Xem mẫu

  1. K thu t ch p nh Macro Côn trùng là nh ng "ngư i m u" khá khó tính và khó n m b t. B n s ph i thân tr ng khi ch p chúng b i ch m t ti ng ng nh hay chút manh ng, "ngư i m u" s bay i m t. Ch p macro là cách t t nh t th hi n cái th n c a chúng. Tìm ki m u trùng như các lo i sâu bư m, u trùng chu n hay tr ng nh n ang n . B n có th th n tr ng ti n sát i tư ng ch p, m ng kính l n v i flash t hi u qu t i ưu. Th i i m giao mùa hè - thu, khí h u r t thu n l i cho côn trùng sinh sôi phát tri n. Trên nh ng ng c và th m th c v t, b n s g p r t nhi u loài côn trùng khoa màu s c s như bươm bư m, chu n chu n, ong... Chúng
  2. khi n con ngư i có c m giác ang l c vào x s hoàn toàn xa l ... Và ây cũng là th i i m b n có ư c m t b sưu t p nh côn trùng cho riêng mình. Côn trùng là nh ng "ngư i m u" khá khó tính và khó n m b t. B n s ph i thân tr ng khi ch p chúng b i ch m t ti ng ng nh hay chút manh ng, "ngư i m u s bay i m t. Chính vì v y, khi ch p c nh macro, b n s c n có m t s khâu ph i chu n b th t k lư ng. Ch p macro là cách t t nh t th hi n cái th n c a i tư ng c bi t là nh côn trùng. Thu t ng macro có liên quan t i ch p c n c nh nhưng không ng nh t. N u b n ch p macro, i tư ng trong nh s có kích thư c tương ương kích thư c th t ho c ư c phóng i t i a 20 l n. Còn trong ch p c n c nh, kích thư c s ch b ng m t n a tr xu ng so v i kích thư c th c t . N u là ngư i m i vào ngh , b n nên có m t chi c camera tưng iv ih th ng flash TTL hi n i nhanh chóng t ư c thành t u. ng kính c n m b o ch t lư ng nh p hơn, và tuy t v i hơn n a n u b n s m thêm ng kính telephoto ch p t xa mà v n mb o phóng i c n có. M t ph ki n không th thi u khi ch p macro là thi t b k t n i gi a thân camera và ng kính tăng phóng i. ng n i này c n m b o yêu c u v ch t lư ng và tiêu chu n kích c tháo l p d dàng. Tuy nhiên, khi s d ng ng n i này, b n s ph i m t thêm th i gian l y ánh sáng do ánh sáng chi u vào b c m ng hình nh s b gi m i khá nhi u. Cu i cùng nh t thi t ph i có c p ng kính macro t o m t b c nh "pro" v i ch t lư ng t i ưu. ng kính macro i m i nh t s có l y nét 1:1. Kho ng cách macro 50-60 mm quá g n khi ch p côn trùng, b n c n t i thi u là 100mm t ư c k t qu t i ưu. Kho ng cách macro này cũng r t ti n l i b n s d ng h th ng flash macro khi c n. N u t ư c kho ng l y nét dài hơn (150-200 mm)
  3. thì càng tuy t v i b i b n có th s d ng chân máy và xoay nh t chi u nagng sang d c ho c ngư c l i. Hơn n a, ng kính telephoto c ly 150-200 mm s có góc ng m h p hơn làm n i b t "ngư i m u" trên nên h y c nh ã ư c làm m m m i và m nh t i. Dư i nhi t cao và ánh sáng m nh, côn trùng s năng ng hơn và khó có th làm "ngư i m u" cho b n. Vì v y, nên ch n th i i m ch p vào bu i sáng s m ho c chi u mu n. Có hai ngu n sáng cho b n l a ch n khi ch p côn trùng. Ánh sáng t nhiên ho c flash hay k t h p c hai. M i lo i ánh sáng l i có nh ng c tính riêng khi s d ng. Ánh sáng t nhiên s lý tư ng nh t trong i u ki n khí h u n nh và mát m . Lúc ó nhi u loài côn trùn s có xu hư ng ng yên b n d dàng ti p c n chúng. Trong b i c nh ó, b n có cơ h i ngàn vàng ch p nh ng lo i côn trùng l n như chu n chu n và bư m v i phóng i lên 1,25 hay 1,5 l n. i u c n lưu ý n a khi ch p macro là vùng l y nét hay sâu c a trư ng nh s bi n i l n v i nh ng xê d ch ch m t vài mm. Lý do là vì nét ch ư c l y trên m t m t ph ng duy nh t mà ng kính ang hư ng t i. Cho nên, m t s xê d ch nh cũng s làm thay iý c a b n. M t nhân t n a có vai trò ki m soát sâu c a trư ng nh là m ng kính. m r ng s làm gi m sâu trư ng nh và ngư c l i. Do v y , c n m ng kính kho ng gi a f/11 và f/16 t ư c sâu mong mu n. Hãy làm vi c ch Aperture Priority ki m soát sâu trư ng nh và chuy n t auto focus sang manual b n có th ki m tra i m l y nét. S d ng ch c năng Preview cho sâu trư ng nh bi t trư c ư c hình trư c khi b m máy. Ch p nh bươm bư m
  4. C g ng ch p ư c lúc chúng ang làm gì ó. Nơi có nhi u bươm bư m nh t là khu vư n tr ng nhi u hoa c a b n. N u mu n nhi u hơn n a, b n có th n các khu b o t n ho c vư n hoa qu c gia. S có r t nhi u loài bư m cho b n l a ch n. Song song v i vi c tìm ki m "ngư i m u" b t m t nh t, b n còn ph i quan tâm t i nh ng i u ki n áng sáng phù h p và c g ng ch p ư c lúc chúng ang làm gì ó. Hãy ch n góc ng m p nh t có ư c m t b c nh thú v . Nh ng l i khuyên khi ch p bư m Hãy n m b t m t s ki n th c cơ b n v loài bư m nh ch p. Nh ng thông s c n thi t là s lư ng loài bư m hi n có, chu kỳ bay và t p quán c a chúng. Hãy ch p vào sáng s m và chi u mu n, khi nhi t trong ngày mát m hơn, cũng là th i i m t t nh t b n d dàng ti p c n v i côn trùng. Th ch p v i m t s loài bư m trong vư n nhà b n t p dư t các k năng ch p. N u mu n thu hút các loài bư m hãy t m t qu táo h ng trong vư n. Trong i u ki n ánh sáng, hãys d ng flash camera i u ch nh tương ph n ánh sáng và n m b t ho t ng c a chúng. Như c i m l n nh t khi ch p macro v i m h p là t c ch p s ch m hơn. Do ó, nguy cơ gây ra hi n trư ng xáo tr n do nh ng l c không mong mu n là khá l n c bi t là khi ánh sáng y u. Vì v y, n u mu n ch p côn trùng ngoài tr i, b n s ph i i phó v i 3 lo i chuy n ng: T gió, c a camera và côn trùng.
  5. N u ch th quá n i b t, hãy i u ch nh góc ng m, ho c gi m phóng i, k th pv i m r ng hơn. gi m thi u rung c a camera, b n hãy s d ng chân máy, và b i u khi n t xa, k t h p v i cài t ISO t 100-200 tăng ch p (trong i u ki n áng sáng quá ít). èn flash là công c h u hi u b n tăng cư ng ánh sáng mà v n mb o m h p, thích h p trong m i i u ki n th i ti t, a i m và phóng ic n l y. Khi k t h p ánh sáng t nhiên v i flash, có th i u ch nh ư c bóng hình trong trư ng h p phân gi i cao, và còn b sung m t chút chuy n ng c n thi t mà không gây nh hư ng t i ch t lư ng hình nh. Tuy nhiên, flash cũng còn m t s h n ch , c bi t khi nó ư c dùng làm ngu n sáng chính, ó là gây bóng r t rõ và có th làm màu h u c nh xám hơn d nh. B n s ư c bi t các kh c ph c như c i m này ph n sau. M t s ti u ti t c n lưu ý: Trư c khi b m máy, b n cũng c n bao quát k lư ng xung quanh t o các chi ti t c n có cho h u c nh. N u chúng quá n i b t, hãy i u ch nh góc ng m, ho c gi m phóng i, k t h p v i m r ng hơn. c bi t, n u kho ng l y nét càng dài khi ch p macro thì h u c nh s ư c làm nhoè hơn và gi m nguy cơ tác ng t i côn trùng. N u a hình không thu n l i cho vi c ch p nh, có th s d ng chân máy và ch p ch Shutter Piority. Hãy ki m tra trong historgam và luôn chú ý làm n i b t chi ti t c n nh n m nh, c bi t khi côn trùng có màu nh t nhoà trên nên h u c nh m hơn thì hãy s d ng spot metering i u ch nh. Sau cùng, b n c n chú tr ng t i vi c b o v môi trư ng và b o t n các loài côn trùng. Hãy tr chúng v ch cũ n u mang t i studio ch p, không ư c s d ng hoá ch t hay b t c bi n pháp nào gây t n h i n môi sinh c a chúng trong quá trình sáng tác.
  6. Cách ch p chu n chu n Chu n chu n là nh ng "ngư i m u" khá th t thư ng i v i các nhi p nh gia. Chu n chu n là loài côn trùng có t c bay và s linh ho t ph thu c ph n l n vào i u ki n th i ti t. Vì th , chúng là nh ng "ngư i m u" khá th t thư ng i v i các nhi p nh gia. Có kho ng 40 lo i chu n chu n d nh n bi t và chúng dành ph n l n th i gian trong vòng i c a mình môi trư ng g n nư c, ví d như b i cây, m l y, ao h , sông... N u b n có vư n và ao thì ch c ch n s có chu n chu n lai vãng. Th i gian ch p t t nh t là sáng s m ho c lúc râm mát, khi ó chúng s bay th p hơn ho c u nh ng b i cây. Nên s d ng chân máy và i u khi n t xa ch p. S l a ch n lý tư ng cho b n là ng kính telephoto khi ch p macro. Tuy nhiên, b n cũng có th s d ng ng kính có kho ng l y nét ng n hơn nh kh u n i chuyên dành cho ch p macro. N u a hình không thu n l i, nên s d ng chân máy. Ch p phóng i Ch p phóng i côn trùng v i kích thư c v t l n hơn th c t không ph i là d dàng i v i các nhi p nh gia, nhưng k t qu l i th c s n tư ng. Nh t là trong i u ki n gió, và a hình, l i thêm s chuy n ng c a côn trùng thì ngư i ch p s ph i gi i quy t khá nhi u v n . Có các t l phóng i 1:2, 1:1, 2:1 và 4:1. Nghiêm tr ng hơn c , nh ng xê d ch nh khi ch p c nh l i ư c phóng i lên nhi u l n khi ch p macro. Trong trư ng h p này flash s là công c h u hi u mb o sâu trư ng nh. ng kính ch t lư ng cao k t h p v i ng kính macro s cho b n nh ng hi u ng t i ưu.
  7. B n cũng có th s d ng ng kính 2x k t h p ch p macro 100mm tăng g p 2 kích thư c th c t . Tuy nhiên, studio v n là nơi lý tư ng b n ch p nh ng b c nh p nh t v i t l phóng i hơn kích thư c th c. M t chi c chân máy ch c ch n và m t ng kính a năng chuyên cho macro s là nh ng công c cl c b n t ư c thành công. T o nét sinh ng cho hình b c nh thêm ph n thú v , bãn hãy quan sát xung quanh và ch n nh ng c nh th t ng nghĩnh di n t hành vi, chuy n ng và s quây qu n, hay hành vi nuôi con, t n công... c a côn trùng. Nh ng tác ph m ó c a b n s th c s lôi cu n và m i l ! B n cũng có th cho thêm m t vài nhân v t trong hình cho sinh ng. Thay vì ch p macro, b n có th ch p c khu vư n hay m t ph n, nơi có nhi u côn trùng ho t ng. Ch n th i i m sáng s m khi chúng ra ngoài ón n ng m i. Và ng quên s d ng chân máy t o khung hình p trư c khi b m máy.