Xem mẫu

 1. Kỹ thuật chụp MRI vú Thu Ha DAO - Alain LUCIANI – Alain RAHMOUNI Diplôme d ’Université d’IRM en Pratique Clinique Université Paris Val de Marne - Paris XII
 2. Đặt vấn đề Chụp MRI lần đầu tiên 1970 Thời gian đầu chưa được áp dụng nhiều Sử dụng chất cản quang 1985; Heywang và al. Phát triển trong việc ứng dụng IRM Sử dụng rộng rãi ? Techniques d'IRM Mammaire
 3. Đặt vấn đề Liên quan kỹ thuật Giải thích kết quả Techniques d'IRM Mammaire
 4. Pré-Requis Kỹ thuật: 1. Thấy tổn thương 2. Phân tích đặc điểm của tổn thương Techniques d'IRM Mammaire
 5. Xem chi tiết Độ phân giải theo không gian – Hình thái học : • Đậm độ không đối xứng • Vôi hóa vi thể ? • Nốt vài mm ? Techniques d'IRM Mammaire
 6. Xem tổn thương: tăng sinh mạch máu • Độ phân giải theo thời gian • Tính chất bắt thuốc tương phản Techniques d'IRM Mammaire
 7. Xem và Phân tích tổn thương ANTENNES TƯ THẾ CHUỖi XUNG Techniques d'IRM Mammaire
 8. A. Antennes Antennes sử dụng trong MRI vú : B. Tư thế C. Chuỗi xung • Antennes bề mặt • HAI vú • Tư thế gần antennes nhất • Trường khảo sát 32cm / Ma trận 192*256 Techniques d'IRM Mammaire
 9. A. Antennes B. Tư thế Antennes sử dụng trong MRI vú C. Chuỗi xung Câu hỏi : 1 hay 2 vú ? - Kỹ thuật từ trường cao/thấp - Khuynh độ - Tần suất của antennes 2 bên Techniques d'IRM Mammaire
 10. A. Antennes B. Tư thế Antennes sử dụng trong MRI vú : C. Chuỗi xung Câu hỏi : Ảnh giả do cử động (liên quan đến tim) ? - Nhịp tim ? - Dãi băng présaturation ? - Mã hóa phase / tần suất Techniques d'IRM Mammaire
 11. A. Antennes B. Tư thế Antennes sử dụng trong MRI vú C. Chuỗi xung Câu hỏi : • Nơi đặt mã hóa của phase ? Techniques d'IRM Mammaire
 12. A. Antennes B. Tư thế Antennes sử dụng trong MRI vú C. Chuỗi xung Câu hỏi : • Nơi đặt mã hóa của phase ? - Ảnh giả do cử động +++ - Hướng của mã hóa phase - Đặt phase theo chiều từ (P) sang (T) Techniques d'IRM Mammaire
 13. A. Antennes B. Tư thế Antennes sử dụng trong MRI vú C. Chuỗi xung Câu hỏi : • Vùng nách ? - Chưa có phương tiện khảo sát tốt - Vấn đề của mã hóa phase - Nghiên cứu : độ phân giải cao - Antennes bề mặt của hệ thống phasé Techniques d'IRM Mammaire
 14. A. Antennes B. Tư thế Tư thế của bệnh nhân C. Chuỗi xung 1. Nằm sấp 2. Không cử động 3. Lập đường truyền tĩnh mạch Techniques d'IRM Mammaire
 15. A. Antennes B. Tư thế Tư thế của bệnh nhân C. Chuỗi xung Techniques d'IRM Mammaire
 16. A. Antennes B. Tư thế Tư thế của bệnh nhân C. Chuỗi xung • Thoải mái • Hạn chế cử động ( yếu tố gây ảnh giả thường gặp nhất ) • Injection dynamique Techniques d'IRM Mammaire
 17. A. Antennes B. Tư thế Tư thế của bệnh nhân C. Chuỗi xung QuickTime™ et un décompresseur H.263 sont requis pour visionner cette image. Techniques d'IRM Mammaire
 18. A. Antennes B. Tư thế Chuỗi xung C. Chuỗi xung Khảo sát tăng sinh mạch máu : chuỗi xung DYNAMIQUES Độ phân giải theo thời gian Phân tích hình thái : chuỗi xung Hình thái Độ phân giải theo không gian Techniques d'IRM Mammaire
 19. A. Antennes B. Tư thế Chuỗi xung Dynamiques : C. Chuỗi xung Dynamiques Optimisation: độ phân giải theo thời gian • khối u ác tính : tăng sinh mạch máu • bắt thuốc cản quang nhiều nhất : ≤ 1 phút Rehaussement 1 min • => chuỗi xung NHANH / LẶP LẠI NHIỀU LẦN Chuỗi xung ECHO DE GRADIENT T1 Techniques d'IRM Mammaire
 20. A. Antennes B. Tư thế Chuỗi xung Dynamiques : C. Chuỗi xung Dynamiques Chuỗi xung ECHO DE GRADIENT T1 (SI post− injection − SI pré− injection ) Mục đích = theo dõi độ bắt thuốc ENH(%) = SI pré− injection cản quang của khối u => theo dõi >= 5 phút => lặp lại các chuỗi xung (7 - 8 lần) IV+ Rehaussement 1 2 3 4 5 6 7 8 Techniques d'IRM Mammaire
nguon tai.lieu . vn