Xem mẫu

  1. K thu t ch p nh ngư c sáng • nh Sihouettes có thành công hay không m t ph n ph thu c vào v p hay s s ng ng c a phông n n phía sau bên c nh hình d ng ch th . • Phương pháp ch p nh ngư c sáng (Silhouettes) là m t trong nh ng cách hi u qu t o i m nh n vào phong c nh ho c ng v t hoang dã. S k t h p gi a hình m u s c nét trên m t phông n n p ã ánh b i ư c nhi u phương pháp ch p hình khác. M t b c nh ch p b ng phương pháp Silhouettes có thành công hay không ph thu c vào v p hay s s ng ng c a phông n n phía sau. Tuy nhiên, y u t th c s quan tr ng tác ng m nh t i ngư i xem v n là ch th các tư th khác nhau phía trư c phông n n. Khi ch th ư c t o hình p, mang tính ngh thu t, b c nh s th c s tuy t v i. N u ch th ngư c sáng l i thi u tính rõ ràng, m t nét, d gây nh m l n thì b n s không th có ư c nh ng b c hình p. • Dư i ây là m t s g i ý. • Tìm ch th
  2. nh ch p t i b bi n Monterrey, bang California (M ). nh: Photographic. M t khung hình p, t t nhiên, không ph i lúc nào cũng d tìm, chính vì v y mà ngư i c m máy ph i vô cùng kiên nh n. Các nhi p nh gia chuyên v phong c nh thư ng ph i dành nhi u th i gian ki m hình nh s c nét và sinh ng trong t nhiên. ôi khi, c n chút sáng t o, ví d hình nh ng cây bách uy nghiêm d c b bi n Monterrey, bang California (M ). Ngư i xem b quy n rũ b i s tao nhã c a nh ng nhánh cây trên n n tr i tươi sáng. Phông n n tuy chưa h n r c r nhưng các b trí thân cây l ch i m t chút v phía ph i theo quy t c m t ph n ba cũng khi n b c hình thành công.
  3. ơn gi n là chìa khóa thành công ơn gi n t o s h p d n. nh: Photographic.
  4. Cành cây l n x n không có i m nh n. nh: Photographic. Thử so sánh hai bức hình. Bức bên trên, sự đơn giản đã tạo ra sự hấp dẫn, trong khi đó, ở hình dưới, cành cây lại quá lộn xộn, phức tạp và không có điểm nhấn. Mặc dù bầu trời màu sắc tuyệt vời, nhưng ấn tượng cho người xem cũng không nhiều. S d ng n n tr i
  5. M t tr i m c Vư n qu c gia Joshua Tree (California, M ). nh: Photographic. Trong b c hình ch p m t tr i m c Vư n qu c gia Joshua Tree (California, M ), ngư i c m máy ã tìm ư c ch th s c nét trên n n m t b u tr i tươi sáng. Hi m khi nào b n "b t" ư c kho nh kh c này - tính ngh thu t ư c k t h p cùng lúc v i m t n n tr i sinh ng.
  6. Cành cây trơ tr i trong sương mù. nh: Photographic. Tuy v y, không h n t t c nh ng b c hình ngư c sáng thành công u c n màu s c tươi sáng làm n n. nh trên, thân cây trơ tr i trong sương mù núi Great Smokies (M ), n n sau là ánh sáng, nhưng không h n là s tương ph n sáng t i, vì th , tác gi có th gi l i nh ng nét tinh t trên v cây. Trong trư ng h p này, ánh sáng khuy ch tán ã t o ra ư c s hi u qu nh t nh. Phương pháp o sáng
  7. o sáng vào ph n n n tr i không có cây. nh: Photographic. K năng này r t quan tr ng khi ch p ngư c sáng. M t ch th t i gi a khung hình s t o ra nh ng b t l i nh t nh cho vi c o sáng. Như nh trên, b n nên o sáng vào ph n n n tr i không có cây trong khung nh, yt c màn tr p xu ng m t n a l y ánh sáng, n nút "Auto Exposure lock" ch t tham s phơi sáng, r i s p x p b c c hình nh như ý mu n và ch p l i. Ngay sau khi ch p, tham s phơi sáng s m như cũ và b n tr l i phương th c ch p thông thư ng. T t nhiên, không ph i i u ki n ánh sáng nào cũng giúp cho m t b c nh Sihouette hoàn h o. T t nh t là nên ch n h u c nh và ch th chênh sáng nhi u m t chút. N u chênh quá ít, khi gi m sáng ch th en hơn thì h u c nh cũng b t i quá làm m t chi ti t. T o khung hình v i i núi
  8. Núi Kenya. nh: Photographic. Hoàng Sơn Trung Qu c. nh: Photographic.
  9. Núi có th óng vai trò như m t m u ch p ngư c sáng s c nét, nhưng như ã c p, chúng ph i mang tính ngh thu t hay h p d n theo m t cách nào ó. Núi Kenya, cao th hai châu Phí, có th không ph i ng n núi p nh t, nhưng v n th c s n tư ng trong ánh bình minh. Th m chí trông còn h p d n hơn ng n Hoàng Sơn Trung Qu c. Ph n ánh cu c s ng Ch p con ch trên chi c lá. nh: Photographic.
  10. Chim k n k n i màn êm. nh: Photographic. ng v t hoang dã cũng có th làm m u ngư c sáng tuy t p, ví d , con ch ư c ch p trên m t chi c lá. Hình này không s d ng n n tr i, thay vào ó là m t chi c lá có màu sáng hơn nhi u so v i con ch. Hình ch p con k n k n Th Nhĩ Kỳ t i mi n Nam California ch êm xu ng trên n n m t tr i d n l n cũng làm say m lòng ngư i.
nguon tai.lieu . vn