Xem mẫu

  1. N I DUNG Chương 0: Gi i thi u NGÔN NG L P TRÌNH C Chương 1: Các ph n t cơ b n c a C Chương 2: C u trúc l nh GV: VŨ ÌNH LONG B MÔN CNPM Chương 3: Hàm KHOA CNTT Chương 4: M ng EMAIL: vulongnd@gmail.com VĂN PHÒNG: D402 Chương 5: C u trúc Chương 6: T p tin Tài nguyên h c t p Môi trư ng l p trình K thu t l p trình C – Ph m Văn t, NXB Thông Kê 2003. Lê Hoài B c, Lê Hoàng Thái, Nguy n Phương Th o, Nguy n T n Tr n Minh Khang – Tin h c i cương A2 – Nhà xu t b n i h c Qu c gia TP. HCM, 2007. Quách Tu n Ng c – Ngôn ng l p trình C, Nhà xu t b n Th ng kê, 2003. Ngôn ng l p trình C – Ngô Vi t Trung
  2. Môi trư ng l p trình (tt) Các phương pháp l p trình L p trình không c u trúc (unstructured programming) L p trình th t c (procedural programming) L p trình ơn th (modular programming) L p trình hư ng i tư ng (object oriented programming) … L p trình không có c u trúc L p trình th t c M t dãy l nh ư c Chương trình vi t trong chương Program chính truy n trình chính. d li u (dùng Program Main Program chung) cho Cùng thao tác trên các th t c Main Program m t d li u toàn c c. Data Data Procedure1 Procedure2 Procedure3
  3. L p trình ơn th C u trúc d li u và gi i thu t Main Program(Also a module) Data Chương trình = C u trúc d li u + Gi i thu t Module1 Module2 + + Data Data1 Data Data2 Procedure1 Procedure2 Procedure3 M i module có d li u riêng c l p v i module khác C u trúc d li u và gi i thu t (tt) C u trúc d li u và gi i thu t (tt) CTDL (data structure): là s bi u di n Tính ch t c a GT: d li u trên máy tính cùng v i các phép - úng n. toán trên d li u ó. - H u h n. - Ph d ng. GT (algorithm): là dãy h u h n các thao - T i ưu. tác x lý trên d li u gi i quy t bài toán. - …
  4. H i áp