Xem mẫu

 1. Baøi 1:
 2. Caùc daïng toaùn thöôøng gaëp: Daïng 1: Tìm Coâng thöùc döïa treân bieåu thöùc ñaïi soá Daïng2: Tìm Coâng thöùc döïa treân phaûn öùng hoaù hoïc - -
 3. PP1: Phöông phaùp giaûi nhoùm baøi tìm coâng thöùc döïa treân BTÑS Böôùc 1:Ñaët coâng thöùc caàn tìm ( Ñaët CTTQ). Böôùc 2:Laäp phöông trình (döïa treân BTÑS). Böôùc 3:Giaûi phöông trình treân ⇒ keát luaän.
 4. Baøi taäp 1 Moät oxit nitô (A) coù coâng thöùc NOx vaø coù %N = 30,43. Tìm oxit (A)? (Trích ñeà thi ÑHQG TP.HCM - 1997) Toùm taét: (A):NOx %N = 30, 43 B1.Ñaët CTTQ (A):? PP1 B2.Laäp pt (*) B3. Giaûi (*) Nhôø coâng thöùc khai trieån % cuaû nguyeân toá trong hôïp chaáât
 5. Coâng thöùc tính % cuûa nguyeân toá trong hôïp chaát Vôùi hôïp chaát AxBy ta luoân coù: M A .x %A = M A B ×100 x y %A M A .x Töông töï trong AxBy coù: ⇒ = M B .y %B M B .y %B = × 100 MA B x y
 6. Toùm taét: (A):NOx Trong A B : %N = 30, 43 x y B1. Ñaët CTTQ M A .x (A):? PP1 B2. Laäp pt (*) %A = × 100 MA B GiAÛi: B3. Giaûi (*) x y Theo ñeà ta coù (A): NOx 14 .1 coù %N= ×100 = 30,43 14 + 16.x ⇒ X=2 Vaäy oxit caàn tìm laø: NO2
 7. Baøi taäp 2 Moät oxit saét coù % Fe = 72,41. Tìm coâng thöùc cuûa oxit? (Trích ñeà thi ÑHQG TP.HCM – 1999) Gôïi yù: Oxit Saét: FexOy °Fe2O3 coù x: y = 2: 3=0,67 °Fe3O4 coù x: y = 3: 4=0,75 °FeO coù x: y = 1: 1=1 Khi tìm FexOy, ta caàn: Hoaëc x=? vaø y =? Hoaëc x: y = ?
 8. Toùm taét: Oxit Saét Ñaët CTTQ % Fe = 72,41 PP1 Laäp pt (*) Coâng thöùc oxit? Giaûi (*) Giaûi: Ñaët CTTQ oxit saét: FexOy Caùch 1: %Fe= 56 .x .100 = 72,41 Ta coù = 56x + 16y ⇒ x : y = 3 : 4 ⇒ Oxit Caùch 2: Trong FexOy coù: %Fe = 56x = 72,41 %O 16y 100 – 72,41 ⇒ x:y= 3:4 Vaäy oxit: Fe3O4
 9. Baøi taäp 3: Moät oxit cuûa kim loaïi M Coù % M = 63,218. Tìm coâng thöùc oxit. CuO ZnO MgO MnO2PbO Al2O3 FeO Fe3O4
 10. Toùm Taét: B1. Ñaët CTTQ Oxit kim loai M PP1 B2. Laäp pT (*) %M = 63,218 B3. Giaûi (*) Oxit : ? Gôïi yù: (Caùch ñaët CTTQ oxit) Neáu M coù hoaù trò n (Hoaëc M coù 1 hoaù tri) ⇒ 0xit: M2On Neáu ñeà khoâng gôïi yù hoaù trò ⇒ Oxit: MxOy
 11. Baøi Giaûi baøi taäp 3 Oxit kim loaïi M coù % M = 63,218. Tìm oxit ? Ñaët CTTQ oxit: MxOy %M M.x 63,218 Trong MxOycoù: = = %O 16.y 100 - 63,218 ⇒ M = 27,5.y/x TaTa coùlaäp ng ng bieän luaän neân baû baû bieän luaän: M Vôùi laø hoaù trò cuûa M
 12. Caùc gôïi yù: Qui taéc hoaù trò: ( Tìm hoaù trò cuûa nguyeân toá; laäp coâng thöùc) Toång quaùt Hoaù trò : a b AxBy ⇒ a.x = b.y Hoaù trò cuûa nguyeân toá vaø caùc ion thöôøng gaëp: Trong hôïp chaát: Nguyeân toá thuoäc PNIA: I Nguyeân toá thuoäc PNIIA:II Caùc kim loaïi : Al (III); Fe(II; III) Cu (I; II); Ag (I); Zn (II); Cr(II, III,VI) Caùc phi kim: Halogen thöôøng coù hoaù tri (I) rieâng Cl coù theå coù theâm:III, V, VII; S (II, IV, VI), O (II), N(I ñeán V)
 13. Hoaù trò cuûa caùc ion: Toång quaùt : Vôùi ion döông: M n+ coù hoaù trò laø n Vôùi ion aâm: X m- coù hoaù trò laø m Ví duï : Fe 2+ : II ; Fe3+ : III ;... Cl − : I ; SO4 − : II ; PO4 − : III ;... 2 3 Aùp duïng tính hoaù trò cuûa ng.toá trong hôïp chaát : a 2 Vôùi coâng thöùc : MxOy Theo qui taéc hoaù trò ta coù: a .x = y. 2 ⇒ a = 2xy Vaäy trong MxOy , thì M coù hoaù trò laø : 2y/x
 14. Giaûi Tieáp baøi taäp 3 Oxit kim loaïi M coù % M = 63,218. Tìm oxit ? ** ** Ñaët CTTQ oxit : MxOy Trong MxOy coù: %M M.x M 63,218 = = xOy %O 16.y 100 - 63,218 ⇒ M = 27,5. y/x = 13,75 . 2y/x 2y/x 4 1 2 3 M 13,75 27,5 41,25 55 Vôùi 2y/x laø hoaù trò cuûa M Choïn 2y/x =4 ⇒ M = 55 ⇒ M : Mn Vaäy oxit: MnO2
 15. Baøi taäp 4: Oxit cuûa kim loaïi M coù coâng thöùc MxOy Vaø coù m M : m O = 7:3. Tìm coâng thöùc oxit (Trích ñeà thi ÑHBK TP. HCM – 1995) Toùm Taét: Oxit: MxOy m M : m O = 7:3 Oxit:? Nhôø coâng thöùc sau: mB=nAxBy.MBy PP1 B1. Ñaët CTTQ Trong AxBy coù: Trong AxBy coù mA = nAxBy.MA.x m A M A .x B2. Laäp(*) = B3. Giaûi (*) mB M B . y
 16. Ax B y coù: Baøi Giaûi Baøi taäp 4 m A M A .x Oxit MxOy coù mM : mO= 7: 3. Tìm oxit ? = mB M B.y Theo ñeà CTTQ cuûa oxit caàn tìm laø : MxOy Trong MxOy coù: mM mO = ? = M.x = 7 16.y MxOy 3 ⇒ M = 37,33. y/x = 18,67 . 2y/x Ta coù baûng bieän luaän 2y/x 1 2 3 4 M 18,67 37,33 56 74,68 Vôùi 2y/x laø hoaù trò cuûa M Choïn: 2y/x =3 ⇒ M = 56 ⇒ M : Fe Vaäy oxit: Fe2O3
 17. Baøi taäp ñeà nghò : Baøi taäp 5: Cho 2 ion XO32- vaø YO3- trong ñoù oxi chieám laàn löôït 60,0% vaø 77,4% theo khoái löôïg. Tìm X, Y? (ÑH, CÑ naêm 2005 – ñôït 2) Baøi taäp 6: Oxit cuûa kim loaïi M coù mM : mO= 21: 8. Tìm oxit ? Ñaùp soá: AD5: X:S ;Y: N AD6: Fe3O4
nguon tai.lieu . vn