Xem mẫu

  1. Chæång2 : AÍnh hæåíng cuía phán bäú træåìng âãún quaï trçnh phoïng âiãûn trong cháút khê nh ng ng ng I) Phán loaûi âiãûn træåìng : - Âiãûn træåìng âãöu (âäöng nháút) laì âiãûn træåìng maì coï phán bäú theo thåìi gian laì khäng thay âäøi E - + x E max K = = 1 E tb - Âiãûn træåìng gáön âãöu E max D s K = = 1,5 ÷ 2 E tb S E E x x
  2. II) Phoïng âiãûn trong âiãûn træåìng âãöu: u Âënh luáût Pasen u0 P P0 III) Phoïng âiãûn trong âiãûn træåìng gáön âãöu: IV) Phoïng âiãûn trong âiãûn træåìng gáön âãöu:
  3. Chæång 3: Phoïng âiãûn åí âiãûn aïp xung ng I)Khaïi niãûm chung: Phoïng âiãûn åí âiãûn aïp xung laì do seït gáy nãn våïi biãn âäü ráút låïn vaì thåìi gian täön taûi ráút beï t < 100 µ s i s / i max 1 0,9 0.5 0,3 0 τ ds t τs Trong âoï : τ ds Laì thåìi gian âáöu soïng (âäü daìi âáöu soïng) τ s Laì âäü0daìi soïng Trong thæûc tãú giaím nhoí hån 50 /0 so våïi giaï trë cæûc âaûithç soïng seït âoï khäng coìn khaí nàng gáy nguy hiãøm cho caïch âiãûn , cho nãn khäng cáön quan tám âãún pháön sau cuía soïng Tè säú âàûc træng cho daûng soïng: τ ds τ 1,5 , theo Liãn Xä: ds = τs τ s 40 τ 1,2 theo Cháu Áu: ds = τ s 50
  4. is Is=at Trong tênh toaïn hiãûn nay thç ta coï âäö thë a : Âäü âäúc cuía doìng âiãûn seït Is II)Thåìi gian phoïng âiãûn: t Âäúi våïi âiãûn aïp xung do thåìi gian täön taûi cuía noï ráút beï cho nãn chuïng ta phaíi quan tám âãún thåìi gian phoïng âiãûn u Giaí sæí coï 1 soïng âiãûn aïp xung nhæ hçnh veî e- u0 t t1 t2 t3 Taûi t1 u âaût âãún uo nhæng cháút khê váùn chæa bë phoïng âiãûn maì phaíi chåì âãún thåìi âiãøm t2 thç måïi xuáút hiãûn electron taïc duûng ban âáöu. Tæì âáy måïi hçnh thanh thaïc âiãûn tæí , doìng Plasma vaì âãún t3 thç måïi gáy phoïng âiãûn . Thåìi gian tæì t1 âãún t2 laì thåìi gian chåì âåüi e- taïc duûng ban âáöu xuáút hiãûn âæåüc goüi laì thåìi gian cháûm trãù thäúng kã (ttk) Thåìi gian tæì t2 âãún t3 laì thåìi gian hçnh thaình phoïng âiãûn (tht)
  5. 1) Thåìi gian cháûm trãù thäúng kã : Ngæåìi ta goüi laì thåìi gian cháûm trãù thäúng kã (ttk) vç thåìi gian naìy ráút laì taín maûn coï thãø nhanh cháûm khaïc nhau vaì chè coï thãø xaïc âënh bàòng phæång phaïp thäúng kã ***Quy luáût phán bäú cuía ttk Laïy no khe håí giäúng nhau vaì âàût lãn noï cuìng 1 diãûn aïp Giaí sæí trong 1 âån vë thåìi gian coï k âiãûn tæí ban âáöu xuáút hiãûn thç ngæåìi ta âënh nghéa Thåìi gian cháûm trãù thäúng kã trung bçnh 1 τ = k Giaí thiãút taûi thåìi âiãøm t coìn nt khe håí chæa phoïng diãûn t nt tk > t Giaí thiãút taûi thåìi âiãøm (t + dt) coìn (nt- dnt ) khe håí chæa phoïng diãûn t tk t − dn t > t + dt n dnt : säú khe håí âaî phoïng âiãûn trong thåìi gian dt = säú e- taïc duûng ban âáöu xuáút hiãûn trong thåìi gian dt Phæång trçnh vi phán: dnt= - nt.k.dt dn t n − t /τ = -kdt nt = noe-kt t = e nt n o P { tk }= − t / τ Xaïc suáút: t ≥ t e ***Yãúu täú aính hæåíng âãún ttk : -Váût liãûu laìm âiãûn cæûc: coï cäng thoaït (Wthoaït) caìng beï thç ttk caìng nhoí -Âiãûn aïp taïc duûng lãn âiãûn cæûc -Phán bäú âiãûn træåìng
  6. 2) Thåìi gian hçnh thaình phoïng âiãûn : tht= tthaïc+ tdoìng Plasma+ tngæåüc ***Yãúu täú aính hæåíng âãún tht : -Âiãûn aïp : u tàng thç tht giaím -Thåìi gian phoïng âiãûn tp =ttk+ tht , phuû thuäüc vaìo U Khi u tàng thç tp giaím Quan hãû giæîa u vaì tp goüi laì âàûc tênh Volt - Giáy cuía caïch âiãûn III) Âàûc tênh Volt - Giáy cuía caïch âiãûn : 1)Caïch xáy dæûng âàûc tênh Volt - Giáy cuía caïch âiãûn : τ ds Láúy soïng xung coï = const ,cho taïc duûng lãn caïch âiãûn vaì thay âäøi biãn âäü cuía soïng xung tæì tháúp âãún cao τs u u u3 u2 Âiãûn aïp phoïng âiãûn 50% beï nháút u1 t t3 t2 t1 t t3 t2 t1 Nhæ váûy âàûc tênh V-S laì 1 miãön táûp håüp nhiãöu âieím Trong thæûc tãú noï âæåüc biãøu diãùn laì dæåìng cong trung bçnh coï keìm theo giåïi haûn sai säú so våïi âæåìng trung bçnh âoï
  7. 2)Cäng duûng cuía âàûc tênh Volt - Giáy : Duìng âãø phäúi håüp caïch âiãûn giæîa thiãút bë âiãûn vaì thiãút bë baío vãû Vê duû : âãø baío vãû cho maïy biãún aïp (MBA) ta sæí duûng chäúng seït van (CSV) Âàûc tênh Volt - Giáy u cuía thiãút bë âiãûn Âàûc tênh Volt - Giáy cuía thiãút bë baío vãû t Thiãút bë baío vãû baío vãû âæåüc thiãút bë âiãûn u Âàûc tênh Volt - Giáy cuía thiãút bë baío vãû Âàûc tênh Volt - Giáy cuía thiãút bë âiãûn t Thiãút bë baío vãû khäng baío vãû âæåüc thiãút bë âiãûn
nguon tai.lieu . vn