Xem mẫu

 1. KINH T H C VI MÔ Lê Khương Ninh http://lekhuongninh.googlepages.com 1
 2. N I DUNG • Chương 1. Các v n ñ chung v kinh t h c • Chương 2. Lý thuy t cung c u • Chương 3. Lý thuy t v hành vi c a ngư i tiêu dùng • Chương 4. Lý thuy t v hành vi c a nhà s n xu t • Chương 5. Mô hình th trư ng c nh tranh hoàn h o http://lekhuongninh.googlepages.com 2
 3. N I DUNG (ti p theo) • Chương 6. Mô hình th trư ng ñ c quy n • Chương 7. Mô hình th trư ng c nh tranh ñ c quy n • Chương 8. Lý thuy t trò chơi và chi n lư c KD • Chương 9. S l a ch n c a ngư i tiêu dùng trong ñi u ki n không ch c ch n http://lekhuongninh.googlepages.com 3
 4. C4. LÝ THUY T V HÀNH VI C A NHÀ S N XU T 1. Lý thuy t s n xu t 2. Lý thuy t chi phí s n xu t 3. Lý thuy t t i ña hóa l i nhu n http://lekhuongninh.googlepages.com 4
 5. LÝ THUY T S N XU T • Y u t s n xu t (K và L ) và s n lư ng. • Hàm s n xu t: q = f(K, L), trong ñó K là v n và L là lao ñ ng. • Năng su t trung bình (AP) : s n lư ng tính bình quân trên m i ñơn v y u t ñ u vào. q q APL = ; APK = . L K http://lekhuongninh.googlepages.com 5
 6. • Năng su t biên (MP ): + Ý nghĩa : s n lư ng tăng thêm do s d ng thêm m t ñơn v y u t s n xu t. + Công th c : ð o hàm riêng c a hàm s n xu t theo s lư ng t ng lo i y u t ñ u vào. ∂q ∂q MPL = ; MPK = . ∂L ∂K + Quy lu t năng su t biên gi m d n. MP: Marginal Product; AP: Average Product http://lekhuongninh.googlepages.com 6
 7. QUAN H GI A S N LƯ NG VÀ Y U T ð U VÀO K L q MPL APL 1 0 0 - 0 1 1 3 3 3 1 2 8 5 4 1 3 12 4 4 1 4 15 3 3,75 1 5 17 2 3,40 1 6 17 0 2,83 1 7 16 -1 2,29 1 8 13 -3 1,63 http://lekhuongninh.googlepages.com 7
 8. q C ÁC ð TH • • ði m c c ñ i c a q ••• q: ðư ng s n lư ng • ði m u n c a ñư ng s n lư ng q + Phía trái c a L2: MPL > APL nên APL tăng d n. L + Phía ph i c a L2: MPL < APL L1 L2 L3 MPL, APL nên APL gi m d n. + Vi c thu hút ngư i có kh năng các nơi. • ði m c c ñ i c a MPL • ði m c c ñ i c a APL APL L3 • L L1 L2 MPL http://lekhuongninh.googlepages.com 8
 9. Quan h gi a MP và AP Ta có:  q  ∂q ∂  ×L− q ∂APL  L  = ∂L MPL × L − q = = . ∂L ∂L L2 L 2 ∂APL T i m c lao ñ ng mà APL là t i ña thì = 0 nên ∂L q MPL × L − q = 0 hay MP = = AP . L L L http://lekhuongninh.googlepages.com 9
 10. CÔNG NGH S N XU T VÀ S N LƯ NG q + Ti n b công ngh làm tăng s n q3 q3 • lư ng v i cùng m t s lư ng y u q2 t s n xu t (L0). + X p h ng v trình ñ công ngh q2 • q1 c a Vi t Nam năm 2004: 92/104. q1 • L L0 http://lekhuongninh.googlepages.com 10
 11. CÁC HÀM S N XU T THÔNG D NG • Hàm s n xu t tuy n tính : + q = aK + bL v i a và b l n hơn hay b ng 0. + Nh n xét : có th ch s d ng K hay L. • Hàm s n xu t v i t l k t h p c ñ nh : + q = min(aK, bL) v i a và b > 0. + Nh n xét : ch n aK = bL hay K = (b/a)L. • Hàm s n xu t Cobb-Douglas : + q = cKaLb v i a, b, c > 0. + Nh n xét : M c ñ nh hư ng c a a và b ñ n q. http://lekhuongninh.googlepages.com 11
 12. Hàm s n xu t Cobb-Douglas Hàm s n xu t Cobb-Douglas có d ng: q = cK a Lb . L y logarit, ta ñư c: ln q = ln c + a ln K + b ln L Ta cũng có th vi t: ∂q / ∂K c ⋅ a ⋅ K a−1Lb a ∂q K = = ⇔ × = e q ,K = a q c ⋅ K ⋅La b K ∂K q Tương t : eq,L = b. Nh n xét ? http://lekhuongninh.googlepages.com 12
 13. HI U SU T QUY MÔ • q = f(K,L) : + f(mK,mL) = mf(K,L) = mq : hi u su t quy mô c ñ nh. + f(mK,mL) < mf(K,L) = mq : hi u su t quy mô gi m. + f(mK,mL) > mf(K,L) = mq : hi u su t quy mô tăng. http://lekhuongninh.googlepages.com 13
 14. • Hàm Cobb-Douglas q = cKaLb : Do f(mK,mL) = c(mK) a(mL) b = m a+bcKaLb = ma+bq nên: + HSQM c ñ nh n u a + b = 1; + HSQM gi m n u a + b < 1; và + HSQM tăng n u a + b > 1. http://lekhuongninh.googlepages.com 14
 15. ðƯ NG ð NG LƯ NG K + Khái ni m. + T l thay th k thu t biên (MRTS). + Thay th gi a K và L các S n lư ng tăng lên qu c gia. + B t l i c a ti n lương lao ñ ng th p là các nhà ñ u tư có xu hư ng s d ng lao ñ ng mà không s d ng máy móc A hi n ñ i. KA • q2 KB B • q1 q0 L O LA LB MRTS: Marginal Rate of Technical Substitution http://lekhuongninh.googlepages.com 15
 16. ðƯ NG ð NG LƯ NG C A CÁC HÀM S N XU T THÔNG D NG K K K K = (b/a)L q2 q1: K = q1/a – (b/a)L • q2 q2 q1 • q1 L L L O O O q = min(aK,bL) q = aK + bL q = cKaLb Nh n xét: ðư ng ñ ng lư ng c a các hàm s này ch khác nhau v ñ d c hay t l thay th gi a K và L. http://lekhuongninh.googlepages.com 16
 17. ðƯ NG ð NG PHÍ + Khái ni m. K + Phương trình ñư ng ñ ng phí: TC = vK + wL, TC1 v i TC là t ng chi phí, v và w l n lư t là ñơn giá TC0/v v n và ñơn giá lao ñ ng. TC0 + ð d c c a ñư ng ñ ng phí: S = -w/v. + Chi phí tăng lên: ñư ng chi phí d ch chuy n ra ngoài (TC0 thành TC1) nhưng ñ d c không ñ i. L TC0/w http://lekhuongninh.googlepages.com 17
 18. NGUYÊN T C T I ðA HÓA S N LƯ NG K + Nguyên t c: MPL/w = MPK/v. ði m ng v i s n lư ng t i ña: C (KC,LC) + MPL/w là s s n ph m tăng thêm khi chi thêm 1 ñvt cho lao ñ ng ðư ng ñ ng phí TC0 và MPK/v là s s n ph m tăng thêm C khi chi thêm 1 ñvt cho v n (hay máy KC • móc, thi t b ). q3 + Nguyên t c này cũng áp d ng cho q2 trư ng h p t i thi u hóa chi phí. q1 L O LC http://lekhuongninh.googlepages.com 18
 19. PHÂN TÍCH NGUYÊN T C T I ðA HÓA S N LƯ NG • Xét trư ng h p MPL/w > MPK/v , nghĩa là 1 ñvt chi cho lao ñ ng s t o ra thêm nhi u s n ph m hơn 1 ñvt chi cho v n. Gi s MPL/w = 8 > MPK/v = 4. + N u b t 1 ñvt cho v n và tăng 1 ñvt cho lao ñ ng thì s n lư ng s tăng thêm 4 ñv (= 8 - 4). + Theo quy lu t MP gi m d n thì MPL/w gi m ñi, gi s còn 7, và MPK/v tăng lên, gi s thành 5. + Ti p t c th c hi n ñ làm tăng s n lư ng cho ñ n khi MPL/w = MPK/v. http://lekhuongninh.googlepages.com 19
 20. • Phân tích v n ñ ti n lương : lương th p s có xu hư ng s d ng nhi u lao ñ ng d n ñ n b t l i, như trư ng h p nư c ta hi n t i. • Chênh l ch thu nh p gi a nông thôn và thành th . • B t n ñ nh c a giá c nông s n và c a s n xu t nông nghi p làm tăng cung lao ñ ng thành th . • ði u ch nh l i kinh doanh. http://lekhuongninh.googlepages.com 20
nguon tai.lieu . vn