Xem mẫu

  1. TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ Caùc thaønh phaàn cuûa toång caàu AE = AD (Toång chi tieâu: Aggregate Expenditure- Toång caàu: Aggreate Demand) Kinh teá ñoùng cöûa, khoâng coù chính phuû → H, F: AD = C+ I Kinh teá ñoùng cöûa, coù chính phuû → H, F, G: AD = C + I + G GV: ThS NGUYỄN NGỌC HÀ TRÂN Kinh teá môû cöûa, coù chính phuû Email:nnhatran@gmail.com nnhatran@gmail.com → H, F, G, ROW:AD = C + I + G + NX ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 2 TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ Haøm tieâ+ duø+ g: C: Consumption u n - C = f (YD, YE, i) .Y D C M PC + → C = f (YD) C0 C= → C = C0 + MPC .YD Tieâu duøng töï ñònh C0 khuynh höôùng tieâu duøng bieân YD (Marginal propensity to consume) → MPC = dC/dYD ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân (0
  2. TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ Haøm ñaàu tö APC vaø APS I = f (laõ n + -i suaát, saû+ löôïng, lôïi nhuaän döï ñoaùn, khaáu hao) + I I i APC: Average Propensity to APS: Average f(Y ) Consume: khuynh höôùng tieâu Propensity to Save: I= I= - duøng trung bình f(i → APC = C/YD khuynh höôùng tieát ) kieäm trung bình I=I → APS = S/YD Y Y I → I = I0 + MPI. Y → APC + APS = 1 (Marginal propensity to invest) ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 7 Ñaàu tö töï ñònh Khuynh höôùng ñaàu tö bieân ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 8 TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ Chi tieâu chính phuû Haøm thueá + →G=G G → G = G0 T = T0 + t.Y Thueá töï ñònh Thueá suaát bieân G t = ∆T/∆Y Y ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 9 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 10 TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ Xuaát nhaäp khaåu Xuaát nhaäp khaåu + + + X = X0 X = f (YROW, RER,, möùc ñoä chuyeân moân hoaù M = M0 +MPM . Y saûn xuaát cuûa quoác gia) RER: Tỉ giá hối đoái thực (Real exchange Rate) Marginal Propensity to NER: Tỉ giá hối đoái danh nghĩa (norminal ER) Nhaäp khaåu töï ñònh Import (khuynh höôùng nhaäp P* khaåu bieân): phaàn taêng theâm RER = NER x cuûa NK khi thu nhaäp taêng 1 P ñv + ‐ +/‐ M = f( Y, RER, chuyeân moân hoaù → MPM = ∆M/∆Y (0
  3. TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ X,M, .Y → AD = C+I +G +X‐M PM → AD = C0 + I0+ G0‐ MPC.T0+X0‐M0 +[MPC.(1‐t) +MPI ‐ MPM ]. Y +M NX 0 =M M X AD = AD0 + εY Chi tieâu töï ñònh Chi tieâu öùng duï Y NX ε = MPC(1-t) + MPI – MPM: khuynh hướng chi ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 13 tiêu biên ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 14 TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ Caân baèng chi tieâu Y = AD AD AD →Y=AD0 + εY 1 Chi tieâu →Y = AD0 öùng duï 1- ε 1 m=k = : Soá nhaân → thay ñoåi cuûa saûn Chi tieâu töï ñònh 1− ε löôïng khi AD thay ñoåi 1 ñôn vò ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân Y 15 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 16 TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH450 CH TAØI KHOAÙ SAÙ TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ AD AD Söï thay ñoåi cuûa chi tieâu töï ñònh AD AD2 450 Y2 AD2 AD1 AD1 Y1 Khi AD0 ↑ → caàu haøng hoaù- dòch Y vuï↑ → saûn löôïng ↑ → thu nhaäp ↑→ chi tieâu ↑→ caàu Y AD haøng hoaù – dòch vuï ↑→ …. Caân baèng kinh teá * Y < AD: DN đánh giá thấp nhu cầu của thị trường → thiếu hụt tồn kho ngoài dự kiến → DN sẽ phải tăng sản lượng sản xuất * Y > AD: DN đánh giá quá nhu cầu của thị trường → tăng tồn kho ngoài dự Y kiến → DN sẽ phải giảm sản lượng Trân xuất ThS Nguyễn Ngọc Hà sản 17 Y1 Y2 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 18
  4. TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ Nghòch lyù cuûa tieát kieäm (paradox of saving) Soá nhaân AD 450 AD1 S ↑→ C0 ↓→ C ↓ Soá nhaân chi tieâu töï ñònh (soá nhaân) → → caàu haøng hoaù – dòch vuï ↓ → Y ↓ möùc thay ñoåi trong saûn löôïng khi chi AD2 (saûn löôïng vaø thu tieâu töï ñònh thay ñoåi 1 ñôn vò nhaäp ↓) Thu nhaäp giaûm do mong muoán gia taêng tieát kieäm cuûa moïi ngöôøi → ∆Y 1 Nghòch lyù tieát kieäm. m = k = = Y2 Y Y ∆ AD 1 − ε 1 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 19 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 20 TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ Soá nhaân thueá Soá nhaân chi tieâu chính phuû → möùc thay ñoåi trong saûn löôïng khi thueá → möùc thay ñoåi trong saûn thay ñoåi 1 ñôn vò ∆Y − MPC löôïng khi chi tieâu chính phuû ∆T = 1− ε kT = thay ñoåi 1 ñôn vò Soá nhaân chi chuyeån nhöôïng → möùc thay ñoåi trong saûn löôïng khi chi ∆Y 1 chuyeån nhöôïng thay ñoåi 1 ñôn vò kG = = kTr = ∆Y MPC = ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân ∆G 1− ε 21 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân ∆Tr 1 − ε 22 TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ Chính saùch taøi khoaù (Fiscal Policy) Soá nhaân caân baèng ngaân saùch Muïc tieâu: giaûm dao ñoäng cuûa chu kyø kinh doanh, duy trì neàn KT ôû möùc saûn löôïng tieàm naêng ∆Y Coâng cuï: thueá, chi cuûa chính phuû ∆T 1 − MPC Chính saùch taøi khoaù môû roäng (Expansion Fiscal = Policy): G↑, T↓ ∆G = ∆T 1− ε Chính saùch taøi khoaù thu heïp (Contraction Fiscal Policy): G ↓, T ↑ ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 23 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 24
  5. TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ CS Tài khoá mở rộng Cơ chế tác động của chính sách tài khoá G↑ → AD ↑ → Y ↑ CS Tài khoá mở rộng (khi Yt < Yp): AD T↓ → YD↑ → C↑ → AD ↑ → Y ↑ 450 AD2 G↑→ AD ↑→ Y ↑ T↓→ YD↑→ C↑→ AD ↑→ Y ↑ AD1 CS Tài khoá thu hẹp (khi Yt > Yp): G ↓ → AD ↓ → Y ↓ T↑→ YD↓→C↓→AD ↓ →Y↓ Y ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 25 Y1 Y2 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 26 TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ CS Tài khoá thu hẹp G ↓ → AD ↓ → Y ↓ AD T ↑ → YD ↓ → C ↓ → AD ↓ → Y ↓ 0 45 AD1 AD2 Y Y2 Y1 27 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân