Xem mẫu

  1. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n KiÕn thøc c¬ b¶n Kiến thức cơ bản Khái quát của chương Để tiến hành khắc phục hư hỏng, điều quan trọng là phải nhớ 2 điểm sau: “Xác định chính xác các triệu chứng của hư hỏng” và “Làm việc hiệu quả để xác định nguyên nhân có thể nhằm tìm ra nguyên nhân chính xác”. Hãy tuân theo 5 giai đoạn của quy trình khắc phục hư hỏng. -1-
  2. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n KiÕn thøc c¬ b¶n KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng C¸ch tiÕp cËn kh¾c phôc h­ háng C¸c ®iÓm quan träng nhÊt ®èi víi viÖc kh¾c phôc h­ háng · X¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c triÖu chøng h­ háng. Khi kh¾c phôc h­ háng, ®iÒu quan träng nhÊt lµ ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c triÖu chøng mµ kh¸ch hµng nªu ra. · H·y cè g¾ng dù ®o¸n nguyªn nh©n ®Ó t×m ra nguyªn nh©n thùc. §Ó thùc hiÖn viÖc kh¾c phôc h­ háng mét c¸ch chÝnh x¸c vµ kÞp thêi, cÇn ph¶i lµm viÖc mét c¸ch cã hÖ thèng. Dù ®o¸n ph¶i dùa trªn c¬ së l«gic vµ c¸c sù viÖc thùc tÕ Khi dù ®o¸n nguyªn nh©n, Kü thuËt viªn kh«ng ®­îc dùa vµo 6 gi¸c quan cña m×nh mµ kh«ng cã mét c¬ së l«gic nµo. ViÖc ®Æt c¸c c©u hái “v× sao” lµ rÊt quan träng. Khi mét kü thuËt viªn dù ®o¸n vÒ nguyªn nh©n, ph¶i kiÓm tra xem cã c¸c sù viÖc thùc tÕ hç trî cho dù ®o¸n nµy hay kh«ng. §Ó chÈn ®o¸n nguyªn nh©n thùc, ng­êi kü thuËt viªn ph¶i cã thãi quen lµm theo mèi quan hÖ nguyªn nh©n-vµ-hËu qu¶ cña tõng h¹ng môc b»ng c¸ch tu©n thñ chu tr×nh sau ®©y: Dù ®o¸n vµ kiÓm tra, dù ®o¸n vµ kiÓm tra. (1/1) KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng chñ yÕu bao gåm 5 giai ®o¹n. Khi mét kü thuËt viªn chÈn ®o¸n sù cè vµ kh«ng theo ®óng quy tr×nh cÇn thiÕt, sù cè nµy cã thÓ trë nªn phøc t¹p vµ cuèi cïng kü thuËt viªn ®ã cã thÓ thùc hiÖn viÖc söa ch÷a kh«ng phï hîp do dù ®o¸n sai. §Ó tr¸nh ®iÒu nµy, kü thuËt viªn cÇn ph¶i hiÓu chÝnh x¸c 5 giai ®o¹n khi kh¾c phôc h­ háng. (1/10) Giai ®o¹n 1: KiÓm tra vµ t¸i t¹o l¹i triÖu chøng h­ háng KiÓm tra vµ t¸i t¹o l¹i triÖu chøng h­ háng lµ b­íc thø nhÊt trong viÖc kh¾c phôc h­ háng. YÕu tè quan träng nhÊt trong kh¾c phôc h­ háng lµ quan s¸t chÝnh x¸c hiÖn t­îng trôc trÆc thùc tÕ (c¸c triÖu chøng) mµ kh¸ch hµng nªu ra vµ tiÕn hµnh ph¸n ®o¸n thÝch hîp kh«ng cã bÊt cø ®Þnh kiÕn nµo. (2/10) -2-
  3. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n KiÕn thøc c¬ b¶n KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng §iÒu tra tr­íc chÈn ®o¸n lµ g×? §Ó t¸i t¹o l¸i c¸c triÖu chøng h­ háng, h·y hái kh¸ch hµng vÒ c¸c ®iÒu kiÖn xuÊt hiªn c¸c triÖu chøng. (3/10) Giai ®o¹n 2: X¸c ®Þnh xem ®ã cã ph¶i lµ h­ háng hay kh«ng Khi kh¸ch hµng khiÕu n¹i, cã nhiÒu tr­êng hîp kh¸c nhau. Kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c triÖu chøng ®Òu liªn quan ®Õn h­ háng, mµ cã thÓ lµ c¸c ®Æc ®iÓm vèn cã cña chiÕc xe ®ã. NÕu Kü thuËt viªn söa ch÷a mét xe kh«ng cã h­ háng, anh ta sÏ kh«ng chØ l·ng phÝ thêi gian quý gi¸, mµ cßn lµm mÊt lßng tin cña kh¸ch hµng. H­ háng lµ g×? Mét t×nh tr¹ng bÊt th­êng x¶y ra trong mét bé phËn nµo ®ã cña thiÕt bÞ, lµm cho nã häat ®éng sai chøc n¨ng. (4/10) Giai ®o¹n 3: Dù ®o¸n nguyªn nh©n h­ háng CÇn ph¶i tiÕn hµnh dù ®o¸n nguyªn nh©n h­ háng mét c¸ch cã hÖ thèng, c¨n cø vµo triÖu chøng cña sù cè mµ kü thuËt viªn ®· x¸c nhËn. (5/10) -3-
  4. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n KiÕn thøc c¬ b¶n KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng §Ó dù ®o¸n chÝnh x¸c nguyªn nh©n cña h­ háng (6/10) Giai ®o¹n 4: KiÓm tra khu vùc cã nghi ngê vµ ph¸t hiÖn nguyªn nh©n ViÖc chÈn ®o¸n h­ háng lµ mét qu¸ tr×nh nh¾c l¹i tõng b­íc ®Ó tiÕp cËn víi nguyªn nh©n ®óng cña h­ háng, c¨n cø vµo c¸c sù viÖc thùc tÕ (sè liÖu) thu ®­îc qua viÖc kiÓm tra. (7/10) C¸c ®iÓm quan träng ®èi víi viÖc kiÓm tra (7/10) -4-
  5. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n KiÕn thøc c¬ b¶n KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng Giai ®o¹n 5: Ng¨n chÆn t¸i xuÊt hiÖn h­ háng Thùc hiÖn c«ng viÖc söa ch÷a kh«ng chØ ®Ó lo¹i bá sù cè nµy, mµ cßn ®Ó lo¹i bá sù t¸i xuÊt hiÖn h­ háng. (9/10) C¸c ®iÓm quan träng ®Ó ng¨n chÆn t¸i xuÊt hiÖn h­ háng (10/10) -5-
  6. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n KiÕn thøc c¬ b¶n Bài tập Hãy sử dụng các bài tập này để kiểm tra mức hiểu biết của bạn về các tài liệu trong chương này. Sau khi trả lời mỗi bài tập, bạn có thể dùng nút tham khảo để kiểm tra các trang liên quan đến câu hỏi về câu hỏi đó. Khi các bạn có câu trả lời đúng, hãy trở về văn bản để duyệt lại tài liệu và tìm câu trả lời đúng. Khi đã trả lời đúng mọi câu hỏi, bạn có thể chuyển sang chương tiếp theo. -6-
  7. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n KiÕn thøc c¬ b¶n Câu hỏi- 1 Câu nào trong các câu sau đây liên quan đến cách tiếp cận việc khắc phục hư hỏng là Đúng? 1. Đầu tiên, phải xác định chính xác các triệu chứng hư hỏng. 2. Điều quan trọng đối với một kỹ thuật viên là phải dựa vào 6 giác quan của mình để thúc đẩy các việc sửa chữa. 3. Kiểm tra tất cả các bộ phận liên quan đến hư hỏng này có thể sửa chữa một cách nhanh chóng. 4. Nếu đã sửa chữa được hư hỏng này, thì không cần thiết phải tìm ra nguyên nhân đích thực của hư hỏng đó. Câu hỏi- 2 Câu nào trong các câu sau đây liên quan đến khắc phục hư hỏng là Đúng? 1. Khi khắc phục hư hỏng, các triệu chứng mà khách hàng chỉ ra không quan trọng hơn các triệu chứng mà bản thân kỹ thuật viên đó xác nhận. 2. Để thực hiện việc khắc phục hư hỏng một cách chính xác và nhanh chóng, cần phải kiểm tra có hệ thống dựa vào 5 giai đoạn. 3. Để tìm ra đúng nguyên nhân của hư hỏng, điều quan trọng là phải kiểm tra chính xác từng bộ phận một. 4. Để thực hiện việc sửa chữa kịp thời, phải kiểm tra tất cả các khu vực có nghi ngờ mà không theo quy trình cần thiết. Câu hỏi- 3 Hãy đánh dấu Đúng hoặc Sai cho các câu sau đây. Các câu trả No. Câu hỏi Đúng hoặc Sai lời đúng 1. Điều tra trước chẩn đoán là việc phỏng vấn khách hàng về các điều kiện xẩy ra sự cố để tái tạo lại triệu chứng này. Đúng Sai 2. Một hư hỏng là một triệu chứng do một khách hàng chỉ ra. Đúng Sai 3. Đối với việc dự đoán nguyên nhân của hư hỏng, việc tham khảo nhiều thông tin sẽ làm tăng nguyên nhân có thể dự đoán, Đúng Sai để chỉ nhận một thông tin cần thiết. 4. Khi kiểm tra, dùng máy chẩn đoán càng nhiều càng tốt. Đúng Sai 5. Hoàn tất sửa chữa không chỉ để loại bỏ các triệu chứng của hư hỏng mà còn loại trừ cả lo lắng về sự cố đó có thể tái diễn. Đúng Sai -7-
nguon tai.lieu . vn