Xem mẫu

 1. Dù ¸n ph¸t triÓn céng ®ång lång ghÐp Do oxfam-quebec tµi trî Kü thuËt ch¨n nu«i vÖ sinh thó y cho lîn vµ gµ (Tµi liÖu dïng cho ng−êi ch¨n nu«i) Ng−êi biªn so¹n: Ph¹m C«ng Phin C¸n bé dù ¸n OXFAM-Quebec Th¸ng 3 n¨m 2000
 2. Môc lôc PhÇn I: Kü thuËt ch¨n nu«i lîn ..............................................................................................4 I. C¸c ®iÒu cÇn biÕt ®Ó ch¨n nu«i............................................................................................4 II. Kü thuËt nu«i lîn n¸i Mãng C¸i: .......................................................................................6 III. Nu«i d−ìng, ch¨m sãc lîn n¸i hËu bÞ ...............................................................................8 IV. Nu«i d−ìng ch¨m sãc lîn n¸i cã chöa............................................................................11 V. Ch¨m sãc lîn n¸i ®Î vµ nu«i con .....................................................................................12 VI. Ch¨m sãc lîn con tõ 1 - 60 ngµy tuæi.............................................................................14 VII. Kü thuËt nu«i lîn thÞt ....................................................................................................19 PhÇn II: Kü thuËt ch¨n nu«i gµ ............................................................................................24 I. Giíi thiÖu c¸c gièng gµ......................................................................................................24 II. Kü thuËt nu«i d−ìng vµ ch¨m sãc....................................................................................25 PhÇn III: Thøc ¨n cho ch¨n nu«i..........................................................................................28 A. T×m hiÓu c¸c chÊt trong ch¨n nu«i...................................................................................28 B. ChÕ biÕn thøc ¨n ch¨n nu«i: .............................................................................................30 C. Mét sè c«ng thøc pha trén khÈu phÇn ch¨n nu«i lîn thÞt ®Ó tham kh¶o ..........................31 N−íc ®èi víi gia sóc, gia cÇm ................................................................................................32 1. Nguån n−íc s¹ch dïng cho vËt nu«i ................................................................................32 2. N−íc kh«ng s¹ch ®èi víi ch¨n nu«i .................................................................................32 3. Vai trß cña n−íc trong ch¨n nu«i......................................................................................33 2
 3. Chuång ch¨n nu«i ..................................................................................................................34 1. C¸c tiªu chuÈn cña 1 chuång ch¨n nu«i............................................................................34 2. C¸c kiÓu chuång lîn (Chuång nu«i lîn n¸i) .....................................................................35 Phßng chèng bÖnh gia sóc, gia cÇm ......................................................................................37 A. Bèn bÖnh ®á cña lîn ........................................................................................................37 B. Mét sè bÖnh ë gia sóc sinh s¶n.........................................................................................38 C. Mét sè bÖnh cña gia cÇm..................................................................................................39 3
 4. PhÇn I: Kü thuËt ch¨n nu«i lîn I. C¸c ®iÒu cÇn ®Ó ch¨n nu«i - Con gièng - Thøc ¨n - Chuång tr¹i - Ch¨m sãc nu«i d−ìng - VÖ sinh phßng vµ ch÷a bÖnh 1. Con gièng: Giíi thiÖu c¸c gièng lîn tèt ®ang nu«i t¹i H¶i Phßng nãi chung vµ Tiªn L·ng nãi riªng. - Gièng lîn néi: Lîn Mãng c¸i lµm lîn n¸i nÒn phèi tinh lîn ngo¹i Landrade vµ Yoorksai (§¹i B¹ch). - Gièng lîn ngo¹i: Landrade, Yoorksai - Gièng lîn lai: §Ó s¶n xuÊt lîn thÞt: Gièng lai F1 hoÆc F2 (n¸i Mãng c¸i lai vãi Landrade hoÆc víi Yoorksai). 4
 5. So s¸nh c¸c gièng lîn: Tªn gièng lîn ¦u ®iÓm Nh−îc ®iÓm Lîn ngo¹i (l«ng da mµu tr¾ng) Ngo¹i h×nh to, bé x−¬ng ch¾c KÐm chÞu kham khæ, Ýt kháe, l−ng th¼ng, h¬i cong lªn, thÝch nghi m«i tr−êng t¨ng träng nhanh, hiÖu qu¶ sèng, kh¶ n¨ng chèng kinh tÕ cao, tû lÖ n¹c cao (50 - ®ì. 57 %). Kh«ng phï hîp víi gia Phï hîp vãi ch¨n nu«i th©m ®×nh kinh tÕ cßn khã canh, ch¨n nu«i c«ng nghiÖp. kh¨n Lîn néi (l«ng da loang ®en) ChÞu kham khæ, thÝch nghi tèt Nhá, bé x−¬ng yÕu l−ng víi m«i tr−êng sèng. Kh¶ n¨ng vâng, bông xÖ, t¨ng chèng ®ì bÖnh tËt cao. Phï hîp träng chËm. HiÖu qu¶ víi ch¨n nu«i qu¶ng canh, tËn kinh tÕ thÊp, tû lÖ n¹c dông, ch¨n nu«i tr×nh ®é thÊp thÊp (32-35 %) Lîn lai KÕt hîp ®−îc −u ®iÓm cña c¶ Tû lÖ thÞt n¹c thÊp h¬n bè vµ mÑ (tû lÖ n¹c t−¬ng ®èi lîn ngo¹i. cao h¬n lîn néi, thÝch nghi m«i Kh¶ n¨ng thÝch nghi m«i tr−êng tèt h¬n lîn ngo¹i, lîn tr−êng kh«ng b»ng lîn F1 thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn nu«i néi. th©m canh ë nh÷ng gia ®×nh cã Kh¶ n¨ng chèng bÖnh ®iÒu kiÖn kinh tÕ kh¸ h¬n. Lîn kh«ng tèt b»ng lîn néi. F2 thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn ch¨n nu«i ë nh÷ng gia ®×nh cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ trung b×nh hoÆc d−íi trung b×nh. Nh÷ng ®iÓm cÇn l−u ý chung khi chän gièng lîn: Con gièng tèt lµ con gièng: - Kh«ng cã dÞ tËt - Kh«ng cã bÖnh tËt - Cã lai lÞch râ rµng vÒ bè mÑ, «ng bµ lµ lo¹i ®ù¬c c«ng nhËn lµ tèt, ng−êi nu«i vµ tiªu dïng −a thÝch. - Cã ngo¹i h×nh b¶o ®¶m phÈm gièng tèt 5
 6. II. Kü thuËt nu«i lîn n¸i Mãng C¸i: Kü thuËt chän gièng lîn n¸i Mãng C¸i: §Æc ®iÓm gièng thÓ chÊt: - Bé l«ng, da mµu tr¾ng (mµu tr¾ng chiÕm Ýt nhÊt) - Lîn kháe m¹nh - L«ng da bãng m−ît - Toµn th©n kÕt cÊu v÷ng vµng, kh«ng l«ng mãc. - Tr¸nh da dÇy th«, - Ph¶i cã loang yªn ngùa. - Gi÷a 2 líp ®en, tr¾ng cã viÒn tr¾ng nh¹t. - §Çu vµ ®u«i cã ®iÓm tr¾ng (ë gi÷a tr¸n vµ cuèi ®u«i cã ®èm tr¾ng) - Bèn ch©n v÷ng ch¾c, mãng hÕn, tr¸nh ch©n vßng kiÒng, ch¹m khoeo, ch÷ b¸t - TÝnh t×nh hiÒn lµnh 6
 7. §Çu cæ Th©n gi÷a: • §Çu to võa ph¶i. • L−ng th¼ng, dµi võa ph¶i, Ýt vâng. • Tr¸n réng, cã ®iÓm tr¾ng. • Bông to kh«ng xÖ. • M¾t tinh. • Nuèm vó to. Kho¶ng c¸ch ®Òu (vó xép). Cã tõ 12 vó trë lªn. • Mâm dµi võa ph¶i, bÐ • §Çu cæ kÕt hîp tèt Th©n tr−íc: Th©n sau: • Vai në. • M«ng në • Ngùc s©u vµ réng • Cuèng ®u«i to • Hai ch©n th¼ng ch¾c, kho¶ng c¸ch réng. • §ïi to, ®ïi ®Çy ®Æn ch¾c kháe • Hai ch©n th¼ng, ch¾c, kho¶ng c¸ch réng (réng h¸ng) * Tr¸nh: • §Çu qu¸ to, qu¸ nhá. • Mâm nhän. • Tr¸n hÑp. • M¾t kÐm tinh. • Cæ dµi hoÆc cã ®ai. • Ngùc lÐp, ngùc n«ng. • Bông xÖ lµm háng vó. • §Ýt nhãt, m«ng xu«i hÑp. • Lîn gièng cã träng l−îng nhá. V× con gièng ®ã cã thÓ m¾c bÖnh, cßi cäc v.v... Sau ®©y lµ sè liÖu tham kh¶o vÒ träng l−îng lîn gièng: 2. Träng l−îng lîn t−¬ng øng víi th¸ng tuæi (løa tuæi ) Lo¹i lîn Lîn Ø Lîn mãng c¸i Lîn Yoorksai (kg) (kg) (kg) Løa tuæi Sau cai s÷a 7,5 - 8 8 - 8,5 15 - 16 6-7 th¸ng tuæi 50 - 55 55 - 60 80 - 90 Tr−ëng thµnh 90 - 100 100 - 120 180 - 200 7
 8. III. Nu«i d−ìng, ch¨m sãc lîn n¸i hËu bÞ 1. Cho ¨n: Cho ¨n theo ®óng khÈu phÇn quy ®Þnh, tr¸nh bÐo qu¸, gÇy qu¸ (xem phÇn thøc ¨n) - Cho ¨n ®óng giê quy ®Þnh, thøc ¨n tinh tr−íc thøc ¨n th« sau, ®Ó tËp trung tiÕt dÞch vÞ gióp tiªu hãa tèt. 2. Cho vËn ®éng t¾m n¾ng nh»m môc ®Ých. • T¨ng c−êng trao ®æi chÊt • T¨ng kh¶ n¨ng chèng bÖnh. • Chèng b¹i liÖt 3. Phèi gièng 1. Thêi gian vµ träng l−îng cÇn thiÕt cho phèi gièng. Lo¹i lîn Th¸ng tuæi Träng l−îng kg / con Lîn Ø 8-9 50 - 60 Mãng C¸i 8-9 55 - 65 Yoorksai 10 100 Landrade 10 100 8
 9. Chó ý: kh«ng nªn phèi gièng qu¸ sím hoÆc qu¸ muén. NÕu qu¸ sím n¨ng suÊt thÊp, qu¸ muén lîn bÐo dÔ sæi (kh«ng cã chöa ®−îc). 4. Chu kú ®éng dôc cña gia sóc Lo¹i gia Chu kú ®éng dôc Thêi gian Thêi gian trøng Thêi gian chöa sóc ®éng dôc rông Lîn 21 ng ( 20-21) 6 ng (1-5) Ngµy thø 2 114 ngµy (3 th¸ng, 3 tuÇn, 3 ngµy) 5. hiÖn t−îng lîn ®éng dôc - Ýt ¨n - Rªn rÝt 9
 10. - ¢m hé mäng ®á hång (kÐo dµi 4 - 6 ngµy) - Lîn n¸i ®éng dôc ®øng n»m kh«ng yªn (ph¸ chuång) 6. Thêi ®iÓm phèi gièng thÝch hîp - Khi ©m hé chuyÓn sang mµu hång nh¹t t¸i, cã tiÕt dÞch nhÇy - Ên tay lªn h«ng lîn ®øng yªn - Hai ch©n sau h¬i khuúnh ra, ®u«i quÆt sang mét bªn. 7. Ngµy phèi gièng tèt nhÊt N¸i d¹ th−êng phèi vµo cuèi ngµy thø 2, ®Çu ngµy thø 3. N¸i hËu bÞ th−êng phèi vµo cuèi ngµy thø 3 ®Çu ngµy thø 4 ( tÝnh tõ lóc b¾t ®Çu ®éng ®ùc). NÕu cã ®iÒu kiÖn phèi 2 lÇn s¸ng, chiÒu. Trong kho¶ng 6 ngµy lîn ®éng dôc c¸c ngµy phèi gièng thÝch hîp víi n¸i d¹ vµ n¸i hËu bÞ nh− sau: Ngµy ®éng dôc 1 2 3 4 5 6 Thêi gian phèi Phèi Phèi gièng phï hîp gièng cho gièng víi lo¹i lîn n¸i n¸i d¹ cho n¸i hËu bÞ 10
 11. IV. Nu«i d−ìng ch¨m sãc lîn n¸i cã chöa Nu«i d−ìng - B¶o ®¶m khÈu phÇn ¨n, t¨ng c−êng thøc ¨n: - Giµu ®¹m - Giµu chÊt kho¸ng - ChÊt xanh th« dÔ tiªu - Tr¸nh thøc ¨n h«i thèi, mèc, kÐm phÈm chÊt Ch¨m sãc lîn n¸i - Ngµy t¾m ch¶i 1 lÇn - Tr−íc khi ®Î 15 - 20 ngµy ph¶i th−êng xuyªn xoa bãp ®Çu vó 1 -2 lÇn / ngµy - Tr¸nh vËn ®éng giai ®o¹n ®Çu, cuèi ®Ó kh«ng bÞ x¶y thai. 11
 12. V. Ch¨m sãc, nu«i d−ìng lîn n¸i ®Î vµ nu«i con 1. HiÖn t−îng chuÈn bÞ ®Î * TÝnh ngµy lîn cã chöa: Xem sæ ghi ngµy phèi gièng céng 3 th¸ng 3 tuÇn 3 ngµy * HiÖn t−îng cña lîn s¾p ®Î: - Con vËt bån chån, ®øng, n»m kh«ng yªn, quyÖn æ, tha r¸c, ®¸i Øa nhiÒu lÇn trong ngµy. - ¢m hé s−ng mäng, cã chÊt nhÇy. - BÑ s÷a c¨ng, nuèm vó ch×a ra ngoµi - H«ng sót 2. ChuÈn bÞ ®ì ®Î cho lîn A. Tr−íc khi ®Î * ThÊy hiÖn t−îng chuÈn bÞ ®Î cÇn: - Dän chuång tiªu ®éc, vÖ sinh chuång nu«i. - ChuÈn bÞ æ ®Î cho lîn b»ng r¬m mÒm c¾t ng¾n, cá kh« - Tr¸nh dïng trÊu, r¬m r¹ cøng ®Ó lãt æ. 12
 13. ChuÈn bÞ dông cô gåm: - Kh¨n lau, - K×m bÊm, - Thuèc s¸t trïng, - ChØ buéc, - Sa ranh, - Thuèc trî søc - Thuèc kÝch thÝch (¤ xy t« xin), - Thïng ñ Êm cho lîn. - ChuÈn bÞ ¸nh s¸ng (®iÖn, ®Ìn dÇu), cñi, trÊu, ®iÖn ®Ó s−ëi Êm cho lîn con khi thêi tiÕt l¹nh gi¸. B. §ì ®Î - Cã ng−êi trùc ®Ó xö lý lîn ®Î bäc, lîn con ng¹t, - Lau chïi, - C¾t rèn 1-1,2 cm, buéc chØ rèn, - BÊm r¨ng nanh, - S−ëi Êm cho lîn con, - Cho lîn con bó s÷a ®Çu (Kh«ng ®Ó qu¸ 2 giê tõ khi lîn con ®−îc ®Î ra míi cho bó). 13
 14. C. Sau ®Î - CÇn kiÓm tra nhau, tr¸nh ®Ó lîn mÑ ¨n nhau hoÆc ®Ó sãt nhau. - Ph¶i cè ®Þnh nuèm vó cho lîn con - N¸i ®Î xong ph¶i cho uèng n−íc Êm, ch¸o lo·ng pha Ýt muèi. - Ph¶i kiÓm tra lîn n¸i trong 3 ngµy, tr¸nh sãt nhau, sèt s÷a, nhiÔm trïng vó, t¾c tia s÷a. D. Chó ý - Lîn ®Î xong kh«ng nªn cho ¨n qu¸ no. - Kh«ng t¾m cho lîn n¸i trong nh÷ng ngµy míi ®Î. - Lîn ®Î xong kh«ng nªn röa chuång mµ chØ nªn lau chïi, dän mét phÇn r¬m r¸c bÈn ra ngoµi 3. Ch¨m sãc lîn n¸i nu«i con Cho ¨n b¶o ®¶m khÈu phÇn, thøc ¨n tèt, - Giµu ®¹m, - Bæ sung thªm kho¸ng - Rau non, ngon. Tr¸nh cho ¨n rau ®· vµng óa VI. Ch¨m sãc lîn con tõ 1 - 60 ngµy tuæi - Khi lîn con ®Î ra, chËm nhÊt sau 2 giê ph¶i cho bó s÷a ®Çu. Nh»m môc ®Ých ®Ó lîn con cã thãi quen bó mÑ, ®Ó qu¸ l©u lîn con sÏ cøng hµm. §¶m b¶o cho lîn con cã chÊt dinh d−ìng, §Ó s÷a ®Çu cã chÊt kh¸ng bÖnh rÊt tèt cho lîn con. (muèn mua thªm lîn con ®Ó ghÐp ®µn th× nh÷ng con ®ã ph¶i ®· ®−îc bó s÷a mÑ tõ 2 - 3 ngµy). 14
 15. - Nªn cè ®Þnh nuèm vó cho lîn con. Con bÐ cho bó vó bªn ph¶i, con to cho bó vó d−íi, bªn tr¸i (V× vó bªn ph¶i th−êng cã nhiÒu s÷a h¬n bªn tr¸i). §Ó b¶o ®¶m khi xuÊt chuång ®µn lîn ®Òu con h¬n. 1. Giai ®o¹n tõ 1 ®Õn 21 ngµy Lîn con sinh tr−ëng, ph¸t triÓn chñ yÕu nhê s÷a mÑ, trong 21 ngµy lîn con t¨ng 4 lÇn so víi lîn con lóc s¬ sinh. - Lîn F1: 2,5 - 3kg/con. - Lîn ngo¹i: 4 kg - 5 kg/ con * Trong giai ®o¹n nµy cÇn chó ý: - B¶o ®¶m nhiÖt ®é thÝch hîp: 1-7 ngµy: nhiÖt ®é chuång: 32-340C 7-21 ngµy nhiÖt ®é chuång: 340C * Mïa ®«ng cÇn s−ëi Êm chuång b»ng ®èng dÊm hoÆc b»ng ®iÖn. - B¶o ®¶m ®é Èm thÝch hîp 70 - 75% - Tiªm bæ sung chÊt s¾t sau 3 ngµy. Lo¹i 100 mg cÇn tiªm 1 ml/con cã thÓ sau 2 tuÇn (14 ngµy) tiªm lÇn 2. 15
 16. 2. Giai ®o¹n tõ 21 ®Õn 60 ngµy L−îng s÷a mÑ gi¶m, yªn cÇu dinh d−ìng lîn con t¨ng (¨n nhiÒu h¬n) nªn ph¶i bæ sung sím thøc ¨n cho lîn con 3. Nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao tû lÖ nu«i sèng lîn con a. Cho bó sím s÷a ®Çu. b. Cè ®Þnh nóm vó cho lîn con. c. TËp cho lîn con ¨n sím ®Ó bæ sung thøc ¨n. * Lîi Ých cña bæ xung sím thøc ¨n: - B¶o ®¶m sù ph¸t triÓn b×nh th−êng cña c¬ thÓ. - Thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña bé m¸y tiªu hãa. - H¹n chÕ nhiÔm ký sinh trïng (giun s¸n). - Gi¶m møc hao mßn lîn mÑ, rót ng¾n thêi gian ®éng dôc trë l¹i cña lîn mÑ. Thêi gian tËp cho ¨n sím th−êng tõ 21 - 25 ngµy tuæi. * C¸c lo¹i thøc ¨n bæ sung Bæ sung chÊt kho¸ng, s¾t b»ng c¸ch - Tiªm bæ sung canxi, ph«t pho. Cho ¨n bét x−¬ng, vá sß, èc, vá trøng (trén vµo thøc ¨n hoÆc vµo n−íc s¹ch uèng) Bæ sung thøc ¨n giµu ®¹m. Thøc ¨n c«ng nghiÖp Lo¹i hçn hîp: 351 cña ViÖt - Th¸i C14 cña ViÖt - Ph¸p Lo¹i ®Ëm ®Æc: 15S ViÖt - Th¸i trén 20 - 25 % Thøc ¨n tù chÕ: Bét g¹o, bét ng«, c¸m (rang) 65 - 67 %. Bét ®Ëu t−¬ng (rang) 25%. Bét c¸ nh¹t 5%. Premix kho¸ng, vi ta min 2 - 3% 16
 17. - Cho thøc ¨n vµo m¸ng s¹ch, lîn ¨n xong tr¸ng röa s¹ch sÏ tr¸nh ®Ó l−u. Th−êng cho ¨n 4 - 5 b÷a / ngµy. d. TËp cho lîn con vËn ®éng 3 - 5 ngµy, tËp cho lîn con theo mÑ (trêi n¾ng Êm) 7- 10 ngµy cho lîn con vËn ®éng 30 phót /ngµy. Tèt nhÊt cã b·i, v−ên hoÆc s©n cã bãng m¸t cho lîn con vËn ®éng. Chó ý: trong giai ®o¹n 1 - 60 ngµy tuæi Kh«ng nªn ho¹n lîn ®ùc vµo thêi gian 21 - 28 ngµy tuæi. Dïng r¬m kh« chèng Èm, gi÷ Êm cho lîn con: ®Ó lîn con khái bÞ Øa ph©n tr¾ng. 17
 18. §é Èm kh«ng khÝ cã liªn quan ®Õn møc ®é lîn con Øa ph©n tr¾ng: Th¸ng NhiÖt ®é 0C §é Èm (%) Tæng lîn Tæng con % m¾c bÖnh ®iÒu tra m¾c 2 22,3 85.0 196 126 64.25 4 26,2 83.0 5469 1510 27.61 6 29,2 76.0 2288 676 29.54 8 28,6 77.0 54 15 27.77 10 25,4 85.0 3997 2160 54.04 12 22,0 87.0 1650 1022 61.94 18
 19. VII. Kü thuËt nu«i lîn thÞt I. Chän gièng lîn con nu«i thÞt Lîn nu«i thÞt hiÖn nay chñ yÕu lµ lîn lai F1, F2 vµ ®· cã hé ch¨n nu«i lîn ngo¹i. 1. Chän theo lai lÞch tèt (theo bè mÑ, «ng bµ tèt th× cã thÓ lîn gièng ®ã sÏ tèt) 2. Chän ngo¹i h×nh. a. ThÓ hiÖn ®Æc ®iÓm gièng. (F1 Landrad lai Mãng C¸i) cã l«ng da mµu tr¾ng, tai to vµ h¬i côp. b. Lîn nhanh nhÑn, m¾t s¸ng, ham ho¹t ®éng, hay ¨n. c. Lîn con cai s÷a 55 - 60 ngµy träng l−îng ph¶i tõ 10 kg trë lªn. d. Da mãng hång hµo, l«ng th−a, bãng m−ît e. M×nh dµi, c©n ®èi, l−ng th¼ng, vai në, m«ng réng, 4 ch©n ch¾c kháe, cuéng (kbÊu) ®u«i to, kho¶ng c¸ch gi÷a gè ®u«i vµ hËu m«n réng, cæ kh«ng cã ®ai f. Lîn cã tõ 12 vó trë lªn, c¸ch ®Òu nhau, vó xép, kh«ng cã vó xÑ. g. Lîn ®· ®−îc tiªm phßng dÞch t¶, phã th−¬ng hµn, ®ãng dÊu, tô huyÕt trïng h. Lîn ®ùc ®· ®−îc ho¹n. 19
 20. II. VËn chuyÓn lîn con 1. Kh«ng cho lîn ¨n no tr−íc khi vËn chuyÓn (vËn chuyÓn lîn ®ãi) 2. VËn chuyÓn ph¶i cã lång, Cã dông cô che m−a n¾ng. 3. Khi ®−a lîn vÒ nhµ ph¶i th¶ lîn ra ngay s©n réng cã bãng m¸t hoÆc vµo chuång réng ®Ó lîn vËn ®éng. 4. Kh«ng cho lîn uèng n−íc ngay, Ýt nhÊt ph¶i ®Ó lîn nghØ 1 giê. III. X¸c ®Þnh thêi gian nu«i vµ träng l−îng ®¹t ®−îc Nu«i lîn thÞt t¨ng träng nhanh, tû lÖ n¹c cao, l·i nhiÒu, phÊn ®Êu 7 - 8 th¸ng tuæi (4 - 5 th¸ng nu«i) ®¹t tõ 90 - 100 kg / con, hÖ sè quay vßng ®¹t 2,25 løa/ n¨m. * Ch¨n nu«i lîn thÞt chia lµm 2 giai ®o¹n Giai ®o¹n 1: Tõ 2 - 4 th¸ng tuæi (giai ®o¹n sau cai s÷a). Giai ®o¹n 2: Tõ 4 - 8 th¸ng tuæi (®· ph¸t triÓn ®Çy ®ñ vµ tÝch lòy mì) - CÇn t¨ng thøc ¨n tinh tõ 80 - 85 %. - Ngµy ¨n 2 - ®Õn 3 b÷a - Cho ¨n ®Æc h¬n - Gi¶m vËn ®éng - CÇn yªn tÜnh cho lîn. 20