Xem mẫu

 1. C9. LÝ THUY T TRÒ CHƠI VÀ CHI N LƯ C KINH DOANH Ph i quan tâm ñ n hành vi c a ñ i th c nh tranh. Ph i phán ñoán cho ñư c hành vi c a h . Khái ni m cơ b n c a m t trò chơi: + Ngư i chơi + Chi n lư c + K t qu + Cân b ng Nash: (a*, b*): t i ưu – t i ưu http://lekhuongninh.googlepages.com 1
 2. Trò chơi m t l n không l p l i Trò chơi qu ng cáo: Hình th c m r ng 7, 5 L B H L 5, 4 A 6, 4 H L B H 6, 3 http://lekhuongninh.googlepages.com 2
 3. Trò chơi m t l n không l p l i (tt) Trò chơi qu ng cáo: Hình th c thông thư ng B Chi n lư c L H A L 7, 5 5, 4 H 6, 4 6, 3 • Chi n lư c ưu th ? • Cân b ng Nash? http://lekhuongninh.googlepages.com 3
 4. Trò chơi m t l n không l p l i (tt) Trò chơi qu ng cáo: Hình th c thông thư ng B Chi n lư c Tăng Gi m A Tăng 10, 20 15, 8 Gi m -10, 7 10, 10 • Chi n lư c ưu th ? • Cân b ng Nash? http://lekhuongninh.googlepages.com 4
 5. ði m cân b ng Nash Không có ñi m cân b ng Nash: B Chi n lư c ðá Kéo Gi y ðá 0, 0 1, -1 -1, 1 A Kéo -1, 1 0, 0 1, -1 Gi y 1, -1 -1, 1 0, 0 Nhi u ñi m cân b ng Nash: B Chi n lư c Núi Bi n A Núi 2, 1 0, 0 Bi n 0, 0 1, 2 http://lekhuongninh.googlepages.com 5
 6. Trò chơi ñ nh giá Bertrand B Chi n lư c Th p Cao A Th p 0, 0 50, -10 Cao -10, 50 10, 10 • M t l n không l p l i. • Cân b ng Nash? Gi i thích? Nh n xét? • K t qu nào t t nh t? Gi i thích t i sao l i không ch n? http://lekhuongninh.googlepages.com 6
 7. Ki m tra nhân viên Nhân viên Chi n lư c Làm vi c Tr n vi c Ngư i qu n lý Ki m tra -1, 1 1, -1 Không ki m tra 1, -1 -1, 1 • Mâu thu n v m c tiêu l i ích nên ph i ki m tra. • Ki m tra ñ t xu t s có tác d ng. T i sao? http://lekhuongninh.googlepages.com 7
 8. Trò chơi l p l i vô s l n Trò chơi Ngh ch lý ngư i tù Hai ngư i b nghi v n ph m t i. Ngư i th m v n tách h ra và b o: … K t qu là: … Gi i thích t i sao? B Chi n lư c Thú nh n Không thú nh n A Thú nh n 3; 3 0,5; 10 Không thú nh n 10; 0,5 2; 2 http://lekhuongninh.googlepages.com 8
 9. H p tác Ngh ch lý ngư i tù xu t hi n nhi u trong th c t . Trò chơi qu ng cáo: B Chi n lư c L H A L 7, 7 3, 10 H 10, 3 5, 5 Chi n lư c ưu th ? Chi n lư c cân b ng Nash? Chi n lư c t t hơn? … nhưng không n ñ nh. Gi i thích t i sao? http://lekhuongninh.googlepages.com 9
 10. H p tác (tt) Cân b ng Stackelberg: D n ñ u – theo sau. B Chi n lư c D nñ u Theo sau (qB = 60) (qB = 30) A D n ñ u (qA = 60) 0, 0 1.800, 900 Theo sau (qA = 30) 900, 1.800 1.600, 1.600 Chi n lư c mang l i l i ích cao nh t cho c hai là …, nhưng l i không n ñ nh. Gi i thích t i sao? Không có d u hi u nào v ch n l a c a ñ i th ! http://lekhuongninh.googlepages.com 10
 11. Chi n lư c ñe d a Trò chơi qu ng cáo B Chi n lư c L H A L 20, 5 15, 10 H 10, -50 5, -25 Có cơ h i ñe d a. K t qu nào ñ t ñư c? http://lekhuongninh.googlepages.com 11
 12. Chi n lư c kích thích Trò chơi ñ nh giá l p l i: B Chi n lư c Giá th p Giá cao A Giá th p 0, 0 50, -40 Giá cao -40, 50 10, 10 • L p l i nhi u l n, như th c t thư ng x y ra. • Chi n lư c kích thích. • V n có cơ h i l a d i. Tuy nhiên, … http://lekhuongninh.googlepages.com 12
 13. N u không l a d i thì nh n ñư c kho n l i là 10 vĩnh vi n, v i giá tr hi n t i là (i là lãi su t): KLD 10 10 10(1 + i ) PVA = 10 + + 2 + ... = . 1 + i (1 + i ) i N u l a d i thì nh n ñư c kho n l i là 50 ch m t l n. So sánh hai trư ng h p: không l a d i n u: LD 10(1 + i ) KLD PVA = 50 ≤ = PVA . i hay: i ≤ 1 / 4. http://lekhuongninh.googlepages.com 13
 14. Trò chơi ch t lư ng s n ph m Trò chơi: Doanh nghi p Chi n lư c Ch t lư ng th p Ch t lư ng cao Khách hàng Không mua 0, 0 0, -10 Mua -10, 10 1, 1 Chi n lư c kích thích. Nh n xét: + S n xu t có th b sai sót. + Khách hàng nên ñư c ñ i hàng. http://lekhuongninh.googlepages.com 14
 15. Trò chơi l p l i vài l n Trò chơi l p l i vài l n không bi t ch c giai ño n cu i : Trò chơi ñ nh giá cho ñ n khi s n ph m b l c h u: Doanh nghi p B Chi n lư c Giá th p Giá cao Doanh nghi p A Giá th p 0, 0 50, -40 Giá cao -40, 50 10, 10 Xác su t trò chơi ch m d t là θ v i 0 < θ ≤ 1. So sánh hai tình hu ng l a d i và không l a d i. http://lekhuongninh.googlepages.com 15
 16. L i ích nh n ñư c n u không l a d i: 2 3 10 ΠKLD = 10 + (1 − A θ ) × 10 − (1 −θ ) × 10 + (1 −θ ) × 10 + ... = . θ L i ích nh n ñư c n u l a d i là 50. Không l a d i n u: 10 Π LD A = 50 ≤ = Π KLD A θ hay: θ ≤ 20 %. http://lekhuongninh.googlepages.com 16
 17. Trò chơi l p l i bi t ch c giai ño n cu i: Trò chơi ñ nh giá hai l n. Doanh nghi p B Chi n lư c Giá th p Giá cao Doanh nghi p A Giá th p 0, 0 50, -40 Giá cao -40, 50 10, 10 Không có cơ h i tr ñũa nên xem l n chơi th hai là l n cu i. K t qu gi ng trò chơi m t l n không l p l i. http://lekhuongninh.googlepages.com 17
 18. ng d ng Trò chơi b vi c. Trò chơi bán hàng di ñ ng. http://lekhuongninh.googlepages.com 18
 19. Trò chơi nhi u giai ño n (trư c sau) Tr t t ra quy t ñ nh là r t quan tr ng. 10, 15 Lên B Xu ng Lên 5, 5 A 0, 0 Xu ng Lên B Xu ng 6, 20 http://lekhuongninh.googlepages.com 19
 20. B có th d a trên quy t ñ nh c a A nhưng không ngư c l i. N u chi n lư c c a B là (X, X) thì A s ch n X. N u A ch n X thì B có ñ ng cơ thay ñ i ch n l a c a mình không? Cân b ng Nash? Chi n lư c h p lý hơn: A: L và B: L. T i sao không ch n? Vì ñe d a c a B. A có nên tin không? http://lekhuongninh.googlepages.com 20
nguon tai.lieu . vn