Xem mẫu

  1. KÝ S TRUY N HÌNH Ph n 2 4, Sáng t o tác ph m ký s truy n hình 4.1, Tính xác th c c a hình nh trong ký s truy n hình ư c th hi n qua ghi hình và Montage. 4.1.1, Ghi hình i v i m i tác ph m truy n hình thì ghi hình là khâu quan tr ng và quy t nh nh t trong tác ph m. Có th là ghi hình nh ng s ki n, hi n tư ng, con ngư i ang di n ra ho c cũng có th trên cơ s nh ng hình nh, s ki n, s vi c ã di n ra r i, nhưng cũng có khi s d ng tư li u cũ. Ghi hình nh ng s ki n hi n tư ng ang di n ra: Phương pháp ghi hình này thư ng xu t hi n ký s , làm theo phương pháp c a phóng s , ký s du l ch... òi h i v i ngư i quay phim là r t kh t khe, t khâu chu n b n x lý hình nh, không th b ng cách s p x p l i các hình nh ho c không th ghi l i l n th hai: quay phim ph i n m b t ư c ý c a tác gi k ch b n, di n bi n c a s vi c, ti n trình công vi c có cách thích h p trong vi c x lý hình nh. Ghi hình v nh ng s ki n, s vi c ã x y ra: Thông thư ng, phương pháp ghi hình này thư ng t o ra nh ng hình nh mang tính n d . Nh ng c nh này thư ng ư c tính toán k trong m ch tư duy c a tác gi , k c u c a tác ph m. R t khó t o d ng l i nh ng c nh cũ có th i gian lâu, th m chí r t lâu, có khi không còn i tư ng ph ng v n. Trong trư ng h p này nên l a ch n nh ng k v t, nh ng d u v t còn l i làm cơ s cho vi c ưa ra nh ng l i bình h p lý. S d ng tư li u cũ: Trong ký s , tác gi ư c phép khai thác nh ng hình nh tư li u có m i quan h tr c ti p i v i hi n th c và phù h p v i n i dung tác ph m làm rõ n i dung tác gi mu n truy n t i. Vi c khai thác tư li u cũ ưa vào ó m t ý nghĩa m i ph i m b o s chính xác, d u không ph i là tuy t i thì
  2. cũng ph i ư c hoàn c nh, a i m... Tránh tuỳ ti n trong s d ng hình nh, tư li u. t o l p hình nh m b o tính xác th c c a nó, trong ký s truy n hình, vi c s d ng phương pháp nào là ph thu c vào ý c a tác gi , m ch c a phim. Thông thư ng, t o hi u qu , nh ng ngư i làm phim k t h p t t nh ng phương pháp này. 4.1.2, Montage Ch c năng c a Montage là t o ra s m ch l c, rõ ràng giúp ngư i xem hình dung ra các chuy n và t o ra c m xúc, suy nghĩ v i ngư i xem. Quá trình Montage thư ng di n ra hai giai o n quay phim và d ng phim. Trong khi quay phim, trên cơ s an k t nh ng hình nh theo ý ã có s n, ngư i quay phim s ch n l c, s p x p c c nh, khuôn hình, góc máy... có th t o ra nh ng hình nh v a có giá tr thông tin, v a có giá tr th m m . Khi ý Montage ư c th hi n trong quá trình quay phim thì ó không ph i là ph nh n Montage, mà là kh ng nh nó m c cao hơn. Trong d ng phim, ngư i ta thư ng so sánh vi c này v i vi c ánh bóng và l y ra viên kim cương. D ng phim là trên cơ s nh ng hình nh ã ư c ghi thành chu i hình nh có ý nghĩa theo trình t x y ra, theo yêu c u c a o di n, t o nên s sâu l ng, n tư ng i v i nh ng c nh quay ơn l c nh nhau. Có nhi u th pháp d ng phim, m i th pháp có m t th m nh riêng. N u s d ng t t, phù h p v i ý c a tác ph m, tính xác th c s ư c m b o. Ký s truy n hình tuy t i tôn tr ng tính chân th c c a s ki n tái hi n và ph n ánh hi n th c b ng s ki n chân th c. Tính chân th c không ch là nguyên t c báo chí mà nó còn ch a ng kh năng t o ra s c thuy t ph c r t cao. Vì th i v i b t c tác ph m ký s truy n hình nào ư c dàn d ng thái quá u làm h ng b phim. Khó có th dàn d ng ư c nh ng s ph n nghi t ngã, nh ng m nh i au thương, nh ng công vi c c a m t nhà khoa h c nào ó ã qua i t r t lâu. Ngư i xem có th b ánh m t nh ng tình c m c a mình khi nh ng s ph n
  3. long ong, nghèo khó c a xã h i th c t i l i ư c các di n viên di n xu t b i vì trong nh ng hoàn c nh y, không ai có th óng thay h . Ký s truy n hình là m t th lo i báo chí nên nó òi h i th t như nó ã có, không hư c u, không dàn d ng. Khán gi có quy n òi h i nhà báo có năng l c nhìn th y thiên nhiên, hi n th c không ph i như m t ng kính máy nh mà như m t con ngư i. Hình nh trong ký s truy n hình là nh ng hình nh có th c trong cu c s ng, ang di n ra trư c m t chúng ta. Khi tái hi n hi n th c thì tác gi có th s d ng các nhân v t, nhân ch ng, h i tư ng, k l i và khéo léo s d ng các hình nh tư li u v s ki n y, nhân v t y. 4.1.3, L i bình trong ký s truy n hình L i bình gi vai trò c c kỳ quan tr ng trong tác ph m báo chí truy n hình nói chung và trong ký s truy n hình nói riêng. Có th th y hình nh là y u t khách quan, hàm ch a trong nó s s ng ng c a môt cu c s ng có th c, không b dàn c nh, không b khu y ng. Nó mang ý nghĩa h t s c to l n trong toàn b ngôn ng c a lo i hình báo chí này. Còn i v i l i, trong m t s lo i hình ngh thu t, l i gi vai trò không nh . Tính ch t ch quan c a l i bình trong tác ph m là không th tránh kh i, m c dù trong r t nhi u trư ng h p, ngư i ta c g ng gi m li u lư ng c a nó. L i bình trong ký s truy n hình có th thiên v ngôn ng văn h c ho c báo chí, nhưng i u ó tuỳ thu c vào ch c a tác ph m, cách khai thác, x lý tài c a tác gi . m i d ng ký s , có th có nhi u cách vi t khác nhau: t s , chính lu n th m chí là miêu t . Vi t l i bình cho ký s òi h i ngư i vi t thông qua cu c s ng th c t , không ch tìm tòi tích lu kinh nghi m bi u hi n cho ngư i xem nh ng s th t, mà còn giúp h c m th m t cách sâu s c. C n chú ý khai thác nh ng bi u hi n các khía c nh c a ngôn ng , cân nh c ý nghĩa c a t ng danh t , ng t n vi c t o câu ng t o n cho sáng nghĩa. L i bình trong ký s truy n hình ư c th hi n trong ngôn ng bi u tc a tác gi , trong ó:
  4. - “Cái tôi” tác gi xu t hi n trong l i bình. Trong các tác ph m báo chí nói chung, “cái tôi” tác gi r t ít khi xu t hi n tr c ti p. Trong ký s truy n hình cũng v y. Nhưng khi xu t hi n thì hi u qu l i bình ư c b c l rõ ràng nh t, nó không nh ng mang màu s c c a ngôn ng s ki n mà nó là tình c m, t m lòng, là c m nghĩ c a tác gi . “Cái tôi” tác gi xu t hi n trong l i bình không ch mang tính ch t c a ngôn ng vi t mà còn là t t c nh ng gì mà tác gi có ư c trong quá trình chiêm nghi m cu c s ng. Nh ng lúc xu t hi n “cái tôi” tác gi là nh ng o n tâm huy t, có s c ch r t l n cho ý tư ng c a tác gi . ó là cách nhìn, cách c m riêng c a t ng tác gi . - Gi ng văn c tho i n i tâm nhân v t. V i gi ng văn c tho i n i tâm nhân v t nhi u ký s có vóc dáng riêng, không l n l n, không pha t p v i b t c m t cái gì khác. Ngoài ra, trong gi ng i u này, tác gi ã th i c m xúc c a mình vào nhân v t, t ý tư ng và nh ng quan ni m c a mình, t o ra ngu n c m h ng chính v i màu s c riêng. - S d ng bút pháp văn h c k t h p v i ngôn ng chính lu n. S d ng bút pháp văn h c trong tác ph m ký s truy n hình có tác d ng làm m m hoá v n , các s ki n mang tính th i s , ng th i t o ra vùng c m xúc cho ngư i xem. Tuy nhiên, câu văn mang tính ch t ngôn ng văn h c thư ng không ch a ng y u t quy t nh, vì th nhi u tác ph m ư c s d ng ngôn ng s ki n. Vi c s d ng ngôn ng s ki n là c u n i d n công chúng t i b n ch t s ki n, v n , suy ng m v v n , s ki n y nh m làm rõ b n ch t. Giá tr c a l i bình trong phim ký s là nó ph i ư c nói cái gì ó ngoài s ki n, n n p ng sau s ki n. t ư c i u này, ngư i vi t l i bình ph i t ư c tính văn h c c a ngôn ng và tính chính lu n c a báo chí ta nên s c m nh trong l i bình c a ký s truy n hình. K T LU N Ký s truy n hình là m t th lo i báo chí truy n hình thu c nhóm chính lu n ngh thu t. Ký s truy n hình trư c h t mang nh ng c i m chung c a th
  5. lo i ký nói chung, ó là: Trong ký thư ng s d ng nhi u bi n pháp i n hình hoá ngh thu t, ưa ra nh ng phương di n c a nó như chân dung nhân v t, nh ng l i nói i n hình c a nhân v t, phong c nh, s vi c, chi ti t, hư c u và ph ng oán. Nguyên li u cho ký ư c coi là t n u có cơ s là v ch ra mâu thu n, cũng như phân tích tâm lý chính xác. B c c và c t truy n r t quan tr ng – nó là các móc câu không bao gi rơi s tò mò c a con ngư i. Ký s ph n ánh s th t, ó là nh ng con ngư i, tình hu ng, hoàn c nh có th t trong cu c s ng. Trong ký s có th “ an xen” nhi u th lo i khác nhau: Phóng s , Tin, Bình lu n, Thư tín,…. i u này ch ng t m t s t do v th lo i và tính linh ho t c a ký s . Tuy nhiên, ký s có nh ng c trưng riêng. So v i các th lo i khác, ký s không ch kh c ho và khái quát nhân v t, s ki n, s vi c thành hình tư ng nh m m c ích thông tin nói chung mà còn t o ra c m xúc th m m sâu s c i v i khán gi . Hay nói cách khác, ký s nói n chi u sâu c a v n và tính nhân văn. ký s truy n hình, l i bình óng m t vai trò quan tr ng và quy t nh chi u sâu c a tác ph m ký s . vi t ư c l i bình t t, ngư i vi t c n có s tr i nghi m cu c s ng th c t , có kh năng c m th m t cách sâu s c ngôn ng và v n s ng d i ào l ng vào tác ph m “cái tôi” c a mình, hoà cùng gi ng văn c tho i c a nhân v t b ng bút pháp văn h c k t h p v i ngôn ng chính lu n. Chính l i bình s t o ư c nét riêng c a th lo i ký s truy n hình, nói ư c nh ng ý nghĩa ngoài s ki n, nh ng i u còn n n p d ng sau s ki n. Như v y, ký s truy n hình mang m t nét riêng, cái riêng ó là xúc c m th m m sâu s c i v i ngư i xem truy n hình và trong chi u sâu c a s ki n, s vi c, con ngư i có th t. Vì v y, trong khâu biên t p c n chú ý: - Nh ng c nh quay ph i th c gi a hình nh và âm thanh. - L i bình óng vai trò quan tr ng. - L i bình ph i sát v i hình nh, t o c m xúc cho ngư i xem liên tư ng. - L i bình ph i sát th c v i tài. - Ngư i th hi n l i bình cũng r t quan tr ng.
nguon tai.lieu . vn