Xem mẫu

  1. PhÇn II: Kü thuËt ch¨n nu«i gµ I. Giíi thiÖu c¸c gièng gµ 1. Gµ Ri: Má vµng, ch©n, mãng, l«ng vµng lµ chñ yÕu. Träng l−îng b×nh qu©n 6 th¸ng ®¹t 1,2 ®Õn 1,5 kg/con. Kh¶ n¨ng ®Î trøng 70 qu¶/n¨m/con. ThÞt, trøng th¬m ngon. Gµ dÔ nu«i, Ýt m¾c bÖnh. 2. Gµ Tam Hoµng (gµ tµu vµng - Má, l«ng, ch©n ®Òu vµng). - Träng l−îng 6 th¸ng tuæi ®¹t 2 kg /con. - §Î trøng trung b×nh 90 qu¶ /n¨m/ con. (gµ ch−a chän läc). - §èi víi gµ Tam Hoµng ®· chän läc nhËp vµo ViÖt Nam, cã träng l−îng kho¶ng 3,0 - 3,5 kg/con. - §Î trøng 120 - 150 qu¶/ m¸i/n¨m 3. Gièng gµ chuyªn ®Î trøng (siªu trøng). Gµ Gold line 54: nhËp tõ Hµ lan n¨m 1989. - Gµ trèng cã mµu n©u. Con m¸i l«ng mµu tr¾ng cho lai t¹o con th−¬ng phÈm. - Con th−¬ng phÈm m¸i cã mµu l«ng n©u. - Träng l−îng khi b¾t ®Çu ®Î 1,6 - 1,7 kg /con. - Trung b×nh 1 gµ m¸i ®Î 280 - 310 trøng /n¨m. Gµ ®Î trung b×nh ®−îc 18 - 20 th¸ng (60 - 70 tuÇn). Ngoµi ra cßn cã gµ Isabrown cña Ph¸p Hisexbrown cña Hµ Lan Hylene Brown cña Mü 4. Gièng gµ thÞt Gµ AA: cña Mü: - L«ng mµu tr¾ng. - Ch©n, má mµu vµng. - Nu«i sau 49 ngµy träng l−îng ®¹t 1,8 - 2,2 kg/con. - Cø 2,1 -2,25 kg thøc ¨n cho 1 kg gµ. Ngoµi ra cã gµ BE, Hyppro (Cu Ba). 5. C¸c gièng gµ kiÓm dông Tam Hoµng, L−¬ng Ph−îng, Trung Quèc, Rèt ®á, Hå, MÝa, §«ng C¶o, ViÖt Nam v.v... 24
  2. II. Kü thuËt nu«i d−ìng vµ ch¨m sãc Gµ 1 ngµy tuæi: - Kh«ng nªn cho ¨n (chÊt lßng ®á lµ dinh d−ìng vÉn cßn tån t¹i trong c¬ thÓ gµ) nªn khi cho ¨n chØ cho ¨n chÊt ¨n nghÌo ®¹m - ChØ cho uèng n−íc óm (gét) gµ con - nu«i d−ìng gµ con trong vßng 3 tuÇn ®Õn 1 th¸ng ®Çu 1. C¸ch óm (gét): a. óm b»ng lång §ãng 1 chuång nhá diÖn tÝch 1 m2 cã rÌm che ®Ó ®¶m b¶o nhiÖt ®é. Khi trêi Êm vÐn rÌm ®Ó chuång tho¸ng. b. óm trªn nÒn nhµ Lãt nÒn nhµ b»ng trÊu hoÆc ph«i bµo víi ®é dµy 5 - 10 cm, tuú theo mïa Dïng qu©y ®Ó qu©y gµ. Mçi qu©y tèi ®a 250 con. 25
  3. c. óm b»ng gµ mÑ: Cã thÓ ghÐp gµ con cho mét gµ mÑ ñ (®èi víi sè l−îng Ýt). * Tr−íc khi óm cÇn chuÈn bÞ ®Çy ®ñ m¸ng ¨n, m¸ng uèng cho gµ. 2. NhiÖt ®é óm gµ con S−ëi Êm cho gµ b»ng ®Ìn ®iÖn hoÆc ®Ìn dÇu. Ta cÇn theo dâi: - NÕu gµ cßn thÊy l¹nh n»m tóm tôm s¸t nguån nhiÖt cÇn t¨ng bãng ®Ìn. - Nãng qu¸ gµ n»m t¶n xa ra - NhiÖt ®é võa ph¶i: Gµ t¶n ®Òu, ngñ ngon lµnh, 26
  4. Sau ®©y lµ nhiÖt ®é cÇn thiÕt ®èi víi tõng ®é tuæi cña gµ. Ngµy tuæi gµ NhiÖt ®é cÇn thiÕt 1 tuÇn 33 - 250C 2 tuÇn 31 - 330C 3 tuÇn 29 - 310C 4 tuÇn 26 - 280C 3. MËt ®é chuång nu«i Tõ 1 - 30 ngµy tuæi nhèt ®−îc 50 - 100 con/ m2. 31 - 60 ngµy tuæi nhèt ®−îc 20 - 50 60 - 90 ngµy tuæi nhèt ®−îc 15 - 20 Chuång tho¸ng nu«i Ýt 27