Xem mẫu

  1. Ch−¬ng III KH¶ N¡NG SINH S¶N CñA LîN N¸I I. sINH Lý §éNG DôC vµ PHèi GièNG CñA LîN Néi, LîN LAI vµ lîN NGo¹i 1. Tuæi ®éng ®ùc ®Çu tiªn Tuæi ®éng dôc ®Çu tiªn ë lîn néi (Ø, Mãng C¸i) rÊt sím: 4-5 th¸ng tuæi khi khèi l−îng ®¹t tõ 20-25kg. ë lîn n¸i lai tuæi ®éng ®ùc ®Çu tiªn muén h¬n so víi lîn néi thuÇn. ë lîn lai F1 (cã 1/2 m¸u néi) ®éng ®ùc b¾t ®Çu lóc 6 th¸ng tuæi, khi khèi l−îng c¬ thÓ ®¹t 50-55kg. ë lîn ngo¹i ®éng ®ùc muén h¬n so víi lîn lai, tøc lµ ®éng dôc lóc 6-7 th¸ng tuæi khi lîn cã khèi l−îng 65- 68kg. Kh«ng cho lîn phèi gièng ë thêi kú nµy v× c¬ thÓ lîn ch−a ph¸t triÓn ®Çy ®ñ, ch−a tÝch tô ®−îc chÊt dinh d−ìng nu«i thai, trøng ch−a chÝn mét c¸ch hoµn chØnh. §Ó ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ sinh s¶n tèt vµ duy tr× con n¸i sinh s¶n l©u bÒn, cÇn bá qua 1-2 chu kú ®éng dôc, råi míi cho phèi gièng. 2. Tuæi ®Î løa ®Çu Lîn n¸i néi (Ø, Mãng C¸i) trong s¶n xuÊt, tuæi ®Î løa ®Çu th−êng tõ 11-12 th¸ng tuæi. Nh− vËy løa ®Çu cho phèi lóc 7 th¸ng tuæi. VÒ khèi l−îng cÇn ®¹t tõ 45-50kg, nÕu cho phèi víi ®ùc ngo¹i ®Ó cã ®µn con lai kinh tÕ. Lîn n¸i lai vµ n¸i ngo¹i nªn cho ®Î lÇn ®Çu lóc 12 th¸ng tuæi, nh−ng kh«ng qu¸ 14 th¸ng tuæi. Nh− vËy ph¶i phèi gièng løa ®Çu ë lîn lai lóc 8 th¸ng tuæi víi khèi l−îng lîn kh«ng d−íi 65- 70kg. §èi víi lîn ngo¹i cho phèi gièng lóc 9 th¸ng tuæi víi khèi l−îng kh«ng d−íi 80-90kg (gièng lîn ngo¹i nu«i thÝch nghi t¹i ViÖt Nam). 3. Chu kú ®éng dôc cña lîn n¸i vµ ®éng dôc trë l¹i sau ®Î Mét chu kú ®éng dôc cña lîn n¸i lµ 18-21 ngµy, nÕu ch−a cho phèi gièng th× chu kú l¹i nh¾c l¹i. Trong thêi kú nu«i con, lîn n¸i sau khi ®Î 3-4 ngµy hoÆc sau khi ®Î 30 ngµy lîn cã hiÖn t−îng ®éng dôc trë l¹i, th−êng thÊy ë lîn néi. Kh«ng nªn cho phèi gièng lóc nµy, v× bé m¸y sinh dôc cña lîn ch−a phôc håi nh− tr−íc khi ®Î, trøng ch−a chÝn ®Òu. NÕu cho phèi ngay, lîn cã chöa võa ph¶i s¶n xuÊt s÷a nu«i con võa ph¶i cÊp c¸c chÊt dinh d−ìng nu«i bµo thai, trong khi ®ã lîn n¸i l¹i cÇn ®ñ dinh d−ìng ®Ó phôc håi søc kháe sau khi ®Î. Ngoµi ra lîn cßn dÔ bÞ sÈy thai khi con cßn thóc bó. Sau cai s÷a (lóc 50-55 ngµy) kho¶ng 3-5 ngµy th× lîn n¸i ®éng hín trë l¹i. Thêi gian nµy cho phèi gièng, lîn dÔ thô thai vµ trøng chÝn nhiÒu, dÔ cã sè con ®«ng. 25
  2. Quan t©m theo dâi ®Ó phèi gièng kÞp thêi lµ th¾ng lîi cña ng−êi nu«i. Nu«i 1-2 con n¸i th× viÖc theo dâi kh«ng khã, nh−ng nu«i nhiÒu tõ 3-5 con cÇn ph¶i ®¸nh dÊu ph©n biÖt con n¸i nµo cÇn ®−îc phèi gièng, ®Ó phèi ®óng thêi gian. Tr¸nh ®Ó c¬ thÓ lîn mÑ hao mßn nhiÒu sau khi ®Î sö dông l©u dµi con n¸i. Hao mßn c¬ thÓ ë lîn th−êng tõ 10-20% so víi tr−íc khi ®Î. Trªn møc nµy lîn mÑ cÇn ®−îc chó ý vÒ nu«i d−ìng. Kh«ng Ðp phèi, nÕu lîn n¸i sau khi cai s÷a con mµ c¬ thÓ hao mßn gÇy sót. CÇn ph¶i bá qua mét chu kú ®Ó n¸i l¹i søc vµ nu«i ®−îc bÒn l©u h¬n. 4. §Æc ®iÓm ®éng dôc ë lîn néi, lîn lai vµ lîn ngo¹i thuÇn Cã thÓ chia lµm 3 giai ®o¹n. - Giai ®o¹n tr−íc khi chÞu ®ùc (b¾t ®Çu). - Giai ®o¹n chÞu ®ùc (phèi gièng). - Giai ®o¹n sau chÞu ®ùc (kÕt thóc). a. Giai ®o¹n tr−íc khi chÞu ®ùc. Lîn n¸i thay ®æi tÝnh t×nh: kªu rÝt nhá, kÐm ¨n, nh¶y lªn l−ng con kh¸c. ¢m hé ®á t−¬i, s−ng mäng, cã n−íc nhên ch¶y ra nh−ng ch−a chÞu cho ®ùc nh¶y. Ng−êi nu«i còng kh«ng nªn cho lîn phèi vµo lóc nµy, v× sù thô thai chØ thÓ hiÖn sau khi cã c¸c hiÖn t−îng trªn tõ 35-40 giê. §èi víi lîn néi th−êng sím h¬n, tõ 25-30 giê. b. Giai ®o¹n chÞu ®ùc. Lîn kÐm ¨n, ®øng yªn, mª ×, lÊy tay Ên trªn l−ng gÇn m«ng, lîn ®øng im ®u«i v¾t vÒ mét bªn, ®ång thêi ©m hé gi¶m ®é s−ng, cã nÕp nh¨n, mµu sÉm hoÆc mµu mËn chÝn, cã n−íc nhên ch¶y dÝnh ®ôc, con ®ùc l¹i gÇn th× ®øng im chÞu phèi. Thêi gian nµy kÐo dµi kho¶ng 2 ngµy, nÕu ®−îc phèi gièng th× lîn sÏ thô thai. ë lîn néi th−êng ng¾n h¬n, kho¶ng 28-30 giê. c. Giai ®o¹n sau chÞu ®ùc. Lîn n¸i trë l¹i b×nh th−êng, ¨n uèng nh− cò. ¢m hé gi¶m ®é në, se nhá, th©m, ®u«i côp kh«ng cho ®ùc phèi. 5. Thêi ®iÓm phèi gièng thÝch hîp §Ó lîn n¸i ®¹t tû lÖ thô thai cao, sè con ®Î ra nhiÒu cÇn tiÕn hµnh phèi gièng ®óng lóc, v× thêi gian trøng tån t¹i vµ cã hiÖu qu¶ thô thai rÊt ng¾n, trong khi ®ã th× tinh trïng cã thÓ kÐo dµi vµ sèng trong tö cung kho¶ng 45-48 giê. Do vËy thêi ®iÓm phèi gièng thÝch hîp nhÊt lµ gi÷a giai ®o¹n chÞu ®ùc. Nh− vËy ®èi víi lîn n¸i lai vµ ngo¹i cho phèi vµo cuèi ngµy thø 3 vµ sang ngµy thø 4, nÕu tÝnh tõ lóc b¾t ®Çu ®éng dôc, hoÆc sau khi cã hiÖn t−îng chÞu ®ùc kho¶ng 6-8 tiÕng th× cho phèi. §èi víi lîn n¸i néi cÇn sím h¬n lîn lai vµ lîn ngo¹i thuÇn 1 ngµy vµo cuèi ngµy thø 2 vµ s¸ng ngµy thø 3 do thêi gian ®éng dôc ng¾n h¬n (3 ngµy) Xem s¬ ®å. Trong s¶n xuÊt dïng thô tinh nh©n t¹o khi lîn cã triÖu chøng chÞu ®ùc buæi sím th× chiÒu cho phèi, nÕu cã triÖu chøng vµo buæi chiÒu th× ®Ó sím h«m sau cho phèi. Nªn cho phèi 2 lÇn ë giai ®o¹n chÞu ®ùc, nh»m “chÆn ®Çu khãa ®u«i” cña thêi kú rông trøng. (NhÊt lµ ®èi víi lîn n¸i t¬). 26
  3. D−íi ®©y lµ s¬ ®å ®éng dôc cña lîn vµ thêi ®iÓm phèi gièng. - §èi víi lîn n¸i lai vµ n¸i ngo¹i: 27
  4. II. KH¶ N¡NG SiNH S¶N CñA lîN N¸i 1. Sè løa ®Î vµ tuæi lo¹i th¶i cña lîn n¸i néi, n¸i lai vµ n¸i ngo¹i Løa ®Î Sè con N¨m thø nhÊt løa 1 7-8 con N¨m thø hai: løa 2 9-10 løa 3 9-11 N¨m thø ba: løa 4 9-11 løa 5 9-11 N¨m thø t−: løa 6 9-10 løa 7 8-9 N¨m thø n¨m: løa 8 8 løa 9 8 Løa ®Î tèt tõ løa 2 ®Õn løa thø 6-7 tuæi sinh s¶n æn ®Þnh tõ n¨m tuæi thø 2 ®Õn n¨m tuæi thø 4. Sang n¨m tuæi thø 5 lîn cã thÓ cßn ®Î tèt nh−ng con ®Î bÞ cßi cäc chËm lín. Lîn n¸i giµ hay x¶y ra hiÖn t−îng ®Î khã, con chÕt trong bông vµ c¾n con, tõ thùc tÕ ®ã cÇn tÝnh to¸n ®Ó thay thÕ lîn n¸i hµng n¨m. NÕu mét n¸i gi÷ qua 4 n¨m tuæi th× sè thay thÕ hµng n¨m lµ 25%. Tû lÖ sè con cã tuæi trung b×nh 30 th¸ng trong ®µn lµ phï hîp (tr−êng hîp nu«i tõ 5-10 con n¸i trong chuång). 2. Sè løa ®Î cña lîn n¸i néi, n¸i lai vµ n¸i ngo¹i trong 1 n¨m Th−êng lîn ®Î 1,8 løa n¨m. §èi víi n¸i lai vµ ngo¹i cÇn phÊn ®Êu ®¹t 2 løa/n¨m vµ cao h¬n. Thêi gian ®Î mét løa nh− sau: Thêi gian chöa: 114 ngµy (112-116 ngµy). Thêi gian nu«i con: 55 ngµy (50-60 ngµy). Thêi gian chê phèi sau cai s÷a: 7 ngµy (5-8 ngµy). Tæng céng: 176 ngµy x 2 løa = 352 ngµy. Mét n¨m lîn n¸i ®Î 2 løa lµ hiÖn thùc. §Ó ®¹t ®−îc yªu cÇu trªn, cÇn tËp cho lîn con ¨n sím vµ cai s÷a sím, nh−ng cai s÷a kh«ng d−íi 45 ngµy trong ®iÒu kiÖn nu«i d−ìng hiÖn nay ë n−íc ta. CÇn quan t©m ®Õn thêi gian sau khi cai s÷a t¸ch con 3-5 ngµy, lîn th−êng ®éng dôc trë l¹i, cÇn phèi gièng kÞp thêi nÕu kh«ng sÏ lì phèi mÊt thªm 18-21 ngµy (mét chu kú ®éng dôc). §iÒu nµy rÊt quan träng ®èi víi ng−êi nu«i tõ 5-10 n¸i trë lªn. 28
  5. III. CHäN LîN §ùC CHO PHèI GIèNG Nãi ®Õn sinh s¶n cña lîn mµ chØ nãi vÒ con n¸i lµ ch−a ®ñ, sinh s¶n tèt hay xÊu ®Òu do tÝnh di truyÒn cña con bè vµ con mÑ. Mét con n¸i tèt cho ®µn con trong mét æ tèt. Mét con ®ùc tèt cho nhiÒu æ trong toµn ®µn tèt. V× vËy con ®ùc cã kh¶ n¨ng c¶i t¹o ®µn gièng víi hiÖu qu¶ cao. Sö dông ®ùc gièng cho phèi cã 2 ph−¬ng ph¸p: trùc tiÕp vµ thô tinh nh©n t¹o. Dï nu«i ë c¬ së nµo hay cho phèi gièng b»ng ph−¬ng ph¸p nµo còng cÇn chän con ®ùc ®¹t tiªu chuÈn lµm gièng. 1. Chän lîn ®ùc Tïy theo môc ®Ých s¶n xuÊt ®Ó chän theo ®Æc ®iÓm gièng, theo c¸ thÓ ®ùc gièng. VÝ dô: CÇn s¶n phÈm nhiÒu n¹c, ®Î nhiÒu con, con to kháe, nu«i sèng cao, tiªu tèn thøc ¨n cho 1 kg t¨ng träng thÊp th× chän lîn ®ùc gièng ngo¹i nh− Landrace, Yorshire. Nh÷ng tiªu chuÈn chÝnh cÇn chän: - Lý lÞch «ng bµ, cha mÑ thÓ hiÖn ®Æc ®iÓm gièng vµ cã n¨ng suÊt cao. - Chän c¸ thÓ: Con lín nhÊt trong ®µn kháe m¹nh, ngùc në l−ng th¼ng, m«ng to dµi m×nh, vai cøng c¸p, 4 ch©n ®øng th¼ng, nhanh nhÑn, hiÕu ®éng, h×nh d¸ng, l«ng da ®óng víi phÈm gièng. - Hai hßn cµ (tinh hoµn) ®Òu vµ në nang, lé râ rÖt. Tr¸nh cµ lÖch (hßn to hßn nhá), cµ Èn s©u, kh«ng trÔ dµi, kh«ng mäng nh− sa ruét. - Phµm ¨n, chÞu ®ùng tèt thêi tiÕt qu¸ nãng hoÆc qu¸ l¹nh. Tiªu tèn thøc ¨n thÊp cho 1 kg t¨ng träng (tõ 3,2 - 3,5kg t¨ng träng). - Kh«ng m¾c c¸c bÖnh kinh niªn vµ bÖnh truyÒn nhiÔm. - Lîn ®ùc ®· lÊy tinh trung b×nh ph¶i ®¹t ®−îc l−îng tinh dÞch mçi lÇn xuÊt tõ 150-250ml. Tinh trïng cã tõ 250-350 triÖu/1ml tinh dÞch. Nu«i lîn ®ùc hËu bÞ còng nh− lóc tr−ëng thµnh cÇn quan t©m nh÷ng yÕu tè sau: - Nhèt mçi con mét chuång riªng cã diÖn tÝch tõ 4-6 m2/con, cã s©n vËn ®éng 8-10m2/con. Cã thÓ hµng ngµy cho ®i vËn ®éng ®−êng dµi tõ 10-15 phót/ngµy vµo buæi s¸ng. - Lu«n quan s¸t ch©n mãng vÒ hiÖn t−îng nøt mãng vµ thèi mãng (nhÊt lµ ch©n sau). Lîn ®ùc háng bé ch©n coi nh− háng tÊt c¶ v× kh«ng phèi gièng ®−îc. - TËp cho lîn ®ùc thuÇn tÝnh quen ng−êi khi cho ¨n uèng t¾m ch¶i... ®Ó dÔ dµng ®iÒu khiÓn lóc phèi gièng. Lîn ®ùc ngo¹i nh− Yorshirre, Landrace, Duroc... 3 th¸ng tuæi ®· cã tinh trïng tr−êng thµnh. Cßn 1 sè lîn ®ùc néi nh− Mãng C¸i, Ø... nu«i 1-2 th¸ng tuæi còng cã tinh trïng tr−ëng thµnh. Nh−ng ë nh÷ng th¸ng tuæi nµy, lîn ®ùc ch−a ®¹t träng l−îng c¬ thÓ vµ c¸c chøc n¨ng sinh lý kh¸c. V× vËy lîn ®ùc b¾t ®Çu cho phèi gièng tèt nhÊt ë c¸c th¸ng tuæi nh− sau: - Lîn ®ùc ngo¹i tõ 8 th¸ng tuæi trë lªn vµ khèi -l−îng c¬ thÓ ®¹t trªn 65-70kg. - Lîn ®ùc lai tõ 6 th¸ng tuæi trë lªn vµ cã khèi l−îng c¬ thÓ tõ 50 kg trë lªn - Lîn ®ùc néi tõ 5 th¸ng tuæi trë lªn vµ khèi l−îng c¬ thÓ ®¹t tõ 25-30 kg trë lªn. Giai ®o¹n phèi gièng lµ tõ 12-36 th¸ng tuæi. Thêi gian sö dông tèi ®a 4 n¨m (chØ ®èi víi nh÷ng con ®ùc gièng tèt vµ c¸ biÖt). Cßn th−êng th× sau 3 n¨m tuæi lµ lo¹i th¶i. Trong qu¸ 29
  6. tr×nh sö dông, nÕu lîn ®ùc biÓu hiÖn nh÷ng ®Æc tÝnh nh−: ch©n yÕu, sî n¸i, ¨n uèng kÐm, thÓ tr¹ng yÕu, l−îng tinh dÞch Ýt, tinh trïng lo·ng ho¹t ®éng yÕu tû lÖ dÞ h×nh cao... phèi gièng ®¹t tû lÖ thô thai thÊp th× nªn lo¹i th¶i sím. - Lîn ®ùc tõ 8-12 th¸ng tuæi chØ phèi gièng kh«ng qu¸ 3 lÇn trªn mét tuÇn. - Lîn tr−ëng thµnh trªn 12 th¸ng tuæi cã thÓ cho phèi gièng kh«ng qu¸ 5 lÇn/tuÇn, nh−ng b¶o ®¶m dinh d−ìng tèt. Kh«ng nªn cho lîn ®ùc lµm viÖc qu¸ nhiÒu lÇn, v−ît møc quy ®Þnh, ¶nh h−ëng tíi tû lÖ thô thai vµ gi¶m søc kháe cña lîn ®ùc. Nªn cho ®ùc phèi gièng vµo buåi s¸ng sím hoÆc chiÒu m¸t. Khi lîn ®ùc qu¸ no hoÆc qu¸ ®ãi còng kh«ng nªn cho phèi gièng. Sau mçi lÇn phèi gièng hoÆc lÊy tinh nªn båi d−ìng cho lîn ®ùc 2 qu¶ trøng gµ hoÆc gi¸ ®ç hay lóa n¶y mÇm 0,5kg/ngµy. Lîn ®ùc gièng nu«i d−ìng tèt, sö dông hîp lý, nÕu phèi gièng trùc tiÕp cã thÓ cho kÕt qu¶ thô thai tèt tõ 50-60 n¸i/n¨m. NÕu b»ng thô thai nh©n t¹o cã thÓ cho kÕt qu¶ thô thai tèt tõ 500- 600 n¸i/n¨m. Tøc lµ t¨ng gÊp 10 lÇn so víi gièng trùc tiÕp. ë nhiÒu ®Þa ph−¬ng t− nh©n nu«i lîn ®ùc cho phèi gièng chñ yÕu lµ ®ùc lai. Tuy nhiªn, kÕt qu¶ thô thai vµ t¨ng träng vÉn cao nh−ng ®µn con chØ nu«i thÞt thùc phÈm chø kh«ng thÓ gi÷ lµm gièng ®−îc. V× vËy tèt nhÊt vÉn lµ lîn ®ùc ngo¹i thuÇn, cã ®µn con tèc ®é t¨ng träng nhanh, chÊt l−îng thÞt n¹c nhiÒu h¬n. Ng−êi nu«i lîn n¸i còng cÇn biÕt liÒu tinh dÞch khi thô tinh nh©n t¹o ®Ó dÉn tinh cho lîn thuéc gièng g×? ChÊt l−îng tinh dÞch tèt xÊu ra sao? Ng−êi nu«i lîn n¸i còng cã thÓ mua mét sè dông cô dÉn tinh, n¾m kü thuËt ®Ó tù dÉn tinh cho lîn n¸i cña gia ®×nh, lµm ®−îc nh− vËy sÏ chñ ®éng h¬n vµ kh¶ n¨ng thô thai còng cao h¬n - §ã lµ: - Dông cô dÉn tinh: èng tiªm b»ng thñy tinh hoÆc b»ng nhùa 50ml, èng dÉn tinh qu¶n lîn b»ng cao su hay b»ng nhùa. Tïy theo sè lîn nu«i mµ mua tõ 1-3 èng tiªm. Cßn dÉn tinh qu¶n tèt nhÊt mçi n¸i cã mét dÉn tinh qu¶n riªng. - Mua tinh ë c¬ së s¶n xuÊt (nhµ n−íc hay t− nh©n): theo yªu cÇu vÒ gièng, yªu cÇu vÒ sè liÒu dÉn (th−êng 1 liÒu dÉn mét lÇn cho mét n¸i). ChÊt l−îng tinh trïng ph¶i ®¹t ho¹t lùc tõ 0,5 trë nªn (tøc lµ 50% tinh trïng ho¹t ®éng tiÕn th¼ng trë nªn). Tèt nhÊt vÉn lµ mua ®−îc nh÷ng liÒu tinh s¶n xuÊt trong ngµy. LiÒu dÉn tinh cho n¸i lai vµ n¸i ngo¹i tõ 50ml trë lªn. B¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn liÒu tinh theo h−íng dÉn cña c¬ së s¶n xuÊt tinh dÞch. - Kü thuËt dÉn tinh: cã 2 yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn tû lÖ thô thai lµ: Thao t¸c kü thuËt dÉn tinh vµ x¸c ®Þnh thêi ®iÓm dÉn tinh thÝch hîp. Ng−êi nu«i lîn n¸i, do n¾m ®−îc ®Æc ®iÓm ®éng dôc cña lîn m×nh nu«i, qua c¸c løa; do hµng ngµy cã ®iÒu kiÖn quan s¸t diÔn biÕn ®éng dôc cña lîn, do trùc tiÕp nu«i nªn lîn n¸i quen ng−êi.., ®ã lµ yÕu tè ®Ó x¸c ®Þnh thêi ®iÓm dÉn tinh chÝnh x¸c. Thao t¸c dÉn tinh cho lîn n¸i rÊt ®¬n gi¶n, chØ cÇn tinh ý quan s¸t 1 lÇn còng cã thÓ tù thao t¸c dÉn tinh ®−îc. MÊy thao t¸c c¬ b¶n: dông cô luéc v« trïng, vÈy s¹ch n−íc ®Ó thËt nguéi. §æ nhÑ nhµng tinh dÞch vµo thµnh èng tiªm. Röa s¹ch ©m hé vµ vïng m«ng cña lîn n¸i. B«i dÇu nhên (dÇu paraphin) 2/3 dÉn tinh qu¶n (tõ ®Çu dÉn tinh qu¶n trë lªn) nhÑ ®−a dÉn tinh qu¶n vµo ©m hé lîn, võa xoay võa ®−a vµo thÊy chÆt tay lµ ®−îc. C¾m ®Çu èng tiªm ®· cã tinh dÞch vµo dÉn tinh qu¶n, tõ tõ b¬m. Võa b¬m, võa xoay dÉn tinh qu¶n võa kÝch thÝch vïng ©m hé lîn ®Ó lîn ®øng yªn. NÕu b¬m thÊy tinh dÞch ch¶y ra ngoµi ph¶i ngõng b¬m vµ xoay nhÑ ®iÒu chØnh dÉn tinh qu¶n. Sau ®ã tiÕp tôc b¬m tõ tõ cho hÕt tinh dÞch ë èng tiªm. 30
  7. B¬m xong nhÑ rót dÉn tinh qu¶n ra, bãp cho l−ng lîn vâng xuèng hoÆc vç m¹nh vµo l−ng, ®Ó lîn bãp chÆt cæ tö cung kh«ng ®Ó tinh dÞch ch¶y ra ngoµi. Lîn n¸i sau dÉn tinh cÇn ë chuång s¹ch sÏ, tr¸nh nhiÔm trïng qua ®−êng sinh dôc. Dông cô dÉn tinh (èng dÉn vµ dÉn tinh qu¶n) cÇn röa thËt s¹ch b»ng xµ phßng, ®Ó kh« bá vµo hép hoÆc tói s¹ch. LÇn sau dïng l¹i luéc v« trïng. CÇn ghi chÐp vµo sæ s¸ch dÉn tinh: ®ùc gièng g×? Sè tai bao nhiªu? DÉn mÊy liÒu, mÊy lÇn? Ngµy th¸ng dÉn tinh (s¸ng, chiÒu) biÓu hiÖn cña lîn n¸i vµ thao t¸c kü thuËt. Theo dâi qua chu kú (21 ngµy), nÕu kh«ng ®éng dôc l¹i lµ lîn ®· thô thai vµ tiÕp tôc dù tÝnh ngµy ®Î, chuÈn bÞ mäi ®iÒu kiÖn cho lîn ®Î. 31
nguon tai.lieu . vn