Xem mẫu

  1. Kĩ thu t (5+6) KHÂU THƯ NG (2ti t ) I M c tiêu : + HS bi t cách c m v i, c m kim, xu ng kim khi khâu và c i m mũi khâu, ư ng khâu thư ng + Bi t cách khâu và khâu ư c các mũi khâu thư ng theo ư ng v ch d u + Rèn luy n tính kiên trì s khéo léo c a ôi tay II Chu n b +Tranh quy trình khâu thư ng +M u khâu trên gi y bìa HS : v i, len, ch , kim, thư c, kéo ph n v ch III Ho t ng d y h c Ti t 1 TG Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1) Ki m tra bài cũ Ki m tra d ng c c a h c - Các t báo cáo sinh Nh n xét
  2. 2) Bài m i - Hôm nay cô s hư ng d n các em cách khâu thư ng , v i cách khâu này ta có th khâu l i các ư ng ch may b c ch - Vài HS nh c l i è bài GV ghi lên b ng Ho t ng : Hư ng d n HS quan sát và nh n xét GV gi i thi u m u khâu thư ng cho h c sinh và nói : Khâu thư ng còn ư c g i là khâu t i, khâu luôn - HS quan sát v t m u b ng bìa GV g nlên b ng - HS k t h p quan sát SGK GV dùng v t m u b ng bìa trang 12 cho h c sinh xem m t ph i, m t trái - Nh n xét G i Hs nh n xét -H i ư ng khâu m t ph i, trái như th nào ? - u gi ng nhau -Các m u khâu m t ph i và m t trái có dài như th nào ? - dài b ng nhau - Kho ng cách gi a các mũi khâu ra sao? - Kho ng cách u nhau
  3. - Th nào là khâu thư ng ? - HS tr l i + GV ch t : ư ng khâu mà m t ph i và m t trái gi ng nhau, có dài b ng nhau và kho ng cách các mũi khâu u nhau ư c g i là khâu thư ng - HS nh c l i m c 1 ghi hay còn g i là khâu t i khâu nh SGK luôn ( Lưu ý : Có th khâu li n nhi u mũi m i rút ch ) bi t ư c cách khâu cô s hư ng d n các em cách khâu Ho t ng 2: Hư ng d n thao tác kĩ thu t Hư ng d n HS cách c ìm v i, c m kim cách lên kim và xu ng - HS quan sát hình SGK kim - HS quan sát hình 2a, 2b - GV hư ng d n SGK thao tác như hình 1 SGK - G i 1 HS nêu cách lên kim xu ng khi khâu - HS lên b ng th c hiên l i + K t lu n n i dung 1 + Ho t ng 3: Hư ng d n kĩ thu t khâu
  4. GV treo tranh quy trình - HS quan sát tranh hình 4 hư ng d n HS quan sát nêu các tr l i bư c +Trư c khi khâu bư c u - V ch d u ư ng khâu tiên ta làm gì ? - Dùng thư c k 1 ư ng Nêu cách v ch d u ư ng th ng dùng bút chì ch m các i m khâu cách u nhau 5mm trên ư ng d u GV ch t ý : có 2cách v ch d u ư ng khâu + Cách 1 : Dùng thư c k ,bút chì v ch d ïu và ch m các i m cách u nhau trên ư ng d u + Cách 2: + Khâu các mũi khâu Dùng kim rút s i v i ra khoií thư ng theo ư ng d u m nh v i ư c ư ng d u sau ó dùng bút chì ch m các i m cách u Hs c ph n b SGKtrang nhau trên ư ng d u. + Bư c ti p 13 theo làm gì ? HS quan sát hình 5a, 5b, 5c, G i HS cm cb GV hư ng d n m u HS theo dõi
  5. + L n 1: Thao tác ch m k t h p gi i thích + Cu i ư ng d u ta khâu + L n 2: Thao tác nhanh l i mũi và nút ch cu i ư ng khâu GV h i : Khâu n cu i ư ng v ch d u ta c n làm gì? + GV hư ng d n khâu l i mũi và nút ch + Khâu l i mũi b ng cách lùi l i 1 mũi và xu ng kim (hình 6 a) + Nút ch m t trái ư ng khâu b ng cách l t v i, sau ó lu n kim qua mũi khâu và rút ch lên t o thành vòng tròn ch , lu n kim qua vòng tròn ch và rút ch t mũi ch ( Lưu ý : Khâu t ph i sang trái , n u thu n tay trái thì khâu t - 2 HS c ghi nh SGK trái sang ph i ) Dùng kéo c t ch không dùng răng G i HS c ghi nh GV t p cho Hs khâu trên gi y Ôli +Ki m tra d ng c HS Nh n xét
  6. 3. C ng c - dăn dò : Nh c l i quy trình khâu thư ng Nh n xét D n dò : Chu n b bài sau Ti t 2 HS th c t p khâu thư ng G i HS Nêu l i k thu t khâu thư ng - 2 Hs tr l i G i 2 Hs lên th c hi n - 2 Hs th c hi n Thao tác ki m tra cách c m kim, c m v i GV nh n xét GV treo tranh quy trình nh c l i k thu t khâu thư ng Bư c 1: Em c n làm gì? -V ch d u ư ng khâu Bư c 2: Làm gì ? - Khâu các mũi khâu thư ng theo ư ng d u
  7. GV nh c l i các thao tác và hư ng d n thêm cách k t thúc ư ng khâu ( khâu l i mũi m t ph i ư ng khâu, nút ch m t trái ư ng khâu) GV yêu c u Hs th c hành trên gi y 5 phút (có th khâu ti p ư ng th hai n u còn th i gian) - Hs th c hành trên gi y GV theo dõi u n n n - Khâu t u n cu i Yêu c u th c hành trên v i ư ng v ch d u GV theo dõi giúp Hs còn lúng túng -Hs th c hành trên v i Ho t ng 4: ánh giá k t qu GV nêu các tiêu chu n ánh giá - Hs dán s n ph m lên gi y + ư ng v ch d u th ng và theo nhóm cách u c nh dài c a m nh v i - L p nh n xét + Các mũi khâu tương i u b ng nhau không b dúm và th ng theo ư ng d u + Hoàn thành úng th i gian GV nh n xét 3. C ng c d n dò:
  8. GV nh n xét s chu n b , thái h c t p và k t qu th c hành c a Hs D n dò v nhà: Chu n b 2 m nh v i hoa 20 cm x 30 cm, kim, ch , kéo.