Xem mẫu

 1. K NĂNG LÁI XE MÁY AN TOÀN NGU N: HONDA.COM.VN
 2. 1. Ki m tra xe C n ki m tra các b ph n an toàn c a xe mô tô và xe g n máy hàng ngày. Khi ñã làm quen vi c ki m tra ch m t 1 ñ n 2 phút. 2. Trang ph c lái xe ð i v i các b n n , khi ñi u khi n xe s , gi y cao gót có nh hư ng r t nhi u ñ n v trí ñ chân, do ñó s nh hư ng ñ n vi c chuy n s và phanh xe. Khi ñi nh ng ñôi gi y có gót dài, khó khăn ñ u tiên chúng ta g p ph i là ñ chân sao cho ñúng tư th . N u ch ñ ph n gót ho c ph n mũi gi y lên thanh ñ chân, chân
 3. chúng ta s trong tình tr ng không v ng trãi, như v y khi phanh ho c chuy n s s d b trư t chân. N u k p ph n gót vào thanh ñ chân thì khi phanh và chuy n s s không hi u qu vì b vư ng, chân không linh ho t. ði giày/dép cao gót khi n b n khó ñ chân ñúng tư th an toàn Chân s không linh ho t, d b trư t chân gây tai n n ð tránh tình tr ng này, khi ñi u khi n xe chúng ta nên ñi gi y có gót b t, ho c gi y có gót th p, khi ñó chân chúng ta có th linh ho t cho vi c phanh và chuy n s . N u có th thì các b n cũng nên trang b cho mình ñôi gi y ñi xe riêng ho c nh ng ñôi gi y có ñ không trư t.
 4. 3. Vư t xe an toàn Vư t xe là m t tình hu ng giao thông nguy hi m, khi tham gia giao thông trên ñư ng, chúng ta ph i luôn chú ý phòng tránh va ch m và tai n n khi vư t xe khác và khi b xe khác vư t. ð phòng tránh va ch m khi vư t xe khác, chúng ta làm theo nh ng cách sau ñây : 1. Duy trì t c ñ phía sau xe ñ nh vư t 2. Ki m tra an toàn phía trư c, ph i ñ m b o ñ ñi u ki n an toàn, khi phía trư c có xe ñi ngư c chi u thì chúng ta không ñư c vư t 3. Ki m tra an toàn phía sau 4. Báo hi u xin vư t
 5. 5. Tránh sang bên trái 6. Tăng t c ñ ñ vư t xe b n ñ nh vư t 7. Dùng còi ñ báo hi u cho xe b vư t bi t là b n ñang vư t 8. Sau khi vư t xe, xin ñư ng bên ph i, chuy n hư ng v bên ph i và tr l i t c ñ ban ñ u Trên ñây là trình t ñ có th vư t xe khác m t cách an toàn, ñi m lưu ý quan tr ng nh t ñó là chúng ta ph i ki m tra an toàn phía trư c, n u phía trư c không ñ ñi u ki n an toàn, ví d ñư ng b h p, ñư ng có chư ng ng i v t, ñang có xe ñi ngư c l i thì tuy t ñ i không ñư c vư t. Khi phía trư c có chư ng ng i v t, xe b n ñ nh vư t cũng s có nh ng tín hi u báo cho b n bi t không ñ ñi u ki n an toàn ñ vư t.
 6. 4. S d ng ô S d ng ô khi ñi u khi n xe môtô xe g n máy s t o ra nh ng b t l i như: ô thư ng c n gió, ph i ñi u khi n xe b ng m t tay vì m t tay ph i c m ô, như v y khi g p nh ng tình hu ng b t ng , vi c x lý s không ñư c chính xác, vì ngư i lái xe b vư ng vào vi c gi ô. Ngư i ñi u khi n xe máy s d ng ô còn làm khu t t m nhìn c a ngư i tham gia giao thông khác trên ñư ng. Theo kho n e) m c 1. ñi u 9, ngh ñ nh 146/2007/ NðCP ngày 14 tháng 9 năm 2007 c a Chính ph v Quy ñ nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông
 7. ñư ng b , thì ngư i ñi u khi n xe môtô, xe g n máy, xe máy ñi n, các lo i xe tương t môtô và các lo i xe tương t xe g n máy s b c nh cáo ho c ph t ti n t 40.000 ñ ng ñ n 60.000 ñ ng ñ i v i hành vi s d ng ô khi ñi u khi n xe Như v y, khi ñi u khi n xe trên ñư ng, chúng tay không nên s d ng ô ñ tránh b ph t và lái xe an toàn. 5. Tư th lái xe máy Khi ng i không ñúng tư th , ngư i lái xe d b m i m t khi ñi u khi n xe ñi m t quãng ñư ng dài, ñ ng th i khi g p nh ng tình hu ng b t ng , ph n ng c a ngư i lái xe s b ch m ho c không chính xác, ví d v i thao tác phanh, n u tay và chân ngư i lái xe không v trí ñúng, hi u qu phanh s gi m ho c th m chí không phanh ñư c. Sau ñây là nh ng chú ý cơ b n v tư th lái xe 1. V trí ng i: D ng chân ch ng gi a c a xe, ñ ng th ng lên thanh ñ chân và t t
 8. ng i xu ng, ñ ng tác này giúp chúng ta ng i ñư c vào gi a yên xe, không b l ch sang trái ho c sang ph i, xác ñ nh xem có ng i quá v phía sau ho c phía trư c hay không b ng cách xoay h t tay lái v bên ph i và bên trái, n u th y khu u tay thúc vào m ng sư n thì có nghĩa là chúng ta ng i quá g n so v i c n lái ho c n u th y tay căng thì chúng ta ñã ng i quá xa so v i c n lái, c n ñi u ch nh l i cho phù h p. 2. Tay và m t:
 9. Khi ñi u khi n xe, m t nhìn th ng phía trư c ñ có t m bao quát r ng và k p th i ti p thu,x lý các thông tin. Tay n m tròn, không gác ngón tay lên c n phanh ñ tránh trư ng h p khi ñi vào ñư ng xóc, bàn tay b b t ra kh i thanh ñi u khi n, ho c khi ñ t 1 ho c 2 ngón tay lên c n phanh, khi phanh, c n phanh b vư ng vào ngón tay, hi u qu phanh s không ñ t 100%, Hai cánh tay khép nh m t góc t nhiên 3. Chân: Hai ñùi khép nh vào yên, t o thành 2 ñư ng th ng song song, t o cho ngư i và xe thành m t kh i th ng nh t, 2 mũi bàn chân hư ng ra phía trư c, 2 lòng bàn chân ñ t trên thanh ñ chân, mũi bàn chân ph i ñ t nh lên c n phanh ñ có th s n sàng phanh trong nh ng tình hu ng b t ng
 10. 6. An toàn cho ngư i ng i sau Tư th c a ngư i ng i sau ngư i lái xe môtô có nh hư ng khá l n ñ n vi c ñi u khi n xe c a ngư i lái xe. Khi ñi trên ñư ng, n u ngư i ng i sau nghiêng bên này, nghiêng bên kia, ngư i lái xe s b nh hư ng, khó có th ñi u khi n xe m t cách cân b ng. Trên nh ng ño n ñư ng ph c t p như ñư ng g gh , ñư ng trơn trư t, n u ngư i lái xe và ngư i ng i sau không t o thành m t kh i th ng nh t v i xe thì vi c ñi u khi n s khó khăn hơn. ð giúp ngư i lái xe d dàng trong vi c ñi u khi n phương ti n thì ngư i ng i sau nên tham kh o nh ng cách sau ñây 1. Hai ñùi: khép vào hông ngư i lái xe 2. Hai tay: ôm nh vào eo c a ngư i lái xe, ho c m t tay ôm vào eo và m t tay bám vào tay bám phía sau xe
 11. Vi c này s làm cho ngư i lái xe, ngư i ng i sau và xe t o thành m t kh i th ng nh t 3. Không nhoài ngư i sang bên ph i ho c bên trái, vì ñi u này làm m t cân b ng c a xe 7. S d ng ñèn xi nhan ðèn xi nhan có tác d ng báo hi u cho nh ng ngư i tham gia giao thông trên ñư ng ñư c bi t có phương ti n ñang chuy n hư ng. N u các b n chuy n hư ng xe c a mình mà không có tín hi u xi nhan, ngư i tham gia giao thông khác s g p khó khăn trong vi c x lý vì không ñoán trư c ñư c hư ng ñi c a b n, và va ch m r t d x y ra. ð phòng tránh va ch m, chúng ta ch c n lưu ý m t s ñi m ñơn gi n sau ñây: 1. Trư c khi v n hành xe, hãy ki m tra và ñ m b o ñèn xi nhan ho t ñ ng t t
 12. 2. Khi chuy n hư ng xe, hãy luôn nh b t ñèn báo trư c cho các phương ti n khác ít nh t 3 giây trư c khi b n cho xe chuy n hư ng
 13. 3. Không nên b t ñèn xi nhan ph i nhưng l i cho xe chuy n hư ng bên trái, ho c ngư c l i 4. Chú ý không ñ xi nhan ho t ñ ng khi không có ý ñ nh chuy n hư ng, vì ñi u này s gây hi u l m cho nh ng ngư i khác trên ñư ng 8. Phòng tránh va ch m t i c ng trư ng h c Trên th c t , t i các c ng trư ng h c, nh t là trư ng ti u h c, ho c trung h c cơ s , khi chu n b ñ n gi h c ho c gi tan trư ng thư ng có r t ñông ngư i, các b c ph huynh ñưa ñón con, h c sinh tan h c v nhà, do v y ñây cũng chính là nơi t n t i nhi u nh ng va ch m ti m n b t ng cho nh ng ngư i tham gia giao thông.
 14. Khi ñi qua khu v c trư ng h c, các b n hãy t p trung vào vi c lái xe, quan sát tình tr ng giao thông phía trư c ñ có th ñi u ch nh t c ñ cho phù h p. Chúng tôi khuyên b n hãy ñi ch m, vì vào nh ng gi tan trư ng, h c sinh ra v r t ñông và thư ng có nh ng hành ñ ng chuy n hư ng b t ng như ch y v t sang ngang ñư ng, ñang ñi sang ngang ñư ng thì l i quay tr l i, ho c ñi thành t ng nhóm, v a ñi v a m i nói chuy n và thư ng không ñ ý ñ n nh ng ngư i ñang tham gia giao thông khác vì có th còn ph i ñang tìm nơi b m c a mình ñang ñ ng ch . T i m t s c ng trư ng có ñư ng h p, ph huynh h c sinh thư ng ñ ng ch con em mình và g n như chi m h t lòng ñư ng, v a hè, do v y , kho ng tr ng còn l i cho các phương ti n khác tham gia giao thông là r t h p, khi chúng ta ñi vào kho ng tr ng ñó ñ tránh nh ng ngư i ñang ñ ng ch con em h tan trư ng, chúng ta ph i chú ý nh ng phương ti n khác ñi ngư c l i, n u không s r t d x y ra va ch m t i ño n ñư ng h p như th . ði ch m Lái xe t p trung Chúng tôi cũng mu n ñưa ra l i khuyên v i nh ng b c ph huynh h c sinh khi ñưa ñón con mình t i trư ng, các bác, các anh các ch , hãy tuân th lu t giao thông, không
 15. chi m v a hè lòng ñư ng vì vi c ùn t c giao thông cũng r t hay x y ra t i các nơi có trư ng h c mà m t ph n chính là do nh ng ngư i ñ ng ch con em mình tan trư ng. 9.Ch hàng dài, c ng k nh Xe máy ñư c thi t k ñ v n hành v i t i tr ng và kích thư c nh t ñ nh. Vi c tr hàng hóa c ng k nh s làm m t cân b ng c a xe, do ñó s gây khó khăn cho vi c ñi u khi n xe trên ñư ng. Khi mang vác theo m t v t c ng k nh, quá kh ngư i ñi u khi n xe ph i c g ng ñ gi cân b ng cho xe, ñ ng th i ph i liên t c quay ñ u sang ngang ho c phía sau ñ xác ñ nh kho ng cách làm sao không va ch m v i ngư i khác, như v y vi c quan sát phía trư c b gi m ñi, kh năng phòng tránh va ch m và ph n ng k p th i v i nh ng thay ñ i t phía trư c cũng b gi m xu ng.
 16. Mang vác nh ng v t c ng k nh, quá kh cũng gây c n tr giao thông, nh hư ng ñ n nh ng ngư i tham gia giao thông khác trên ñư ng Lu t giao thông ñư ng b Vi t nam quy ñ nh : Xe môtô, xe g n máy không ñư c x p hàng hóa, hành lý vư t quá phía sau ñèo hàng là 0,5m, vư t quá b r ng ñèo hàng là 0,3m. Theo kho n 4 ñi u 28 : C m ngư i ng i trên xe mô tô xe g n máy mang vác v t c ng k nh. 10. ð i mũ b o hi m ñúng cách Không ñ i mũ b o hi m khi ñi môtô, xe g n máy, khi g p tai n n s r t d d n t i t vong ho c tàn t t su t ñ i do ch n thương s não. Tuy nhiên ñ i mũ b o hi m không ñúng cách, ñ c bi t là ñ i mũ b o hi m mà không cài quai mũ, mũ s có th b rơi kh i ñ u, như v y ñ u chúng ta s không có gì b o v , ñ ng th i t o ra nguy hi m cho nh ng ngư i ñi phía sau, n u không k p th i phòng tránh. Các b n hãy tuân theo nh ng bư c sau ñ ñ i mũ b o hi m an toàn và ñúng cách nhé: 1. Hãy m dây quai mũ sang 2 bên, ñ i mũ lên ñ u và ki m tra xem mũ có v a ñ u không b ng cách xoay ñi xoay l i. N u mũ quá r ng so v i ñ u, khi ñi xe máy mũ s b s p xu ng m t ho c l t ra phía sau ho c b l t nghiêng sang 1 bên.
 17. 2. Hãy luôn cài quai mũ, vì n u ñ i mũ mà không cài quai thì mũ s không có tác d ng b o v . Không nên cài quá ch t ho c quá l ng. Sau khi cài, hãy th nhét 2 ngón tay xu ng dư i c m, n u nhét ñư c 1 ho c 2 ngón tay là v a. N u chúng ta cài quai mũ, nhưng cài qúa l ng, mũ cũng có th b l t kh i ñ u ra phía sau gáy và quai mũ s vư ng vào c c a chúng ta, ñi u này s r t nguy hi m khi x y ra va ch m, vì khi ngã c c a chúng ta s b dây quai mũ th t l i. N u quai mũ cài quá ch t, s t o c m giác vư ng víu, khó ch u khi b n ñi u khi n xe trên ñư ng.
 18. 11. Phòng tránh va ch m Các tình hu ng và cách x lý 1. Va ch m v i xe ñi cùng chi u phía trư c Quy t c 2 giây. 2. Va ch m v i xe ñi cùng chi u phía sau Quan sát phía sau: quy t c 4 giây. 3. Va ch m v i xe ngư c chi u - Quan sát tình tr ng giao thông phía trư c b ng cách s d ng quy t c rà soát (quy t c 12 giây), và phán ñoán nguy hi m. - Gi m t c ñ : c nh báo xe ñi ngư c b ng cách nháy ñèn ho c b m còi. - Ph n ng: b ng cách tránh sang bên ph i, ñi u này s giúp cho xe ñi ngư c chi u có th m kho ng ch ng. - Lách tránh: n u v n còn nguy hi m, lái xe tránh h n ra bên ngoài l ñư ng ñ tránh va ch m v i xe ñi ngư c chi u. 4. Va ch m v i xe t i t 2 phía (hay va ch m t i giao l ) - Bi t ñư ng ñi và l p k ho ch trư c: C n bi t rõ ñ nh ñi ñâu, ñi v hư ng nào trư c khi t i giao l .
 19. - Gi m t c ñ và ñ phòng m i b t tr c: T t gi m t c ñ khi g n t i giao l . T t nh t là nên gi m h t ga và ñ t chân lên chân phanh s n khi ñi qua giao l ñ có th phanh b t kỳ lúc nào. - Thông báo hư ng ñi d ñ nh b ng v trí và tín hi u: Bi t d ñ nh c a mìnhlà chưa ñ , ph i thông báo cho c nh ng ngư i lái xe khác. Có th th c hi n vi c ñó b ng cách ñi xe trong ñúng làn và ra hi u thông báo hư ng ñi c a mình 3 giây trư c khi ñi qua giao l . 5. Va ch m v i xe ñang b vư t ði qua giao l m t cách th n tr ng: Ph i bi t rõ lu t như ng ñư ng nhưng ñ ng ch ngư i khác như ng ñư ng - Ch y lui phía sau. - Tăng t c. - Ki m tra phía trư c. - Báo hi u. - Ki m tra phía sau. - Xin ñư ng bên ph i. - Báo hi u xin vư t. - Chuy n hư ng v bên ph i. - Tránh sang bên trái. - Tr l i t c ñ bình thư ng.ñ ban ñ u. 6. Va ch m v i xe ñang vư t - Ki m tra an toàn phía trư c. - Khi th y an toàn thì báo hi u cho vư t. - Ch y ch m l i. - Tránh sát vào l ñư ng bên ph i. - Tr l i làn ñư ng c a mình và tr l i t c 12. Các ñi u ki n b t l i Có 6 ñi u ki n b t l i: 1. Ngư i lái xe +M tm i + Say rư u, bia +B m hay b b nh +S d ng thu c + Có v n ñ v tình c m, tâm lý +K năng ñi u khi n phương ti n lái xe 2. Phương ti n + Ki m tra hàng ngày + Ki m tra hàng tu n + Ki m tra và b o dư ng ñ nh kỳ
 20. 3. ði u ki n ñư ng xá + M t ñư ng không t t + ðư ng vòng + ðư ng d c + Chư ng ng i v t trên ñư ng 4. Th i ti t + Sương mù + Tr i mưa 5. Ánh sáng + Ban ngày: sáng quá gây chói m t. + Ban ñêm: thi u ánh sáng, không th nhìn rõ m i v t 6. Tình tr ng giao thông + Ngư i lái ô tô các lo i. + Ngư i lái xe máy. + Ngư i ñi u khi n phương ti n thô sơ. + Các lo i xe súc v t kéo. + ði b .
nguon tai.lieu . vn