Xem mẫu

 1. Chuỗi xung ECHO DE GRADIENT T1 T1 1’ Post Gadolinium 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ ? Techniques d'IRM Mammaire
 2. Chuỗi xung ECHO DE GRADIENT T1 Xóa nền giai đoạn sớm 6’ Xóa nền giai đoạn muộn Techniques d'IRM Mammaire ?
 3. Độ bắt thuốc Chuỗi xung kích thích nước (và xóa mỡ) Hình ảnh bắt thuốc /mô tuyến vú (lọai kém dày, lọai mỡ) Post Gadolinium Techniques d'IRM Mammaire
 4. Độ bắt thuốc cản quang Chuỗi xung kích thích nước (và xóa mỡ) Post Gadolinium Nhưng khó thấy sự bắt thuốc trong mô tuyến dày xóa nền … Techniques d'IRM Mammaire
 5. A. Antennes Tóm tắt B. Positionnement C. Séquences • Tư thế nằm sấp • Antenne « hai bên » Đ Ủ • MRI vú = theo dõi mạch máu tân sinh • Chất cản quang ĐẦY • Phân giải thời gian ƯA CH • Chuỗi xung EG T1 3D • Lập lại các chuỗi xung • Thấy được sự bắt thuốc bằng XÓA NỀN ( SOUSTRACTION) Techniques d'IRM Mammaire
 6. A. Antennes Tóm tắt B. Positionnement C. Séquences Kĩ thuật dynamique hòan hảo Se = 90-95% nhưng Sp = 40 - 50% Heywang et al. 1988; Harms et al. 1994 Chuỗi xung hình thái Techniques d'IRM Mammaire
 7. A. Antennes Chuỗi xung hình thái B. Positionnement C. Séquences Tối ưu hóa phân giải KHÔNG GIAN • Antenne bề mặt • Chuỗi xung Echo de Spin (SE) • T1 và T2 Techniques d'IRM Mammaire
 8. A. Antennes Chuỗi xung hình thái B. Positionnement C. Séquences Tối ưu hóa phân giải KHÔNG GIAN Techniques d'IRM Mammaire
 9. A. Antennes Chuỗi xung hình thái B. Positionnement C. Séquences Tối ưu hóa phân giải KHÔNG GIAN • Chuỗi xung T2 : SE nhanh (Turbo - Fast SE) • Đôi khi cần đến chuỗi xung xóa mỡ Techniques d'IRM Mammaire
 10. A. Antennes Chuỗi xung hình thái B. Positionnement C. Séquences Tối ưu hóa phân giải KHÔNG GIAN • Chuỗi xung T2 : SE nhanh (Turbo - Fast SE) Inversion Récupération Techniques d'IRM Mammaire
 11. A. Antennes Tóm tắt B. Positionnement C. Séquences Chuỗi xung hình thái trước khi tiêm cản quang : 1. SE T1 (Sagittal) (500-600 / 15 / 320 / 256 x 512 / Tac 3 ’ - 4 ’) 2. TSE T2 với xóa mỡ (IR) Chuỗi xung Dynamique sau tiêm : 1. EG T1 3D trước tiêm (15/5/ 320 / 128 x 256 / Ep=4mm /Tac 40 ») 2. EG T1 3D sau tiêm (lập lại 7 lần) 3. Xử lí sau chụp: xóa nền Techniques d'IRM Mammaire
 12. Đọc kết quả MRI vú: Cần thiết chung một « ngôn ngữ » • Nhiều Protocoles ? • Nhóm làm việc ? •International Working Group on Breast MRI Techniques d'IRM Mammaire
 13. Hướng dẫn đọc kết quả Guide d'interprétation REHAUSSEMENT APRES INJECT OUI NON MORPHOLOGIE PAS DE LESION INVASIVE Analyse Morphologique Morphologie du Rehaussement Cinétique de la prise de Contraste Techniques d'IRM Mammaire
 14. Phân tích hình thái = tương tự trong nhũ ảnh Grille d’interprétation architecturale chez 454 patientes (Orel et al. Radiology 1997) Masse Đường bờ Đều Phân thùy Không đều Gai NPV 95% NPV 90% NPV 20% NPV 10% PPV 5% PPV 10% PPV 80% PPV 90% Techniques d'IRM Mammaire
 15. Khảo sát bắt thuốc : 1. Hình dạng bắt thuốc Grille d’interprétation architecturale chez 454 patientes (Orel et al. Radiology 1997) 454 Patientes Kiểu tăng quang 0 tổn Tại vùng Dạng ống Masse thương NPV 50% NPV 20% NPV 50% NPV 97% PPV 50% PPV 80% PPV 50% PPV 3% Techniques d'IRM Mammaire
 16. Đọc kết quả MRI vú: Tại vùng Post gadolinium NPV 50% PPV 50% Dạng ống Kinkel el al. JMRI 2001 NPV 20% PPV 80% Techniques d'IRM Mammaire
 17. Khảo sát bắt thuốc : 2. động học bắt thuốc Động học bắt thuốc Type I Type II Type III tăng dần Bình nguyên WASHOUT Techniques d'IRM Mammaire
 18. Khảo sát bắt thuốc : 2. động học bắt thuốc Động học bắt thuốc Type I curviligne Type II plateau Type III wash out Techniques d'IRM Mammaire
 19. A. Antennes Khảo sát bắt thuốc : B. Positionnement 2. động học bắt thuốc C. Séquences Supp.Graisse Bản đồ màu - Cartographie couleur (Siemens) • mã hoá màu theo dốc wash in • mã hoá màu theo sự hiện diện wash out Techniques d'IRM Mammaire
 20. Khảo sát bắt thuốc : Cartographie couleur Bắt thuốc hai bên Techniques d'IRM Mammaire
nguon tai.lieu . vn