Xem mẫu

  1. TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN Tieâu duøng hoä gia ñình (C: Consumption) → tieâu duøng haøng hoaù vaø dòch vuï cuoái cuøng trong khu vöïc tö nhaân. Tieát kieäm (S: Saving) GV: ThS NGUYỄN NGỌC HÀ TRÂN Email:nnhatran@gmail.com nnhatran@gmail.com ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 2 TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN Ñaàu tö (tt) Ñaàu tö (cuûa doanh nghieäp): (I: Investment) Xeùt veà maët nguoàn voán ñaàu tö: →caùc khoaûn tieàn maø caùc nhaø doanh nghieäp - Khaáu hao (De: Depreciation): chi ra ñeå mua: - Ñaàu tö roøng (In) (ñaàu tö môû roäng): môû roäng quy moâ - taøi saûn tö baûn môùi : maùy moùc, thieát bò, saûn xuaát, taêng khaû naêng saûn xuaát cuûa neàn kinh teá, töø 3 nhaø xöôûng. nguoàn: + vay tieàn tieát kieäm töø caùc hoä gia ñình, - giaù trò haøng toàn kho + laáy töø haøng hoaù toàn kho. I = tieàn mua haøng tö baûn môùi + cheânh leäch + lôïi nhuaän khoâng chia cho caùc coå ñoâng, toàn kho trong naêm Cheânh leäch toàn = Giaù trò haøng hoaù – giaù trò haøng hoaù I = De + In kho trong naêm toàn kho cuoái naêm toàn kho ñaàu naêm ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 3 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 4 TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN Chi tieâu cuûa chính phuû (G: Government spending) Thueá (T: Taxes): -Thuế gián thu: Ti →+ traû löông cho nhöõng ngöôøi laøm vieäc (boä ñoäi, coâng an, GV, CB-CNV) - Thuế trực thu: Td + chi ñaàu tö + chi quoác phoøng Thueá roøng (Net taxes – TN) Chi chuyeån nhöôïng (Tr:Transfer TN = Thueá – Chi chuyeån nhöôïng payments) TN = T - Tr ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 5 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 6 1
  2. TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN Toång thu nhaäp (Y): thu nhaäp cuûa hoä gia Xuaát khaåu (X:Exports) ñình khi baùn caùc yeáu toá saûn xuaát cho khu Nhaäp khaåu (M:Import) vöïc xí nghieäp Xuaát khaåu roøng (NX: Net Exports) Thu nhaäp khaû duïng (YD:Disposable Income) : NX = X-M YD = Y - T N ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 7 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 8 TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN Tieàn löông (W: Wage) Sô ñoà chu chuyeån kinh teá Tieàn thueâ (R: Rental) → khoaûn thu nhaäp coù ñöôïc do cho thueâ ñaát → moâ taû luoàng haøng hoaù, dòch vuï vaø luoàng ñai, nhaø cöûa vaø caùc loaïi taøi saûn khaùc. tieàn teä di chuyeån giöõa caùc chuû theå kinh teá vó moâ goàm: Hoä gia ñình (H:Household), Tieàn laõi (i: interest) Doanh nghieäp (F: Firm), Chính phuû (G: Doanh lôïi (Lôïi nhuaän- Pr: Profit) Government), Nöôùc ngoaøi (ROW: the rest of the world) ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 9 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 10 TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN Neàn Kinh teá giaûn ñôn: Sô ñoà chu chuyeån kinh teá → coù H vaø F Y C Neàn Kinh teá coù chính phuû: TN G → coù H, F vaø G H G F (M) Neàn Kinh teá coù chính phuû, môû cöûa: ROW (X) S Thò tröôøng taøi I → coù H, F , G vaø ROW chính ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 11 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 12 2
  3. TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN Caùch tính GDP Caùch tính GDP phöông phaùp chi tieâu phöông phaùp chi tieâu phöông phaùp phaân phoái GDPmp = C + I + G + X– M phöông phaùp giaù trò gia taêng NX Ñaàu tö Chi tieâu cuûa Xuaát khaåu roøng hoä gia ñình Chi tieâu haøng hoaù – DV cuûa chính phuû ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 13 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 14 TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN Caùch tính GDP Caùch tính GDP Phöông phaùp thu nhaäp (pp phân phối) Theo phöông phaùp giaù trò gia taêng (Value added) GDPfc = Σ VAi = IVA + AVA + SVA GDPmp= De + W + R + i + Pr + Ti IVA: GTGT cuûa khu vöïc CN Khaáu hao AVA: GTGT cuûa khu vöïc noâng nghieäp Tieàn laõi Lôïi nhuaän SVA: GTGT cuûa khu vöïc dòch vuï Löông Tieàn thueâ Thueá giaùn thu GTGT = giaù trò saûn löôïng – CP trung gian ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 15 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 16 TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN Phaân bieät caùc chæ tieâu Chæ tieâu danh nghóa vaø chæ tieâu thöïc GDPmp: → GDP tính GDP fc: → GDP tính theo giaù thò tröôøng theo giaù ytsx (factor → khaùc nhau: chæ soá giaù (market price) costs) Chæ tieâu danh nghóa Chæ tieâu thöïc = Chæ soá giaù GDP DN GNP DN GDPthöïc = GNPthöïc = GDPmp = GDPfc + Thueá giaùn thu Chæ soá giaù Chæ soá giaù ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 17 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 18 3
  4. TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN Phaân bieät caùc chæ tieâu (tt) Phaân bieät caùc chæ tieâu (tt) Chæ tieâu quoác noäi(Domestic) Chæ tieâu theo giaù thò tröôøng (market price) – Chæ tieâu quoác daân (National) – chæ tieâu theo giaù YTSX (factor costs) → khaùc nhau: NIA (NFP) →khaùc nhau: thueá giaùn thu GDPmp = GDPfc + Thueá giaùn thu GNP = GDP+ NIA GNPmp = GNPfc + Thueá giaùn thu GNP = GDP+ Thu nhập từ yếu toá XK – Thu nhaäp töø yeáu toá NK ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 19 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 20 TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN Phaân bieät caùc chæ tieâu (tt) Chæ tieâu toång (goäp- Gross) – Chæ tieâu roøng (Net) Thu nhaäp quoác daân (NI: National Income) → möùc thu nhaäp roøng maø coâng daân moät nöôùc taïo ra → khaùc nhau: Khaáu hao (De) NNP = GNP – De Saûn phaåm quoác daân roøng NI = NNPmp - Ti NDP = GDP - De = NNPfc Saûn phaåm quoác nội roøng ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 21 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 22 TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN Thu nhaäp caù nhaân (PI: personal Income) Thu nhaäp khaû duïng (DI: Disposable Income) → phaàn thu nhaäp quoác gia ñöôïc chia cho caùc caù nhaân trong neàn kinh teá → thu nhaäp cuoái cuøng maø daân chuùng coù toaøn quyeàn söû duïng theo yù thích caù PI = NI – Prkc, noäp + Tr nhaân Tr: chi chuyeån nhöôïng DI = PI – Thueá caù nhaân Prkc, noäp: phaàn doanh lôïi khoâng chia vaø phaûi noäp cho chính phuû ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 23 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 24 4