Xem mẫu

  1. C u trúc tu n t Khái ni m kh i l nh: Chương 2 { //các câu l nh trong kh i l nh } C u trúc l nh trong C • Kh i l nh tương ương v i 1 câu l nh. • Các câu l nh trong cùng kh i l nh thì tương ương v i nhau (cùng ư c ho c cùng không ư c th c hi n). C u trúc tu n t (tt) C u trúc tu n t (tt) Ví d : Lưu ý v tr t t các câu l nh trong kh i: if(a>b) t=i=0; t=i=0; { if(a>b)max=a; while(i
  2. C u trúc l a ch n C u trúc l a ch n (tt) Câu l nh i u ki n: Ví d 1: Chương trình tìm max(a,b,c) = ? if() if() #include #include else void main() { int a,b,c,max; ==0 ==0 printf("\nnhap a, b, c: "); scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); !=0 !=0 max=a; if(max 7 thì gi m 5% giá phòng. t=n*gia; printf("\nso tien phai tra = %0.2f",t); }
  3. C u trúc l a ch n (tt) C u trúc l a ch n (tt) Câu l nh r nhánh: switch() Bt=l1 ... Bt=lj default? { case l1: case l2: kl1 ... klj klj+1 ... case lj: [default: ] Sơ th c hi n câu l nh switch } C u trúc l a ch n (tt) C u trúc l p Ví d 3: o n mã cs t 1 n9 Câu l nh for: switch(thang) for(;;) { case 1:case 3:case 5:case 7:case 8:case 10:case 12: songay=31;break; case 4:case 6:case 9:case 11: songay=30;break; case 2: switch(nam%4) bt1 { case 0: songay=29;break; ==0 default: songay=28; bt2 } } !=0 printf("\nso ngay = %d",songay); bt3
  4. C u trúc l p (tt) C u trúc l p (tt) Câu l nh while Câu l nh do: while() dowhile(); ==0 bt !=0 !=0 bt ==0 C u trúc l p (tt) C u trúc l p (tt) Ví d 4: Chương trình ki m tra s n có nguyên t hay không. /* /* version 1 version 2 author: vulong author: vulong */ #include */ #include #include #include void main() { int i,f,n; void main() printf("\nnhap n = "); { scanf("%d",&n); int i,n; f=1; for(i=2;i
  5. C u trúc l p (tt) C u trúc l p (tt) Ví d 5: m s các s l n nh t trong n s nh p t bàn phím. #include Ví d 6: Tìm s n nh nh t 1 + 2 + ... + n > k #include void main() #include { #include int i, n, so, max, dem; printf("\nnhap n = "); void main() scanf("%d",&n); dem=0; { for(i=1;i