Xem mẫu

  1. Chương trình C u tiên #include Chương 1 #include void main() { printf("\nHello World"); getch(); Các ph n t cơ b n c a C } Khai báo thư vi n nh nghĩa h ng #include #define Ví d : M t s thư vi n thư ng dùng: stdio.h #define M 100 conio.h #define M_PI 3.14159 string.h Ý nghĩa: math.h - H ng làm cho chương trình d c. stdlib.h - T i ưu mã chương trình. …
  2. Khai báo bi n Khai báo bi n (tt) Khái ni m bi n (variable): Cú pháp khai báo bi n: - Bi n là m t vùng nh trong ; RAM dùng ch a d li u. 100 x - D li u c a bi n có th thay Ví d : i ư c. int x, y; //khai báo 2 biên nguyên x và y - V i m t bi n c n ph i n m ư c: tên, ki u, a ch , Trong ó ki u d li u ho c là có s n (int, ph m vi, th i gian s ng, giá RAM float, char, …) ho c ph i ư c nh tr , … c a nó. nghĩa trư c (gi i thi u sau). Hàm main Các ki u d li u cơ s C u trúc: Khái ni m ki u d li u (data type): void main() - Ki u d li u dùng bi u di n các i { tư ng c a bài toán. //các câu l nh - KDL bao g m: } T p giá tr T p phép toán + -Chương trình b t u th c hi n t câu l nh u tiên trong hàm main và k t thúc khi ra kh i hàm main. - M i ki u d li u có m t nh danh (tên). - M i chương trình C ph i có úng 1 và ch 1 hàm main.
  3. Các ki u d li u cơ s (tt) Các ki u d li u cơ s (tt) S nguyên: S th c: Tên Kích thư c Tên Kích thư c Ph m vi float 4 byte int 2 byte -32768 -> +32767 double 8 byte long int 4 byte long double 10 byte Các ki u d li u cơ s (tt) Bi u th c và phép toán Ký t (char): M i ký t ư c mã hóa - Phép toán hai ngôi: b ng 1 byte (xem b ng mã ASCII). + s h c: +, -, *, /, % + quan h : ==, !=, >=, , < Ki u tr ng (void): Trong C ki u void + logic: !, &&, || ư c ưa vào m b o tính nh t - Phép toán m t ngôi: ++, -- quán d li u.
  4. Bi u th c và phép toán (tt) Bi u th c và phép toán (tt) Chú ý: trong các bi u th c gán, các Bi u th c: phép toán ++, -- có s khác bi t. Bi u th c = Toán h ng K th p Phép toán (toán t ) Ví d : v i int x, y=10; Trong ó toán h ng có th là: h ng, bi n, hàm ho c m t bi u th c con. N u: Thì: ng v i giá tr c a các toán h ng, bi u th c x = ++y; x = y = 11 tr l i giá tr thu c m t ki u d li u xác nh. Nhưng n u: Thì: Ví d : x = y++; x=10 và y = 11 (x>3) && (y % 4 == 0) Bi u th c và phép toán (tt) Bi u th c và phép toán (tt) Bi u th c gán: Câu l nh gán: = ; Ví d : int x, y; x = y = 10; x= Theo quy ư c, giá tr c a bi u th c gán 10 b ng giá tr c a . Ví d : y= 10 int x, y; x = y =10 /*giá tr c a bi u th c này là 10*/
  5. Bi u th c và phép toán (tt) Các bư c xây d ng chương trình C Bi u th c i u ki n: Bư c 1: Vi t chương trình ngu n, t c là t o ra file có ph n m ? : r ng: *.c Theo quy ư c, giá tr c a bi u th c i u ki n Bư c 2: ư c xác nh như sau: S a l i chương trình: - N u != 0 thì giá tr c a bi u th c i u BorlandC: F9 C-free: F11 ki n là Bư c 3: Ch y chương trình: - Ngư c l i giá tr c a bi u th c i u ki n là BorlandC: CTRL + F9 C-free: F5 Chú ý: t i m i bư c luôn ph i lưu chương trình (gõ phím Ví d : m = (x>y)?x:y; /*m là s l n nh t*/ F2) phòng s c . L i gi i thích trong chương trình Xu t nh p cơ s Xu t nh p cơ s bao g m: x/n có nh d ng, x/n ký t L i gi i thích giúp chương trình d c. và x/n chu i ký t (bài gi ng ch trình bày x/n có nh d ng). L i gi i thích không ư c d ch khi biên Xu t d li u ra màn hình: d ch chương trình. printf(“dk”,bt1,bt2,...,btk); Gi i thích: - “dk” là chu i i u khi n, bao g m: /* t l i gi i thích vào ây */ + các c t b t u b ng % + các ký t i u khi n b t u b ng + các ký t hi n th ( ư c in nguyên v n ra màn hình). - bti, i=1,..,k là các bi u th c mà giá tr c a nó s ư c xu t ra màn hinh.
  6. Xu t nh p cơ s (tt) Xu t nh p cơ s (tt) Ví d : Nh p d li u t bàn phím: float x, y; int a, b; scanf(,< a ch c a bi n>); char z; Ví d : ... int a; float x; printf(“\n%d + %d = %d”,a,b,a+b); printf(“\n%0.2f - %0.2f = %0.2f”,x,y,x-y); scanf(“%d%f”,&a,&x); printf(“\nky tu = %c”,z); Chú ý: S c t và tr t t c a c t ph i tương ng v i các bi u th c c n xu t giá tr . Xu t nh p cơ s (tt) H i áp Ví d : #include #include void main() { int a,b; printf("\nnhap a, b: "); //hư ng d n nh p scanf("%d%d",&a,&b); //chính th c nh p printf("\n%d/%d = %d",a,b,a/b); }