Xem mẫu

 1. Ch−¬ng VII TÝNH HIÖU QU¶ KINH TÕ I. Tæ CHøC THEo Dâi s¶N PHÈM Khi ch¨n nu«i 1-2 lîn n¸i hoÆc 2-3 lîn thÞt, viÖc theo dâi kÕt qu¶ s¶n phÈm kh«ng cã g× khã kh¨n, nh−ng khi nu«i tõ 5-10 lîn n¸i hoÆc 15-20 lîn thÞt, viÖc ghi chÐp, theo dâi cÇn ®−îc tiÕn hµnh mét c¸ch cô thÓ. §èi víi lîn n¸i ph¶i theo dâi ghi chÐp s¶n phÈm thu ®−îc cña tõng con, tõng æ, cña mét n¨m. ®Ó gióp ta cã biÖn ph¸p khai th¸c sö dông hîp lý, nh»m thu ®−îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. §Ó theo dâi, viÖc tr−íc tiªn lµ ph©n biÖt c¸c c¸ thÓ nu«i. Do lîn gièng nhau vÒ mµu s¾c nªn ng−êi ta th−êng dïng c¸ch bÊm sè tai. 1. BÊm sè tai Lîn choai 30-50kg ®Õn 80kg, mua vÒ g©y n¸i cÇn bÊm sè tai b»ng kÐo. Lîn con míi sinh hoÆc sau 21-30 ngµy tuæi, ®−îc chän lµm gièng, th× dïng mùc ®¸nh dÊu ®Ó sau cai s÷a chän lÇn 2 míi bÊm sè tai. Mét sè quy ®Þnh vÒ bÊm sè tai lîn: - Tai lîn ®−îc chia lµm 3 phÇn: Vµnh tai phÝa trªn, vµnh tai phÝa d−íi vµ chãp ®Ønh tai. - Quy ®Þnh bÊm: PhÇn tai tr¸i: vµnh trªn sè 3. Vµnh d−íi sè 1. Chãp ®Ønh sè 100. - PhÇn tai ph¶i: Vµnh trªn sè 30, vµnh d−íi sè 10, chãp ®Ønh sè 200. - Mçi vµnh tai trªn, d−íi chØ ®−îc bÊm 3 lÇn sè. - Khi ®äc sè tai cÇn ph©n biÖt tai tr¸i, tai ph¶i cña lîn ®Ó ®äc cho ®óng. LÊy phÝa mÆt lîn lµm chuÈn. C¸ch bÊm sè tai ë lîn (xem h×nh vÏ) 72
 2. 73
 3. 2. Sæ ghi chÐp sè liÖu ban ®Çu Ghi sè liÖu ban ®Çu rÊt cÇn thiÕt nhÊt lµ khi nu«i tõ 5 n¸i trë lªn, nã gióp viÖc kiÓm tra x¸c ®Þnh vÒ qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý kü thuËt hîp lý, ®Ó cã ®µn lîn cho hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. + Sæ nguån gèc: Ph¶i cã sæ ghi nguån gèc ban ®Çu cña nh÷ng con n¸i nu«i lµm gièng. Ghi mçi con mét tê gåm c¸c môc sau: - Sè tai cña con gièng, lai hay thuÇn - Ngµy, th¸ng, n¨m sinh - Con bè gièng g×? Con mÑ gièng g×? - Ngµy nhËp: n¬i mua, ghi c¶ ngµy, th¸ng mua - Khèi l−îng lóc nhËp (kg) - C¸c ®Æc ®iÓm: mµu s¾c, l«ng da... + Sæ theo dâi sinh s¶n: - Sè tai con ®ùc phèi thuéc gièng g×? NÕu thô tinh nh©n t¹o còng ghi râ tinh dÞch ®ùc thuéc gièng g×? ë ®©u? - Ngµy phèi, ngµy ®Î, løa thø mÊy - Sè con ®Î, sè con cai s÷a (bao nhiªu ngµy) - Khèi l−îng con to nhÊt, con nhá nhÊt lóc s¬ sinh - Lóc cai s÷a: Sè ngµy cai s÷a, sè con cai s÷a; Khèi l−îng toµn æ cai s÷a. - Sè con gi÷ lµm gièng Sè tai (lóc míi bÊm), khèi l−îng (kg), sè vó. + Sæ theo dâi bÖnh vµ tiªm phßng (cã thÓ ghi ngay vµo sæ theo dâi sinh s¶n) + Sæ nhËt ký: §Ó ghi sù viÖc x¶y ra hµng ngµy trong ®µn lîn ë tõng con, c¸ch gi¶i quyÕt. VÝ dô: lîn A cã hiÖn t−îng kÐm ¨n, lîn B ph¸ chuång v.v..., lîn C bÞ sèt, ®· tiªm g×? vv... 3. MÉu theo dâi ghi chÐp ë chuång nu«i Dµnh cho ng−êi nu«i trùc tiÕp ghi vµ treo trong chuång. Mäi c«ng viÖc trong ngµy cÇn ghi ®ñ vµ ®óng. Ngµy, th¸ng Néi dung c«ng viÖc Sè tai lîn n¸i ¤ chuång 1/1/96 Cai s÷a lîn 4-8 3-5 2 Tiªm dextran s¾t cho ®µn con 6-7 4 3 TËp cho ®µn con ¨n 1 7 4 ....................... ... ... . ....................... ... ... 29 ChuÈn bÞ phèi gièng N¸i sè 5 3 30/1/96 74
 4. Cã thÓ trong mét ngµy lµm nhiÒu viÖc nh− phèi gièng, tiªm phßng, tËp cho lîn con ¨n; cai s÷a lîn con v.v... V× vËy cÇn ph©n chia viÖc lµm sím, tr−íc, sau, ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt c¸c c«ng viÖc, kh«ng bá sãt. II. tÝnh hiÖu qu¶ ch¨n nu«i §Ó tÝnh ®−îc hiÖu qu¶ kinh tÕ, cÇn biÕt chÝnh x¸c c¸c chi phÝ bá ra ®Ó t¹o s¶n phÈm (lîn con), nãi c¸ch kh¸c cÇn tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Gi¸ thµnh s¶n phÈm gåm: 1. C¸c chi phÝ cè ®Þnh: - Nh©n c«ng th−êng xuyªn: ®ã lµ nh÷ng ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm c¸c c«ng viÖc trong tr¹i nh− gièng, thøc ¨n, vÖ sinh ng−êi ®iÒu hµnh chung, ngay c¶ lóc cã Ýt ®Çu gia sóc. - Söa ch÷a chuång tr¹i. - B¶o qu¶n vËt t−: thøc ¨n, m¸y, dông cô. - KhÊu hao chuång, dông cô. Thêi gian khÊu hao chuång kh«ng qu¸ 20 n¨m; dông cô kh«ng qu¸ 3 n¨m. - NÕu thêi gian khÊu hao dµi th× tÝnh thªm hÖ sè tr−ît gi¸ (hay gi¸ ®−¬ng thêi). - Chi tr¶ tiÒn thuª ®Êt ®ai, b¶o hiÓm (nÕu cã) - Chi tr¶ l·i ng©n hµng nÕu cã vay vèn. 2. Chi phÝ kh«ng cè ®Þnh: - Thøc ¨n: TÝnh cho tõng ®µn lîn. §©y lµ chi phÝ lín nhÊt trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Nh©n c«ng kh«ng th−êng xuyªn, chi cho b¶o vÖ, thó y, ®iÖn, n−íc, chÊt ®èt v.v... theo tû lÖ ®Çu con. 3. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: C¸c chi phÝ trªn ®−îc ghi chi tiÕt, ®Ó 6 th¸ng mét lÇn hoÆc cuèi n¨m cã thÓ tÝnh ®−îc gi¸ thµnh s¶n phÈm theo mÉu d−íi ®©y. Chi phÝ s¶n xuÊt S¶n phÈm thu + Tµi s¶n, vËt t− cã ®Çu n¨m (tÝnh thµnh tiÒn) Gi¸ trÞ vËt t−, tµi s¶n cßn l¹i lóc cuèi n¨m + Chi phÝ cè ®Þnh: - TiÒn b¸n lîn con Nh©n c«ng - TiÒn b¸n lîn mÑ lo¹i KhÊu hao - TiÒn thu kh¸c: ph©n nu«i c¸, ph©n bãn B¶o qu¶n c©y v−ên, ph©n bãn ruéng Qu¶n lý B¶o hiÓm ThuÕ L·i ng©n hµng (nÕu vay) 75
 5. + Chi phÝ kh«ng cè ®Þnh: Nh©n c«ng thêi vô Thøc ¨n Mua gièng Thó y §iÖn, n−íc VËn chuyÓn gia sóc, thøc ¨n Chi kh¸c: phèi gièng tæng chi tæng thu Gi¸ thµnh sÏ lµ: Gi¸ thµnh (1 kg lîn con) = (Tæng chi - Tæng thu (kÓ c¶ s¶n phÈm cßn l¹i cuèi n¨m))/ Tæng träng l−îng lîn con b¸n ra c¶ n¨m (kg) 4. Tû lÖ chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm C¸c chi phÝ trong gi¸ thµnh cã tû lÖ nhÊt ®Þnh, v−ît qu¸ sÏ dÉn ®Õn gi¶m chi c¸i kh¸c vµ sÏ mÊt c©n ®èi dÉn ®Õn thu nhËp thÊp. Trong thùc tÕ, chóng t«i th−êng thÊy c¸c tû lÖ chi ph©n bè nh− sau. NU¤I N¸I lÊy con b¸n sau cai s÷a. Thøc ¨n: 67% KhÊu hao, thuÕ, thuª ®Êt: 18% Lao ®éng: 8% §iÖn, n−íc, thó ý, dÇu m¸y 7% 100% NU¤I N¸I, b¸n lîn con sau 3 th¸ng tuæi (träng l−îng tõ 20-25kg) Tû lÖ trong gi¸ thµnh nu«i n¸i Tû lÖ trong nu«i lîn con Thøc ¨n (lîn n¸i): 33% Thøc ¨n 47% Thøc ¨n lîn con: 25% Gièng: 39% C«ng lao ®éng 20% C«ng lao ®éng: 4% KhÊu hao, thuÕ: 15% KhÊu hao, thuÕ: 7% Chi kh¸c: 7% Chi kh¸c: 3% 76
 6. NU¤I LîN THÞT - Thøc ¨n (th−êng tèn 4-4,5kg thøc ¨n cho 1 kg t¨ng träng) 70% - 73% - C«ng kh«ng qu¸ (40-45 c«ng/ngµy/giê cho 100 kg s¶n phÈm) 7% - 7% - KhÊu hao 3% - 3,5% Chi phÝ trùc tiÕp 10% - 11% Gi¸n tiÕp 5% - 6% 100% 100% III. Dù trï tæ chøc mét trang tr¹i lîn n¸i lÊy lîn con b¸n gièng vµ nu«i thÞt Khi x©y dùng cÇn quan t©m nh÷ng ®iÓm sau: - Nhu cÇu vµ gi¸ s¶n phÈm thÞ tr−êng. - ThÞ hiÕu ng−êi tiªu dïng (lîn nhiÒu n¹c) - Kh¶ n¨ng s¶n xuÊt. Trong 3 ®iÓm ghi trªn, kh¶ n¨ng s¶n xuÊt lµ quan träng, nã phô thuéc vµo ng−êi ch¨n nu«i. NÕu cã vèn, cã n¬i ch¨n nu«i, cã nh©n lùc th× thu nhËp sÏ nhiÒu h¬n do kh«ng ph¶i chi thuª m−ín, vay tiÒn chÞu l·i ®Ó x©y dùng ban ®Çu. Dù trï nu«i trong gia ®×nh 3-5-10 n¸i hoÆc cao h¬n cã thÓ ®Õn 20 con n¸i. S¶n phÈm lµm ra trªn mét n¸i ®Î mét n¨m tÝnh nh− sau: - Sè con ®Î ra nu«i tíi cai s÷a: 14-16 con/n¸i/n¨m. - Sè løa ®Î 1,8-2 løa/n¨m. - Khèi l−îng lóc cai s÷a 55-60 ngµy 13-15 kg/con - Khèi l−îng lóc chuyÓn tiÕp (nu«i 30 ngµy) 20-25 kg/con - S¶n phÈm lîn con 1 n¸i/n¨m: 200-210 kg Thêi gian sö dông n¸i lµ 4-5 n¨m. §Ó gi÷ ®−îc n¨ng suÊt sinh s¶n æn ®Þnh, trong ®µn n¸i cÇn cã sè lîn n¸i cã løa ®Î tõ 3-5 løa chiÕm 50-55% trªn ®µn. Hµng n¨m lo¹i th¶i nh÷ng n¸i giµ, ®Î kÐm; nÕu ®µn n¸i sö dông trong 5 n¨m th× tû lÖ lo¹i th¶i 25% trªn n¨m. Dù trï cho mét ®ît nu«i lµ 5 n¨m v× khi ®ã lîn n¸i còng hÕt thêi gian sö dông, vËt t− ch¨n nu«i h− háng, khÊu hao chuång tr¹i, cã thÓ gÇn hÕt nÕu lµm ®¬n gi¶n, nÕu nu«i tiÕp th× ph¶i söa ch÷a c¬ b¶n. Dù trï chi gåm c¸c môc sau: 77
 7. A. Chi - TiÒn thuÕ ®Êt, thuª ®Êt - TiÒn x©y chuång, hè ph©n, kho - TiÒn mua dông cô ch¨n nu«i. - TiÒn mua gièng ban ®Çu - TiÒn mua thøc ¨n - TiÒn thuª nh©n c«ng ch¨n nu«i. - TiÒn thuèc thó y - TiÒn chi ®iÖn, x¨ng dÇu, n−íc. - TiÒn l·i vay vèn ng©n hµng, hïn vèn. §©y lµ tiÒn chi ban ®Çu kh«ng thÓ thu håi ngay ®−îc trong 1 n¨m, cã lo¹i thu sau 1-2 n¨m ch¨n nu«i nh− khÊu hao chuång tr¹i m¸y mãc. 1. §Êt x©y dùng §Ó cã thÓ nu«i tõ 5-10 n¸i sinh s¶n cÇn cã 1 miÕng ®Êt ®Ó x©y chuång vµ c¸c c«ng tr×nh phô. DiÖn tÝch cÇn nh− sau: 1 n¸i nu«i con 8-10 m2 (lîn lai, ngo¹i) S©n ch¬i gÊp 3-4 lÇn « chuång Chuång c¸ch ly 8m2 Kho chøa thøc ¨n 15m2 Nhµ ë, nhµ trén thøc ¨n 20m2 Hè ph©n 10-15m2 §−êng ®i 15-20m2 T−êng rµo bao quanh 2. Dù trï tiÒn x©y dùng Cã thÓ x©y dùng kiªn cè vµ b¸n kiªn cè. M¸i lîp ngãi hay lîp l¸, tïy nguyªn liÖu cã ë ®Þa ph−¬ng. X©y dùng b¸n kiªn cè thêi gian khÊu hao ng¾n h¬n, nh−ng kh«ng d−íi 5 n¨m vµ dµi kh«ng qu¸ 15-20 n¨m. NÒn chuång c¶ 2 lo¹i cÇn l¸t g¹ch v÷ng ch¾c. 3. TiÒn gièng Nu«i 5 n¸i th× khi mua vÒ ph¶i cã con dù phßng, tõ 1-2 con, ®Ó khi chän ®−îc ®ñ sè con cÇn ®Ó nu«i. VÝ dô: Nu«i 5 n¸i sinh s¶n th× cÇn chän thªm 1 con dù tr÷. Nu«i 10 n¸i th× mua 12 con. Lîn sau khi chän, tíi lóc chuÈn bÞ cho phèi, cã thÓ chuyÓn nu«i thÞt nÕu kh«ng ®¹t yªu cÇu. 78
 8. 4. Mua dông cô ch¨n nu«i X« thïng ®Ó sö dông hµng ngµy. §Ó gi¶m bít søc lao ®éng, cã thÓ mua m¸y b¬m n−íc, m¸y nghiÒn thøc ¨n, trén thøc ¨n hçn hîp. 5. Thøc ¨n CÇn cã dù tr÷ 7 ngµy. §Ò phßng lóc m−a giã mua ch−a kÞp. Tr¸nh ®Ó l©u thøc ¨n dÔ bÞ h«i mèc. 6. C«ng ch¨n nu«i Lîn g©y n¸i: 7-8 th¸ng + 4 th¸ng chöa: 12 th¸ng cÇn cã c«ng th−êng xuyªn. 7. TiÒn thuèc phßng bÖnh vµ chøa bÖnh (tñ thuèc) 8. TiÒn mua ®én chuång: r¬m, r¹ 9. Chi phÝ ®iÖn, n−íc 10. TiÒn l·i vay vèn ng©n hµng, khuyÕn n«ng TiÒn vay l·i suÊt cao th× kh«ng thÓ ch¨n nu«i lîn cã l·i, v× chu kú vßng quay ph¶i tõ 6 th¸ng - 1 n¨m míi cã thu håi; 1 n¨m lµ lóc b¾t ®Çu nu«i lîn ®Î løa 1, s¸u th¸ng lîn chöa, ®Î vµ nu«i con ®Ó cã lîn con b¸n. 11. C¸c kho¶n chi kh¸c. B. Thu 1. B¸n 1-2 lîn lo¹i th¶i, lóc 7-8 th¸ng tuæi 2. B¸n s¶n phÈm lîn con. 3. Quy gi¸ trÞ ph©n. Ph©n b¸n, ph©n sö dông trong trang tr¹i: nu«i c¸, bãn c©y Gi¶i thÝch: 1. Lîn lo¹i do kh«ng ®ñ tiªu chuÈn ®Ó phèi gièng khi ®¹t tõ 60-70 kg. CÇn lo¹i ngay chuyÓn nu«i thÞt, hoÆc b¸n thÞt. Lîn n¸i lo¹i tõ løa 2 trë ®i lµ 25%, nh÷ng con sinh s¶n kÐm. 2. S¶n phÈm lîn con ®−îc tÝnh 1 n¨m 2 løa. Nh−ng n¨m thø nhÊt do nu«i tõ lóc chän ®Õn thµnh n¸i, lîn chØ ®Î 1 løa nªn chØ tÝnh 1 løa. Tõ n¨m thø 2, tÝnh 2 løa/n¨m vµ thu chi æn ®Þnh. 3- C¸c môc ghi trªn ®−îc tÝnh to¸n cô thÓ theo thêi gi¸ lóc x©y dùng vµ chi phÝ còng nh− thu nhËp ®Òu theo 1 tû lÖ thÝch hîp, ph©n bæ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. VÒ chi phÝ tõ n¨m thø 2 trë ®i, tËp trung chñ yÕu lµ thøc ¨n cho lîn n¸i, lîn con vµ s¶n phÈm thu lµ lîn con vµ ph©n. 79
 9. Phô lôc i- gi¸ trÞ t−¬ng ®−¬ng mét sè lo¹i thøc ¨n cho lîn + Thøc ¨n nhiÒu n¨ng l−îng 1 kg ng« = 0,8 kg c¸m lo¹i 1 + 0,2 kg c¸m th« = 0,8 kg s¾n nghiÒn + 0,2kg kh« l¹c = 1kg tÊm g¹o = 0,8 kg c¸m lo¹i 1 + 0,2kg s¾n nghiÒn (kh«) + Thøc ¨n nhiÒu ®¹m 1kg kh« l¹c = 1kg kh« dÇu h¹t b«ng = 2,5kg kh« dÇu dõa 1kg bét c¸ = 1kg bét m¸u (tèt) + 10g mªtionin 1kg bét ®Çu t«m = 0,7kg bét c¸ + 50g vá t«m nghiÒn 1kg bét thÞt x−¬ng + 10g mªtionin + 25g lizin = 0,7kg bét c¸ + 0,3 kg bét x−¬ng + Thøc ¨n kho¸ng 1kg bét vá sß = 1kg v«i bét (v«i t·) 80
 10. II- qui ®æi träng l−îng thøc ¨n qua lon s÷a bß Lo¹i thøc ¨n §ong b»ng lon s÷a TÊm 1kg 4,5 lon Bét ng« 1kg 4,5 lon C¸m lo¹i 1 1kg 6,5 lon Bét khoai lang kh« 1kg 4,5 lon Bét s¾n kh« 1kg 4,5 lon Bçng bia kh« 1kg 4,5 lon C¬m kh« 1kg 4,5 lon Kh« dÇu ®Ëu t−¬ng 1kg 4,5 lon Bét c¸ 1kg 5,0 lon Bét kh« dÇu l¹c 1kg 6,0 lon Bét kh« dÇu dõa 1kg 6,5 lon Muèi 1kg 3,0 lon Bét x−¬ng 1kg 3,5 lon V«i bét 1kg 3,5 lon 81
 11. III- h−íng dÉn sö dông b¶ng tÝnh s½n khÈu phÇn thøc ¨n hçn hîp cho c¸c lo¹i lîn KhÈu phÇn ¨n hµng ngµy cña lîn gåm 3 nhãm chÊt: ChÊt tinh bét (g¹o, c¸m, ng«, s¾n ...) nhãm A ChÊt ®¹m (bét c¸, kh« dÇu ...) nhãm B ChÊt kho¸ng (canxi, phèt pho) nhãm C Nhu cÇu ®¹m tiªu hãa trong khÈu phÇn ¨n cho c¸c lo¹i lîn cã kh¸c nhau. V× vËy c¸c nhãm thøc ¨n trªn khi trén xong cÇn ®Ó riªng, sau ®ã dùa vµo b¶ng tÝnh s½n, c©n ®ñ sè l−îng míi trén chóng l¹i víi nhau. • Nhãm A, chóng t«i giíi thiÖu 4 c«ng thøc hçn hîp phï hîp víi mét sè vïng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trong n−íc: C«ng thøc 1 C«ng thøc 2 C¸m g¹o 40% C¸m g¹o 30% Bét ng« 60% Bét ng« 45% Tû lÖ ®¹m trong ®ã lµ 8% TÊm 25% Tû lÖ ®¹m trong ®ã lµ 8% C«ng thøc 3 C«ng thøc 4 C¸m g¹o 55% C¸m g¹o 25% Bét ng« 35% Bét ng« 50% Thãc tÎ nghiÒn 10% Bét s¾n hay khoai lang 25% Tû lÖ ®¹m trong ®ã lµ 8% Tû lÖ ®¹m cã 6% • Nhãm B, giíi thiÖu 4 c«ng thøc hçn hîp: C«ng thøc 1 C«ng thøc 2 C«ng thøc 3 Bét c¸ lî 45% Bét c¸ lî 35% Bét c¸ lî 15% Kh« dÇu dõa 55% Kh« l¹c 65% Kh« dÇu l¹c 65% Tû lÖ ®¹m tiªu hãa 27% Tû lÖ ®¹m tiªu hãa 37% Kh« dÇu ®ç t−¬ng 20% trong ®ã lµ trong ®ã lµ §¹m tiªu hãa 39% • Nhãm C - thøc ¨n kho¸ng - 1 c«ng thøc chung cho c¸c lo¹i lîn gåm: Bét x−¬ng 40% v«i t· 30% Muèi 20% Sunfat manhª 10% 82
 12. Ph−¬ng ph¸p sö dông b¶ng: Trong b¶ng cã 5 lo¹i lîn kh¸c nhau: - Lîn con 10-25 kg, lîn chöa kú 2 vµ nu«i con, thøc ¨n hµng ngµy cÇn tû lÖ ®¹m 16% - Lîn nhì 25-50 kg cÇn tû lª ®¹m 15% - Lîn n¸i chöa kú 1 cÇn tû lÖ ®¹m 14% - Lîn c¸i t¬ 51-85 kg cÇn tû lÖ ®¹m 13% - Lîn c¸i t¬ chê phèi 85-100 kg cÇn tû lÖ ®¹m 12% §Ó cã 100 kg thøc ¨n hçn hîp chøa 16% ®¹m cho lîn con 10-25kg, lîn chöa kú 2 vµ nu«i con ta lÊy: Thøc ¨n nhãn A, c«ng thøc 1 (hçn hîp c¸m, bét ng«): 56kg Thøc ¨n nhãm B, c«ng thøc 1 (hçn hîp bét c¸, kh« dÇu dõa): 41 kg Thøc ¨n nhãm C (c«ng thøc chung) 3 kg ____ 100 kg HoÆc: Thøc ¨n nhãm A, c«ng thøc 1 (hçn hîp c¸m, bét ng«) 70 kg Thøc ¨n nhãm B, c«ng thøc 2 (hçn hîp bét c¸, kh« dÇu l¹c) 27kg Thøc ¨n nhãm C 3 kg. _____ 100 kg Dùa vµo thøc ¨n s½n cã ë ®Þa ph−¬ng, vÝ dô n¬i nhiÒu kh« dÇu l¹c, n¬i s½n kh« dÇu dõa, n¬i nhiÒu s¾n khoai, n¬i nhiÒu c¸m, bét ng«, g¹o... ta cã thÓ vËn dông c¸c chØ dÉn trong b¶ng mµ phèi hîp c¸c thµnh phÇn thøc ¨n A-B-C b¶o ®¶m ®ñ tû lÖ ®¹m theo nhu cÇu cña c¸c lo¹i lîn (xem c¸c b¶ng tÝnh s½n). 83
 13. B¶ng tÝnh s½n thøc ¨n hçn hîp cho c¸c lo¹i lîn theo nhu cÇu ®¹m tiªm ho¸ kh¸c nhau (tÝnh trªn 100 kg) C¸c lo¹i lîn Nhu cÇu ®¹m tiªu ho¸ cho c¸c lo¹i lîn % Lîn con: 10 - 25 kg Lîn nhì 25-50 kg N¸i chöa kú 1 Lîn c¸i t¬: Lîn c¸i t¬: Thøc ¨n N¸i chöa kú 2 51-85 kg 85-100kg hçn hîp N¸i nu«i con 16% 15% 14% 13% 12% Nhãm A C«ng thøc 1 56 kg 61 kg 66 kg 72 kg 77 kg (C¸m + bét ng«) Nhãm B C«ng thøc 2 41 kg 36 kg 31 kg 25 kg 20 kg (Bét c¸ + kh« dõa) Nhãm C 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg Kho¸ng bæ xung Céng hçn hîp 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg (A+B+C) 84
 14. C¸c lo¹i lîn Nhu cÇu ®¹m tiªu ho¸ cho c¸c lo¹i lîn % Lîn con: 10 - 25 kg Lîn nhì 25-50 kg N¸i chöa kú 1 Lîn c¸i t¬: Lîn c¸i t¬: N¸i chöa kú 2 51-85 kg 85-100kg - chê phèi Thøc ¨n N¸i nu«i con hçn hîp 12% 16% 15% 14% 13% Nhãm A C«ng thøc 1 70kg 74kg 77 kg 81 kg 84 kg (C¸m g¹o+ bét ng«) Nhãm B C«ng thøc 2 27 kg 23 kg 20 kg 16 kg 13 kg (Bét c¸ + kh« l¹c) Nhãm C 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg Kho¸ng bæ xung Céng hçn hîp 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg (A+B+C) 85
 15. C¸c lo¹i lîn Nhu cÇu ®¹m tiªu ho¸ cho c¸c lo¹i lîn % Lîn con: 10 - 25 kg Lîn nhì 25-50 kg N¸i chöa kú 1 Lîn c¸i t¬: Lîn c¸i t¬: N¸i chöa kú 2 51-85 kg 85-100kg Thøc ¨n N¸i nu«i con hçn hîp 12% 16% 15% 14% 13% Nhãm A C«ng thøc 1 70kg 73kg 76 kg 80 kg 83 kg (C¸m g¹o+ bét ng«) Nhãm B C«ng thøc 2 27 kg 24 kg 21 kg 17 kg 14 kg (Bét c¸ + kh« l¹c) Nhãm C 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg Kho¸ng bæ xung Céng hçn hîp 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg (A+B+C) 86
 16. C¸c lo¹i lîn Nhu cÇu ®¹m tiªu ho¸ cho c¸c lo¹i lîn % Lîn con: 10 - 25 kg Lîn nhì 25-50 kg N¸i chöa kú 1 Lîn c¸i t¬: Lîn c¸i t¬: N¸i chöa kú 2 51-85 kg 85-100kg chê phèi Thøc ¨n N¸i nu«i con hçn hîp 12% 16% 15% 14% 13% Nhãm A C«ng thøc 1 72 kg 77 kg 79 kg 82 kg 85 kg (C¸m g¹o+ bét ng«) Nhãm B C«ng thøc 3 25 kg 22 kg 18 kg 15 kg 12 kg (Bét c¸ + kh« l¹c + kh« ®Ëu t−¬ng) Nhãm C 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg (Kho¸ng bæ xung) Céng hçn hîp 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg (A+B+C) 87
 17. C¸c lo¹i lîn Nhu cÇu ®¹m tiªu ho¸ cho c¸c lo¹i lîn % Lîn con: 10 - 25 kg Lîn nhì 25-50 kg N¸i chöa kú 1 Lîn c¸i t¬: Lîn c¸i t¬: N¸i chöa kú 2 51-85 kg 85-100kg Thøc ¨n N¸i nu«i con hçn hîp 12% 16% 15% 14% 13% Nhãm A C«ng thøc 2 56 kg 61 kg 66 kg 72 kg 77 kg (C¸m g¹o+ bét ng« + tÊm) Nhãm B C«ng thøc 1 41 kg 36 kg 31 kg 25 kg 20 kg (Bét c¸ + kh« dõa) Nhãm C 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg (Kho¸ng ) Céng hçn hîp 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg (A+B+C) 88
 18. C¸c lo¹i lîn Nhu cÇu ®¹m tiªu ho¸ cho c¸c lo¹i lîn % Lîn con: 10 - 25 kg Lîn nhì 25-50 kg N¸i chöa kú 1 Lîn c¸i t¬: Lîn c¸i t¬: N¸i chöa kú 2 51-85 kg 85-100kg chê phèi Thøc ¨n N¸i nu«i con hçn hîp 12% 16% 15% 14% 13% Nhãm A C«ng thøc 2 68 kg 71 kg 75 kg 78 kg 81 kg (C¸m g¹o+ bét ng« + tÊm) Nhãm B C«ng thøc 2 29 kg 26 kg 22 kg 19 kg 16 kg (Bét c¸ + kh« l¹c) Nhãm C 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg (Kho¸ng bæ xung) Céng hçn hîp 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg (A+B+C) 89
 19. C¸c lo¹i lîn Nhu cÇu ®¹m tiªu ho¸ cho c¸c lo¹i lîn % Lîn con: 10 - 25 kg Lîn nhì 25-50 kg N¸i chöa kú 1 Lîn c¸i t¬: Lîn c¸i t¬: N¸i chöa kú 2 51-85 kg 85-100kg chê phèi Thøc ¨n N¸i nu«i con hçn hîp 12% 16% 15% 14% 13% Nhãm A C«ng thøc 1 70 kg 74 kg 77 kg 81 kg 84 kg (C¸m g¹o+ bét ng«) Nhãm B C«ng thøc 2 27 kg 23 kg 20 kg 16 kg 13 kg (Bét c¸ + kh« l¹c) Nhãm C 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg (Kho¸ng ) Céng hçn hîp 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg (A+B+C) 90
 20. C¸c lo¹i lîn Nhu cÇu ®¹m tiªu ho¸ cho c¸c lo¹i lîn % Lîn con: 10 - 25 kg Lîn nhì 25-50 kg N¸i chöa kú 1 Lîn c¸i t¬: Lîn c¸i t¬: N¸i chöa kú 2 51-85 kg 85-100kg chê phèi Thøc ¨n N¸i nu«i con hçn hîp 12% 16% 15% 14% 13% Nhãm A C«ng thøc 3 56 kg 61 kg 66 kg 72 kg 77 kg (C¸m g¹o+ bét ng« + thãc nghiÒn) Nhãm B C«ng thøc 1 41 kg 36 kg 31 kg 25 kg 20 kg (Bét c¸ + kh« dÇu dõa) Nhãm C 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg (Kho¸ng ) Céng hçn hîp 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg (A+B+C) 91