Xem mẫu

 1. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu Các ví dụ nghiên cứu Khái quát của chương Hãy học về quy trình khắc phục hư hỏng thông qua các quy trình cụ thể. -1-
 2. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu Kh¸i qu¸t Kh¸i qu¸t X¸c ®Þnh l¹i quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng c¨n cø vµo 5 giai ®o¹n cña ph­¬ng ph¸p kh¾c phôc h­ háng b»ng c¸ch dïng c¸c vÝ dô vÒ ®éng c¬ vµ ¨n khíp khã cña hÖ thèng truyÒn lùc trong xe cã hép sè tù ®éng (A/T). • Khã khëi ®éng ®éng c¬ • Trôc trÆc vÒ kh«ng t¶i • §éng c¬ chÕt m¸y hoÆc m¸y giËt khÝ t¨ng tèc • C«ng suÊt kh«ng ®ñ • ¡n khíp khã cña hÖ thèng truyÒn lùc trong xe cã A/T (1/1) Khã khëi ®éng ®éng c¬ Kh¸i qu¸t C¸c h­ háng liªn quan ®Õn khëi ®éng ®éng c¬ s¬ bé ®­îc ph©n lo¹i theo 2 nhãm sau. • §éng c¬ kh«ng quay khëi ®éng ®­îc chÝnh x¸c • §éng c¬ quay khëi ®éng ®­îc nh­ng kh«ng næ m¸y mét c¸ch dÔ dµng. Khi lËp c¸c quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng cho tr­êng hîp khã khëi ®éng ®éng c¬, h·y chó ý ®Õn c¸c ®iÓm sau ®©y. • §Ó khëi ®éng ®éng c¬, tèc ®é quay khëi ®éng thÝch hîp vµ 3 yÕu tè cña ®éng c¬ lµ cÇn thiÕt. V× vËy, quan träng lµ ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra mét c¸ch cã hÖ thèng ®Ó ph¸t hiÖn ra vÞ trÝ cña nguyªn nh©n h­ háng. • B»ng c¸ch dïng tèi ­u chøc n¨ng chÈn ®o¸n cña ECU ®éng c¬, th× viÖc kh¾c phôc h­ háng cã thÓ tiÕn hµnh mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Tham kh¶o: Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng (H·y xem b¶n ®Ýnh kÌm B-1 cña “C¸c vÝ dô nghiªn cøu” cña PhÇn KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng - file pdf) (1/1) -2-
 3. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu Khã khëi ®éng ®éng c¬ Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng 1. KiÓm tra t×nh tr¹ng quay khëi ®éng (1) §Ó khëi ®éng ®éng c¬, cÇn ®¹t ®­îc tèc ®é quay khëi ®éng nhÊt ®Þnh. Trong phÐp kiÓm tra nµy, h·y ph¸n ®o¸n xem tèc ®é cÇn ®Ó khëi ®éng m¸y cã duy tr× ®­îc hay kh«ng. (2) Khi tèc ®é quay khëi ®éng ®¹t yªu cÇu, h·y tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng vÒ sù ®¸nh löa, nhiªn liÖu vµ ¸p suÊt nÐn, chóng ®­îc xem nh­ lµ 3 yÕu tè cña ®éng c¬. (3) NÕu tèc ®é quay khëi ®éng ch­a ®¹t yªu cÇu do h­ háng trong hÖ thèng khëi ®éng, th× ®éng c¬ kh«ng thÓ næ m¸y ®­îc ngay c¶ c¸c t×nh tr¹ng cña ®éng c¬ lµ b×nh th­êng. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra H·y kiÓm tra tèc ®é quay khëi ®éng ®éng c¬ b×nh th­êng b»ng c¸ch dïng xe cã cïng chñng lo¹i vµ so s¸nh nã víi xe cña kh¸ch hµng. L-u ý: Tèc ®é quay khëi ®éng tèi thiÓu ®Ó khëi ®éng ®éng c¬ lµ: • 60 ®Õn 120 vßng/phót (§éng c¬ x¨ng) • 50 ®Õn 150 vßng/phót (§éng c¬ diesel) (1/8) 2. KiÓm tra t×nh tr¹ng quay khëi ®éng sau khi ®· thay ¾c quy Trong mét sè tr­êng hîp, nguyªn nh©n cña h­ háng do gÆp ph¶i vßng luÈn quÈn sau ®©y: §éng c¬ kh«ng khëi ®éng ®­îc $ Kh¸ch hµng khëi ®éng m¸y trong mét thêi gian dµi $ ¾c quy trë nªn yÕu (HÕt ®iÖn) $ Tèc ®é quay khëi ®éng l¹i kh«ng ®¹t yªu cÇu Trong tr­êng hîp nµy, tr­íc hÕt h·y thay ¾c quy sau ®ã kiÓm tra tèc ®é quay khëi ®éng vµ kh¶ n¨ng khëi ®éng. Khi nã vÉn bÊt th­êng thËm chÝ ®· thay thÕ ¾c quy Khi kh«ng ®¹t ®­îc tèc ®é quay khëi ®éng, h·y tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng hÖ thèng khëi ®éng vµ kiÓm tra lùc c¶n quay cña ®éng c¬. (2/8) -3-
 4. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu Khã khëi ®éng ®éng c¬ Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng 3. KiÓm tra lùc c¶n quay cña ®éng c¬ Khi ®éng c¬ quay khëi ®éng kh«ng chÝnh x¸c, cã hai nguyªn nh©n ®­îc nghi ngê, mét lµ h­ háng trong hÖ thèng khëi ®éng vµ hai lµ lùc c¶n quay ®éng c¬ qu¸ lín. Khi lùc c¶n quay cña ®éng c¬ lµ b×nh th­êng H·y nghi ngê lµ cã h­ háng trong hÖ thèng khëi ®éng. Kh¶ n¨ng cña hÖ thèng khëi ®éng gi¶m vµ ®éng c¬ kh«ng thÓ quay khëi ®éng ®­îc chÝnh x¸c. Khi lùc c¶n quay cña ®éng c¬ lµ kh«ng b×nh th­êng Lùc c¶n quay cña ®éng c¬ qu¸ lín. HÖ thèng khëi ®éng lµ b×nh th­êng nh­ng lùc c¶n quay cña ®éng c¬ qu¸ lín, lµm cho ®éng c¬ kh«ng quay khëi ®éng ®­îc b×nh th­êng. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra lùc c¶n quay cña ®éng c¬ (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng) (3/8) 4. Tu©n theo kÕt qu¶ ph¸t ra cña m· DTC ThËm chÝ nÕu m· DTC chØ ra kh«ng b×nh th­êng, h­ háng mµ m· DTC chØ ra kh¸c so víi h­ háng do kh¸ch hµng nªu ra. V× vËy, kiÓm tra mèi liªn hÖ gi÷a m· DTC vµ triÖu chøng h­ háng. M· DTC b×nh th­êng ph¸t ra Nguyªn nh©n h­ háng cã thÓ kh«ng n»m trong khu vùc kh«ng cã m· DTC. M· DTC ph¸t ra KiÓm tra sù phï hîp gi÷a m· DTC ph¸t ra vµ triÖu chøng h­ háng. M· DTC kh«ng ph¸t ra Khi m· DTC kh«ng ph¸t ra, th× b¶n th©n ECU cã thÓ ho¹t ®éng kh«ng chÝnh x¸c. V× vËy, cã thÓ ph¸n ®o¸n h­ háng n»m trong m¹ch nguån hoÆc khu vùc liªn quan. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra chÈn ®o¸n (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) L-u ý: KiÓm tra d÷ liÖu cña ECU (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) (4/8) -4-
 5. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu Khã khëi ®éng ®éng c¬ Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng 5. X¸c nhËn c¸c triÖu chøng cña tr­êng hîp "khã khëi ®éng ®éng c¬" ThuËt ng÷ "khã khëi ®éng ®éng c¬" kh«ng nãi lªn nguyªn nh©n cña h­ háng. Nguyªn nh©n kh¸c nhau tuú thuéc vµo sù ®èt ch¸y ban ®Çu cã x¶y ra hay kh«ng hoÆc mÊt thêi gian l©u h¬n nh­ng vÉn khëi ®éng ®­îc. Trong giai ®o¹n nµy, nguyªn nh©n cña h­ háng ®­îc thu hÑp l¹i b»ng c¸ch hiÓu c¸c triÖu chøng cô thÓ cña "khã khëi ®éng ®éng c¬." C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra t×nh tr¹ng khëi ®éng ®éng c¬ (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) (5/8) 6. KiÓm tra 3 yÕu tè Khi c¶ m· DTC kh«ng ph¸t ra vµ sù ch¸y ban ®Çu còng kh«ng xuÊt hiÖn, th× cã thÓ xem xÐt h­ háng lµ n»m trong ba yÕu tè c¬ b¶n. Trong phÇn "kiÓm tra 3 yÕu tè," thu hÑp nguyªn nh©n cña h­ háng sÏ hoÆc lµ yÕu tè ®¸nh löa, nhiªn liÖu hoÆc lµ yÕu tè ¸p suÊt nÐn. Tr­êng hîp ®éng c¬ x¨ng: • HÖ thèng ®¸nh löa Khi bugi ®¸nh löa yÕu hoÆc kh«ng ®¸nh löa, th× m· DTC liªn quan ®Õn tÝn hiÖu ®¸nh löa hoÆc vïng liªn quan sÏ kh«ng ph¸t ra. KÕt qu¶ lµ, h­ háng ®­îc ph¸n ®o¸n kh«ng n»m trong hÖ thèng ®¸nh löa s¬ cÊp nh­ng n»m trong hÖ thèng ®¸nh löa thø cÊp. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra c¸c hÖ thèng ®¸nh löa vµ sÊy nãng (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) • HÖ thèng nhiªn liÖu Ph¸n ®o¸n xem ¸p suÊt nhiªn liÖu cã t ån t¹i hay kh«ng, vßi phun cã ho¹t ®éng hay kh«ng. Khi ¸p suÊt nhiªn liÖu kh«ng t ån t¹i, cã thÓ ph¸n ®o¸n h­ háng n»m trong b¬m nhiªn liÖu hoÆc vïng liªn quan. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra hÖ thèng nhiªn liÖu (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) • HÖ thèng nÐn ¸p suÊt nÐn sôt gi¶m g©y nªn khã khëi ®éng ®éng c¬. Trong tr­êng hîp nµy, tr­íc khi khã khëi ®éng ®éng c¬ x¶y ra, th× ch¹y kh«ng t¶i kÐm hoÆc c«ng suÊt kh«ng ®ñ còng g©y ra h­ háng. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra hÖ thèng nÐn (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) Tr­êng hîp víi ®éng c¬ diesel: • HÖ thèng sÊy nãng Khi h­ háng n»m trong hÖ thèng sÊy nãng, nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ n¹p sÏ t¨ng lªn kh«ng ®ñ. V× vËy, ®éng c¬ kh«ng næ m¸y ®­îc hoÆc lµ mÊt thêi gian dµi h¬n ®Ó khëi ®éng. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra HÖ thèng ®¸nh löa vµ sÊy nãng (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) • HÖ thèng nhiªn liÖu Khi khã khëi ®éng ®éng c¬ do cÊp nhiªn liÖu vµo kh«ng ®ñ, th× s Ï khã cã thÓ c©n nh¾c r»ng h­ háng xuÊt hiÖn trong nhiÒu h¬n hai xilanh cïng mét lóc. §iÒu nµy lµ v× nguyªn nh©n h­ háng cã kh¶ n¨ng n»m trong c¸c chi tiÕt mµ nhiªn liÖu ®i qua sau khi ph©n phèi, nh­ vßi phun vµ èng ph©n phèi. V× vËy, nh÷ng chi tiÕt nµy kh«ng ph¶i lµ nguyªn nh©n chÝnh cña h­ háng. Do ®ã, kiÓm tra mét c¸ch cã hÖ thèng c¸c chi tiÕt ®Õn b¬m cao ¸p vµ thu h Ñp nguyªn nh©n h­ háng. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra hÖ thèng nhiªn liÖu (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) • HÖ thèng nÐn Trong ®éng c¬ diesel, nhiªn liÖu kh«ng ®­îc ®èt ch¸y trõ khi nã ®· ®­îc nÐn tèt, nhiªn liÖu kh«ng ch¸y, ®éng c¬ kh«ng næ m¸y ®­îc. Trong phÇn "KiÓm tra 3 yÕu tè," h·y kiÓm tra ¸p suÊt nÐn vµ ph¸n ®o¸n xem khÝ khi ®­îc hót vµo ®· ®­îc nÐn ®ñ hay ch­a. §iÒu quan träng lµ ph¶i xem xÐt kü l­ìng tr­êng hîp h­ háng cña hÖ thèng nÐn g©y ra khã khëi ®éng ®éng c¬ kh«ng x¶y ra chØ víi mét xi lanh háng, nh­ng nã l¹i háng 2 xi lanh trë lªn t¹i mét thêi ®iÓm. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra hÖ thèng nÐn (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) -5-
 6. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu Khã khëi ®éng ®éng c¬ Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng 7. Thu hÑp nguyªn nh©n c¨n cø vµo c¸c triÖu chøng Thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng dùa vµo c¸c triÖu chøng ®ã lµ "mÊt thêi gian l©u h¬n ®Ó khëi ®éng ®éng c¬" vµ t×nh huèng "khã khëi ®éng ®éng c¬" xÈy ra. NÕu c¸c triÖu chøng lµ nghiªm träng, th× ®éng c¬ kh«ng thÓ khëi ®éng ®­îc thËm chÝ nÕu kh«ng cã sù kh¸c biÖt vÒ nguyªn nh©n. §iÒu quan träng lµ cung cÊp tû lÖ khÝ-nhiªn liÖu (A/F) thÝch hîp ®Ó khëi ®éng ®éng c¬. Tû lÖ A/F ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn kh¶ n¨ng khëi ®éng cña ®éng c¬, v× vËy h·y thiÕt lËp thø tù ­u tiªn cña c¸c nguyªn nh©n mµ ¶nh h­ëng ®Õn tû lÖ A/F tuú thuéc vµo sù xuÊt hiÖn h­ háng. (7/8) Tham kh¶o Tham kh¶o Ph¸n ®o¸n tû lÖ A/F theo t×nh tr¹ng ­ít bugi Sau khi lµm s¹ch bug, ngõng quay khëi ®éng ®éng c¬ tr­íc khi ®éng c¬ næ m¸y vµ kiÓm tra t×nh tr¹ng ­ít cña bugi. NÕu bugi ­ít, th× cã thÓ ph¸n ®o¸n lµ tû lÖ A/F lµ nhá. Sù ph¸n ®o¸n nµy chÞu ¶nh h­ëng rÊt lín bëi t×nh tr¹ng ®éng c¬ tr­íc khi kiÓm tra bugi. ThËm chÝ khi tû lÖ A/F nh¹t, bugi trë nªn ­ít do thêi gian quay khëi ®éng l©u h¬n hoÆc bá m¸y vµ do ®ã, tû lÖ A/F cã thÓ ph¸n ®o¸n lµ ®Ëm. V× vËy, kü thuËt viªn cÇn thiÕt ph¶i ph¸n ®o¸n c¨n cø vµo ph­¬ng ph¸p nµy. (8/8) -6-
 7. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu Trôc trÆc vÒ kh«ng t¶i Kh¸i qu¸t C¸c triÖu chøng h­ háng do kh«ng t¶i kÐm ®­îc ph©n lo¹i thµnh 2 nhãm. • §éng c¬ quay kh«ng ªm vµ ®éng c¬ rung. • Tèc ®é kh«ng t¶i kh«ng b×nh th­êng (tèc ®é cao, thÊp hoÆc dao ®éng lóc cao lóc thÊp). Khi lËp c¸c quy tr×nh ®Ó kh¾c phôc h­ háng vÒ ch¹y kh«ng t¶i kÐm, h·y chó ®Õn c¸c ®iÓm sau. • Trong tr­êng hîp cã trôc kh¾c vÒ kh«ng t¶i, ph­¬ng ph¸p kh¾c phôc h­ háng hoÆc khu vùc nguyªn nh©n h­ háng lµ kh¸c nhau rÊt lín tuú thuéc vµo t×nh tr¹ng xuÊt hiÖn h­ háng. §iÒu quan träng lµ tiÕn hµnh x¸c nhËn t×nh tr¹ng xuÊt hiÖn h­ háng vµ thu hÑp h­ háng ®ã lµ ch¹y kh«ng t¶i kh«ng ªm hay trôc trÆc vÒ kh«ng t¶i. Tham kh¶o: Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng (H·y xem file pdf ®Ýnh kÌm C-1 trong ch­¬ng “vÝ dô nghiªn cøu” cña PhÇn “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng”) (1/1) Trôc trÆc vÒ kh«ng t¶i Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng 1. KiÓm tra ch¹y kh«ng t¶i kÐm §èi víi kh«ng t¶i kÐm, nguyªn nh©n cña h­ háng kh¸c nhau lÖ thuéc vÒ "ch¹y kh«ng t¶i kh«ng ªm" hay "Tèc ®é kh«ng t¶i kh«ng b×nh th­êng.". V× vËy, h·y thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng b»ng c¸ch hiÓu râ t×nh tr¹ng ch¹y kh«ng t¶i kÐm. Ch¹y kh«ng t¶i kh«ng ªm Ch¹y kh«ng t¶i kh«ng ªm lµ mét triÖu chøng khi m¸y quay kh«ng ªm vµ xuÊt hiÖn rung ®éng. Tèc ®é kh«ng t¶i kh«ng b×nh th­êng Tèc ®é kh«ng t¶i kh«ng b×nh th­êng lµ mét triÖu chøng khi tèc ®é ®éng c¬ kh«ng n»m trong ph¹m vi tiªu chuÈn. VÝ dô cô thÓ: • Tèc ®é kh«ng t¶i cao • Tèc ®é kh«ng t¶i thÊp • Tèc ®é kh«ng t¶i dao ®éng lóc cao lóc thÊp • Tèc ®é kh«ng t¶i ban ®Çu thÊp • Tèc ®é quay gi¶m xuèng khi t¶i cña ®éng c¬ thay ®æi vvv. Gîi ý: • ThËm chÝ khi triÖu chøng lµ kh«ng t¶i kh«ng ªm, tèc ®é kh«ng t¶i kh«ng b×nh th­êng (tèc ®é kh«ng t¶i thÊp) thØnh tho¶ng cã thÓ g©y ra h­ háng. • §é rung cña m¸y trong ®éng c¬ diesel lµ lín h¬n so víi ®éng c¬ x¨ng khi xe ch¹y kh«ng t¶i nÕu kü thuËt viªn kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc nguyªn nh©n, h·y ph¸n ®o¸n dùa vµo viÖc so s¸nh víi xe kh¸c cïng lo¹i. (1/9) -7-
 8. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu Trôc trÆc vÒ kh«ng t¶i Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng 2. Tu©n theo kÕt qu¶ ph¸t ra cña m· DTC ThËm chÝ nÕu m· DTC biÓu thÞ sù kh¸c th­êng, h­ háng mµ m· DTC chØ ra lµ kh¸c víi h­ háng kh¸ch hµnh nªu ra. V× vËy, h·y kiÓm tra mèi liªn hÖ gi÷a m· DTC vµ triÖu chøng h­ háng. • M· DTC b×nh th­êng ph¸t ra Nguyªn nh©n cña h­ háng kh«ng n»m trong khu vùc kh«ng cã m· DTC. • M· DTC ph¸t ra KiÓm tra sù phï hîp gi÷a kÕt qu¶ ph¸t ra cña DTC vµ triÖu chøng h­ háng. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra chÈn ®o¸n (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) gîi y: KiÓm tra d÷ liÖu cña ECU (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) (2/9) 3. KiÓm tra sù c©n b»ng c«ng suÊt xilanh H·y ph¸n ®o¸n h­ háng xem hoÆc lµ " ¶nh h­ëng ®Õn mét xilanh" hay "¶nh h­ëng ®Õn tÊt c¶ c¸c xilanh". C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra c©n b»ng c«ng suÊt xilanh (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) §éng c¬ x¨ng: • Khi h­ háng chØ ¶nh h­ëng ®Õn mét xilanh cô thÓ, h·y tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng ®èi víi 3 yÕu tè cña ®éng c¬ trong xilanh ®ã. • Khi h­ háng ¶nh h­ëng ®Õn tÊt c¶ c¸c xilanh, h·y tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng ®èi víi tû lÖ kh«ng khÝ-nhiªn liÖu. §éng c¬ Diesel: • Khi h­ háng chØ ¶nh h­ëng ®Õn mét xilanh cô thÓ, h·y thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng dùa vµo sù kh¸c nhau lµ c«ng suÊt xilanh m¹nh hay yÕu trong khi kiÓm tra sù c©n b»ng c«ng suÊt xilanh. • Khi h­ háng ¶nh h­ëng ®Õn tÊt c¶ c¸c xilanh, h·y kiÓm tra t×nh tr¹ng khÝ x¶ vµ thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng ®Õn 3 yÕu tè ®éng c¬. (3/9) -8-
 9. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu Trôc trÆc vÒ kh«ng t¶i Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng 4. KiÓm tra 3 yÕu tè cña ®éng c¬ x¨ng Khi h­ háng chØ ¶nh h­ëng ®Õn mét xilanh cô thÓ nµo ®ã, nã cã thÓ ®­îc xem xÐt mét trong 3 yÕu tè trong ®éng c¬. H·y thu hÑp h­ háng ë hoÆc lµ hÖ thèng ®¸nh löa, hÖ thèng nhiªn liÖu hoÆc yÕu tè ¸p suÊt nÐn. • HÖ thèng ®¸nh löa Khi bugi ®¸nh löa yÕu hoÆc kh«ng ®¸nh löa, th× m· chÈn ®o¸n liªn quan ®Õn tÝn hiÖu ®¸nh löa hoÆc vïng liªn quan kh«ng xuÊt hiÖn. KÕt qu¶ lµ kh«ng ®­îc ph¸n ®o¸n h­ háng ë trong hÖ thèng ®¸nh löa s¬ cÊp mµ n»m trong hÖ thèng ®¸nh löa thø cÊp. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra hÖ thèng ®¸nh löa vµ sÊy nãng (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) • HÖ thèng nhiªn liÖu Ph¸n ®o¸n xem vßi phun cã ho¹t ®éng hay kh«ng. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra hÖ thèng nhiªn liÖu (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) • HÖ thèng nÐn Dïng ®ång hå ®o ®o ¸p suÊt nÐn. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra hÖ thèng nÐn (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) (4/9) 5. KiÓm tra 3 yÕu tè cña ®éng c¬ diesel Khi h­ háng chØ ¶nh h­ëng ®Õn mét xilanh cô thÓ, h·y thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng c¨n cø vµo c«ng suÊt cña xilanh, nghÜa lµ, nã chØ ra c«ng suÊt m¹nh hay yÕu, trong viÖc c©n b»ng c«ng suÊt xi lanh. (1) Khi mét xi lanh lµ m¹nh, thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng c¨n cø vµo t×nh tr¹ng khÝ x¶. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra t×nh tr¹ng khÝ x¶ (H·y xem phÇn KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ b¶o d­ìng - C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n - Kh¾c phôc h­ háng) Khi khÝ x¶ lµ b×nh th­êng Sù ®èt ch¸y ®­îc coi lµ b×nh th­êng, v× vËy h·y kiÓm tra hÖ thèng nhiªn liÖu ®Ó x¸c ®Þnh l­îng phun nhiªn liÖu tõ vßi phun cã ®ñ hay kh«ng vv.. • Rß rØ nhiªn liÖu trong èng phun nhiªn liÖu. • Háng vßi phun • Háng b¬m cao ¸p Khi x¶ ra lµ khãi tr¾ng Xem xÐt ®©y lµ tr­êng hîp bá m¸y, v× vËy h·y kiÓm tra c¸c hÖ thèng nÐn vµ sÊy nãng xem cã thÓ ph¸t hiÖn ®­îc nguyªn nh©n lµ sù ®èt ch¸y kh«ng b×nh th­êng. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra • KiÓm tra hÖ thèng ®¸nh löa vµ sÊy nãng (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) • KiÓm tra hÖ thèng nhiªn liÖu (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) • KiÓm tra hÖ thèng nÐn (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) (2) Khi chØ cã c«ng suÊt cña mét xi lanh lµ m¹nh, th× ph¶i xem ¸p suÊt næ lµ nguyªn nh©n. NÕu l­îng phun nhiªn liÖu t¨ng lªn, th× h·y xem xÐt h­ háng cña hÖ thèng nhiªn liÖu. • Háng vßi phun • Háng b¬m cao ¸p l-u y: Khi l­îng phun nhiªn liÖu t¨ng lªn, th× l­îng khãi ®en còng t¨ng d­íi c¸c t×nh tr¹ng t¨ng ga ®ét ngét khi ®éng c¬ kh«ng cã t¶i vµ tiÕng gâ m¸y sÏ xuÊt hiÖn. (5/9) -9-
 10. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu Trôc trÆc vÒ kh«ng t¶i Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng 6. KiÓm tra tû lÖ kh«ng khÝ-nhiªn liÖu cña ®éng c¬ x¨ng Khi h­ háng ¶nh h­íng ®Õn tÊt c¶ c¸c xilanh, ®iÒu quan träng khi kh¾c phôc h­ háng lµ ph¶i ®¸nh gi¸ xem tû lÖ A/F lµ ®Ëm hay nh¹t. Trong viÖc kiÓm tra nµy, h·y tiÕn hµnh kiÓm tra A/F vµ thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra tû lÖ kh«ng khÝ-nhiªn liÖu (A/F) (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) (6/9) 7. KiÓm tra khÝ x¶ trong ®éng c¬diesel Khi h­ háng ¶nh h­íng ®Õn tÊt c¶ c¸c xilanh, h·y kiÓm tra t×nh tr¹ng khÝ x¶ vµ thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng ®Õn mét trong ba yÕu tè cña ®éng c¬. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra • KiÓm tra t×nh tr¹ng khÝ x¶ (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) Khi cã khãi tr¾ng x¶ ra Khi nhiÖt ®é thÊp, tiÕng gâ m¸y xuÊt hiÖn trong vµi phót ngay sau khi ®éng c¬ khëi ®éng. Khi khãi tr¾ng ®­îc x¶ ra, h·y kiÓm tra chøc n¨ng sau khi sÊy. Gîi ý: Khi cã h­ háng trong chøc n¨ng sau khi sÊy, thêi gian ®¸nh l öa trÔ trë nªn dµi h¬n, tiÕng gâ m¸y cña ®éng c¬ diesel t¨ng lªn vµ khãi tr¾ng sÏ xuÊt hiÖn. Khi kh«ng cã khãi tr¨ng x¶ ra NÕu kh«ng khÝ ®­îc trén víi nhiªn liÖu, l­îng phun nhiªn nhiªn kh«ng æn ®Þnh. ¸p suÊt nÐn kh«ng ®ñ còng g©y ra ch¹y kh«ng t¶i kh«ng ªm, v× vËy h·y kiÓm tra c¸c hÖ thèng nhiªn liÖu vµ nÐn. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra • KiÓm tra hÖ thèng ®¸nh löa vµ sÊy (H·y xem phÇn KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ b¶o d­ìng - C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n - Kh¾c phôc h­ háng) • KiÓm tra hÖ thèng nhiªn liÖu (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) • KiÓm tra hÖ thèng nÐn (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) (7/9) 8. Thu hÑp h­ háng dùa vµo t×nh tr¹ng tèc ®é kh«ng t¶i kh«ng b×nh th­êng Khi tèc ®é kh«ng t¶i cao hoÆc dao ®éng xuÊt hiÖn, th× l­u l­îng khÝ n¹p cã thÓ lµ qu¸ lín. Khi tèc ®é kh«ng t¶i lµ thÊp, cã lÏ lµ l­u l­îng khÝ n¹p lµ qu¸ nhá. ë ®©y, thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng b»ng c¸ch kiÓm tra tèc ®é kh«ng t¶i. §éng c¬ x¨ng: Khi tèc ®é kh«ng t¶i cao hoÆc dao ®éng lóc cao lóc thÊp xÈy ra (1) HÖ thèng ISCV • H­ háng ISCV • H­ háng hÖ thèng ®iÒu khiÓn ISCV (ECU, d©y ®iÖn) • Cã vÊn ®Ò vÒ ph¹m vi/tÝnh n¨ng cña c¶m biÕn nhiÖt ®é n­íc (2) C¬ cÊu c¬ khÝ cña ®éng c¬ • H­ háng hÖ thèng cæ häng giã (b­ím ga kh«ng ®­îc ®ãng hoµn toµn) • Hót khÝ hÖ thèng n¹p Khi tèc ®é kh«ng t¶i thÊp (1) HÖ thèng ISCV • H­ háng th©n van ISC • H­ háng hÖ thèng ®iÒu khiÓn van ISC (ECU, d©y ®iÖn) • Cã vÊn ®Ò vÒ ph¹m vi/tÝnh n¨ng cña c¶m biÕn nhiÖt ®é n­íc (2) C¬ cÊu c¬ khÝ cña ®éng c¬ • Háng hÖ thèng cæ häng giã (Háng t¹i vÞ trÝ b­ím ga ®ãng hoµn toµn) • T¾c hÖ thèng n¹p khÝ • Lùc c¶n quay cña ®éng c¬ t¨ng lªn (8/9) -10-
 11. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu Trôc trÆc vÒ kh«ng t¶i Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng 9. Nguyªn nh©n ë trong ®éng c¬ diesel • Nguyªn nh©n lµ tèc ®é kh«ng t¶i cao Thu hÑp nguyªn nh©n lµm cho tèc ®é kh«ng t¶i trë nªn cao h¬n gi¸ trÞ tiªu chuÈn lµ n»m trong d©y c¸p ch©n ga hoÆc bªn trong b¬m cao ¸p. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra xem cÇn ®iÒu chØnh cña b¬m cao ¸p cã håi vÒ vÞ trÝ ®óng hay kh«ng. • Khi nã håi vÒ §iÒu chØnh tèc ®é kh«ng t¶i Khi h­ háng vÉn ch­a ®­îc lo¹i bá th©m chÝ ®· ®iÒu chØnh ®óng tèc ®é kh«ng t¶i, th× cã thÓ xem xÐt lµ h­ háng n»m trong b¬m cao ¸p. • Khi nã kh«ng håi vÒ §iÒu chØnh c¸p ch©n ga Khi h­ háng vÉn ch­a triÖt tiªu th©m chÝ ®· ®iÒu chØnh ®óng d©y c¸p, th× h­ háng ch¾c lµ do c¸p ch©n ga bÞ tr­ît hoÆc háng thiÕt bÞ bï kh«ng t¶i. • Nguyªn nh©n dÉn ®Õn tèc ®é kh«ng t¶i thÊp Thu hÑp nguyªn nh©n dÉn ®Õn tèc ®é kh«ng t¶i thÊp h¬n gi¸ trÞ tiªu chuÈn lµ do hoÆc lµ n»m trong thiÕt bÞ bï kh«ng t¶i, c¬ cÊu c¬ khÝ cña ®éng c¬ hay n»m trong b¬m cao ¸p. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra Khi nguyªn nh©n dÉn ®Õn tèc ®é kh«ng t¶i thÊp, h·y kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ bï kh«ng t¶i nh­ lµ c«ng t¾c A/C hoÆc hÖ thèng trî lùc l¸i ho¹t ®éng hay kh«ng. • Tèc ®é kh«ng t¶i thÊp chØ khi bËt thiÕt bÞ bï kh«ng t¶i ON Háng thiÕt bÞ bï kh«ng t¶i • Tèc ®é kh«ng t¶i thÊp khi thiÕt bÞ bï kh«ng t¶i c¶ khi bËt ON lÉn khi t¾t OFF §iÒu chØnh sai tèc ®é kh«ng t¶i Lùc c¶n quay cña ®éng c¬ lµ lín Háng b¬m cao ¸p Gîi ý: Khi b¬m cao ¸p bÞ háng, l­îng phun nhiªn liÖu vµo trong c¸c xi lanh gi¶m ®Òu nhau. DÉn ®Õn tèc ®é ®éng c¬ trë nªn thÊp. (9/9) §éng c¬ chÕt m¸y vµ m¸y giËt Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng khÝ t¨ng tèc §éng c¬ chÕt m¸y Cã nhiÒu t×nh tr¹ng d­íi ®©y lµm cho ®éng c¬ chÕt m¸y. • Khi ®éng c¬ ®ang ch¹y kh«ng t¶i, tèc ®é ®éng c¬ trë nªn kh«ng æn ®Þnh vµ ®éng c¬ chÕt m¸y. • Trong khi xe ®ang ch¹y, nh¶ bµn ®¹p ga do gÆp ®Ìn ®á, ®éng c¬ chÕt m¸y. • Khi ®ang t¨ng tèc hoÆc xe leo dèc, ®éng c¬ gi¶m c«ng suÊt vµ chÕt m¸y. §èi víi tr­êng hîp ®éng c¬ chÕt m¸y, viÖc m« pháng l¹i c¸c triÖu chøng h­ háng lµ khã kh¨n trong tÊt c¶ c¸c tr­êng hîp. §Ó m« pháng c¸c triÖu chøng trong khi kh¾c phôc h­ háng, cÇn thiÕt ph¶i t×m hiÓu kh¸ch hµng vÒ c¸c ®iÒu kiÖn dÉn ®Õn ®éng c¬ chÕt m¸y. Sau khi ®éng c¬ chÕt m¸y, th­êng khã khëi ®éng l¹i ®­îc hoÆc xuÊt hiÖn ch¹y kh«ng t¶i k Ðm. §©y còng lµ mét ®iÓm quan träng khi kh¾c phôc h­ háng. M¸y giËt khi t¨ng tèc M¸y giËt khi t¨ng tèc ®­îc coi nh­ lµ mét triÖu chøng ®¬n gi¶n cña tr­êng hîp ®éng c¬ chÕt m¸y. Nh­ng triÖu chøng chØ xuÊt hiÖn trong chèc l¸t vµ ë mét tèc ®é, lóc nµy ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra chÝnh x¸c trong khi xuÊt hiÖn hiÖn t­îng m¸y giËt. VÒ nguyªn nh©n g©y ra m¸y giËt khi t¨ng tèc, s¬ bé chia lµm 2 lo¹i, lo¹i nguyªn nh©n do c¬ cÊu c¬ khÝ cña ®éng c¬ vÝ dô nh­, xup¸p bÞ k Ñt vµ lo¹i nguyªn nh©n do ®iÖn vÝ dô nh­ hÖ thèng phun nhiªn liÖu ®iÖn tö. Ngoµi ra , cßn cã nguyªn nh©n kh¸c nh­ vÊn ®Ò chuyÓn sè ECT còng cã thÓ tÝnh ®Õn, v× vËy cÇn ph¶i hiÓu h­ háng tõ nhiÒu phÝa. Tham kh¶o: Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng (H·y xem b¶n ®Ýnh kÌm B-2 cña môc “vÝ dô nghiªn cøu” trong ch­¬ng “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng”-file pdf) (1/1) -11-
 12. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu §éng c¬ chÕt m¸y vµ m¸y giËt khÝ t¨ng tèc Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng 1. Tu©n theo kÕt qu¶ ph¸t ra cña m· DTC ThËm chÝ nÕu m· DTC chØ ra kh«ng b×nh th­êng, h­ háng mµ m· DTC chØ ra kh¸c víi h­ háng mµ kh¸ch hµng nªu ra. V× vËy, h·y kiÓm tra mèi quan hÖ gi÷a m· DTC vµ triÖu chøng h­ háng. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra chÈn ®o¸n (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) Khi m· DTC vµ triÖu chøng lµ phï hîp víi nhau • NÕu triÖu chøng liªn tiÕp xuÊt hiÖn, th× h·y ph¸n ®o¸n r»ng h­ háng n»m trong vïng mµ m· DTC ®· chØ ra. • NÕu triÖu chøng kh«ng xuÊt hiÖn, th× cÇn ph¶i kiÓm tra trong khi h­ háng xuÊt hiÖn b»ng c¸ch dïng ph­¬ng ph¸p m« pháng. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra Ph­¬ng ph¸p m« pháng (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) gîi ý: Khi cã h­ háng m¸y giËt khi t¨ng tèc, h·y dïng chÕ ®é thö chÈn ®o¸n, x¸c ®Þnh khu vùc h­ háng mµ sù cè xuÊt hiÖn chËp chên trong chèc l¸t vµ thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng mét c¸ch cã hiÖu qu¶. (1/4) 2. Thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng b»ng c¸ch dïng d÷ liÖu cña ECU B»ng c¸ch ph©n tÝch d÷ liÖu cña ECU khi h­ háng xuÊt hiÖn, h·y ph¸n ®o¸n xem trôc trÆc vÒ ph¹m vÞ/t×nh n¨ng cña c¶m biÕn hoÆc h­ háng liªn quan ®Õn bé chÊp hµnh cã thÓ thu hÑp ®­îc hay kh«ng. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra d÷ liÖu cña ECU (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) (2/4) -12-
 13. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu §éng c¬ chÕt m¸y vµ m¸y giËt Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng khÝ t¨ng tèc 3. X¸c nhËn l¹i t×nh tr¹ng xuÊt hiÖn triÖu chøng h­ háng §èi víi h­ háng chÕt m¸y hoÆc m¸y giËt khi t¨ng tèc, khi khã khëi ®éng l¹i hoÆc ch¹y kh«ng t¶i kÐm hoÆc khi triÖu chøng h­ háng xuÊt hiÖn trong b»ng c¸ch dïng ph­¬ng ph¸p m« pháng v.vv., th× t×nh tr¹ng xuÊt hiÖn sÏ thay ®æi. ë ®©y, viÖc tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng khíp víi t×nh tr¹ng xuÊt hiÖn triÖu chøng ®Ó thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng mét c¸ch cã hiÖu qu¶. (1) Khã khëi ®éng sau khi ®éng c¬ chÕt m¸y Sau khi triÖu chøng xuÊt hiÖn, tiÕp tôc kiÓm tra theo quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng cho sù cè khã khëi ®éng l¹i ®éng c¬. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra Khã khëi ®éng ®éng c¬ (H·y xem trang “khã khëi ®éng ®éng c¬” trong ch­¬ng nµy) (2) Khëi ®éng l¹i ®­îc ®éng c¬ nh­ng gÆp sù cè vÒ ch¹y kh«ng t¶i sau khi ®éng c¬ chÕt m¸y Khi ®éng c¬ chÕt m¸y do ch¹y kh«ng t¶i kÐm, tiÕp tôc kiÓm tra b»ng c¸ch tu©n theo viÖc kh¾c phôc h­ háng cho tr­êng hîp ch¹y kh«ng t¶i k Ðm. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra Trôc trÆc vÒ ch¹y kh«ng t¶i (H·y xem “Trôc trÆc vÒ ch¹y kh«ng t¶i” trong ch­¬ng nµy) (3) TriÖu chøng xuÊt hiÖn b»ng ph­¬ng ph¸p m« pháng (t¸i xuÊt hiÖn h­ háng) Khi h­ háng xuÊt hiÖn b»ng c¸ch dïng ph­¬ng ph¸p m« pháng, nguyªn nh©n h­ háng cã thÓ ph¸n ®o¸n lµ ë trong vïng ®· ¸p dông ph­¬ng ph¸p m« pháng. H·y tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng ®Ó thu h Ñp nguyªn nh©n t¹i khu vùc ®ã. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra Ph­¬ng ph¸p m« pháng (H·y xem phÇn KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ b¶o d­ìng - C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n - Kh¾c phôc h­ háng) (4) §éng c¬ chÕt m¸y vµ kh«ng gÆp trôc trÆc vÒ ch¹y kh«ng t¶i nh­ng khã khëi ®éng l¹i ®éng c¬ TriÖu chøng xuÊt hiÖn, tuy nhiªn, khi khã khëi ®éng l¹i hoÆc lµ ch¹y kh«ng t¶i k Ðm ®­îc ®i kÌm víi nã, th× triÖu chøng t¸i xuÊt l¹i chØ trong chèc l¸t. Do ®ã, ®Ó quan s¸t ®­îc triÖu chøng nµy lµ t­¬ng ®èi khã. Nh­ng khi triÖu chøng xuÊt hiÖn, nÕu kiÓm tra c¸c h¹ng môc d­íi ®©y, th× sÏ thu hÑp ®­îc nguyªn nh©n h­ háng ®èi víi hÖ thèng nhiªn liÖu vµ hÖ thèng ®¸nh l öa. Thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng cña hÖ thèng ®¸nh löa SÏ khã ph¸n ®o¸n ®­îc râ rµng nguyªn nh©n h­ háng lµ n»m trong hÖ thèng ®¸nh löa. V× vËy sau khi x¸c nhËn r»ng hÖ thèng nhiªn liÖu kh«ng cã h­ háng vµ lo¹i hÖ thèng nµy ra, h·y kiÓm tra c¸c bé phËn vµ c¸c gi¾c nèi trong hÖ thèng ®¸nh l öa b»ng c¸ch dïng ph­¬ng ph¸p m« pháng. Thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng cña hÖ thèng nhiªn liÖu • KiÓm tra ¸p suÊt nhiªn liÖu Khi triÖu chøng xuÊt hiÖn, h·y kiÓm tra xem ¸p suÊt nhiªn liÖu t ån t¹i hay kh«ng. Trong tr­êng hîp cã ¸p suÊt nhiªn liÖu • Vßi phun vµ ®iÒu khiÓn phun vµ nh ÷ng khu vùc liªn quan. • HÖ thèng ®¸nh löa Trong tr­êng hîp kh«ng cã ¸p suÊt nhiªn liÖu • HÖ thèng cÊp ¸p suÊt nhiªn liÖu bao g åm c¶ b¬m nhiªn liÖu • HÖ thèng ®iÒu khiÓn b¬m nhiªn liÖu C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra hÖ thèng nhiªn liÖu (H·y xem phÇn KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ b¶o d­ìng - C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n - Kh¾c phôc h­ háng) • KiÓm tra tû lÖ kh«ng khÝ nhiªn liÖu Dïng m¸y chÈn ®o¸n, ph¸n ®o¸n t×nh tr¹ng A/F khi triÖu chøng xuÊt hiÖn dùa vµo ®iÖn ¸p cña c¶m biÕn O2. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra tû lÖ A/F (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) gîi ý: Khi kh«ng thÓ thu hÑp ®­îc nguyªn nh©n h­ háng cho c¸c hÖ thèng ®¸nh löa vµ nhiªn liÖu, h·y kiÓm tra nh÷ng nguyªn nh©n kh¸c liªn quan ®Õn ®iÒu khiÓn ®éng c¬. • Hép sè ®iÒu khiÓn ®iÖn tö ECT • Nguyªn nh©n c¬ khÝ trong ®éng c¬ • Nguyªn nh©n do A/F ®Ëm vµ nh¹t kh«ng quan s¸t ®­îc b»ng m¸y chÈn ®o¸n. (3/4) -13-
 14. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu §éng c¬ chÕt m¸y vµ m¸y giËt khi Tham kh¶o t¨ng tèc Thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng b»ng c¸ch dïng ®ång hå ®o tèc ®é ®éng c¬ Trong khi kiÓm tra xe trªn ®­êng, thu hÑp xem nguyªn nh©n h­ háng n»m phÝa ®¸nh löa s¬ cÊp hay kh«ng b»ng c¸ch quan s¸t kim cña ®ång hå tèc ®é ®éng c¬ gi¶m xuèng bao nhiªu khi triÖu chøng h­ háng t¸i xuÊt hiÖn. §ång hå ®o tèc ®é ®éng c¬ hoÆc ®ång hå thö ®Õm sè ®iÖn ®éng ®¶o chiÒu sinh ra trong cuén d©y ®¸nh löa s¬ cÊp vµ chuyÓn ®æi nã thµnh tèc ®é ®éng c¬, nÕu mét h­ háng xuÊt hiÖn trong hÖ thèng ®¸nh löa s¬ cÊp, th× kim cña ®ång hå tèc ®é ®éng c¬ gi¶m xuèng ®¸ng kÓ. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra H·y kiÓm tra sù chuyÓn ®éng cña kim ®ång hå tèc ®é ®éng c¬ khi hiÖn t­îng m¸y gËt xuÊt hiÖn. §iÒu kiÖn: • Khi kim ®ång hå gi¶m xuèng mét c¸ch ®ét ngét: H­ háng n»m trong hÖ thèng ®¸nh löa s¬ cÊp • Khi kim ®ång hå gi¶m xuèng ®Òu ®Òu: H­ háng sÏ n»m trong khu vùc kh¸c hÖ thèng ®¸nh löa s¬ cÊp. Gîi ý: ViÖc kiÓm tra nµy kh«ng thÓ tiÕn hµnh ®­îc trong hÖ thèng cã ECU ®Õm tÝn hiÖu NE ..v.v vµ göi tèc ®é ®éng c¬ ®Õn ®ång hå ®o tèc ®é ®éng c¬. (4/4) C«ng suÊt kh«ng ®ñ Kh¸i qu¸t Nguyªn nh©n cña c«ng suÊt kh«ng ®ñ ®­îc ph©n lo¹i nh­ sau. • T¨ng tèc kÐm Xe kh«ng thÓ ch¹y mét c¸ch ªm dÞu, nh­ng sù ph¶n øng cña ®é më b­ím ga ®Ó t¨ng tèc kh«ng ho¹t ®éng. C«ng suÊt kh«ng ph¶n øng víi sù thay ®æi cña b­ím ga. • C«ng suÊt kh«ng ®ñ Khi l¸i xe lªn dèc, kh«ng thÓ ®¹t ®­îc tèc ®é. C«ng suÊt kh«ng ®ñ khi b­ím ga ®· më hoµn toµn. Khi kh¾c phôc h­ háng ®èi víi tr­êng hîp c«ng suÊt kh«ng ®ñ, cÇn ph¶i chó ý ®Õn c¸c ®iÓm sau. (1) HiÓu ®­îc kh¸ch hµng nªu ra ®iÒu g× vµ kh¸ch hµng muèn ®iÒu g×?. (2) TiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng chÝnh x¸c, ph¶i ®iÒu tra tr­íc chÈn ®o¸n mét c¸ch ®Çy ®ñ. NÕu xe vÉn cßn c¸c m· h­ háng, th× ®iÒu quan träng lµ kiÓm tra d÷ liÖu l­u tøc thêi vµ t¹o ra c¸c t×nh huèng t­¬ng tù vµ khoanh vïng chóng khi triÖu chøng xuÊt hiÖn ®Ó m« pháng triÖu chøng h­ háng. (3) Khã cã thÓ ®¸nh gi¸ c¨n cø vµo gi¸ trÞ tõ m¸y chÈn ®o¸n v v, v× vËy tiÕn hµnh kiÓm tra xe trªn ®­êng ph¶i chó ý ®Õn c¸c yÕu tè sau. • H·y l¸i xe kh¸c cïng lo¹i vµ so s¸nh nã víi xe cã triÖu chøng xuÊt hiÖn. • Chñ ®éng mêi hai hoÆc 3 ng­êi kh¸c tham gia viÖc kiÓm tra xe trªn ®­êng vµ ph¸n ®o¸n dùa vµo ý kiÕn chung nhÊt. • TiÕn hµnh kiÓm tra xe trªn ®­êng cïng víi kh¸ch hµng bÊt cø lóc nµo cã thÓ. Gîi ý: Kh¾c phôc h­ háng cho tr­êng hîp c«ng suÊt kh«ng ®ñ, ®iÒu quan träng ph¸n ®o¸n toµn bé xe, kh«ng chØ víi ®éng c¬ mµ cßn hÖ thèng truyÒn lùc, hÖ thèng phanh vv. Vµ tiÕn hµnh c¸c quy tr×nh thÝch hîp. Tham kh¶o: Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng (H·y xem b¶n ®Ýnh kÌm C-2 trong phÇn vÝ dô nghiªn cøu) (1/1) -14-
 15. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu C«ng suÊt kh«ng ®ñ Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng 1. Tu©n theo kÕt qu¶ ph¸t ra cña m· DTC ThËm chÝ nÕu DTC chØ ra sù kh«ng b×nh th­êng, h­ háng mµ DTC chØ ra kh¸c víi h­ háng do kh¸ch nªu ra. V× vËy, h·y x¸c nhËn mèi liªn hÖ gi÷a DTC vµ triÖu chøng h­ háng. Gîi ý: KiÓm tra chÈn ®o¸n (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) (1/5) 2. KiÓm tra t×nh tr¹ng xe (1) KiÓm tra s¬ bé Khi x¸c nhËn triÖu chøng h­ háng lµ khã trõ khi l¸i thö xe, vÝ dô, c«ng suÊt kh«ng ®ñ, ®Ó tiÕn hµnh c«ng viÖc mét c¸ch cã hiÖu qu¶, h·y thùc hiÖn kiÓm tra s¬ bé tr­íc khi kiÓm tra xe trªn ®­êng. Cã thÓ t×m thÊy nguyªn nh©n h­ háng trong khi kiÓm tra s¬ bé. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra c¬ b¶n (H·y xem file ®Ýnh kÌm B-3 môc “C¸c vÝ dô nghiªn cøu” cña phÇn kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng) gîi ý: TiÕn hµnh kiÓm tra s¬ bé tr­íc khi kiÓm tra c¸c triÖu chøng mµ kh¸ch hµnh nªu ra. H·y kiÓm tra t×nh tr¹ng cña xe, ghi l¹i vµ sau ®ã tiÕn hµnh kiÓm tra xe trªn ®­êng kh«ng ®­îc thay ®æi tr¹ng th¸i cña xe. (2) X¸c nhËn triÖu chøng b»ng c¸ch kiÓm tra xe trªn ®­êng • L¸i xe cïng víi kh¸ch hµng vµ tiÕn hµnh kiÓm tra xe trªn ®­êng. • NÕu kiÓm tra xe trªn ®­êng kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc cïng víi kh¸ch hµng, h·y thùc hiÖn l¸i thö xe theo th«ng tin nhËn ®­îc tõ viÖc ®iÒu tra tr­íc chÈn ®o¸n vµ ®iÒu kiÖn xuÊt hiÖn triÖu chøng c¨n cø vµo d÷ liÖu l­u tøc thêi. • X¸c nhËn hÖ thèng vµ ph¸n ®o¸n xem ®ã cã ph¶i h­ háng hay kh«ng, cã phï hîp gi÷a m· DTC vµ/hoÆc kÕt qu¶ kiÓm tra xe vµ h­ háng. gîi ý: NÕu dïng tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng cña DTC trong khÝ kiÓm tra xe trªn ®­êng, sÏ dÔ dµng h¬n trong viÖc t×m ra nguyªn nh©n h­ háng. • Khi thùc hiÖn kiÓm tra xe trªn ®­êng dïng m¸y chÈn ®o¸n ë chÕ ®é kiÓm tra, th× kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn m· DTC sÏ cao h¬n. • Dïng thiÕt bÞ ®Ó l­u d÷ liÖu cña ECU, thùc hiÖn kiÓm tra xe trªn ®­êng vµ ph©n tÝch d÷ liÖu ECU khi h­ háng xuÊt hiÖn. C¸c quy tr×nh nµy cã thÓ ph¸t hiÖn ra ®iÒu bÊt b×nh th­êng mµ m· DTC kh«ng ph¸t ra, nh­ lµ trôc trÆc ph¹m vi/t×nh n¨ng cña c¶m biÕn hoÆc h­ háng trong bé chÊp hµnh. (2/5) -15-
 16. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu C«ng suÊt kh«ng ®ñ Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng 3. Thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng b»ng c¸ch dïng d÷ liÖu cña ECU B»ng c¸ch ph©n tÝch d÷ liÖu cña ECU khi h­ háng xuÊt hiÖn, h·y ph¸n ®o¸n xem trôc trÆc vÒ ph¹m vi/tÝnh n¨ng cña c¶m biÕn kh«ng thÓ ph¸t hiÖn ®­îc b»ng m· DTC vµ c¸c h­ háng trong c¸c bé chÊp hµnh, cã thÓ thu hÑp ®­îc h­ háng hay kh«ng. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra d÷ liÖu cña ECU (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) (3/5) 4. Ph­¬ng ph¸p kh¾c phôc h­ háng ®­îc x¸c ®Þnh theo kiÓm tra xe trªn ®­êng • Mét sè triÖu chøng vÒ c«ng suÊt kh«ng ®ñ xuÊt hiÖn mét c¸ch ®Æc tr­ng tuú thuéc vµo nguyªn nh©n h­ háng. Do ®ã, ®iÒu quan träng lµ ph¶i thùc hiÖn viÖc kiÓm tra xe trªn ®­êng trong khi ph¶i ghi nhí nguyªn nh©n h­ háng vµ ®Æc tÝnh xuÊt hiÖn cña nã. • Xe cã ®éng c¬ diesel kh«ng x¶ ra khãi tr¾ng trong khi h©m nãng ®éng c¬. NÕu quan s¸t thÊy cã khãi tr¾ng, th× cã thÓ ph¸n ®o¸n ra h­ háng. Tuy nhiªn, ngay sau khi ®éng c¬ khëi ®éng t¹i nhiÖt ®é rÊt thÊp, còng cã thÓ xuÊt hiÖn khãi tr¾ng, nh­ng thùc tÕ ®©y chØ lµ h¬i n­íc, v× vËy quan träng lµ ph¶i quan s¸t mét c¸ch cÈn thËn. TiÕn hµnh kiÓm tra mËt ®é cña khãi diesel t¹i thêi ®iÓm tr­íc khi t¨ng tèc ®é ngét ë tr­êng hîp kh«ng t¶i ®Ó thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng b»ng c¸ch kÕt hîp kÕt qu¶ kiÓm tra t×nh tr¹ng xuÊt hiÖn h­ háng ë phÐp thö cã t¶i. C¸c ph­¬ng ph¸p kÓm tra Khu vùc h­ háng vµ triÖu chøng xuÊt hiÖn (H·y xem b¶n ®Ýnh kÌm trong file pdf cña phÇn “C¸c vÝ dô nghiªn cøu”) gîi ý: KiÓm tra c¸c t×nh tr¹ng xuÊt hiÖn triÖu chøng h­ háng mµ kh«ng cã bÊt cø ®Þnh kiÕn nµo vµ ph¸n ®o¸n xem h­ háng tån t¹i ë ®©u. Trong mét vµi tr­êng hîp, nguyªn nh©n h­ háng kh«ng chØ xuÊt hiÖn trong hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®éng c¬ mµ cßn ë trong c¸c bé phËn c¬ khÝ hoÆc liªn quan ®Õn hÖ thèng truyÒn lùc vv... (4/5) -16-
 17. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu C«ng suÊt kh«ng ®ñ Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng 5. Khi cã khãi tr¾ng xuÊt hiÖn ®èi víi ®éng c¬ diesel Thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng tuú theo t×nh tr¹ng cã khãi tr¾ng xuÊt hiÖn. • Khi cã khãi tr¾ng xuÊt hiÖn ë tÊt c¶ c¸c d¶i tèc ®é ®éng c¬ §èi víi tr­êng hîp nµy, cã thÓ xem xÐt h­ háng n»m ë nhiªn liÖu vµ hÖ thèng nÐn. • N­íc lÉn víi nhiªn liÖu. • ChØ sè cªtan cña nhiªn liÖu lµ thÊp. • ¸p suÊt nÐn thÊp. vvv. • Khi cã khãi tr¾ng xuÊt hiÖn ë gi¶i tèc ®é ®éng c¬ tõ trung b×nh ®Õn cao §èi víi tr­êng hîp nµy, cã thÓ xem xÐt h­ háng n»m trong chÝnh b¶n th©n b¬m cao ¸p, c¸c hÖ thèng n¹p vµ nhiªn liÖu. • T¾c läc nhiªn liÖu • PhÇn tö läc cña bé läc giã bÞ bÈn • H­ háng bªn trong b¬m cao ¸p vvv. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra t×nh tr¹ng khÝ x¶ (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) (5/5) ¨n khíp khã cña hÖ thèng truyÒn lùc trong Kh¸i qu¸t xe A/T C¸c triÖu chøng liªn quan ®Õn rung giËt m¹nh trong hÖ thèng truyÒn lùc cña xe cã hép sè tù ®éng cã thÓ s¬ bé chia thanh 2 kiÓu nh­ sau. • ChØ c¶m nhËn ®­îc sù rung giËt • C¶m nhËn ®­îc rung giËt vµ tiÕng kªu Khi cã c¶ sù rung giËt vµ tiÕng kªu, thËm chÝ c¶ khi rung giËt kh«ng m¹nh, v× tiÕng kªu chØ nghe ®­îc b»ng tai vµ sù rung giËt chØ c¶m nhËn ®­îc b»ng c¬ thÓ, møc ®é khiÕu n¹i cã xu h­íng ngay cµng nhiÒu. T×nh tr¹ng cã rung gËt xuÊt hiÖn thay ®æi tuú theo nguyªn nh©n, nh­ khi khëi ®éng, chuyÓn sè, t¨ng tèc vµ ®ãng më b­ím ga ®ét ngét v.v. Khi b¾t ®Çu kh¾c phôc h­ háng ®èi víi hiÖn t­îng rung giËt m¹nh trong xe A/T, cÇn ph¶i chó ý ®Õn c¸c ®iÓm sau. • §iÒu quan träng lµ ph¶i ph¸n ®o¸n xem sù rung giËt ®· ®Õn møc h­ háng hay ch­a, v× rung giËt ë mét møc nµo ®ã lµ kh«ng tr¸nh khái khi chuyÓn sè do cÊu t¹o vµ chøc n¨ng cña xe cã A/T. §Ó t¨ng kh¶ n¨ng ph¸n ®o¸n ®­îc mét c¸ch chÝnh x¸c, ®iÒu quan träng lµ l¸i xe hµng ngµy ®Ó lµm quen víi møc ®é trong mçi lo¹i xe, nh»m n©ng cao ®­îc c¶m gi¸c ®¸nh gi¸ xem ®ã cã ph¶i lµ h­ háng hay kh«ng. • §èi víi nguyªn nh©n cña rung giËt m¹nh, khu vùc h­ háng cã thÓ thu hÑp ®­îc ®¸nh kÓ c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn xuÊt hiÖn h­ háng. Mét nguyªn nh©n kh¸c ®èi víi hép sè tù ®éng cã thÓ xem xÐt, v× vËy ®iÒu quan träng lµ hiÓu ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn xuÊt hiÖn h­ háng vµ c¸c triÖu chøng h­ háng mét c¸ch chÝnh x¸c. (1/1) -17-
 18. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu ¨n khíp khã cña hÖ thèng truyÒn lùc Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng trong xe A/T 1. KiÓm tra s¬ bé C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra TiÕn hµnh viÖc “kiÓm tra s¬ bé” ®­îc tr×nh bµy trong S¸ch h­íng dÉn söa ch÷a. 2. Tu©n theo kÕt qu¶ ph¸t ra cña m· DTC (®èi víi ECT) NÕu m· DTC chØ ra ®iÒu bÊt th­êng, h­ háng mµ DTC chØ ra kh¸c víi h­ háng kh¸ch hµng nªu lªn. Do ®ã, h·y kiÓm tra mèi liªn hÖ gi÷a m· DCT vµ triÖu chøng h­ háng. M· DTC b×nh th­êng ph¸t ra Nguyªn nh©n h­ háng cã thÓ ®­îc lo¹i bá trong vïng kh«ng cã m· DTC. M· DTC ph¸t ra KiÓm tra sù phï hîp gi÷a kÕt qu¶ cña m· DTC vµ triÖu chøng h­ háng. M· DTC kh«ng ph¸t ra Khi m· DTC kh«ng ph¸t ra, b¶n th©n ECU cã thÓ ®­îc xem lµ kh«ng ho¹t ®éng chÝnh x¸c. Do ®ã, cã thÓ ph¸n ®o¸n h­ háng n»m trong nguån ®iÖn hay khu vùc liªn quan. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra chÈn ®o¸n (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) gîi ý: • KiÓm tra d÷ liÖu cña ECU (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) • M· DTC vµ c¸c triÖu chøng h­ háng Khi ph¸t hiÖn thÊy m· DTC, m· cã thÓ kh«ng liªn quan ®Õn viÖc khèng chÕ gi¶m rung giËt. Nh­ng c¸c néi dung ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn sù ®iÒu khiÓn cña ®éng c¬ hoÆc ECT, c¸c triÖu chøng kh¸c còng cã thÓ ®i kÌm víi h­ háng. VÝ dô, khi tiÕp ®iÓm IDL lu«n OFF, h­ háng cña m¸y giËt khi t¨ng tèc hoÆc trôc trÆc vÒ tèc ®é kh«ng t¶i lµ râ rµng h¬n rung giËt khi chuyÓn sè tõ vÞ trÝ N sang D. M· DTC cã liªn quan ®Õn khu vùc cña ECT, nÕu ph¸t ra m· liªn quan ®Õn van ®iÖn tõ S1 hoÆc S2 , th× triÖu chøng cã thÓ n»m ë ®iÓm chuyÓn sè hoÆc thiÕu c«ng suÊt nhiÒu h¬n lµ rung giËt m¹nh. (1/8) Gîi ý: L­u ý khi kiÓm tra • VÝ trÝ dÊu c¸p b­ím ga Khi b­ím ga ®ãng hoµn toµn Cã kho¶ng d÷ tr÷ gi÷a dÊu vµ ®Çu c¸p bªn ngoµi Khi b­ím ga më hoµn toµn C¸p ph¶i cã khe hë • Sù biÕn d¹ng cña gi¸ b¾t c¸p b­ím ga vµ tr¹ng th¸i nèi c¸p bªn phÝa hép sè (2/8) -18-
 19. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu ¨n khíp khã cña hÖ thèng truyÒn lùc trong Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng xe A/T 3. Thu hÑp h­ háng thuéc vÒ A/T hay c¸c bé phËn kh¸c theo viÖc kiÓm tra xe trªn ®­êng Gi÷ sè ë vÞ trÝ, sao cho nã kh«ng chuyÓn sè vµ kiÓm tra xem sù rung giËt xÈy ra hay kh«ng khi t¨ng tèc vµ gi¶m tèc. Thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng nã n»m trong b¶n th©n hép sè tù ®éng hay c¸c khu vùc kh¸c. Gîi ý: NÕu sù rung giËt xÈy ra d­íi ®iÒu kiÖn d­íi ®©y, th× nguyªn nh©n cã thÓ ®­îc ph¸n ®o¸n n»m trong hÖ thèng truyÒn lùc hoÆc hÖ thèng treo, mµ kh«ng n»m trong A/T. Trong tr­êng hîp nµy, tiÕng kªu b¸nh r¨ng sÏ ®i cïng víi sù rung giËt. C¸c nguyªn nh©n kh¸c bªn ngoµi hép sè tù ®éng A/T Háng hÖ thèng truyÒn lùc hoÆc hÖ thèng treo • Háng gi¸ ®ì ®éng c¬ (ch©n m¸y) • TiÕng kªu vµ ®é r¬ cña trôc c¸c ®¨ng vµ b¸n trôc lµ lín • Khe hë ¨n khíp cña bé vi sai lín • T×nh tr¹ng l¾p r¸p hÖ thèng treo kÐm vv. (3/8) 4. Thu hÑp nguyªn nh©n b»ng t×nh tr¹ng xuÊt hiÖn h­ háng vµ kÕt qu¶ kiÓm tra Sù xuÊt hiÖn rung giËt m¹nh ®­îc g©y ra bëi chÝnh hép sè tù ®éng, chØ x¶y ra khi chuyÓn sè. Do ®ã, h·y c¨n cø vµo t×nh tr¹ng xuÊt hiÖn rung gÞ©t, xem xÐt phÇn tö t¸c ®éng lµ g× vµ th­êng xuÊt hiÖn hay kh«ng cã thÓ thu hÑp ®­îc nguyªn nh©n h­ háng. (4/8) Sù rung giËt m¹nh c¶ khi dÞch chuyÓn cÇn chuyÓn sè vµ sè thay ®æi Nã ®­îc xem lµ nguyªn nh©n kh«ng chØ n»m trong phÇn tö t¸c ®éng mµ cßn n»m trong ®­êng ¸p suÊt ®­êng èng, nã cã liªn hÖ víi tÊt c¶ c¸c phÇn tö t¸c ®éng vµ lµ rÊt cao. Gîi ý: NÕu thêi ®iÓm xuÊt hiÖn h­ háng nµy trïng víi thêi ®iÓm thay dÇu ATF, th× nguyªn nh©n cã thÓ lµ dïng sai lo¹i dÇu. (5/8) -19-
 20. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu ¨n khíp khã cña hÖ thèng Tham kh¶o truyÒn lùc trong xe A/T Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng §iÒu chØnh ¸p suÊt ®­êng èng ¸p suÊt ®­êng èng thay ®æi tuú thuéc vµo sè vßng ®Öm ch÷ E. Thªm mét vßng ®Öm ch÷ E sÏ lµm gi¶m ®i mét ¸p suÊt lµ 0.2 kg/cm2. (6/8) Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng Sù rung giËt m¹nh chØ khi vÞ trÝ sè thay ®æi • XuÊt hiÖn sù rung giËt m¹nh khi tÊt c¶ c¸c sè thay ®æi V× sè ®­îc thay ®æi khi ®iÓm chuyÓn sè lµ cao vµ tèc ®é ®éng c¬ cao h¬n, rung giËt trë nªn m¹nh. Trong c¸c xe kh«ng dïng ETC, ¸p suÊt ®iÒu tèc rÊt thÊp ®­îc xem lµ mét nguyªn nh©n. Trong xe cã ECT, tèc ®é xe ¶nh h­ëng ®Õn ®iÒu khiÓn thêi ®iÓm chuyÓn sè vµ tÝn hiÖu vÞ trÝ b­ím ga ®­îc xem lµ nh÷ng nguyªn nh©n. Gîi ý: Khi tèc ®é xe thÊp h¬n tèc ®é thùc tÕ ®Çu vµo hoÆc tÝn hiÖu b­ím ga lín h¬n tÝn hiÖu gãc më bím ga ®Çu vµo, th× ®iÓm chuyÓn sè sÏ cao h¬n. C¶ c¸c tÝn hiÖu tèc ®é xe lÉn c¸c tÝn hiÖu b­ím ga lµ c¸c h¹ng môc m· DTC, nh­ng trong møc ph¸t hiÖn m· h­ háng, th× sù rung giËt m¹nh sÏ kh«ng xuÊt hiÖn. VÝ dô: Khi m· kh«ng b×nh th­êng liªn quan ®Õn tÝn hiÖu tèc ®é xe xuÊt hiÖn; bëi v× cã 2 c¶m biÕn khi ph¸t hiÖn ra m·; ®iÓm chuyÓn sè sÏ thÊp, v× ®é më b­ím ga ®­îc kÝch ho¹t ®Õn 0 ®é ®Õn chøc n¨ng an toµn. H­ háng trong tÝn hiÖu tèc ®é xe cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn c¸c hÖ thèng kh¸c (®éng c¬, TRC, ABS, vvv.), v× vËy ph¶i kiÓm tra nã. • XuÊt hiÖn sù rung giËt m¹nh chØ khi chuyÓn ®Õn mét vÞ trÝ sè cô thÓ Khi sè ®­îc chuyÓn ®Õn mét sè cô thÓ, th× nguyªn nh©n xem xÐt sÏ n»m trong phÇn tö t¸c ®éng. ChØ xuÊt hiÖn sù rung giËt m¹nh khi cÇn chuyÓn sè chuyhÓn tõ N ®Õn D hoÆc tõ N ®Õn vÞ trÝ R H­ háng ®­îc xem xÐt n»m trong phÇn tö t¸c ®éng liªn quan ®Õn c¸c sè D hoÆc R. Khu vùc h­ háng ®­îc ph¸n ®o¸n kh«ng ph¶i ë trong phÇn tö t¸c ®éng. (1) ChØ khi chuyÓn cÇn sè tõ N ®Õn D • Bé tÝch n¨ng vµ hÖ thèng phô trong C1 • HÖ thèng ®iÒu khiÓn, kh«ng cã tÝn hiÖu ®Çu vµo STP , NSW (chØ víi xe ECT) (2) ChØ khi chuyÓn cÇn sè tõ N sang R • Bé tÝch n¨ng vµ hÖ thèng phô trong C2 • Bé tÝch n¨ng vµ hÖ thèng phô trong B3 -20-