Xem mẫu

  1. K thu t ch p nh pv i èn Flash
  2. Ch p nh v i flash có ph c t p g p 3 l n so v i ch p nh v i ánh sáng c a môi trư ng (ambient light). Tuy nhiên, khi chúng ta ã hi u nh ng gì x y ra trong vài mili giây sau khi nh n nút ch p hình, chúng ta s không còn th y nó quá khó n a và có th ch p ư c nh ng b c hình theo ý mình. Cơ b n Trư c khi phiêu lưu vào th gi i c a ch p nh v i flash, b n c n ph i có ki n th c cơ b n v phơi sáng (exposure). Bài hư ng d n này m c nh r ng b n ã hi u ư c s nh hư ng c a t c ch p (shutter speed) t i phơi sáng và b t dính các chuy n ng (motion blur), s nh hư ng c a kh u t i phơi sáng và sâu trư ng nh (depth of field), s nh hư ng c a nh y sáng (ISO setting) t i phơi sáng và nhi u (digital noise). Nh ng v n c n bi t khi ch p nh v i flash B nv n u tiên là nh ng v n chung, b t k b n s d ng flash g n s n trên máy, flash ngoài g n vào hotshoe ho c ánh sáng studio (studio strobes). #1: M i t m nh ch p v i flash u có 2 lo i phơi sáng: • Phơi sáng v i ánh sáng c a môi trư ng • Phơi sáng v i ánh sáng c a flash. ây là v n r t quan tr ng c n ph i nh . Hãy tư ng tư ng ra trình t : màn tr p m ra, flash nháy sáng, màn tr p óng l i. Trong kho ng th i gian này, c ánh sáng c a môi trư ng l n ánh sáng c a flash u óng góp vào quá trình ghi nh n hình nh.
  3. Ch p nh v i flash yêu c u b n ph i ki m soát ư c c hai lo i phơi sáng này. #2: S phơi sáng i v i ánh sáng c a flash không b nh hư ng b it c ch p (shutter speed). Toàn b quá trình phát sáng c a flash b t u và k t thúc trong khi màn tr p ang m , vì v y vi c màn tr p m lâu hơn không giúp cho vi c r i sáng c a flash. S phơi sáng i v i ánh sáng c a flash và t m hi u qu c a flash ch b nh hư ng b i kh u và nh y sáng ch không ph i b i t c ch p. Tuy nhiên, ánh sáng c a môi trư ng trong khi ch p v i flash s b nh hư ng b i t c ch p. Vì v y, thay it c ch p là m t cách ki m soát lư ng ánh sáng t môi trư ng ư c thu l i trong quá trình ch p v i flash. #3: S r i sáng c a flash b nh hư ng rõ r t b i kho ng cách ch p. i u này cũng tuân theo quy lu t căn b c 2. Gi s chúng ta s d ng m t lens cho t m nhìn (field of view) là 4×6ft và kho ng cách ch p là 10ft. Cũng lens trên s cho kho ng nhìn là 4×12ft n u kho ng cách ch p là 20ft. Khi chúng ta nhân ôi kho ng cách ch p, di n tích ánh sáng s ph i bao ph r ng g p 4 l n (96ft2 so v i 24ft2). m b o cho sáng là như nhau thì lư ng sáng c n ph i cung c p s l n g p 4 l n. Hi n tư ng này, th nh tho ng ư c g i là “flash falloff”, s nh hư ng t i m t hình nh nào ó khi ch p nhi u i tư ng t i các kho ng cách khác
  4. nhau. Khi kho ng cách t i i tư ng ch p tăng l n 1.4 l n (căn b c 2 c a 2), ánh sáng c a flash r i lên i tư ng s b gi m i m t n a. Gi s chúng ta ch p m t nhóm ngư i x p hang. Ngư i ng u cách chúng ta 10ft và ngư i ng hàng cu i cách chúng ta 14ft. V i ngu n sáng flash là ngu n sáng chính thì ngư i ng u s sáng hơn ngư i ng cu i m t stop. Trong t m hình dư i ây, m i chi c c c sáng hơn chi c ng sau m t stop và t i hơn chi c ng trư c 1 stop. Chi c c c u tiên s sáng hơn chi c c c cu i cùng 16 l n. Nh ng con s v kho ng cách trên tương t như f/stop i v i kh u . #4: Ánh sáng môi trư ng và ánh sáng t flash ư c máy nh o m t cách riêng bi t. Trong ch Av, Tv ho c P, phơi sáng theo ánh sáng môi trư ng có th ư c th c hi n b ng cách i u ch nh t c , kh u ho c c hai y u t . Trên th c t , flash ư c b t cũng không có nh hư ng gì iv i phơi sáng theo ánh sáng môi trư ng (ngo i tr khi s d ng ch P, máy nh ko s d ng t c ch p ch m hơn 1/60 khi s d ng flash). H th ng o sáng c a máy nh không th ư c oán ư c bao nhiêu ánh sáng thu ư c t èn flash, vì th nó không th dùng ánh sáng này thi t l p t c , kh u . #V n s 5 liên quan t i các hình th c s d ng o sáng flash (flash metering) t ng, bao g m “auto thyristor” flash, TTL, E-TTL ho c E-TTL II.:
  5. i v i o sáng flash t ng, ánh sáng chi u t flash ư c o sau khi nút ch p nh (shutter button) ư c b m và lư ng ánh sáng phát ra t flash ư c i u ch nh tương ng. Có m t vài khác bi t k thu t gi a các hình th c o sáng flash nhưng t t c các hình th c này u ho t ng c l p v i viêc o sáng i v i ánh sáng môi trư ng b ng cách i u ch nh lư ng ánh sáng phát ra t flash ch không ph i thay i các thông s phơi sáng c a máy nh. #6: M i máy nh SLR v i màn tr p cơ h c (mechanical shutter) thư ng có m t t c ch p t i a ng b hóa v i flash (maximum flash sync shutter speed) (1/200 ho c 1/250 i v i các máy Canon DSLR hi n nay). T it c ch p ch m, màn u tiên (first curtain) ư c m , flash phát sáng, và sau m t kho ng th i gian nh t nh, màn th hai (second curtain) ươc óng l i sau màn th nh t. T i t c ch p nhanh hơn flash sync, màn th 2 b t u ư c óng l i trư c khi màn th nh t ư c m toàn b . Màn th hai óng l i sau màn th nh t và hai màn này ch y song song v i nhau theo d c khung hình, ch phơi sáng ch ph n hình nh n m gi a hai màn vào th i i m ó. Flash phát sáng trong su t quá trình này s r i sáng ch m t ph n c a hình nh. #7: (Ch áp d ng cho các máy nh s hi n i). N u chúng ta thi t l p t c ch p nhanh hơn flash sync ho c s d ng ch Av v i kh u yêu c u ph i có t c ch p nhanh hơn flash sync t ư c phơi sáng úng, máy nh s t ng chuy n t c ch p v t c flash sync khi t m nh ư c ch p n u flash built-in ho c flash g n ngoài
  6. ư c b t. Thư ng thì k t qu là dư sáng tr khi chúng ta thi t l p “safety shift” trong custom function. Khi nh b dư sáng khi s d ng flash ngoài tr i, có th là do nguyên nhân trên. nh ch p thư ng không b dư sáng do sánh sáng t flash mà thư ng b dư sáng do ánh sáng môi trư ng b i vì t c ch p quá th p. N u chúng ta s d ng flash bù sáng trong i u ki n tr i sáng, c n ph i gi m kh u ho c gi m ISO t c ch p th p hơn t c flash sync.
nguon tai.lieu . vn