Xem mẫu

  1. · i
  2. Giíi thiÖu h×nh thÓ
  3. c¸c lo¹i slgn g©y bÖnh
  4. S¸n tr­ëng thµnh kÝ sinh ë ®­êng dÉn mËt trong gan, ®Î trøng, trøng theo èng dÉn mËt vµo ruét, theo ph©n ra ngoµi. Sau khi r¬i vµo n­íc, trøng ph¸t triÓn thµnh Êu trïng l«ng vµo èc Êu trïng ®u«i vµo c¸ nang Êu trïng (qua 2 vËt chñ phô).
  5. Vßng ®êi sinh häc cña s¸n l¸ gan nhá
nguon tai.lieu . vn