Xem mẫu

  1. Ch−¬ng V CHUåNG LîN N¸I I. yªu cÇu cHUNG vÒ x¢y DùNG CHUåNG 1. §Þa ®iÓm NÕu nu«i 5-10 n¸i ho¨c h¬n, ®Þa ®iÓm cÇn chän: Khu ®Êt cao r¸o, yªn tÜnh. Kh«ng lµm chuång trªn ®åi cao, kh«ng c©y cèi, n¾ng nãng hoÆc n¬i Èm thÊp, lîn dÔ bÞ nhiÔm bÖnh. Tèt nhÊt lµ n¬i cã v−ên, ao, xung quanh kh«ng cã chÊt th¶i hoÆc n−íc th¶i ch¶y qua hay ø ®äng. - Giao th«ng thuËn lîi ®Ó mua vËt dông vµ b¸n s¶n phÈm. - Cµng gÇn n¬i cã nguån thøc ¨n cµng tèt: vïng s¶n xuÊt lóa g¹o, vïng trång ng«, s¾n, khoai v.v... 2. H−íng chuång Chuång nu«i lîn cÇn cã ¸nh n¾ng chiÕu räi vµo buæi s¸ng, kh«ng bÞ h¾t n¾ng vµo buæi chiÒu, tr¸nh m−a h¾t vµ giã b¾c lóc mïa rÐt. Nh− vËy nÕu chuång mét d·y mÆt tr−íc h−íng §«ng-Nam, nÕu chuång 2 d·y, x©y theo h−íng Nam-B¾c. Chuång cã s©n ch¬i h−íng §«ng dïng nu«i lîn con, n¸i nu«i con vµ n¸i chöa. Chuång cã s©n h−íng T©y dïng nu«i n¸i t¸ch con, n¸i t¬ vµ nu«i lîn thÞt. PhÝa tr−íc s©n chuång trång c©y che n¾ng. Chuång cÇn cã ¸nh n¾ng buæi s¸ng võa s¸t trïng « chuång, võa t¹o sinh tè D3 gióp lîn sinh tr−ëng vµ ®ång hãa canxi (Ca) vµ l©n (P). N¾ng ban chiÒu th× t¸c dông ng−îc l¹i lµm cho lîn mÖt, thë nhiÒu, hay bÞ bÖnh mÒm x−¬ng, con ®Î ra ch©n yÕu. 3. DiÖn tÝch chuång cho tõng lo¹i lîn (n¬i nu«i tõ 5-10 n¸i). Lîn n¸i sai cai s÷a, chê phèi: 1,2-1,5 m2/con, Lîn c¸i 4-6 th¸ng tuæi: 1-1,2 m2/con. Lîn n¸i chöa, n¸i t¬ 6 th¸ng tuæi trë lªn: 3 m2/con. Lîn n¸i nu«i con: 6 m2/con. Lîn con cßn bó mÑ 3 m2/®µn(®µn 6-8-10 con/æ) 52
  2. - DiÖn tÝch s©n ch¬i: Trªn mét ®Çu lîn S©n cã l¸t S©n cá 2 Lîn n¸i nu«i con 6m Lîn con theo mÑ 3 m2 Lîn choai 3-5 th¸ng tuæi, 6-8 con 15-18 m2 II. NH÷NG YÕU Tè CÇN CHó ý KHI X¢Y DùNG CHUåNG 1. VËt liÖu x©y dùng Chuång x©y dùng b»ng g¹ch, m¸i lîp b»ng tranh tre l¸ th× m¸t vÒ mïa hÌ, Êm vµo mïa ®«ng. Lîp m¸i b»ng ngãi vµ m¸i xi m¨ng th× bÒn nh−ng nãng vµ tèn h¬n. Tïy nguyªn vËt liÖu x©y dùng, cã thÓ khÊu hao tõ 5-15 n¨m. 2. NÒn chuång CÇn cao h¬n mÆt ®Êt kho¶ng 20cm, cao qu¸ lîn dÔ ng· quÌ. NÒn chuång kh«ng bÞ ®äng n−íc. CÇn cã ®é nghiªng nÒn tõ 2-3% vÒ phÝa cã r·nh tho¸t n−íc vµ ph©n. G¹ch l¸t nÒn cÇn giµ vµ ph¼ng. Tèt nhÊt lµ l¸ng xi m¨ng c¸t vµng ®Çm kü. §é dµy kho¶ng 10cm. Kh«ng l¸ng bãng nÒn chuång, nªn kÎ « nhá hoÆc lµm nh¸p, tr¸nh tr¬n trùît, lîn chöa cã thÓ tr−ît ng· x¶y thai, lîn n¸i, lîn con cã thÓ bÞ sai khíp, g·y ch©n. Chuång l¸t nÒn g¹ch hay ®æ xi m¨ng, cÇn chèng l¹nh b»ng lãt r¬m vµ lu«n thay míi. Lîn n¸i nu«i con cã thÓ lµm sµn gç, ®ñ cho lîn mÑ n»m vµ cho con bó b»ng 1/4-1/3 nÒn chuång. 3. S©n ch¬i ®Ó vËn ®éng Chuång lîn n¸i cÇn cã s©n ch¬i ®Ó vËn ®éng. Lîn n¸i chöa cã vËn ®éng míi tr¸nh ®−îc bÖnh sãt nhau, kh㠮Πlîn con tr¸nh bÖnh thiÕu m¸u. DiÖn tÝch s©n ch¬i cho lîn mÑ vµ lîn con th−êng gÊp 4-5 lÇn « chuång nu«i. S©n ch¬i th−êng ®Ó cá. S©n ch¬i nhá th× l¸ng nÒn, tr¸nh lîn con ®µo dòi mÊt vÖ sinh. Trång c©y lÊy bãng m¸t cho s©n ch¬i. 4. R·nh n−íc tiÓu, n−íc röa chuång M−¬ng r·nh bao quanh chuång: réng tõ 25-30cm vµ s©u theo ®é dèc ra hè chøa ph©n tõ 10- 15cm. CÇn cã hè ga nhá mçi ®Çu chuång, c¹nh 40cm vµ s©u 50cm ®Ó cÆn l¾ng l¹i vµ hµng tuÇn dän 1 lÇn . Chuång 2 d·y cÇn 4 r·nh: Hai r·nh nhá bªn trong däc hµnh lang vµ 2 r·nh däc ngoµi chuång. 53
  3. R·nh hµnh lang phÝa trong nhá, ®Ó tho¸t n−íc. KÝch th−íc 10cm chiÒu réng vµ 8-10cm chiÒu s©u. R·nh phÝa ngoµi réng 20cm, s©u 10cm vµ dèc vÒ phÝa hè chøa 50cm x 50cm x 50cm. 5. Hè ñ ph©n Nu«i lîn víi quy m« 5-10 con n¸i hoÆc 20-30 lîn thÞt, cÇn cã hè ñ ph©n riªng, hè n−íc th¶i riªng, tr¸nh l·ng phÝ. Ph©n ñ hoai bãn v−ên rau, c©y qu¶, thøc ¨n nu«i c¸ vµ tr¸nh « nhiÔm m«i tr−êng. Ph©n cßn lµm bioga ®Ó lÊy h¬i th¾p s¸ng vµ ®un nÊu. Lîn n¸i b×nh qu©n mçi ngµy s¶n xuÊt sè l−îng ph©n nguyªn vµ n−íc tiÓu sau: Lîn c¸i 15 - 50kg cho 1 - 2kg ph©n vµ 1 - 1,5 lÝt n−íc tiÓu/ngµy. Lîn n¸i t¬ 50-90kg cho tõ 5-8kg ph©n vµ 2-4 lÝt n−íc tiÓu/ngµy. Lîn n¸i nu«i con vµ ®µn con cã thÓ cho tõ 10-15kg kÓ c¶ ®én r¬m, r¹ lãt chuång vµ n−íc tiÓu tõ 5-7 lÝt/ngµy. Ph©n cÇn ®−îc ñ tr−íc khi dïng trong hè ph©n riªng. Hè cÇn cã m¸i che, gÇn hè n−íc tiÓu ®Ó tiÖn móc n−íc t−íi cho ph©n nhanh môc. ThÓ tÝch hè ph©n ®−îc tÝnh theo sè ph©n cã hµng ngµy cña lîn nu«i vµ chÊt l−îng chuång. 6. T−êng chuång V¸ch ng¨n c¸c « cao 1-1,2m; v¸ch phÝa tr−íc, sau cã cöa ra vµo ®Ó quÐt dän vµ th¶ lîn ra s©n. PhÝa trªn v¸ch sau cã phªn che tr¸nh giã, n¾ng m−a. Riªng ®èi víi lîn n¸i nu«i con, cßn ®Ó kh«ng bÞ l¹nh do thêi tiÕt thay ®æi. §èi v«i chuång hai d·y th× hai ®Çu håi x©y kÝn, cã cöa ®ãng. Cöa « chuång: Lîn hay gËm nªn cöa ph¶i ch¾c. Tèt nhÊt lµ b»ng song s¾t lo¹i 10-12 li. 54
  4. 7. M¸ng ¨n: (xem h×nh vÏ) 55
  5. III. MéT Sè KiÓU ChuåNG 1. KÝch th−íc c¸c lo¹i chuång Chuång mét m¸i: ChiÒu cao cña m¸i tíi ®Ønh 3m ChiÒu cao m¸i phÝa sau: 1,8-2m ChiÒu ngang cña chuång: 2,8-3m Chuång hai m¸i: ChiÒu cao nãc 4-4,5m ChiÒu cao hai m¸i phÝa d−íi 2,5m ChiÒu ngang 6,8-7m Hµnh lang gi÷a chuång 1,2m (Xem c¸c kiÓu chuång lîn nu«i n¸i) 2. Chuång mét m¸i Th−êng b»ng vËt liÖu rÎ tiÒn nh− tranh, tre, nøa l¸, khÊu hao nhanh. Chuång mét m¸i th−êng ®Ó nu«i víi sè n¸i tõ 5-10 con vµ lîn thÞt 20-30 con. Chuång mét m¸i tho¸ng phÝa tr−íc, dÔ dän vÖ sinh, bÖnh khã l©y lan. 56
  6. Chuång mét m¸i lîp l¸ hoÆc ngãi 57
  7. 58
  8. 3. Chuång hai m¸i Th−êng x©y g¹ch v÷ng ch¾c h¬n, khÊu hao l©u h¬n vµ cho ch¨n nu«i quy m« lín h¬n. Chuång hai m¸i tiÖn ch¨m sãc cho ¨n uèng, do lîn nhèt hai bªn ®ì tèn c«ng ®i l¹i. Lîn Ýt bÞ x¸o ®éng, sau khi ®ãng cöa hai ®Çu chuång. Chuång hai m¸i m¸t h¬n, tr¸nh ®−îc m−a h¾t. Cã ®iÒu bÊt lîi v× nu«i tËp trung nªn dÔ nhiÔm bÖnh nhÊt lµ bÖnh giun s¸n. 59
  9. 60
  10. 4. VÖ sinh chuång vµ thêi gian ch¨m sãc lîn VÖ sinh chuång tr¹i lµm tèt tr¸nh ®−îc c¸c bÖnh l©y lan, nhÊt lµ khi nu«i 5-10 n¸i hoÆc h¬n cïng víi ®µn con. Hµng ngµy c«ng t¸c vÖ sinh cÇn theo mét thêi gian biÓu nhÊt ®Þnh. Buåi s¸ng: tõ 7giê - 11 giê. - KiÓm tra ®µn lîn, ph¸t hiÖn sù kh¸c th−êng. - Cho lîn ¨n sím - ¨n Ýt: 7g30 - 8g30 - §æ n−íc cho lîn uèng - Dän chuång: 8g30 - 10g - Cho lîn ra s©n Øa ®¸i, ®ãng cöa chuång, vøt bá chÊt ®én chuång ®· −ít bÈn. - QuÐt chuång, hãt ph©n bá ra ngoµi « chuång. - Röa s¹ch m¸ng ¨n vµ m¸ng uèng. - Cho lîn ¨n b÷a tr−a: 10g00 - 11g - Thay vµ thªm n−íc uèng. - Cho ¨n rau xanh: 12g NghØ tr−a . Buåi chiÒu: - Cho ¨n chiÒu: 15g - 15g30 - Mïa ®«ng ¨n sím h¬n 30 phót so víi mïa hÌ. - Thay vµ thªm n−íc uèng. - Dän chuång hãt ph©n, t¾m tr¶i cho lîn: 15g30 - 16g30 - Bá r¬m r¹ vµo chuång n¸i nu«i con. - Th¶ c¸c phªn cöa xuèng: 17g - 17g30 . Lîn dÔ t¹o ®−îc ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn víi viÖc ch¨m sãc vµ nu«i d−ìng, thùc hiÖn c¸c viÖc trªn cÇn ®óng giê kh«ng tïy tiÖn. Lµm sím hoÆc muén, gi¶m c«ng viÖc cÇn lµm ®Òu ¶nh h−ëng ®Õn søc lín vµ tÝnh thÝch ¨n cña lîn. Ngoµi viÖc ch¨m sãc hµng ngµy, 6 th¸ng chuång lîn cÇn ®−îc quÐt v«i nÒn vµ t−êng ng¨n nh»m tr¸nh c¸c bÖnh ký sinh. TËp cho lîn míi nhËp chuång Øa ®¸i ®óng chç b»ng c¸ch hãt ph©n vµo mét gãc tèi, gÇn n¬i tho¸t n−íc tiÓu n−íc ph©n. Sau quen dÇn lîn sÏ Øa ®óng chç, gi¶m nhÑ søc lao ®éng cña ng−êi nu«i. 61