Xem mẫu

  1. K thu t ng b ch m èn flash • ây là k thu t ch p v i èn flash, trong ó màn tr p m ra trong th i gian tương i lâu, nh m t o ra nh ng hi u ng chuy n ng c bi t cho b c nh. Slow Sync Flash t o ra nh ng hi u ng chuy n ng c bi t cho b c nh nh m nh n m nh ch th . nh: Digital Photography School. Slow Sync Flash ( ng b ch m èn flash) là k thu t ch p v i èn flash, trong ó màn tr p m ra trong th i gian tương i lâu, nh m t o nh ng hi u ng chuy n ng c bi t cho b c nh. ây, ánh sáng n n là y u t gây ra tương ph n cao v i ch th . Bên c nh ó, các chuy n ng nhanh trong khung hình ư c ghi l i trong su t th i gian phơi sáng s t o nên nh ng " ư ng d n" nh n m nh ch th .
  2. C n phân bi t Slow Sync Flash v i phương pháp ch p nh s d ng flash ơn thu n, trong ó th i gian ng b gi a flash và màn tr p không quá dài (kho ng 1/25 giây ho c th p hơn th ). Phương pháp truy n th ng này ư c kích ho t trong ch Auto c a máy nh khi ch p môi trư ng thi u sáng. Các chuy n ng g n như b óng băng t c thì, toàn b b c nh s ghi l i i tư ng chính và phông n n trong m t th i gian ng n ng i nên không tái hi n ư c hi u ng " ư ng d n" như k thu t Slow Sync Flash. M t s máy nh (thư ng là lo i DSLR) h tr vi c i u khi n ng b ch m flash th công. B n hoàn toàn có th ch nh th i gian phơi sáng và sáng èn flash cho phù h p m c ích s d ng. Nhi u máy compact ch cho phép i u ch nh khá h n ch trong ch ch p êm (Night mode) ho c ch p ti c tùng (Party mode). Dư i ây là m t s ch . 1. ng b trư c và sau.
  3. K thu t Rear Curtain Sync óng băng chuy n ng t i th i i m cu i c a quá trình phơi sáng. nh: Digital Photography School. Rear Curtain Sync ( ng b sau): èn flash b t sáng t i th i i m cu i c a quá trình phơi sáng. Như v y, ngay sau khi nh n nút ch p trên thân máy nh, màn tr p s m ra trong th i gian khá dài thu nh n ánh sáng n n và ghi nh n chuy n ng. Khi s p k t thúc quá trình này, èn flash ư c kích ho t nh m làm l rõ i tư ng chính. Th c ch t quá trình này là s k t h p khéo léo gi a phơi sáng lâu b ng màn tr p và phơi sáng ng n s d ng flash.
  4. K thu t Front Curtain Sync ghi l i hình nh s c nét c a ch th vào th i i m ban u và c chuy n ng c a v t th ó trong th i gian m c a tr p. nh: Seattlepi. Front Curtain Sync ( ng b trư c): èn flash b t sáng t i th i i m u c a quá trình phơi sáng, t c là ngay khi nh n nút ch p. Sau ó, màn tr p s m ra trong th i gian dài th c hi n ch c năng tương t như trong Rear Curtain Sync. K thu t này có th s d ng khi mu n èn flash óng băng các chuy n ng nhanh c a ch th ngay t u. B c nh thu ư c s ghi l i hình nh s c nét c a ch th và c chuy n ng c a v t th ó trong th i gian m c a tr p. 2. Ch c năng c a chân máy Chân máy c n thi t trong h u h t các tình hu ng ch p thi u sáng. nh: Mrgadget. Ngay c khi c m r t v ng máy nh trên tay thì nh ng rung l c r t nh do gió cũng khi n toàn b b c nh s d ng k thu t ng b ch m
  5. flash b nhòe. Th i gian phơi sáng ít nh t kho ng 1 n 2 giây òi h i ph i s d ng chân máy. c bi t, h n ch ch n ng do nh n nút ch p, b n nên u tư thêm m t b i u khi n máy nh (không dây ho c cáp k t n i v i máy tính). N u không có i u ki n, cách kh c ph c thông d ng nh t là t máy lên tripod, kh i ng ch ch p h n gi (kho ng 10 giây) và máy t ng hoàn thành n t các bư c ch p còn l i. Có th dùng tay gi máy và t o ra nh ng hi u ng r t c s c. nh: Digital Photography School. Trong m t s trư ng h p, vi c dùng tay gi máy nh l i t o ra hi u ng r t c s c. Ch ng h n, b n ang tham d m t b a ti c và mu n ghi l i kho nh kh c c a ngư i nh y cùng. V i trư ng h p này, b n khó có th s d ng tripod và b t bu c ph i gi máy nh trên tay. K thu t ng b ch m flash s cho ra b c nh r t tuy t v i hình nh c a i tư ng hi n rõ nét và phông n n là ánh èn sân kh u r c r b nhòe thành v t.
nguon tai.lieu . vn