Xem mẫu

  1. Ký h a và màu s c v i sinh viên iêu kh c
  2. T trư c n nay, ta v n theo m t quan ni m b t thành văn là ký h a th c t ư c coi như m t môn ph c a chuyên môn. M c ích c a nh ng ngày th c t nh m thu th p tài li u ph c v cho m t m t ý sáng tác ã ư c v ch s n t trư c. Nhưng ít ai trong chúng ta truy n t l i cho h c sinh bi t nh ng b c ký h a nói riêng và môn Ký h a th c t nói chung l i có m t giá tr h t s c riêng bi t, không ph thu c vào b t c chuyên ngành ngh thu t nào. Trong l ch s h i h a c a nư c nhà, có bi t bao b c ký h a ã tr thành nh ng tác ph m có giá tr to l n không h thua kém nh ng tác ph m ngh thu t ư c làm trên nh ng ch t li u truy n th ng. M t ví d , trong kháng chi n ch ng M , nh ng b c ký h a do tác gi Huỳnh Phương ông th c hi n miêu t cu c s ng chi n u c a các chi n sĩ gi i phóng quân, ã không còn mang ý nghĩa phác th o và ký h a ph c v cho ý sáng tác c a tác gi n a, mà ngay chính b n thân chúng ã là nh ng tác ph m th c s mang y giá tr xã h i và giá tr ngh thu t to l n... Tôi mu n nêu m t v n v môn Ký h a th c t trong môi trư ng ào t o c a chúng ta khi có hai ngành h c song song u c n dùng n chúng ( ó là iêu kh c và H i h a) . Ph i chăng trong m i ngành u có Ký h a mang tính chuyên môn riêng? Mà không h có m t s i dây liên h nào gi a chúng và d n nm th qu t t y u: Ký h a th c t chuyên ngành h i h a ư c phép dùng màu s c còn Ký h a th c t chuyên ngành iêu kh c ch ư c phép dùng m c x v i nh ng s c en tr ng ( ây là m t gi i pháp ã ư c áp d ng vào kỳ thâm nh p th c t năm h c 2000 - 2001) . N u v i lý do ngôn ng H i h a là màu s c v i hình th c th hi n trên m t ph ng hai chi u còn iêu kh c ch c n kh i và th hi n v i hình th c kh i ba chi u nên d n n s phân bi t trên thì không ư c thuy t ph c l m, b i trong lúc ký h a, c m xúc và nhu c u th hi n c a h c sinh hai khoa là như nhau. Th m chí trong lúc ký h a, trư c c nh, v t và i tư ng h c sinh không th ý th c ư c mình ang là ngư i c a iêu kh c hay ang là ngư i c a H i h a. V n chuyên ngành ch n y sinh khi h c sinh chuyên khoa x lý chúng làm bài chuyên môn. N u chúng ta ép h c sinh iêu kh c ph i ký h a sao cho th t rõ
  3. kh i càng g n gi ng tư ng càng t t thì s làm thui ch t c m xúc trư c v p muôn vàn c a t o hóa và tư c i kh năng ham mu n di n t v i nhi u hình th c khác nhau c a các em. S gây nên m t c ch v tâm lý khi n c m xúc b t n thương d n n k t qu Th c t càng y u kém hơn. K t qu d th y nh t là hàng lo t ký h a c a iêu kh c không còn mang ư c ch t “L a” c a cu c s ng n a, mà ch còn là cái bóng b i nhác trông cái nào cũng g n gi ng như m t phác th o còn ang dang d . B i l trong th c t , C m xúc và Tư duy là hai tr ng thái tâm lý i ngh ch không th cùng lúc t n t i m t th i i m (Theo ý ki n h t s c cá nhân). Trong lúc ti p xúc v i th c t òi h i c m xúc nhi u hơn nên không th tư duy m t cách sâu s c ư c. Vì v y ý sáng tác ch th c hi n ư c sau t th c t v i m t th i gian suy nghĩ và thai nghén, ch t l c, sáng t o ph c t p v i s tìm tòi hình th c th hi n h p v i ý tư ng sáng tác, nên không th có ngay ư c trong lúc ký h a ư c. M c dù, trư c khi i th c t các em u có nh ng ch riêng, nhưng nh ng ch này cũng h t s c khái quát và r ng l n và không nh hư ng nhi u n c m xúc c a các em. Còn m t lý do n a khi n ch trương này ư c áp d ng vì H i h a s d ng màu s c thu n th c hơn, còn iêu kh c trong m ng ào t o không h có chương trình v màu cơ b n nào. Vì v y, s lo s h c sinh iêu kh c không thu n th c v màu, n u ký h a cho v màu s gây ra cho các em m t s l n x n v màu m t cách không áng có ư c n y sinh trong l ch trình gi ng d y, (như màu s b lòe lo t, không úng gam s c). Nhưng n u chúng ta t ngư c v n , ta không cho các em h c sinh iêu kh c dùng màu ngay t trong nhà trư ng thì li u ch c ch n khi ra trư ng các em s không ng n màu s c không? N u các em có dùng màu thì ch c ch n s là m t m i lo ng i th c s cho s giáo d c th m m trong xã h i (Vì các em s là nh ng nhà ngh thu t tương lai v i t m b ng C nhân ngh thu t) . Và trong công vi c c a iêu kh c s có t i mư i ph n trăm là có dính t i màu s c (như màu g , á, ng, ph c ch tư ng, gi màu ch t li u. .. và còn nhi u công vi c tái t o liên quan n màu s c c a các ch t li u iêu kh c trong thiên
  4. nhiên) . S y u kém trong nhà trư ng, thì ngư i th y giáo s có cơ s u n n n, d y d , ch b o cho các em, vì các em ang trong môi trư ng ào t o c n ti p thu ki n th c. Không vì s các em không làm ư c mà ph nh n luôn nhu c u chính áng. Ch và cơ ch ào t o ngày nay ã khác xưa nhi u. Chương trình ã b c t xén i nhi u ( V i khoa iêu kh c) do không còn i ngũ d tr cho tuy n sinh i h c (Trung c p iêu kh c không hi u vì lý do gì mà không còn t n t i n a). Trong khi qui ch vào i h c ngành ngh thu t ph i có trình tương ương Trung c p chuyên ngành. H i h a còn có biên ch Trung c p, bên iêu kh c thì không còn i ngũ này n a (ngày trư c, trung c p iêu kh c có năm u là có h c H i h a nên v n v màu s c không có v n gì vì qua năm u tiên h c v màu s c các em cũng ã có m t s v n ki n th c v màu cơ b n). Còn hi n nay trong 5 năm i h c, iêu kh c ph i cân i và d n nén chương trình trong 8 năm (b c h c ngày xưa) vào trong 5 năm hi n nay và thi u h n i m ng năm th nh t trung c p H i h a. Và iêu kh c ng trư c nguy cơ mù màu trong nh ng th h t i là m t i u hi n th c không th bàn cãi. M t s thi t thòi cho các th h iêu kh c s p t i. N u H i h a hi n gi v n còn gi nh ng bài h c iêu kh c luân phiên truy n th ng t ngày xưa thì t i sao iêu kh c không phát huy cách h c ó nh m b xung cho các em nh ng ki n th c thi u h t do khách quan ưa l i nên không th có ư c trình c a năm trung c p 1 h i h a. Các em h c sinh iêu kh c không ph i vì các em d t, ho c kém màu mè nên m i thi iêu kh c, mà ngư c l i các em r t thích ti p xúc v i màu s c. Ch cách ây ít lâu, ta không th ch p nh n ư c m t h c sinh M thu t nói chung l i có tình tr ng mù màu (bên h c sinh iêu kh c) , mù kh i (bên h c sinh H i h a) , thì bây gi hơn bao gi h t c n ph i l p l i s cân b ng c n thi t trong l ch trình gi ng d y t o m t s hài hòa không th thi u gi a kh i và màu s c. Theo nhu c u th c t hi n nay, quy n ư c hi u bi t thêm v màu s c c a sinh viên iêu kh c là chính áng. Sinh viên các khóa trư c ã t ng ư c h c t p
  5. v màu s c thì nay không có lý gì sinh viên các khóa sau ph i ch u thi t thòi. Nó góp ph n nâng cao ch t lư ng ký h a th c t và s c m nh n màu s c trong nh ng t thâm nh p th c t hi n t i và sau khi ra trư ng c a các em. Cũng như th , sinh viên H i h a ã và ang ư c h c iêu Kh c Luân Phiên nâng cao kh năng c m nh n v kh i 3 chi u th c - lãnh v c không ph i chuyên môn chính c a các em. M t i u cu i cùng là chúng ta không xem xét l i chương trình gi ng d y b tr màu s c cho iêu kh c thì ch c ch n chúng ta còn ph i ch u ng trư c m t và hàng ngày, nh ng b c tư ng t t nghi p v i ch t li u xi- măng cùng nh ng màu s c các em sơn ph t trên ó hoàn toàn không tương x ng v i t m b ng C NHÂN NGH THU T mà v i b t c sinh viên nào cũng u t hào khi nh n chúng trong l phát b ng t t nghi p v i y mũ áo cùng các nghi l Trang tr ng và Tôn nghiêm.
nguon tai.lieu . vn