Xem mẫu

 1. Kỹ năng lập thang bảng lương và xác định mức lương Giảng viên: TS Lê Quân Đại học Thương mại
 2. Quản lý tiền lương Mục tiêu Tiếp cận với các phương diện chiến lược của tiền lương, một số quan điểm tiền lương mới Nắm bắt tư tưởng và quan điểm, nguyên tắc và thực hành trả lương trong nền kinh tế thị trường Phát triển năng lực và kỹ năng đánh giá giá trị công việc
 3. §·i ngé nh©n sù §·i ngé nh©n sù Trùc tiÕp Trùc tiÕp Gi¸n tiÕp Gi¸n tiÕp L−¬ng L−¬ng Ngμy nghØ bæ sung Ngμy nghØ bæ sung Hoa hång Hoa hång B¶o hiÓm B¶o hiÓm Th−ëng ••Y tÕ Y tÕ Th−ëng ••Nh©n thä Nh©n thä •X· héi •X· héi Chia l·i, chia lîi nhuËn Chia l·i, chia lîi nhuËn An toμn An toμn ••Trî cÊp, h−u trÝ… Trî cÊp, h−u trÝ… DÞch vô kh¸c DÞch vô kh¸c ••Hç trî ®μo t¹o, hç trî ®i l¹i… Hç trî ®μo t¹o, hç trî ®i l¹i… ••Ch−¬ng tr×nh gi¶i trÝ Ch−¬ng tr×nh gi¶i trÝ
 4. Nội dung cơ bản 5 Nội dung Nguyên lý cơ bản trả lương Công bằng Cạnh tranh Cá nhân hóa tiền lương Thưởng nỗ lực tập thể Trả lương gián tiếp
 5. Các yếu tố ảnh hưởng Yếu tố kinh tế Yếu tố tâm lý Yếu tố xã hội Yếu tố chính trị Yếu tố thẩm mỹ
 6. ChiÕn l−îc tr¶ l−¬ng hçn hîp (mix) §Æc ®iÓm cña thÞ ChiÕn l−îc ®·i ngé cña Cty tr−êng lao ®éng Møc l−¬ng trong ngμnh Gi¸ trÞ cña c«ng viÖc Søc mua ®ång tiÒn ChiÕn l−îc tiÒn l−¬ng Gi¸ trÞ cña (wage mix) ng−êi lao ®éng Tho¶ −íc tËp thÓ Kh¶ n¨ng chi LuËt ph¸p tr¶ cña chñ DN
 7. Cấu thành của chính sách tiền lương Trả lương trực tiếp Trả lương gián tiếp Đãi ngộ tinh thần
 8. Các nguyên lý trả lương của doanh nghiêp Nhu cầu Công bằng Quy trình minh bạch Nội bộ Phân phối Cạnh tranh công bằng Cá nhân hóa Bình đẳng Tương quan giữa các cá nhân
 9. Công bằng Nhận thức, so sánh các tỷ lệ Cx/Rx vs Cy/Ry Nguyên tắc tham chiếu Cống hiến của Trả lương theo tôi và lương của cống hiến và tôi tham khảo tiền lương cạnh tranh
 10. Tham chiếu Nội bộ Thị trường lao động Cá nhân Hợp đồng
 11. Mô hình quản trị tiền lương Chính sách Kỹ thuật Mục tiêu/Kết quả Công bằng PTCV Công bằng Định giá trị công việc Hài lòng Hàm tiền lương Tương quan Cạnh tranh Xác định thị trường Cam kết Điều tra Mức lương Cấu trúc lương Tham gia Cá nhân hóa Tăng lương Thành tích Lương thành tích Biểu dương… Quản lý lương Hoạch định Lập ngân sách Hiệu quả Hệ số Truyền thông, thông tin, kiểm soat Sáng tạo
 12. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương
 13. Chiến lược trả lương Đáp ứng cơ hội và thách thức của môi trường kinh doanh, bám sát mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp
 14. Các yếu tố ảnh hưởng Chiến lược doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp Nỗ lực nâng cao chất lượng Tổ chức công việc Chiến lược nhân sự Quy mô, ngành nghề…
 15. Công bằng trong đãi ngộ
 16. Công bằng Con người Công việc Định lượng Đãi ngộ năng lực công việc Cấu trúc tiền lương
 17. Công bằng nội bộ: ba định hướng Dựa trên giá trị công việc Dựa trên giá trị của người lao động Hệ thống hỗn hợp
 18. Năng lực cứng Đãi ngộ năng lực Năng lực mềm N ch ă n g uy lự ên c sâ u