cöa xe tõ xa kh¸c nhau tuú kiÓu xe, cÊp néi thÊt vµ thÞ tr­êng. (1/1) Kh¸i qu¸t Chøc n¨ng HÖ thèng ®iÒu khiÓn kho¸ cöa tõ xa cã c¸c chøc n¨ng sau ®©y. C¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn kho¸ cöa xe tõ xa kh¸c nhau tuú theo kiÓu xe, cÊp néi thÊt vµ thÞ tr­êng. 1. Chøc n¨ng kho¸/më kho¸ tÊt c¶ c¸c cöa Ên vµo c«ng t¾c LOCK hoÆc UNLOCK cña bé ®iÒu khiÓn tõ xa sÏ kho¸ hoÆc më kho¸ tÊt c¶ c¸c cöa xe. 2. Chøc n¨ng më kho¸ 2 b­íc Ên vµo c«ng t¾c UNLOCK hai lÇn trong thêi gian 3 gi©y sÏ më tÊt c¶ c¸c cöa xe sau khi cöa ng­êi l¸i ®­îc më kho¸. 3. Chøc n¨ng ph¶n håi hoÆc b¸o l¹i §Ìn c¶nh b¸o nguy hiÓm sÏ nhÊp nh¸y mét lÇn khi kho¸ vµ hai lÇn khi më kho¸ ®Ó b¸o r»ng thao t¸c kho¸/më kho¸ cöa ®· hoµn thµnh. 4. Chøc n¨ng kiÓm tra ho¹t ®éng cña bé ®iÒu khiÓn tõ xa Khi Ên lªn c«ng t¾c cña bé ®iÒu khiÓn tõ xa ®Ó kho¸/më kho¸ cöa xe hoÆc cöa khoang hµnh lý, th× ®Ìn chØ b¸o ho¹t ®éng cña bé ®iÒu khiÓn tõ xa bËt s¸ng ®Ó th«ng b¸o r»ng hÖ thèng nµy ®ang ho¹t ®éng. Tuy nhiªn nÕu pin hÕt ®iÖn, th× ®Ìn nµy sÏ kh«ng s¸ng. (1/4) -1-
 2. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n- §iÖn 1 HÖ thèng ®iÒu khiÓn kho¸ cöa tõ xa Kh¸i qu¸t Chøc n¨ng 5. Chøc n¨ng më cöa khoang hµnh lý §Ó më cöa khoang hµnh lý ph¶i Ên vµ gi÷ c«ng t¾c më cöa khoang hµnh lý cña bé ®iÒu khiÓn tõ xa trong thêi gian kho¶ng mét gi©y. 6. Chøc n¨ng ®ãng/më cöa sæ ®iÖn NÕu Ên vµo c«ng t¾c kho¸/më kho¸ cöa xe kho¶ng 2,5 gi©y hoÆc l©u h¬n mµ kh«ng cã ch×a kho¸ trong æ kho¸ ®iÖn, th× tÊt c¶ kÝnh cöa sæ cña xe cã thÓ ®­îc ®ãng hoÆc më. Qu¸ tr×nh më/®ãng cöa sæ ®iÖn sÏ tiÕp tôc khi nµo cßn gi÷ c«ng t¾c vµ dõng l¹i khi th¶ ra. * Mét sè xe kh«ng cã chøc n¨ng ®ãng cöa sæ. 7. Chøc n¨ng b¸o ®éng NÕu gi÷ c«ng t¾c kho¸ cöa xe cña bé ®iÒu khiÓn tõ xa l©u h¬n kho¶ng tõ hai ®Õn ba gi©y, th× sÏ lµm kÝch ho¹t hÖ thèng chèng trém (cßi sÏ kªu còng nh­ ®Ìn pha, ®Ìn hËu vµ ®Ìn c¶nh b¸o nguy hiÓm sÏ nh¸y). Gîi ý Lo¹i c«ng t¾c ®Èy kho¸ cöa xe kh«ng cã chøc n¨ng ®ãng cöa sæ ®iÖn. (2/4) 8. Chøc n¨ng bËt ®Ìn trong xe C¸c ®Ìn trong xe sÏ bËt s¸ng kho¶ng 15 gi©y cïng thêi ®iÓm víi khi c¸c cöa ®­îc më kho¸ b»ng c«ng t¾c cña bé ®iÒu khiÓn tõ xa. 9. Chøc n¨ng kho¸ tù ®éng NÕu kh«ng cã cöa xe nµo ®­îc më ra trong kho¶ng thêi gian 30 gi©y sau khi chóng ®­îc më kho¸ b»ng c«ng t¾c bé ®iÒu khiÓn tõ xa, th× tÊt c¶ c¸c cöa xe ®Òu ®­îc kho¸ l¹i. 10. Chøc n¨ng lÆp l¹i NÕu mét cöa kh«ng ®­îc kho¸ theo sù ®iÒu khiÓn cña bé ®iÒu khiÓn tõ xa, th× r¬le tæ hîp sÏ ph¸t ra tÝn hiÖu kho¸ sau 1 gi©y. 11. Chøc n¨ng c¶nh b¸o cöa xe bÞ hÐ më NÕu bÊt kú mét cöa nµo cña xe bÞ më hoÆc hÐ më th× viÖc bÊm vµo c«ng t¾c kho¸ cöa cña bé ®iÒu khiÓn tõ xa sÏ lµm cho cßi b¸o kho¸ cöa kªu kho¶ng 10 gi©y. (3/4) -2-
 3. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n- §iÖn 1 HÖ thèng ®iÒu khiÓn kho¸ cöa tõ xa Kh¸i qu¸t Chøc n¨ng 12. Chøc n¨ng b¶o vÖ · M· xoay thay ®æi theo luËt cè ®Þnh ®­îc sö dông nh­ mét phÇn cña sãng ra®io ®­îc truyÒn tõ bé ®iÒu khiÓn tõ xa. Bé nhËn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cöa xe l­u tr÷ m· xoay khi nhËn tÝn hiÖu tõ bé ®iÒu khiÓn tõ xa vµ sö dông m· nµy ®Ó so s¸nh víi m· cña xe khi nhËn sãng ra®io tiÕp theo tõ bé ®iÒu khiÓn tõ xa nhê ®ã lµm t¨ng kh¶ n¨ng b¶o vÖ. · §Ó ng¨n kh«ng cho cöa xe bÞ më kho¸ b»ng thao t¸c ®iÒu khiÓn c«ng t¾c ®iÒu khiÓn kho¸ cöa (®èi víi thao t¸c b»ng tay) b»ng mét thanh hoÆc vËt t­¬ng ®­¬ng qua kho¶ng trèng gi÷a kÝnh cöa vµ khung cöa khi cöa kÝnh ®­îc më, thùc hiÖn thao t¸c kho¸ cöa nµy b»ng bé ®iÒu khiÓn tõ xa (bao gåm c¶ chøc n¨ng kho¸ tù ®éng) sÏ x¸c lËp chøc n¨ng b¶o vÖ kho¸ cöa vµ lo¹i bá thao t¸c më kho¸ b»ng c«ng t¾c ®iÒu khiÓn cöa xe (®èi víi thao t¸c b»ng tay) 13 Chøc n¨ng ®¨ng ký m· nhËn d¹ng cña bé ®iÒu khiÓn tõ xa Chøc n¨ng nµy t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ®¨ng ký (Ghi vµ l­u tr÷) bèn m· nhËn d¹ng cña bé ®iÒu khiÓn tõ xa vµo EEPROM ®­îc thiÕt kÕ ngay trong bé nhËn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cöa xe. Trong tr­êng hîp muèn ghi l¹i m· nhËn d¹ng, h·y kiÓm tra sè m· ®¨ng ký hoÆc bÞ mÊt bé ®iÒu khiÓn tõ xa, th× cã thÓ xo¸ c¸c m· nhËn d¹ng vµ chøc n¨ng ®iÒu khiÓn kho¸ cöa tõ xa sÏ kh«ng cßn t¸c dông. Gîi ý: Mét sè xe cho phÐp ®¨ng ký nhiÒu nhÊt 8 m· nhËn d¹ng. (4/4) C¸c bé phËn VÞ trÝ HÖ thèng ®iÒu khiÓn kho¸ cöa tõ xa gåm cã c¸c bé phËn sau ®©y: 1. Bé ®iÒu khiÓn tõ xa Bé ®iÒu khiÓn tõ xa ho¹t ®éng nhê pin lithium. Khi Ên vµo c«ng t¾c cña bé ®iÒu khiÓn tõ xa, tÝn hiÖu ®­îc truyÒn bëi sãng radio tíi bé nhËn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cöa xe. Cã hai lo¹i ®iÒu khiÓn tõ xa: Lo¹i g¾n ngay vµo ch×a kho¸ vµ lo¹i ®i kÌm víi ch×a kho¸. Gîi ý: D¶i tÇn sè cña sãng radio (tÝn hiÖu) cña bé ®iÒu khiÓn tõ xa vµo kho¶ng tõ 300 ®Õn 500 MHZ vµ tÇn sè nµy kh¸c nhau tuú theo mçi n­íc (tÇn sè cña c¸c lo¹i ®iÒu khiÓn tõ xa cò tõ 30 ®Õn 70 MHZ). 2. Bé nhËn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cöa xe Bé nhËn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cöa xe nhËn tÝn hiÖu tõ bé ®iÒu khiÓn tõ xa vµ truyÒn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn nµy tíi r¬le tæ hîp. 3. R¬le tæ hîp R¬le tæ hîp x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i ®iÒu khiÓn b»ng c¸ch tu©n theo tÝn hiÖu ®Çu vµo tõ mçi c«ng t¾c vµ ph¸t ra tÝn hiÖu kho¸/më kho¸ tíi côm kho¸ cöa b»ng c¸ch tu©n theo tÝn hiÖu tõ bé nhËn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cöa xe. 4. C«ng t¾c c¶nh b¸o më kho¸ b»ng ch×a C«ng t¾c c¶nh b¸o më kho¸ b»ng ch×a x¸c ®Þnh xem ch×a kho¸ cã ®­îc tra vµo æ kho¸ ®iÖn hay kh«ng. 5. Kho¸ ®iÖn 6. C«ng t¾c cöa 7. Côm kho¸ cöa (M« t¬ ®iÒu khiÓn kho¸ cöa ®­îc bè trÝ ë ®©y). (1/1) -3-
 4. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n- §iÖn 1 HÖ thèng ®iÒu khiÓn kho¸ cöa tõ xa Ho¹t ®éng Nguyªn lý ho¹t ®éng 1. Thao t¸c kho¸/më kho¸ tÊt c¶ c¸c cöa (1) Thao t¸c truyÒn vµ ®¸nh gi¸ Khi Ên vµo c«ng t¾c kho¸/më kho¸ cña bé ®iÒu khiÓn tõ xa mµ kh«ng cã ch×a kho¸ trong æ kho¸ ®iÖn vµ tÊt c¶ c¸c cöa ®· ®ãng th× m· nhËn biÕt cña xe* vµ m· chøc n¨ng ** ®­îc truyÒn ®i. Khi bé nhËn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cöa xe nhËn ®­îc c¸c m· nµy, CPU trong bé nhËn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cöa xe b¾t ®Çu kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸. NÕu bé nhËn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cöa xe nhËn thÊy r»ng m· nhËn biÕt cña chÝnh xe ®ã, nã sÏ ph¸t ra tÝn hiÖu kho¸/më kho¸ cöa xe tíi r¬le tæ hîp. * M· nhËn biÕt M· nhËn biÕt cã 60 sè gåm cã m· xoay ®­îc thay ®æi nhê sù ho¹t ®éng c«ng t¾c vµ m· ID. ** M· chøc n¨ng M· chøc n¨ng cã 4 sè ®Ó chØ thao t¸c ho¹t ®éng. (1/6) (2) Ho¹t ®éng ë phÝa R¬le tæ hîp Khi r¬le tæ hîp nhËn tÝn hiÖu kho¸/më kho¸ cöa xe, nã sÏ bËt Tranrito Tr1/Tr2, vµ lµm cho r¬le kho¸/më kho¸ ®­îc bËt lªn. KÕt qu¶ lµ c¸c m« t¬ ®iÒu khiÓn kho¸ cöa ®­îc bËt vÒ vÞ trÝ kho¸/më kho¸. · Ho¹t ®éng kho¸ (2/6) · Ho¹t ®éng më kho¸ Gîi ý: Mét sè xe cã c«ng t¾c vÞ trÝ khãa cöa ë cöa xe phÝa hµnh kh¸ch. (3/6) -4-
 5. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n- §iÖn 1 HÖ thèng ®iÒu khiÓn kho¸ cöa tõ xa Ho¹t ®éng Nguyªn lý ho¹t ®éng 2. Ho¹t ®éng më kho¸ hai b­íc §Ó thùc hiÖn thao t¸c më kho¸ hai b­íc, mét r¬le më kho¸ (D- phÝa ng­êi l¸i) ®­îc thiÕt kÕ chuyªn dông cho cöa ng­êi l¸i vµ Tranrito Tr3 ®iÒu khiÓn r¬le më kho¸ (D) ®­îc bè trÝ trong r¬le tæ hîp. (4/6) (1) Khi Ên vµo c«ng t¾c më kho¸ cña bé phËn ®iÒu khiÓn tõ xa chØ mét lÇn, th× r¬le tæ hîp sÏ bËt Tranrito Tr3 vµ r¬le më kho¸ cöa xe cña ng­êi l¸i (D) vµ cuèi cïng chØ quay m« t¬ ®iÒu khiÓn kho¸ cöa cña cöa xe phÝa ng­êi l¸i vÒ phÝa kho¸ cöa. (5/6) (2) Khi Ên lªn c«ng t¾c më kho¸ cña bé ®iÒu khiÓn tõ xa hai lÇn liªn tiÕp trong thêi gian 3 gi©y, th× r¬le tæ hîp sÏ bËt c¶ hai Tranrito Tr3 vµ Tr2 ®ång thêi bËt c¸c r¬le më kho¸ (D) vµ (P) cña c¸c cöa phÝa ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch vµ quay m« t¬ kho¸ c¸c cöa nµy vÒ phÝa kho¸. (6/6) -5-
 6. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n- §iÖn 1 HÖ thèng ®iÒu khiÓn kho¸ cöa tõ xa Thay thÕ Bé ®iÒu khiÓn tõ xa vµ thay pin cña bé ®iÒu khiÓn tõ xa 1. Thay thÕ bé ®iÒu khiÓn tõ xa vµ pin cña bé ®iÒu khiÓn tõ xa (lo¹i ch×a kho¸ rêi) Chó ý: · V× tÊt c¶ c¸c chi tiÕt lµ c¸c chi tiÕt ®iÖn tö chÝnh x¸c, v× vËy cÇn ph¶i ®Æc biÖt cÈn thËn. · Kh«ng ®­îc thay ®æi c¸c ®Çu cùc. (1) Dïng t« vÝt chÝnh x¸c ®Çu dÑt. §Ó th¸o pin cña bé ®iÒu khiÓn tõ xa. (2) §Ó cùc d­¬ng h­íng lªn trªn, l¾p pin vµo bé ®iÒu khiÓn tõ xa. (3) KiÓm tra gio¨ng ch÷ O xem cã bÞ xo¾n hoÆc lÖch vÞ trÝ kh«ng. Sau ®ã l¾p n¾p ®Ëy vµo b»ng tuèc n« vÝt chÝnh x¸c ®Çu dÑt. Gîi ý: ViÖc thay thÕ pin cña bé ®iÒu khiÓn tõ xa lo¹i g¾n cïng ch×a kho¸ gièng nh­ lo¹i ch×a kho¸ rêi. Tr­íc hÕt th¸o n¾p ®Ëy sau ®ã th¸o pin vµ gio¨ng ch÷ O ra khái bé ®iÒu khiÓn tõ xa (gio¨ng ch÷ O lµ mét chi tiÕt kh«ng thÓ dïng l¹i ®­îc ®i kÌm cïng víi pin cña bé ®iÒu khiÓn tõ xa), v× vËy khi thay thÕ pin cña bé ®iÒu khiÓn tõ xa còng ph¶i thay míi gio¨ng ch÷ O. (4) Sau khi thay thÕ bé ®iÒu khiÓn tõ xa ph¶i ®¨ng ký m· nhËn biÕt. ViÖc thay thÕ m· nhËn biÕt ®­îc thùc hiÖn b»ng thao t¸c ho¹t ®éng æ kho¸ ®iÖn vµ ®ãng më cöa xe cña ng­êi l¸i. Gîi ý: Ph­¬ng ph¸p ghi l¹i m· nhËn biÕt kh¸c nhau tuú theo lo¹i xe. CÇn tham kh¶o S¸ch h­íng dÉn söa ch÷a ®Ó cã thªm th«ng tin chi tiÕt. Tham kh¶o Khi thay thÕ bé ®iÒu khiÓn tõ xa mµ m· nhËn biÕt cña nã kh«ng thÓ ghi l¹i ®­îc, th× ph¶i thay thÕ c¶ ROM trong bé nhËn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cöa xe. (1/2) Remote Control System 2. Thay thÕ pin cña bé ®iÒu khiÓn tõ xa (lo¹i rêi) Chó ý: · V× tÊt c¶ c¸c chi tiÕt lµ c¸c chi tiÕt ®iÖn tö chÝnh x¸c nªn ph¶i chó ý cÈn thËn. · Kh«ng ®­îc thay ®æi c¸c ®Çu cùc. (1) Dïng tuèc n« vÝt chÝnh x¸c ®Ó th¸o n¾p ®Ëy vµ sau ®ã th¸o pin cña bé ®iÒu khiÓn tõ xa. (2) §Ó cùc d­¬ng h­íng lªn trªn råi l¾p pin vµo bé ®iÒu khiÓn tõ xa. (2/2) -6-
 7. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n- §iÖn 1 HÖ thèng ®iÒu khiÓn kho¸ cöa tõ xa Tham kh¶o HÖ thèng kho¸ cöa kÐp 1. Kh¸i qu¸t vÒ hÖ thèng kho¸ kÐp ë Ch©u ¢u, viÖc lµm cho hÖ thèng chèng trém tho¶ m·n ®­îc yªu cÇu kh¸ch hµng lµ ®iÒu quan träng. HÖ thèng kho¸ kÐp nµy lµ mét trong thiÕt bÞ tho¶ m·n ®­îc yªu cÇu cña h·ng b¶o hiÓm Anh (®­îc thiÕt kÕ bëi ThatCham). ThiÕt bÞ nµy ®­îc thiÕt kÕ ®Ó ng¨n sù x©m nhËp vµo cabin xe trong kho¶ng thêi gian tèi thiÓu lµ hai phót. HÖ thèng kho¸ kÐp nµy lµ c¬ cÊu kho¸ cöa cã c¬ cÊu nèi chuyªn dông. NÕu c¸c cöa ®­îc kho¸ b»ng c«ng t¾c kho¸ cña bé ®iÒu khiÓn tõ xa, th× cöa kh«ng thÓ më ®­îc thËm chÝ ngay c¶ khi ®iÒu khiÓn nóm kho¸ cöa tõ trong cabin. Do cã c¬ cÊu nµy, nªn ngay c¶ khi kÝnh cöa bÞ vì vµ nóm kho¸ cöa bÞ t¸c ®éng th× c¸c cöa còng kh«ng thÓ më ®­îc vµ do ®ã viÖc x©m nhËp vµo trong xe còng rÊt kho¸ kh¨n. ViÖc thiÕt lËp/bá hÖ thèng kho¸ cöa ®­îc thùc hiÖn nh­ sau. (1) ThiÕt lËp kho¸ kÐp §Ó kho¸ c¸c cöa xe b»ng hÖ thèng nµy, tr­íc hÕt Ên vµo c«ng t¾c kho¸ cöa xe cña bé ®iÒu khiÓn tõ xa, sau ®ã Ên l¹i vµo c«ng t¾c nµy kho¶ng 5 gi©y ®Ó kÝch ho¹t hÖ thèng kho¸ kÐp. Gîi ý: ViÖc thiÕt lËp kho¸ kÐp ®­îc thùc hiÖn chØ khi nhËn ®­îc tÝn hiÖu kho¸ thø hai trong kho¶ng thêi gian 5 gi©y sau khi nhËn ®­îc tÝn hiÖu kho¸ thø nhÊt tõ bé ®iÒu khiÓn tõ xa. NÕu nhËn ®­îc tÝn hiÖu kho¸ thø hai sau 5 gi©y hoÆc l©u h¬n kÓ tõ khi nhËn ®­îc tÝn hiÖu kho¸ thø nhÊt th× chØ cã thao t¸c kho¸ th«ng th­êng ®­îc thùc hiÖn. Nh­ vËy sau thêi ®iÓm nµy ngay c¶ khi hai tÝn hiÖu kho¸ nhËn ®­îc trong thêi gian n¨m gi©y th× thao t¸c kho¸ kÐp còng kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc. Trong tr­êng hîp nµy ph¶i tiÕn hµnh kho¸ kÐp sau khi tiÕn hµnh më kho¸ b»ng thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tõ xa. (2) Huû chÕ ®é kho¸ kÐp ViÖc bá chÕ ®é kho¸ kÐp ®­îc thùc hiÖn ®ång thêi ngay sau thao t¸c më kho¸ cña bé ®iÒu khiÓn tõ xa. Gîi ý: · Trong tr­êng hîp kho¸ kÐp kh«ng thÓ më b»ng thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tõ xa, ch¼ng h¹n nh­ khi hÕt pin th× chØ cã thÓ më ®­îc cöa phÝa ng­êi l¸i b»ng ch×a kho¸. · Khi ch×a kho¸ ®­îc tra vµo æ kho¸ ®¸nh löa, nÕu bÊt kú mét cöa xe nµo ë tr¹ng th¸i kho¸ kÐp th× tr¹ng th¸i kho¸ kÐp nµy bÞ kho¸ (trë vÒ tr¹ng th¸i kho¸ b×nh th­êng). · Sau khi xoay c«ng t¾c ®¸nh löa tõ vÞ trÝ LOCK vÒ vÞ trÝ ON vµ cho tíi khi cöa phÝa ng­êi l¸i ®­îc më ra th× tr¹ng th¸i kho¸ kÐp bÞ xo¸ bá Tham kh¶o HÖ thèng kho¸ kÐp th­êng ®­îc gäi lµ "hÖ thèng kho¸ chÕt ". (1/4) Tham kh¶o HÖ thèng kho¸ cöa kÐp 2. VÞ trÝ cña c¸c bé phËn HÖ thèng kho¸ kÐp bao gåm c¸c bé phËn sau ®©y. (1) Côm kho¸ cöa. (Bé chÊp hµnh kho¸ cöa kÐp) (2) Kho¸ ®iÖn (3) C«ng t¾c b¸o më kho¸ b»ng ch×a (4) C«ng t¾c cöa (5) C«ng t¾c ®iÒu khiÓn kho¸ cöa (C«ng t¾c ®ãng më kÝnh b»ng ®iÖn) (6) Bé nhËn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cöa xe (7) ECU th©n xe hoÆc r¬le tæ hîp (8) ECU kho¸ cöa kÐp (2/4) -7-
 8. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n- §iÖn 1 HÖ thèng ®iÒu khiÓn kho¸ cöa tõ xa Tham kh¶o HÖ thèng kho¸ cöa kÐp 3. CÊu t¹o cña bé chÊp hµnh kho¸ cöa kÐp (1) Bé chÊp hµn kho¸ cöa kÐp ®­îc l¾p ngay trong côm kho¸ cöa. (2) Bé chÊp hµnh gåm cã c¬ cÊu kho¸ cöa vµ hÖ thèng kho¸ cöa kÐp gåm c¸c m« t¬ vµ c¸c c¬ cÊu dÉn ®éng. (3) Chøc n¨ng cña c¸c côm chi tiÕt cña bé chÊp hµnh kho¸ kÐp. · Tay ®ßn cña nóm kho¸ Mét tay ®ßn vµo/ra ®­îc nèi trùc tiÕp vµo nóm kho¸ cöa. · Tay ®ßn nèi Tay ®ßn nèi ®ßn nóm kho¸ cöa víi tay ®ßn c¬ khÝ · Tay ®ßn kho¸ kÐp Tay ®ßn ®Ó nèi vµ ng¾t tay ®ßn nèi. · Tay ®ßn c¬ khÝ. Tay ®ßn ®iÒu khiÓn phÇn kho¸ cöa · M« t¬ kho¸ cöa kÐp M« t¬ ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é kho¸ kÐp vµ bá chÕ ®é kho¸ kÐp b»ng c¸ch dÞch chuyÓn ®ßn kho¸ kÐp. · M« t¬ kho¸ cöa M« t¬ kho¸ vµ më kho¸ th«ng th­êng b»ng c¸ch dÞch chuyÓn ®ßn c¬ khÝ. (3/4) 4. Nguyªn lý ho¹t ®éng (1) Khi mét cöa ®­îc kho¸ nhê bé ®iÒu khiÓn tõ xa th× ®ã lµ c¸ch kho¸ th«ng th­êng. Tay ®ßn nóm kho¸ bÞ ng¾t nhê sù ho¹t ®éng cña m« t¬ kho¸ kÐp kÕt qu¶ lµ nÕu cè g¾ng më kho¸ cöa b»ng c¸ch t¸c ®éng vµo nóm kho¸ cöa th× tay ®ßn nóm kho¸ sÏ kh«ng l¾c vµ do ®ã kh«ng më ®­îc kho¸ cöa. (2) Chøc n¨ng kho¸/më kho¸ cña hÖ thèng kho¸ kÐp th«ng th­êng ®­îc kÝch ho¹t b»ng bé ®iÒu khiÓn tõ xa. (4/4) -8-
 9. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n- §iÖn 1 HÖ thèng ®iÒu khiÓn kho¸ cöa tõ xa Bài tập Hãy sử dụng các bài tập này để kiểm tra mức hiểu biết của bạn về các tài liệu trong chương này. Sau khi trả lời mỗi bài tập, bạn có thể dùng nút tham khảo để kiểm tra các trang liên quan đến câu hỏi về câu hỏi đó. Khi các bạn có câu trả lời đúng, hãy trở về văn bản để duyệt lại tài liệu và tìm câu trả lời đúng. Khi đã trả lời đúng mọi câu hỏi, bạn có thể chuyển sang chương tiếp theo. -9-
 10. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n- §iÖn 1 HÖ thèng ®iÒu khiÓn kho¸ cöa tõ xa Câu hỏi- 1 Ứng với mỗi chức năng sau đây (từ 1 đến 4), hãy chọn câu đúng (từ a đến d). Chức năng trả lời lại Chức năng khoá tự động 1. 2. Chức năng mở khoá hai bước Chức năng bật đèn trong xe 3. 4. a) Đèn báo nguy hiểm nháy một lần khi khoá và 2 lần khi mở khoá để cho biết thao tác khoá/mở khoá đã hoàn thành. b) Các đèn trong xe bật sáng khoảng 15 giây khi các cửa xe được mở khoá bằng bộ điều khiển từ xa. c) Nếu không có cửa nào được mở ra trong thời gian 30 giây sau khi mở khoá bằng bộ điều khiển từ xa thì tất cả các cửa sẽ tự động khoá lại. d) Ấn vào nút UNLOCK hai lần trong khoảng thời gian 3 giây sẽ mở tất cả các cửa xe sau khi đã mở khoá cửa phía người lái. Trả lời: 1. 2. 3. 4. Câu hỏi- 2 Hãy đánh dấu Đúng hoặc Sai cho các câu sau đây về các bộ phận của hệ thống điều khiển khoá cửa từ xa. Các câu trả lời No. Câu hỏi Đúng hoặc Sai đúng 1. Rơle tổ hợp kích hoạt cụm khoá cửa dựa trên tín hiệu yêu cầu kích hoạt từ bộ nhận tín hiệu điều khiển cửa xe. Đúng Sai 2. Công tắc báo mở khoá bằng chìa xác định vị trí chìa khoá điện (LOCK/ACC/ON). Đúng Sai 3. Bộ điều khiển từ xa gửi tín hiệu tới rơle tổ hợp bằng sóng radio khi ấn vào một công tắc trên bộ điều khiển. Đúng Sai 4. Bộ nhận tín hiệu điểu khiển cửa xe nhận sóng radio từ bộ điều khiển từ xa và gửi tín hiệu yêu cầu kích hoạt tới rơle tổ hợp. Đúng Sai Câu hỏi- 3 Hãy đánh dấu Đúng hoặc Sai cho mỗi câu sau đây. Các câu trả lời No. Câu hỏi Đúng hoặc Sai đúng 1. Chức năng mở khoá 2 bước không mở khoá cửa xe ở lần ấn nút thứ nhất bộ điều khiển từ xa, tất cả các cửa xe sẽ được mở khoá khi ấn hai lần vào nút của bộ điều Đúng Sai khiển từ xa. 2. Chức năng trả lời lại làm nhấp nháy đèn cảnh báo nguy hiểm một lần khi khoá các cửa xe và 2 lần khi mở khoá các cửa xe nhờ sự hoạt động của chức năng khoá/mở Đúng Sai khoá cửa của bộ điều khiển từ xa. 3. Chức năng cảnh báo cửa xe bị hé mở ngăn không cho hoạt động khoá/mở khoá cửa xe của bộ điều khiển từ xa không thực hiện được khi một trong các cửa bị mở. Đúng Sai 4. Chức năng an ninh sẽ thiết lập sự an toàn khoá cửa xe khi cửa xe được khoá bằng bộ điều khiển từ xa và ngăn không cho các cửa xe bị mở khoá ngay cả khi vận hành Đúng Sai công tắc điều khiển khoá cửa. -10-
 11. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n- §iÖn 1 HÖ thèng ®iÒu khiÓn kho¸ cöa tõ xa Câu hỏi- 4 Đối với mỗi khoảng trống (từ 1 đến 5) trong đoạn văn sau đây mô tả sự hoạt động khoá/ mở khoá tất cả các cửa xe. Hãy chọn và điền vào từ phù hợp ( từ a đến h). Khi ấn vào công tắc khoá “LOCK” của bộ điều khiển từ xa, (1) và (2) được truyền từ bộ điều khiển từ xa bằng sóng radio. Sau đó, (3) nhận tín hiệu này, mạch bên trong kiểm tra tín hiệu đó. Nếu mạch này xác định tín hiệu nhận được (1) là mã nhận biết của xe. a) Mã nhận biết của xe b) Mã dạng số c) Mã xoay d) Mã chức năng e) Rơle khoá f) Rơle tổ hợp g) Rơle mở khoá h) Bộ nhận tín hiệu điều khiển cửa xe Trả lời: 1. 2. 3. 4. 5. -11-