Xem mẫu

  1. K thu t chuy n nh màu sang en tr ng K nguyên c a k thu t s ã m ra cho chúng ta nh ng chân tr i m i và nh ng kh năng dư ng như vô t n trong m i lĩnh v c mà nhi p nh ch là m t ph n nh . N u như b n v n hay nghe nói v nh en tr ng v i m t chút gì ó "huy n bí" và r t "ngh thu t", m t lĩnh v c dư ng như ch dành riêng cho gi i "nhi p nh PRO" thì bây gi v i k thu t s b n hoàn toàn có th tho i mái ch p b ng nh m u r i sau ó chuy n chúng sang nh en tr ng. Nghe có v k thu t nh ? Nhưng i u này lo i hoàn toàn không h ph c t p. Chúng mình cùng tìm hi u nhé. có m t b c nh en tr ng b n có nhi u s l a ch n: 1. Ch p nh b ng phim en tr ng B&W hay dùng ch ch p nh B&W c a máy nh s . 2. ngh Labo in nh cho b n (t phim âm b n, dương b n m u hay nh k thu t s m u) thành nh en tr ng. 3. S d ng m t ph n m m chuyên d ng chuy n nh m u sang thành nh en tr ng (trong gi i h n bài vi t này NTL s dùng Photoshop CS, PS CS, như m t ph n m m tiêu chu n) Chính gi i pháp th 3 này là i u mà chúng ta cùng quan tâm. i u u tiên là b n c n có ph n m m PS CS (mua t i c a hàng H ng H i, ph T Quang B u, khu Bách Khoa, HN) và căn ch nh m u cho màn ch nh chu n b ng "Adobe Gamma" mà NTL ã nói n cũng trong chuyên m c này( Adobe Gamma Recommended Settings). Vi c làm này có ý nghĩa c bi t quan tr ng vì nó giúp b n nhìn th y chính xác m u s c trên màn hình máy tính, g n v i m u s c trên
  2. màn hình Labo nh t, và s không làm b n ng ngàng khi th y ch t lư ng in nh Labo không gi ng như b n v n nhìn th y... nhà! Có r t nhi u phương pháp chuy n t nh m u sang nh en tr ng B&W v i PS CS. NTL có th tóm t t quá trình này thành 2 bư c: 1. Chuy n t nh m u sang nh B&W b ng PS CS hay b ng m t "plug-in" chuyên d ng cho PS CS... 2. Hi u ch nh l i nh B&W v i các tính năng s a nh c a PS CS. Trong bài vi t này NTL xin ư c i sâu vào ph n th nh t. Các phương pháp "convert" - chuy n nh m u sang nh en tr ng cho nh ng k t qu khác nhau mà không ph i ai cũng d dàng nh n th y. M i phương pháp có m t xu t phát i m khác nhau và cho m t kh n ng hi u ch nh nh B&W sau này cũng khác nhau. V y thì v n n m âu? N u như b n v n hay dùng phương pháp ơn gi n nh t c a PS CS là "Grayscale" chuy n nh m u RVB (hay CMYK) sang B&W thì ch c ch n không ít l n b n ã t h i r ng t i sao k t qu hình nh l i "ph ng" (thi u chi u sâu) n như v y? Câu tr l i n m ngay trong tính ch t c a m u s c. Ch c b n cũng ã bi t r ng m i m t m u s c th hi n s khác nhau qua "Hue" (hay Color), "Saturation" bão hoà m u và "Density" hay "lightness/darkness" - sáng/t i. Khi m i m t y u t này thay i hay s thay i c a nó k t h p v i nh ng y u t khác, s t o ra nh ng khác bi t c a hình nh. i u này lý gi i t i sao sau khi chuy n sang nh B&W b ng ch c năng "Grayscale" thì b n b m t i nhi u tông màu có chuy n g n gi ng nhau. Gi i thích: n u hai m u ch khác bi t nhau v màu s c còn có bão hoà m u và "density" như nhau thì chúng s gi ng h t nhau trong B&W; n u hai m u khác bi t nhau b ng "saturation" và gi ng nhau "hue" và "density" thì trong B&W chúng cũng s b l n v i nhau. Như th tính ch t duy nh t c a m u s c còn có th phân bi t ư c sau khi ã hoán i sang B&W là
  3. "density". Nhưng ch có các c p "degree of density" khác nhau là có th phân bi t ư c sau khi hoán i mà thôi. nh m u ch p b ng dSLR Nikon D70 + 18-70DX, chuy n sang B&W b ng PS CS ch c năng "Channel Mixer". Trư c khi bư c vào so sánh các phương pháp c th thì NTL mu n th ng nh t v i b n r ng không có m t phương pháp chuy n i m u sang B&W nào ư c coi là t t nh t cho t ng hình nh. Chính b n s là ngư i ph i tìm tòi, th nghi m và có ư c m t gi i pháp thích h p nh t cho m c ích th hi n c a mình trong t m nh. Và dư i ây là các phương pháp chuy n căn b n. nh m u ch p b ng dSLR Nikon D70 + zoom 18-70DX.
  4. Phương pháp #1: Mode Conversion to Grayscale (Image/Mode/Grayscale) Phương pháp này có cách làm ơn gi n, cho m t k t qu không t i quá, v i nh ng ngư i m i làm quen v i PS CS nhưng nó nhanh chóng làm th t v ng nh ng ai quen thu c v i PS CS. Sau khi chuy n i b n s có r t ít kh năng làm vi c ti p v i nh B&W. Phương pháp #2: Desaturation (Image/Adjustments/Desaturate) ho c (Image/Adjustments/Hue/Saturation) và t giá tr "Saturation = -100. Phương pháp này ti n d ng nhưng PS CS có xu hư ng chuy n t t c các tông màu xu ng "Midtone" - c p trung bình và cũng không có kh năng hi u ch nh sau khi chuy n B&W. Phương pháp #3: dùng Gradient Map
  5. (Layer/New Adjustment Layer/Gradient Map) r i ch n "Gray" (Image/Adjustments/Gradient Map) r i ch n "Gradient used for Grayscale Mapping" Phương pháp này cho k t qu t t hơn h n hai phương pháp v a nói n trên vì nó gi nguyên các tông m u (có th hi u ch nh ti p sau này) mà chuy n sang B&W b ng cách áp d ng các "layers" như "Hue" và "Saturation". Phương pháp #4: dùng Red, Green ho c Blue Channel Trong "Channels palette" phía bên ph i màn hình, b n có th b m vào t ng kênh m u R, G, B (gi s như ta ang làm vi c v i nh RGB) b t hay t t chúng i và s có nh B&W. M i m t kênh m u cho m t tông màu xám "grayscale" khác nhau. B n có th l a ch n kênh m u này b ng cách “copy” r i “paste” nó vào trong m t “file” m i r i áp d ng “Split Channels” gi l i m t kênh m u duy nh t. Kinh nghi m cho th y ph n l n các nh có k t qu p kênh m u "Red" và "Green". Kênh màu "Blue" thư ng b nhi u "noise" hơn hay "c ng" hơn. Bên c nh ó thì kênh màu cho hi u qu gi ng như ta ta ch p phim B&W v i kính l c m u - m t phương pháp ư c ưa chu ng khi mu n t o hi u qu m nh trong nh B&W. Phương pháp #5: dùng Lightness Channel trong Lab Mode (Image/Mode/Lab Color) r i sau ó trong "Channels palette" phía bên ph i màn hình b n ch b t duy nh t kênh "Lightness" ho c làm "copy" và paste" nó vào trong m t "file" m i r i th c hi n “Split Channel”. Phương pháp nay cho phép b n s d ng các giá tr "density" có giá tr duy nh t cho hình nh hi n t i. Phương pháp #6: Channel Mixer (Image/Adjustments/Channel mixer) sau ó b n ch n "Monochrome"
  6. ây là phương pháp hi u qu nh t, nó cho b n m t hình nh "trung th c" nh t so v i nh m u g c ng th i nó cũng cho ta kh năng vi ch nh t ng kênh m u R, G, B. Nguyên t c căn b n: cho dù b n mu n hi u ch nh t ng kênh m u R, G, B như th nào i chăng n a thì t ng c a c 3 ch s này ph i b ng 100%. Kinh nghi m th c t cho th y b n có th dùng các ch s như: Red=68, Green=24, Blue=8... có th t ư c hình nh B&W úng như b n th y trên màn hình thì trư c khi ti n hành "convert" nh m u b n c n khai báo "Profile" cho nh: (Image/Mode/Assign Profile) và ch n “Don’t Color Manage This Document" Chuy n sang nh B&W b ng PS CS ti p theo bài vi t trên ây, NTL xin ư c gi i thi u thêm m t phương pháp chuy n t nh m u sang nh en tr ng v i PS CS do t p chí RP #156 gi i thi u. Theo RP thì ây là m t trong nh ng phương pháp t i ưu (PS CS là vô h n) có th hi u ch nh các tông m u xám m t cách tinh t nh t t nh m u. ng th i nó cũng ơn gi n và có th dùng script thao tác theo ý mu n. Bư c 1: T o layer “Hue/Saturation” 1 Layer/New Adjustment Layer/Hue-Saturation Trong Layer 1 này b n hi u ch nh "Hue" theo ý mu n, các thông s ch là t m th i vì ta có th hi u ch nh thêm sau này. Bư c 2: T o layer “Hue/Saturation” 2 Layer/New Adjustment Layer/Hue-Saturation
  7. Ta t o thêm m t Layer “Hue/Saturation” th 2 và trong layer này b n g t con ch c a “Saturation” v t n cùng bên trái v v trí 0, nh s chuy n sang các tông m u xám nhưng nó v n luôn là RGB. Bư c 3: Ta có 2 layer hi n th i nhưng ch có hi u qu c a layer trên cùng là th y ư c, mu n cho c 2 layer cùng có hi u l c b n hãy ch n trong h p “ad hoc” phía dư i b ng Layer và ch n “Color”. Bư c 4: B ng cách b m kép vào bi u tư ng c a Layer 1 b n có th hi u ch nh l i các thông s “Hue” theo ý mu n b ng cách nhìn tr c ti p hi u qu trên màn hình. Ưu i m c a cách hi u ch nh này là b n có th t ư c các tong xám theo ý mu n mà không h làm thay i ánh sáng chung c a nh. Bư c 5: Hi u ch nh hình nh. Thư ng là ch nh “Contrast” và “Levels”. có m u en th t s sâu b n có th g t con ch bên trái c a thang « Levels » sang phía bên ph i kho ng +2 ch ng h n. Bư c 6 : Làm « ph ng » hình nh b ng « Option » trong b ng Layer, ch n “Flatten Image”. Dĩ nhiên là trư c thao tác này b n có th hi u ch nh thêm hình nh t i các vùng nh riêng bi t có ư c hi u qu th t s theo ý mu n.
  8. Chúc các b n thành công!
nguon tai.lieu . vn