Xem mẫu

 1. Chæång 6: Phoïng âiãûn seït vaì baío vãû chäúng seït âaïnh thàóng ng ng nh ng I) Hiãûn tæåüng phoïng âiãûn seït: 1) Âàûc âiãøm: -Seït laì 1 daûng phoïng âiãûn tia læía åí trong træåìng khäng âãöu giæîa caïc âaïm máy hoàûc tæì máy âãún âáút -Åí khoaíng caïch ráút låïn :trung bçnh 500m -Phoïng âiãûn seït coï 2 daûng: *Giai âoaûn tiãn âaûo phaït triãøn tæû nhiãn *Giai âoüan tiãn âaûo phaït triãøn âënh hæåïng giai âoaûn tæû nhiãn giai âoaûn âënh hæåïng Ho 2) Giaíi thêch: 80% âaïm máy têch âiãûn têch ám Khi säú læåüng âiãûn têch trong âaïm máy âuí låïn sao cho cæåìng âäü âiãûn træåìng væåüt quaï cæåìng âäü træåìng gáy iän hoaï khäng khê (E >Eo =30 kV/cm) thç khäng khê xung quanh âoï bë ion hoaï vaì hçnh thaình Plasma Xeït tia Plasma vãö phêa màût âáút thç trong giai âoaûn âáöu tia plasma tàng tæû nhiãn. Vaì nhæ chuïng ta âaî biãút tia Plasma laì mäüt mäi træåìng dáùn âiãûn cho nãn caïc âiãûn têch ám trong âaïm máy seî theo tia Plasma âi xuäúng. Khi tia Plasma tàng âãún mäüt âäü nháút âënh naìo âoï maì E do caïc âiãûn têch ám gáy ra, noï aính hæåíng phêa màût âáút thç luïc âoï phêa màût âáút seî coï hæåíng æïng âiãûn têch vaì táûp trung caïc âiãûn têch khaïc dáúu trãn màût âáút. Nãúu âáút laì âäöng nháút (tæïc âiãûn tråí suáút cuía âáút taûi moüi âiãøm laì nhæ nhau) thç âiãûn têch dæång seî táûp trung phêa âáöu tia tiãn âaûo . Nãúu âaït laì khäng âäöng nháút thç caïc âiãûn têch dæång seî táûp trung vãö nåi coï âiãûn dáùn cao. Va quaï trçnh phoïng âiãûn tiãúp theo seî tàng doüc theo âæåìng sæïc træåìng näúi liãön giæîa âæåìng tia tiãn âaûo vaì nåi táûp trung caïc âiãûn têch khaïc dáúu trãn màût âáút . Sau âoï seî coï quaï trçnh phoïng âiãûn ngæåüc tæì âáút lãn Phoïng âiãûn seït coï 1 qua strçnh chuí yãúu laì phoïng tæì (+) vãö (-) Caïc âiãûn têch (+) táûp trung thaình soïng diãûn têch lan truyãön tæì màût âáút âi lãn våïi váûn täúc v
 2. Nãúu goüi máût âäü âiãûn têch theo âæåìng di laì: σ Thi theo âënh nghéa vãö doìng âiãûn ta coï i s = σ .v i s = σ . v Âæåüc tênh khi seït âaïnh vaìo nåi näúi âáút täút (R=0) Khi R ≠ 0 Zo i s ( R ≠ 0 ) = i s ( R = 0 ). Zo + R Zo laì täøng tråí cuía khe seït (≈ 200 Ω ) Z is Seït âaïnh vaìo dáy dáùn thç doìng âiãûn chaûy trãn dáy dáùn : i dd = i s ( R = 0 ). o ≈ Z 2 Z o + dd Våïi Z ≈ 400 Ω 2 dd
 3. 3) Caïc tham säú cuía phoïng âiãûn seït: is a : Âäü âäúc cuía doìng âiãûn seït Is=at Is : biãn âäü cuía doìng âiãûn seït Is 0 ≤ t ≤ τ ds :is =at t >τ ds :is =Is τ ds t -Biãn âäü cuía doìng âiãûn seït : Is P {I }= − I s ≥ I i e i / 26 ,1 - Âäü âäúc cuía doìng âiãûn seït : P {a }= − a ≥ a i e i / 10 ,9 4) Cæåìng âäü hoaût âäüng cuía seït: Theo tæìng vuìng hay tæìng âëa phæång thç ngæåìi ta biãøu hiãûn cæåìng âäü hoaût âäüng cuía seït bàòng säú ngaìy , säú giåì coï seït hàòng nàm Ngaìy coï seït: laì ngaìy coï seït xuáút hiãûn êt nháút 1 láön tæì 0h âãún 24h Vuìng xêch âaûo: 100-150 ngaìy/nàm Vuìng nhiãût âåïi: 75-100 ngaìy/nàm Vuìng än âåïi: 30-50 ngaìy/nàm -Máûtü âäü seït : ms laì säú láön seït âaïnh xuäúng 1 km2 màût âáút trong 1 ngaìy seït ms = (0,1 - 0,15) láön/ km2 ngaìy
 4. II) Baío vãû chäúng seït âaïnh thàóng (træûc tiãúp): Duìng hãû thäúng thu seït: -Bäü pháûn thu seït :kim ,dáy -Bäü pháûn näúi âáút -Bäü pháûn liãn laûc (dáy näúi dáút) 1) Xaïc âënh phaûm vi baío vãû cuía 1 cäüt chäúng seït: Thê nghãûm cuía A. Copian (Liãn Xä) Duìng maïy phaït xung, âáöu ra cuía maïy phaït xung âæåüc näúi våïi muîi nhoün thãø hiãûn nhæ âáöu tia tiãn âaûo.cuía seït Åí phêa màût âáút thç duìng 1 kim laìm mä hçnh cho cäüt thu seït R =3,5h Ho =20h :âäü cao âënh MFX hæåïng h Thê nghãûm: Cho muîi nhoün di chuyãøn trãn màût phàóng nàòm ngang thç tháúy xuáút hiãûn vuìng coï R =3,5h Nãúu tiãn âaûo seït maì xuáút hiãûn trong vuìng naìy thç chàõc chàõn seî phoïng âiãûn vaìo âènh cuía kim thu läi Nãúu tiãn âaûo seït maì xuáút hiãûn ngoaìi vuìng naìy thç hoàûc seî âaïnh vaìo âènh cuía cäüt hoàûc âaïnh xuäúng âáút Âàûc biãût nhæîng láön phoïng xuäúng âáút âãöu caïch chán cäüt tæì 1,6h tråí lãn Do âoï ta goüi 1,6h laì baïn kênh baío vãû åí âäü cao màût dáút (hx =0)
 5. Âãø xaïc âënh baïn kênh baío vãû åí ( h x ≠ 0 ) thç äng ta âæa vaìo mo hçnh 1 cáy kim coï âäü cao la hx. Cho kim di chuyãøn thç seî xaïc âënh dæåüc baïn kênh baío vãû tåïi haûn rx. Nãúu ra ngoaìi rx thç seït seî âaïnh vaìo kim hx. Laìm thê nghiãûm våïi nhiãöu cáy kim coï âäü cao hx khaïc nhau ta coï rx nhæ sau: h − hx rx = 1,6 . h 1+ x h h 0.8h 2/3h hx 1.5h 0.75h 0.75h 1.5h Tæì phæong trçnh ta veî âæåüc caïc âæåìng sinh nhæ hçnh veî Âãø âån giaín trong tênh toaïn thç ngæåìi ta thay âæåìng sinh cuía hçnh noïn troìn xoay âoï bàòng gáúp khuïc nhæ hçnh ve î sau hx Phæång trçnh xaïc âënh baïn kênh baío vãû: Khi hx ≤ 2 h thç r x = 1 , 5 h .( 1 − ) p 3 0 ,8 h 2 hx hx ≥ h thç r x = 0 , 75 h .( 1 − ) p 3 h p laì hãû säú hiãûu chènh (phaûm vi baío vãû ) p = 1 Khi h ≤ 30 m 5 ,5 p = Khi h ≥ 30 m h
 6. 2) Xaïc âënh phaûm vi baío vãû cuía 2 cäüt chäúng seït: Nhæ pháön trãn âaî biãút khu væûc coï xaïc suáút 100% phoïng âiãûn vaìo cäüt chäúng seït thç noï coï baïn kênh R= 3,5h Nhæ váûy nãúu nhæ coï 2 cäüt thu seït âàût caïch nhau 1 khoaíng a = 7h thç moüi âiãøm trãn màût âáút nàòm giæîa 2 cäüt seî khäng bë seït âaïnh Do âoï nãúu 2 cäüt TS âàût caïch nhau 1 khoaíng a maì a< 7h thç noï seî baío vãû âæåüc âäü cao ho nàòm giæîa 2 cäüt thoaí maîn âiãöu kiãûn: a ho = h − 7 Vi duû: coï 1 cäng trçnh coï âäü cao laì hx thç cäng trçnh âoï phaíi nàòm goün nhæ thãú naìo âãø baío vãû an toaìn ? ho 1.5h 0.75h 0.75h 1.5h rx
 7. 3) Xaïc âënh phaûm vi baío vãû cuía nhiãöu cäüt chäúng seït: Khi cäng trçnh cáön baío vãû chiãúm 1 khu væûc räüng låïn luïc âoï nãúu chuïng ta sæí duûng 1 hoàûc 2 cäüt chäúng seït thç cäüt seî ráút cao gáy khoï khàn cho thi cäng làõp raïp. Trong træåìng håüp naìy ngæåìi ta sæí duûng nhiãöu cäüt phäúi håüp baío vãû. Pháön ngoaìi cuía phaûm vi baío vãû âæåüc xaïc âënh nhæ tæìng âäi cäüt mäüt. Khäng cáön veî phaûm vi baío vãû bãn trong âa giaïc hçnh thaình båíi caïc cäüt maì chè cáön kiãøm tra âiãöu kiãûn baío vãû an toaìn. Nhæ váûy nãúu nhæ cäng trçnh coï âäü cao hx nàòm bãn trong âa giaïc hçnh thaình båíi caïc cäüt seî âæåüc baío vãû an toaìn nãúu thoaí maîn âiãöu kiãûn sau âáy: D ≤ 8(h − hx ) Trong âoï D laì dæåìng kênh näüi tiãúp âa giaïc rx rx rox1 rox2 D rox4 rx rox3 rx
 8. 4) Xaïc âënh phaûm vi baío vãû cuía 1dáy chäúng seït: Thê nghãûm cuía A. Copian (Liãn Xä) Nãúu dáy TS coï âäü cao laì h thç phaûm vi baío vãû cuía noï keïo daìi doüc theo chiãöu daìi cuía dáy vaì coï bãö räüng baío vãû laì 2bx α α α = 200 ÷ 250 hx bx bx hx Phæång trçnh xaïc âënh baïn kênh baío vãû: Khi hx ≤ 2 h thç b x = 1 , 2 h .( 1 − ) p 3 0 ,8 h 2 h hx ≥ h thç b x = 0 , 6 h .( 1 − x ) p 3 2 h Thäng thæåìng dáy chäúng seït duìng baío vãû cho dáy dáùn maì h dd ≥ do âoï ngæåìi ta khäng quan tám âãún bãö räüng h cs cuía phaûm vi baío vãû maì chuí yãúu laì quan tám âãún goïc baío vãû (α ) 3 Goïc baío vãû (α )laì goïc giæîa âæåìng thàóng thàóng âæïngâi qua dáy chäúng seït vaì âæåìng thàóng näúi liãön giæîa dáy chäúng seït vaì dáy dáùn Coï thãø tênh âæåüc trë säú giåïi haûn cuía goïc baío vãû α 0 ,6 h Thæûc tãú α = 20 ÷ 25 0 0 tg α = = 0 ,6 α ≈ 31 0 h
 9. 5) Xaïc âënh phaûm vi baío vãû cuía 2dáy chäúng seït: Khi laìm thê nghiãûm våïi dáy thu seït thç khu væûc coï xaïc suáút 100% phoïng âiãûn vaìo dáy thu seït thç coï bãö räüng laì B=2h Nhæ váûy nãúu nhæ coï 2 dáy thu seït âàût caïch nhau 1 khoaíng s = 4h thç moüi âiãøm trãn màût âáút nàòm giæîa 2 dáy seî khäng bë seït âaïnh Do âoï nãúu 2dáy TS âàût caïch nhau 1 khoaíng s maì s< 4h thç noï seî baío vãû âæåüc âäü cao ho nàòm giæîa 2 dáy thoaí maîn âiãöu kiãûn: s ho = h − 4 Vi duû: coï 1 hãû thäúng âæåìng dáy coï âäü cao laì hx thç cäng trçnh âoï phaíi nàòm goün nhæ thãú naìo âãø baío vãû an toaìn ? 31o ho 31o Ho s s
 10. III) Caïc yãu cáöu kyî thuáût baío vãû seït âaïnh thàóng (træûc tiãúp) bàòng hãû thäúng thu seït: 1) Cäng trçnh cáön âæåüc baío vãû an toaìn phaíi nàòm goün trong phaûm vi baío vãû cuía hãû thäúng chäúng seït 2) Hãû thäúng thu seït coï thãø âàût ngay trãn baín thán cäng trçnh hoàûc âàût caïch ly våïi cäng trçnh tuyì thuäüc vaìo âiãöu kiãûn cuû thãø : - Âäúi våïi hãû thäúng âiãûn vaì traûm phán phäúi coï U>110 kV do coï mæïc caïch âiãûn cao cho nãn coï thãø cho pheïp âàût hãû thäúng thu seït ngay trãn baín thán cäng trçnh IS ,a Sk B Lo Sâ A Rxk R -Tuy nhiãn âäúi våïi hãû thäúng âiãûn vaì traûm phán phäúi coï U
 11. Âãø khäng gáy phoïng âiãûn ngæåüc tæì B âãún cäng trçnh (khäng khê) thç Cæåìng âäü âiãûn træåìng trung bçnh trong khoaíng khäng gian âoï < cæåìng âäü bàõt âáöu gáy phoïng âiãûn trong khäng khê uB < E cpk 2 SK u Suy ra : Sk > B Ecpk 2 I s Rxk + Lo hx .a Sk > Ecpk 2 Tæång tæû âãø khäng gáy phoïng âiãûn trong âáút (A âãún cäng trçnh) uA < E cpd Sd uA Sd > Ecpd I s Rxk Sd > Ecpd 3) Dáy näúi âáút trong hãû thäúng thu seït: Phaíi âaím baío tiãút diãûn âãø thoaí maîn âiãöu kiãûn äøn âënh nhiãût vaì chäúng àn moìn Nãúu dáy coï âæåìng kênh bàòng 10 mm tråí lãn thç âaím baío âiãöu kiãûn äøn âënh nhiãût
nguon tai.lieu . vn