Xem mẫu

  1. KĨ THU T THÊU LƯ T V N (Ti t 2 th c hành ) I- M c tiêu: - Hs bi t cách thêu lư t v n và ng d ng và m u thêu m t cách thành th o. -Các mũi thêu cách u, p. -Giáo d c hs bi t v n d ng các mũi thêu ã h c trang trí vào áo ho c khăn tay cho p. II- dùng h c t p: -M u thêu lư t v n . III-Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1-Bài cũ: Thêu lư t v n. -Mu n thêu ư c ư ng thêu lư t -2hs tr l i câu h i. v n ,em ph i làm như th nào? -Em hãy nêu qui trình th c hi n thêu lư t v n? -Nh n xét . -Gv ki m tra d ng c h c t p. -Nh n xét chung.
  2. 2-Bài m i: - Hs nhìn tranh qui trình nh c l i các bư c thêu lư t v n . -Gi i thi u:Hôm nay các em s ư c th c hành trên v i m u thêu lư t v n. -Hs l ng nghe. *Ho t ng 1: -Gv treo tranh qui trình và h th ng l i cách thêu lư t v n theo các bư c. -Hs th c hành thêu.( 25 ‘ ) +Bư c 1: V ch d u ư ng thêu. +Bư c 2 :Thêu các mũi thêu lư t v n theo ư ng v ch d u. -Hs trưng bày s n ph m theo -GV lưu ý cho hs thêu t trái sang nhóm. ph i.và ưa s i ch v cùng m t phía -L p nh n xét và ánh giá k t qu trư c khi xu ng mũi kim ti p c a mình và c a nhóm b n.theo theo..Mũi kim luôn n m phía trên các tiêu chí bên. c a s i ch . -L p ch n s n ph m p nh t . -Y/c hs làm và cho hs bi t th i gian hoàn thành s n ph m. -Hs th c hành thêu lư t v n trên v i , gv quan sát ch d n thêm cho nh ng hs còn lúng túng. * Ho t ng 2: ánh giá k t qu h c t p c a hs. -GV t ch c cho hs trưng bày s n ph m th c hành theo nhóm.
  3. -Gv nêu các tiêu chu n ánh giá : +Thêu úng kĩ thu t:Các mũi thêu g i u lên nhau gi ng như ư ng v n th ng. +Nút ch cu i ư ng thêu úng cáchkhông b tu t. +Hoàn thành s n ph m úng th i gian qui nh. -GV nh n xét , ánh giá k t qu h c t p c a hs. 3-C ng c và d n dò: -Y/c hs nh c l i các bư c thêu lư t v n. -Giáo d c hs v nhà v n d ng các mũi thêu ã h c t khâu vá áo qu n c a mình giúp b m m t ph n nào. TI T 20
  4. THÊU LƯ T V N HÌNH HÀNG RÀO ƠN GI N. I-M c tiêu: -Hs bi t v n d ng thêu lư t v n thêu hình hàng rào ơn gi n . -Thêu ư c hình hàng rào ơn gi n b ng mũi thêu lư t v n . -Hs yêu thích s n ph m do mình làm ư c. II- dùng h c t p; -M u thêu hình hàng rào.. -Khung thêu c m tay. -Kim và ch khâu. III-Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1- Bài cũ:Thêu lư t v n . -H i: +Qui trình thêu lư t v n? -2 hs lên tra rl i câu h i . -Nh n xét. 2-Bài m i: -Hs l ng nghe. Gi i thi u:Hôm nay cô s hư ng d n cho các em v n d ng mũi thêu lư t -Hs m sgk. v n vào m t m u ơn gi n . ó là bài thêu lư t v n hình hàng rào ơn gi n. -Hs m sgk. -Hs quan sát m u và k t h p xem *Ho t ng 1:Hư ng d n hs quan
  5. sát và nh n xét m u. sgk. -Gi i thi u m u thêu hình hàng rào tr l i câu h i. ơn gi n. -Hs quan sát m u k t h p quan sát +……..b ng mũi thêu lư t v n . tranh hình 1 tr l i các câu h i +……có 2 ư ng hàng rào ngang nh n xét m u thêu và ba ư ng hàng rào d c. -Nh n xét và tóm t t c i m hình -Hs l ng nghe. hàng rào ơn gi n : +Hình hàng rào ư c thêu thêu b ng mũi thêu gì? - 2, 4 Hs nêu qui trình. +Trong m u thêu có m y ư ng hàng rào ngang? M y ư ng hàng rào d c? -Hs theo dõi và t p c m khung +GV nêu :Các ư ng hàng rào ngang thêu. dài 10 cm, các ư ng rào d c dài 5 cm và cách u nhau 3cm. -1, 2 hs lên b ng th c hi n thêu 3 +Nêu qui trình th c hi n . ,4 mũi thêu lư t v n . -V hình hàng rào lên v i thêu - 1 Hs quan sát hình 1và k hình -Căng v i lên khung thêu c m tay. hàng rào lên v i trên b ng, l p -Thêu lư t v n hình hàng rào. theo dõi , nh n xét. *Ho t ng 2:GV hư ng d n thao --L p c n i dung sgk hình 3, 4 tác kĩ thu t. tr l i câu h i. 1- Hư ng d n cách s d ng khung -L p l ng nghe. thêu c m tay.
  6. 2-Hư ng d n thao tác kĩ thu t. -Y/c hs lên b ng th c hi n thao tác -Hs trình bày dùng h c t p cho thêu 3, 4 mũi lư t v n trư c khi gv nhóm ki m tra. hư ng d n c th . -L p th c hành. -Hư ng d n hs quan sát hình 1 nêu và th c hi n thao tác k các - ư ng hàng rào lên m nh v i ính trên b ng . -Y/c hs c n i dung sgk và quan sát hình 3, 4 nêu cách thêu hình hàng rào ơn gi n . +Khi hư ng d n gv c n lưu ý m t s i m sau: Trư c khi xu ng kim …… và k t th c m i ư ng thêu cu i….. * Ho t ng 3; Hs th c hành thêu hình hàng rào. -Ki m tra s chu n b c a hs và nêu th i gian hoàn thành s n ph m . -Hs th c hành : +k hình hàng rào lên v i và căng v i lên khung thêu theo m u.. -Gv quan sát và u n n n thêm cho nh ng hs còn lúng túng. 3- C ng c và d n dò:
  7. -Nêu l i qui trình thêu lư t v n hình hàng rào? -Giáo d c hs yêu thích s n ph m mình t làm ra và v n d ng các mũi thêu khâu áo ,qu n c a chính b n thân mình. -D n dò: V nhà ôn l i các mũi khâu ã h c cho thành th o.
nguon tai.lieu . vn