Xem mẫu

  1. TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Caùc chöùc naêng cuûa tieàn Chöông 4 Trung gian trao ñoåi TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ Phöông tieän thanh toaùn CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ Ñôn vò haïch toaùn Döï tröõ giaù trò GV: ThS NGUYỄN NGỌC HÀ TRÂN Email:nnhatran@gmail.com nnhatran@gmail.com ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 2 TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Cô sôû cuûa tieàn (löôïng tieàn maïnh – Money Base Caùc hình thaùi cuûa tieàn (MB)– High powered Money (H)) Tieàn baèng haøng hoaù MB = H = C+R Tieàn giaáy coù theå chuyeån ñoåi löôïng tieàn trong löu thoâng Tiền dự trữ Tieàn ñöôïc baûo ñaûm baèng saéc leänh (Currency) (Reserves) Tieàn döôùi hình thöùc nôï tö ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 3 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 4 TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Cung tieàn teä (money supply) Cung tieàn teä (money supply) M1 = C +D M2 = M1 + SD Soá tieàn gôûi trong ngaân haøng (Demand Khoái tieàn teä Deposits) Tieàn tieát kieäm (Tieàn gôûi coù kyø haïn) löôïng tieàn trong löu thoâng Chuaån tieàn Saving deposits (Time deposits) (Currency) ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 5 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 6 1
  2. TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Trường hợp 2:  Ngân hàng để dự trữ 100% TRƯỜNG HỢP 1  • Ban đầu C = $1000, D = $0, MS = $1000. KHÔNG CÓ NGÂN HÀNG • Hộ gia đình quyết định gởi $1000 vào Ngân hàng 1 Tiền gởi ngân hàng D= 0 NGÂN HÀNG 1 Sau khi gởi,  Tiền trong lưu thông C = $1000 balance sheet C = $0,   Assets (Có) Liabilities (nợ) D = $1000,    →Cung tiền MS = $1000 Ms = $1000.  Dự trữ $1000 Tiền gởi $1000 Ngân hàng để dự trữ 100%   → không tác động ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 7 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân đến cung tiền 8 TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Trường hợp 3: NGÂN HÀNG DỰ TRỮ MỘT PHẦN TRƯỜNG HỢP 3: NGÂN HÀNG DỰ TRỮ MỘT PHẦN (tt) Cô cheá taïo ra tieàn baèng vieäc cho vay • Giả sử ngân hàng để lại dự trữ 10%, và cho vay hết phần còn lại Các giả định: • Ngân hàng 1 sẽ cho vay $900 Dự trữ bắt buộc là 10% trên các khoản gửi NGÂN HÀNG 1 Các NHTM đều cho vay hết 90%. balance sheet Cung tiền = $1900: Assets (Có) Liabilities (nợ) + Tiền gởi trong Mọi khoản vay sau chi tiêu đều được gửi lại Dự trữ $100 Tiền gởi $1000 reserves $1000 ngân hàng $1000 về hệ thống NHTM. Không có tình trạng sử + và người đi vay Cho vay $900 đang giữ tiền mặt dụng tiền mặt trong lưu thông. $900 →Khảo sát một khoản tiền 1.000 gửi vào hệ thống NHTM. ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 9 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 10 TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TRƯỜNG HỢP 3:  NGÂN HÀNG DỰ TRỮ MỘT PHẦN (tt) TRƯỜNG HỢP 3:  NGÂN HÀNG DỰ TRỮ MỘT PHẦN (tt) Như vậy, đối với ngân hàng dự trữ Người đi vay gởi $900 vào NH 2 một phần, Ngân hàng sẽ tạo ra tiền Sau đó, NH2 cho vay 90% tiền gởi.  Cung tiền = $1900: Tài khỏan của NH2 mới: NGÂN HÀNG 1 balance sheet + Tiền gởi trong NGÂN HÀNG 2 Assets (Có) Liabilities (nợ) ngân hàng $1000 balance sheet Dự trữ $100 Tiền gởi $1000 + và người đi vay Assets (Có) Liabilities (nợ) đang giữ tiền mặt reserves $900 Tiền gởi $900 Cho vay $900 Dự trữ $90 $900 loansvay $0 Cho $810 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 11 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 12 2
  3. TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TRƯỜNG HỢP 3: NGÂN HÀNG DỰ TRỮ MỘT PHẦN (tt) TRƯỜNG HỢP 3:  NGÂN HÀNG DỰ TRỮ MỘT PHẦN (tt) Ngân hàng 1 • Nếu $810 gởi vào ngân hàng 3, Có Nợ • Sau đó, NH 3 để lại dự trữ 10% và cho vay hết phần Ngân hàng 2 R: 100 D: 1000 còn lại: Có Nợ L: 900 Ngân hàng 3 R: 90 D: 900 NGÂN HÀNG 3 Có Nợ L: 810 balance sheet R: 81 D: 810 Assets (Có) Liabilities (nợ) L: 729 reserves $810 Tiền gởi $810 Dự trữ $81 Ngân hàng 4 loans $0 Cho vay $729 Có Nợ R: 72,9 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 13 D: 729 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 14 L: 656,1 TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TRƯỜNG HỢP 3: NGÂN HÀNG DỰ TRỮ MỘT PHẦN (tt) Quan heä giöõa MS vaø MB Thay ñoåi cuûa cung tieàn trong neàn kinh teá Ms = C+D →Ms=D. (C/D+1) ∆MS = 1000 + 900 + 810 + 729 + 656,1 + … + 0 = 1000 + 1000(90%) + 1000(90%)(90%) +  MB = H = C+R →MB=D. (C/D+R/D) 1000(90%)(90%)(90%)+1000(90%)(90%)(90%)(90%)+…+0 C / D +1 → M = MB × ∆MS = 1000[1 + (90%) + (90%)2+ (90%)3+ (90%)4+…+0]. C/D+ R/D C / D +1 1 1 ∆MS = 1000 x  = 1000 x  = 10.000 → mm = : soá nhaân tieàn teä: 1 – (90%) 10% C/D+ R/D 1 1 → phaûn aùnh soá löôïng tieàn cung öùng (MS) → ∆M S = ∆MB × = 1000 × = 10.000 R / DNguyễn Ngọc Hà Trân % ThS 10 15 ñöôïc sinh ra töø 1 ñôn vò tieàn phaùt haønh ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 16 TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Cung tieàn Cung tieàn danh nghóa (Norminal money Cung tieàn supply) → NHTW taùc ñoäng ñeán cung tieàn thoâng qua caùc coâng cuï cuûa MS = C+D NHTW goàm: Tæ leä döï tröõ baét buoäc Cung tieàn thöïc (Real money Supply) (M/P)S Laõi suaát chieát khaáu Ñieàu haønh hoaït ñoäng treân thò tröôøng môû r (Open market operation) (M/P)S ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân M/P 17 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 18 3
  4. TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Tæ leä döï tröõ baét buoäc (R/D) Laõi suaát chieát khaáu R/D: tæ leä giöõa löôïng tieàn döï tröõ vaø löôïng Cho vay NH trung öông NH thöông maïi tieàn gôûi laõi suaát chieát khaáu Khi tæ leä döï tröõ baét buoäc ↑ → thieáu huït döï tröõ trong heä thoáng NHTM → giaûm toång laõi suaát chieát khaáu ↑→ vay tieàn töø soá cho vay cuûa caùc ngaân haøng → MS↓ NHTW ñeå döï tröõ cuûa NHTM toán keùm→ NHTM giaûm cho vay ñeå khoûi thieáu huït döï tröõ → MS↓ ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 19 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 20 TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Ñieàu haønh hoaït ñoäng treân thò tröôøng môû Caàu Tieàn Teä (Money demand) (open market operation) Caàu tieàn teä danh nghóa + - + OMOP (mua) MS↑ Md = L(P, i, Y) GDP thöïc r möùc giaù NHTW OMO (trái phieáu) tính thanh khoaûn laõi suaát danh nghóa (Liquidity) OMOS (baùn) MS↓ Caàu tieàn thöïc - + (M/P)d (M/P)d = L (r, Y) M/P ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 21 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân Laõi suaát thöïc22 TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Caân baèng treân thò tröôøng tieàn teä Chính saùch tieàn teä (monetary policy) r (M/P)S Mục tiêu: ổn định nền kinh tế và ổn định giá trị tiền tệ Công cụ: NHTW thay đổi lượng cung tiền Caân baèng trong nền kinh tế bằng 3 công cụ của rCB NHTW - tỉ lệ dự trữ bắt buộc (M/P)d - Lãi suất chiết khấu - điều hành hoạt động trên thị trường mở M/P ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 23 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 24 4
  5. TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Chính saùch tieàn teä môû roäng Các loại CS tiền tệ Ms↑ → r↓ →I↑ → AD↑ → Y↑ → … ( P khoâng ñoåi) r r CS tiền tệ mở rộng (expasion monetary  (M/P)S1 (M/P)S2 AD 450 policy): MS↑ AD2 CS tiền tệ thu hẹp (thắt chặt ‐ r1 Contraction monetary Policy): MS↓ AD1 r2 Cơ chế tác động I= I(r ) + - + + + (M/P)d ∆Ms→ ∆ r → ∆ I→ ∆AD → ∆ Y→ … M I1 I2 I Y1 Y2 Y - + - - - “Liquidity trap”: Baãy tieàn – baãy thanh khoaûn: ( P khoâng ñoåi) ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 25 MS ↑ ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân I ( do M naèm ngang) r d 26 TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Chính saùch tieàn teä thu heïp Chính saùch taøi khoaù môû roäng G↑ →AD↑ →Y↑ (→Md↑→r↑→ I↓ → AD↓ → Y↓ ) Ms ↓ → r↑ →I ↓→ AD ↓ → Y ↓ → … ( P khoâng ñoåi) r (M/P)S1 r AD 450 AD2 r r (M/P)S2 (M/P)S1 AD 450 AD1 AD3 r2 AD1 r2 AD2 r1 I= I(r ) r1 I= I(r ) (M/P)d1 (M/P)d2 (M/P)d I Y M I2 I1 Y1 Y3 Y2 I M I2 I1 Y2 Y1 Y “Crowding out”: hieän töôïng thaát ra hay hieän töôïng söï laán aùt: khi ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 27 chính phuû taêng chi tieâu G: G↑ Hà Trân → I↓ ThS Nguyễn Ngọc → r↑ 28 TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Chính saùch taøi khoaù thu heïp G↓ →AD↓ →Y↓ (→Md ↓ →r↓ →I↑ → AD ↑ → Y ↑) MOÂ HÌNH IS – LM (IS: Investment equals savings – LM: r (M/P)S1 r AE 450 AD1 Liquidity Preference equals Money Supply) AD3 Ñöôøng IS r1 → taäp hôïp caùc ñieåm (r, Y) sao cho thò AD2 tröôøng haøng hoùa caân baèng r2 I= I(r ) → Thò tröôøng haøng hoaù caân baèng: Y = AD (M/P)d2 (M/P)d1 I Y → (IS): Y = f(r) M I1 I2 Y2 Y3 Y1 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 29 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 30 5
  6. TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ 450 AD1 Hình thành đường IS AD + - - - r↓ AD0 Dịch chuyển đường IS …→ ∆r → ∆ I→ ∆AD→ ∆Y → … - + + + Các yếu tố (trừ lãi suất) làm tăng tổng cầu sẽ làm đường IS dịch r Y0 Y1 Y chuyển sang phải. r0 Các yếu tố (trừ lãi suất) làm giảm r1 tổng cầu sẽ làm đường IS dịch IS chuyển sang trái. ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân Y0 Y1 Y 31 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 32 TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Dòch chuyeån ñöôøng IS AD AD1(G1) AD AD0(T0) Ñöôøng LM G↑ T↑ AD1 AD0(G0) AD0 → taäp hôïp caùc ñieåm (Y, r) sao cho thò tröôøng tieàn teä caân baèng AD1(T1) AD0 AD1 → thò tröôøng tieàn teä caân baèng: (M/P)S = (M/P)d Y1 Y0 → (LM): r= f(Y) Y0 Y1 Y Y r r r0 r0 G↑ T↑ IS0 IS1 IS1 IS0 Y0 YThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 1 Y Y1 Y0 Y 33 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 34 TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Hình thaønh ñöôøng LM Dòch chuyeån ñöôøng LM + +d + -Cung tiền thực tăng làm đường LM dịch chuyển xuống dưới …→ ∆ Y →∆M →∆r→… -Cung tiền thực giảm làm đường LM dịch chuyển lên trên r (M/P)S r - - - LM r (M/P)S1 (M/P)S2 LM1 r r2 MS↑ r2 LM2 r1 r1 r1 r1 (M /P )d r2 (Y 2) r2 Y↑ (M/P)d (Y1) (M/P)d ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân M/P Y1 Y2 Y 35 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân Y1 36 M/P Y 6
  7. TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Caân baèng ñoàng thôøi caû 2 TT r LM CS taøi khoaù môû roäng Ca ân ba LM1 èng eä ` tr e àn t r ân tie thò trö ôøng G↑→ AD↑→Y↑ rcb tr ôøng A’ (Y↑→ Md↑→ r↑ → I↓→AD↓→Y↓) hò r2 ân t ha øng r ↑, Y↑ tre KQ: A r1 g ho b aèn aù ân Ca IS Ycb G↑ IS2 Y IS1 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 37 Y1 Y2 38 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ CS taøi khoaù thu heïp CS tieàn teä môû roäng r LM1 (M/P)S↑→r↓→I↑→AD↑→Y↑→… LM LM 2 r 1 →r↓, Y↓ Ms↑ A r1 A’ A r2 r1 r2 A’ →r↓, Y↑ G↓ IS1 IS1 IS2 Y2 Y1 Y1 Y2 Y ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 39 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 40 TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Keát hôïp CS taøi khoaù vaø CS tieàn teä CS tieàn teä thu heïp ♦Giaûm thaâm huït ngaân saùch nhöng khoâng laøm giaûm saûn löôïng r LM2 LM1 →CS taøi khoaù thu heïp vaø CS tieàn teä môû roäng (G↓ vaø MS ↑) r LM1 MS↑ LM2 Ms ↓ A’ r1 A r2 r1 →r ↑, Y ↓ A r2 A’ IS1 G↓ IS1 IS2 Y2 Y1 Y ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 41 Y 42 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân Y1 7
  8. TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Keát hôïp CS taøi khoaù vaø CS tieàn teä ♦Taêng saûn löôïng vaø taêng laõi suaát →CS taøi khoaù môû roäng vaø CS tieàn teä thu heïp r LM2 MS↓ LM1 A’ r2 r1 A IS1 G↑ IS2 Y1 Y2 Y43 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 8
nguon tai.lieu . vn