Xem mẫu

 1. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 5 TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ Baøi giaûng soá 12 11/7/2007 Truong Quang Hung 1 THÒ TRÖÔØNG NGOAÏI HOÁI Thò tröôøng ngoaïi hoái laø thò tröôøng quoác teá maø ôû ng ng ñoù caùc ñoàng tieàn ñöôïc mua vaø baùn ng • Ñoái töôïng tham gia chuûû yeááu treân thò tröôøng ngoaïïi hoáái laøø ng chu ye trö ng ngoa ho la caùùc ngaân haøøng thöông maïïi, caùùc nhaøø xuaáát nhaääp khaååu, caùùc ca ha ng thö ma ca nha xua nha kha ca nhaøø kinh doanh tieààn teää, caùùc nhaøø ñaàu cô… nha tie te ca nha cô… • Thò tröôøng ngoïïai hoáái laøø thò tröôøng lieân ngaân haøøng quoáác teáá trö ng ngo ai ho la trö ng ha ng quo te ñöôïc lieân keáát thoâng qua ñieään thoïïai hoaëëc fax ñöô ke ie tho ai hoa • Nhöõng giao dòch ñöôïc tieáán haøøng ôû caùùc trung taâm giao dòch Nhö ñöô tie ha ng ca chính treân theáá giôùùi : London, Newyork, Tokyo, Frankfurt, chí the giô Newyork, vaøø Singapore va 11/7/2007 Truong Quang Hung 2
 2. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 5 THÒ TRÖÔØNG NGOAÏI HOÁI 11/7/2007 Truong Quang Hung 3 THÒ TRÖÔØNG NGOÏAI HOÁI 11/7/2007 Truong Quang Hung 4
 3. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 5 THÒ TRÖÔØNG NGOAÏI HOÁI • Caùc daïng thò tröôøng ngoaïi hoái ng ng Thò tröôøng giao ngay : caùùc ñoàng tieààn ñöôïc mua vaøø baùùn trö ng ca ng tie ñöô va ba ngay töùc thôøøi thô Thò tröôøng kyøø haïïn: caùùc ñoàng tieààn ñöôïc mua, baùùn ôû vaøøo trö ng ky ha ca ng tie ñöô mua, ba va moäät thôøøi ñieååm trong töông lai vôùùi tyûû giaùù ñöôïc thoûûa thuaään mo thô ie vô ty gia ñöô tho thua tröôùc trö Thò tröôøng quyeààn choïïn: mua vaøø baùùn quyeààán ñöôïc mua vaøø trö ng quye cho va ba quye ñöô va baùùn ngoïïai teää trong moäät khoûûang thôøøi gian vaøø tyûû giaùù ñöôïc ba ngo ai te mo kho ang thô va ty gia ñöô thoûûa thuaään tröôùc tho thua trö 11/7/2007 Truong Quang Hung 5 THÒ TRÖÔØNG NGOAÏI HOÁI 11/7/2007 Truong Quang Hung 6
 4. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 5 THÒ TRÖÔØNG NGOAÏI HOÁI 11/7/2007 Truong Quang Hung 7 THÒ TRÖÔØNG NGOÏAI HOÁI • Moät soá nghieäp vuï treân thò tröôøng ngoaïi hoái ng Töï baûo hieåm Kinh doanh cheânh leäch giaù ch Ñaàu cô 11/7/2007 Truong Quang Hung 8
 5. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 5 TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI Tyûû giaùù hoáái ñoaùùi danh nghóa laøø giaùù töông ñoái cuûûa hai ñoàng Ty gia ho oa nghó la gia cu ng tieààn. Trong baøøi giaûûng naøøy, tyûû giaùù laøø giaùù ngoïïai teää tie ba gia ng na ty gia la gia ngo ai te Tyûû giùùa hoáái ñoaùùi thöïc phaûûn aùnh giaùù töông ñoái cuûûa roã haøøng Ty gi ho oa thöï pha nh gia cu ha ng hoùùa haøøng hoaùù gioááng nhau ôû hai nöôùc ho ha ng hoa gio ng ε =eP*/P eP*/P ε laøø tyûû giaùù thöïc, e laøø tyûû giaùù danh nghóa, P,P* laààn löôït laøø la ty gia thöï la ty gia nghó la la chæ soáá giaùù trong nöôùc vaøø nöôùc ngoaøøi chæ so gia va ngoa 11/7/2007 Truong Quang Hung 9 TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI 11/7/2007 Truong Quang Hung 10
 6. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 5 XAÙC ÑÒNH TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI DANH NGHÓA Tyû giaù hoái ñoùai danh nghóa trong ngaén haïn Tyû giaù hoái ñoùai danh nghóa trong daøi haïn 11/7/2007 Truong Quang Hung 11 TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOÙAI TRONG NGAÉN HAÏN Tieááp caään döïa vaøøo ñieààu kieään ngang baèèng tyûû suaáát sinh lôïïi Tie ca va ie kie ba ng ty sua lô Moäät soáá giaûû thieáát Mo so gia thie Taøøi khoản voáán môûû Ta khoả vo mô Thò tröôøng vốn laøø thò tröôøng caïïnh tranh trö ng la trö ng ca nh Tỷ suaáát sinh lôïïi kyøø voïïng cuûûa ñoàng voáán ñaàu tö vaøøo taøøi saûûn sua lô ky vo ng cu ng vo va ta sa taøøi chính nöôùc ngoøøai ta chí ngo ai ROR*= i*+ (e1e –e0)/e0 i*: laõi suaáát nöôùc ngoøøai sua ngo ai e : ty gia ho e tyûû giaùù hoáái ñoùai kyøø voïïng ai ky vo ng e0: tyûû giaùù hoáái ñoùai hieään haøønh ty gia ho ai hie ha nh 11/7/2007 Truong Quang Hung 12
 7. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 5 TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOÙAI TRONG NGAÉN HAÏN E ROR* 0 ROR 11/7/2007 Truong Quang Hung 13 TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOÙAI TRONG NGAÉN HAÏN Tỷ suaáát sinh lôïïi kyøø voïïng cuûûa ñoàng voáán ñaàu tö vaøøo taøøi saûûn taøøi sua lô ky vo ng cu ng vo va ta sa ta chính trong nöôùc chí ROR = i Thò tröôøng taøøi saûûn ( bao goààm thò tröôøng ngoïïai hoáái) ñaït ñöôïc trö ng ta sa go trö ng ngo ai ho ñöô traïïng thaùùi caân baèèng khi tỷ suaáát sinh lôïïi kyøø voïïng cuûûa ñoàng voáán tra ng tha ba ng sua lô ky vo ng cu ng vo ñaàu tö vaøøi taøøi saûûn taøøi chính trong nöôùc vaøø nöôùc ngoøøai baèèng va ta sa ta chí va ngo ai ba ng nhau ROR=ROR* ROR=ROR* i = i*+ (e1e –e0)/e0 Tyûû giaùù hoáái ñoùai caân baèèng laøø tyûû giaùù thoûûa maõn ñieààu kieään ngang Ty gia ho ai ba ng la ty gia tho ie kie baèèng suaáát sinh lôïïi kyøø voïïng ba ng sua lô ky vo ng 11/7/2007 Truong Quang Hung 14
 8. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 5 TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOÙAI TRONG NGAÉN HAÏN Tyû giaù hoái ñoùai caân baèng ai ng e ROR e0 ROR* 0 ROR 11/7/2007 Truong Quang Hung 15 TIEÀN, LAÕI SUAÁT VAØ TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOÙAI Caân baèèng treân thò tröôøng tieààn teää ba ng trö ng tie te M2/P=L(Y,i) P=L(Y,i) Caân baèèng treân thò tröôøng taøøi saûûn ba ng trö ng ta sa i = i*+ (e1 0 0 e –e )/e Caân baèèng toåång quaùùt ba ng to ng qua M/P=L(Y, i*+ e1e –e0)/e0) Tyûû giaùù hoáái ñoùai caân baèèng laøø tyûû giaùù hoáái ñoùai thoûûa maõn Ty gia ho ai ba ng la ty gia ho ai tho ñieààu kieään caân baèèng toåång quaùùt ie kie ba ng to ng qua 11/7/2007 Truong Quang Hung 16
 9. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 5 TIEÀN, LAÕI SUAÁT VAØ TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOÙAI e e0 ROR* 0 i L(Y,i) M2/P M/P 11/7/2007 Truong Quang Hung 17 TIEÀN, LAÕI SUAÁT VAØ TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOÙAI Trong ngaéén haïïn nga ha Cung tieààn taêng laøøm giaûûm laõi suaáát tie la gia sua Laõi suaáát trong nöôùc giaûûm khuyeáán khích caùùc nhaøø ñaàu tö ñaàu sua gia khuye khí ca nha tö vaøøo taøøi saûûn nöôùc ngoøøai va ta sa ngo ai Treân thò tröôøng ngoïïai hoáái, caààu ngoïïai teää taêng keùùo theo söï trö ng ngo ai ho ca ngo ai te ke gia taêng tyûû giaùù hoáái ñoùai ty gia ho ai Trong daøøi haïïn da ha Cung tieààn taêng seõ laøøm taêng giaùù vôùùi moäät tyûû leää töông öùng. tie la gia vô mo ty le ng. Noùù khoâng aûnh höôûng ñeán caùùc bieáán soáá thöïc nhö saûûn löôïng, No nh ng ca bie so thöï nhö sa ng, laõi suaáát thöïc, tyûû giaùù thöïc. Noùù chæ aûnh höôûng ñeán caùùc bieáán sua thöï ty gia thöï No chæ nh ng ca bie danh nghóa nhö giaùù, tyûû giaùù danh nghóa nghó nhö gia ty gia nghó 11/7/2007 Truong Quang Hung 18
 10. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 5 TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOÙAI TRONG DAØI HAÏN Tieááp caään döïa vaøøo ñieààu kieään ngang baèèng söùc mua Tie ca va ie kie ba ng Quy luaäät moäät giaùù lua mo gia Thò tröôøng caïïnh tranh vaøø khoâng coùù raøøo caûûn thöông trö ng ca nh va co ra ca thö maïïi ma Haøøng hoùùa gioááng nhau baùùn cuøøng moäät möùc giaùù taïïi caùùc Ha ng ho gio ng ba cu ng mo gia ta ca nöôùc khaùùc nhau kha P =e.P* =e.P* Lyùù thuyeáát ngang baèèng söùc mua (PPP) Ly thuye ba ng Hình thöùc tuyệt ñoái (Tyûû giaùù hoáái ñoùai thöïc baèèng 1) thöù tuyệ Ty gia ho ai thöï ba ng e=P/P* Hình thöùc töông ñoái (Tyûû giaùù hoáái ñoùai thöïc khoâng ñoåi) thöù Ty gia ho ai thöï %∆e= %∆P- %∆P* %∆e= π- π* 11/7/2007 Truong Quang Hung 19 TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOÙAI TRONG DAØI HAÏN Tieááp caään tieààn teää Tie ca tie te Caùùch tieááp caään naøøy vaãn döïa vaøøo ñieààu kieään ngang baèèng Ca ch tie ca na va ie kie ba ng söùc mua E=P/P* Caân baèèng treân thò tröôøng tieààn teää giöõa caùùc nöôùc ba ng trö ng tie te giö ca P=M2/L(Y,i) P*=M2*/L(Y*,i*) Tyûû giaùù daøøi haïïn phuïï thuoääc vaøøo Ty gia da ha phu thuo va Cheânh leääch veàà möùc taêng cung tieààn giöõa hai nöôùc le ch ve tie giö Cheânh leääch veàà möùc taêng saûûn löôïng le ch ve sa ng 11/7/2007 Truong Quang Hung 20
 11. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 5 SÖÏ CAN THIEÄP TREÂN THÒ TRÖÔØNG NGOÏAI HOÁI 11/7/2007 Truong Quang Hung 21 CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ Cheáá ñoä tyûû gía Che ty Cheáá ñoä tyûû giaùù laøø caùùch maøø chính phuûû moäät nöôùc quaûûn lyùù Che ty gia la ca ch ma chí phu mo qua ly ñoàng tieààn cuûûa hoïï ng tie cu ho Cheáá ñoä tyûû giaùù coùù lieân quan chaëët cheûû ñeán chính saùùch Che ty gia co cha che chí sa ch tieààn teää tie te Caùùc loaïïi cheáá ñoä tyûû giaùù Ca loa che ty gia Cheáá ñoä tyûû giaùù hoáái ñoùai coáá ñònh truyeààn thoááng Che ty gia ho ai co truye tho ng (Conventinal peg) Coäät ñoàng tieààn vaøøo moäät ñoàng tieààn khaùùc hay moäät roã Co ng tie va mo ng tie kha mo caùùc ñoàng tieààn khaùùc vôùùi moäät bieân ñoä dao ñoäng cho ca ng tie kha vô mo ng pheùùp raáát nhoûû (1%) phe ra nho 11/7/2007 Truong Quang Hung 22
 12. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 5 CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ Cheáá ñoä tyûû giaùù hoáái ñoùai coáá ñònh coùù theåå ñieååu chænh Che ty gia ho ai co co the ie chæ Crawling Peg:Tyûû giaùù coùù theåå ñöôïc ñieààu chænh moäät löôïng nhoûû Peg:Ty gia co the ñöô ie chæ mo ng nho töøng thôøøi kyøø: Costa Rica, Bolivia ng thô ky Crawling bands: tyûû giaùù cho pheùùp dao ñoäng xoay quanh giaùù trò ty gia phe ng gia trung taâm maøø noùù ñöôïc ñieààu chænh ma no ñöô ie chæ Cheáá ñoä tyûû giaùù thaûû noååi coùù quaûûn lyùù (Managed Float) Che ty gia tha no co qua ly Chính phuûû can thieääp nhaèèm ñaït ñöôïc muïïc tieâu kinh teáá vó moâ Chí phu thie nha ñöô mu te maøø khoâng thoâng baùùo tröôùc loâ trình ñieààu chænh tyûû giaùù: India, ma ba trö trì ie chæ ty gia Czech Cheáá ñoä tyûû giaùù thaûû noååi (Dirty Float) Che ty gia tha no Can thieääp coùù giôùùi haïïn nhaèèm laøøm oân hoøøa söï dao ñoäng cuûûa tyûû thie co giô ha nha la ho ng cu ty giaùù treân thò tröôøng: Myõ, Nhaäät Baûûn, Canada, Anh gia trö ng: Nha Ba 11/7/2007 Truong Quang Hung 23 TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOÙAI COÁ ÑÒNH VAØ NEÀN KINH TEÁ 11/7/2007 Truong Quang Hung 24
 13. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 5 CHEÁ ÑOÄ TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOÙAI COÁ ÑÒNH Taïi sao phaûi nghieân cöùu tyû giaù hoái ñoùai coá ñònh? Haààu heáát caùùc nöôùc coâng nghieääp ñeàu duy trì tyûû giaùù thaûû noååi Ha he ca nghie trì ty gia tha no coùù ñieààu tieáát (dirty float) co ie tie Daøøn xeááp tieààn teää khu vöïc: Ñoàng tieààn chung Da xe tie te ng tie Caùùc nöôùc ñang phaùùt trieåån noåå löïc duy trì tyûû giaùù oån ñònh Ca pha trie no trì ty gia Tyûû giaùù hoáái ñoùai coáá ñònh laøø chuaåån möïc trong nhieààu thôøøi kyøø Ty gia ho ai co la chua nhie thô ky 11/7/2007 Truong Quang Hung 25 CHEÁ ÑOÄ TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOÙAI COÁ ÑÒNH Tyû giaù hoái ñoùai coá ñònh vaän haønh nhö theá naøo? ai nh Ngaân haøng trung öông coá ñònh tyû giaù vaø thöôøng ng ng xuyeân mua baùn tieàn theo moät tyû giaù hoái ñoùai coá ai ñònh. Ñoàng tieàn ngaân haøng trung öông saün saøng mua vaø ng ng ng baùn ñöôïc goïi laø ñoàng tieàn chuyeån ñoåi ng Can thieäp vaøo thò tröôøng ngoïai hoái vaø möùc cung ng ai tieàn Caùùc phöông trình cô baûûn Ca phö trì ba ∆MB = ∆ NFAB+ ∆ NDCG+ ∆ NDCCOB+ ∆ OITB ∆M = mm ∆MB 11/7/2007 Truong Quang Hung 26
 14. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 5 CHEÁ ÑOÄ TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOÙAI COÁ ÑÒNH Khi BOP>0, ngaân haøng trung öông mua soá dö ng ngoïai teä treân thò tröôøng ngoïai hoái NFAB ai ng ai taêng keùo theo M2 taêng theo moâ hình soá nhaân tieàn Khi BOP
 15. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 5 CHEÁ ÑOÄ TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOÙAI COÁ ÑÒNH e 1 e0 ROR* 0 i L(Y1,i) 1 L(Y2,i) 2 M1/P M2/P 3 M/P 11/7/2007 Truong Quang Hung 29 CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ DÖÔÙI CHEÁ ÑOÄ TYÛ GIAÙ COÁ ÑÒNH Töï do löu chuyeån voán OÅn ñònh giaù OÅn ñònh tyû giaù 11/7/2007 Truong Quang Hung 30
 16. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 5 SÖÏ THAY ÑOÅI TRONG TYÛ GIAÙ DÖÔÙI CHEÁ ÑOÄ TYÛ GIAÙ COÁ ÑÒNH Phaùù giaùù Pha gia Ngaân haøøng trung öông chuûû ñoäng laøøm giaûûm giaùù ñoàng tieààn ha ng chu ng la gia gia ng tie trong nöôùc vaøø tuyeân boáá saüün saøøng mua baùùn ñoàng tieààn trong va bo sa sa ng ba ng tie nöôùc vôùùi tyûû giaùù môùùi vô ty gia mô Phaùù giaùù seõ laøøm cho giaùù haøøng hoùùa trong nöôùc reûû hôn so vôùùi Pha gia la gia ha ng ho re vô haøøng hoùùa nöôùc ngoøøai. Ñieààu naøøy laøøm taêng toåång caààu vaøø saûûn ha ng ho ngo ai. ie na la to ng ca va sa löôïng ng Ñoäng cô phaùù giaùù (1) choááng laïïi tình traïïng thaáát nghieääp (2)caûûi ng pha gia cho ng la tra ng tha nghie (2)ca thieään taøøi khoûûan vaõng lai vaøø (3) giaûûm aùp löïc leân döï tröõ thie ta kho an va gia trö ngoïïai hoáái ngo ai ho Naâng giaùù gia Ngaân haøøng trung öông chuûû ñoäng laøøm taêng giaùù ñoàng tieààn ha ng chu ng la gia ng tie trong nöôùc vaøø tuyeân boáá saüün saøøng mua baùùn ñoàng tieààn trong va bo sa sa ng ba ng tie nöôùc vôùùi tyûû giaùù môùùi vô ty gia mô 11/7/2007 Truong Quang Hung 31 KHUÛNG HOÛANG CAÙN CAÂN THANH TOÙAN VAØ THAÁT THOÙAT VOÁN Khuûûng hoảng caùùn caân thanh toùùan Khu ng hoả ca to an Ngaân haøøng trung öông maáát khaûû naêng duy trì tyûû giaùù coáá ñònh ha ng ma kha trì ty gia co hieään haøønh hie ha nh Nguyeân nhaân cuûûa khuûûng hoaûûng trong caùùn caân thanh toùùan cu khu ng hoa ng ca to an Chính saùùch kinh teáá khoâng beààn vöõng vaøø maáát caân ñoái cô caááu. Chí sa ch te be va ma ca Kyøø voïïng töï thaân vaøø haøønh vi Ky vo ng va ha nh Söï suïïp ñoå trong heää thoááng ngaân haøøng su he tho ng ha ng Thaáát thoùùat voáán Tha tho at vo Noååi lo sôïï veàà phaùù giaùù ñoàng tieààn trong nöôùc Cö daân baùùn ñoàng No sô ve pha gia ng tie ba ng tieààn trong nöôùc cho ngaân haøøng trung öông ñeå mua ñoàng ngoïïai tie ha ng ng ngo ai teää vaøø ñaàu tö tieààn ra nöôùc ngoøøai Luoààng voáán tö nhaân chaûûy ra te va tie ngo ai Luo ng vo cha 11/7/2007 Truong Quang Hung 32
 17. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 5 BAN TIEÀN TEÄ Ban tieàn teä (Currency Board): Hongkong, Estonia, Arhentina (2002) Ban tiền tệ phát hành tiền theo tỷ giá cố định với ñoàng tiền dự trữ hay ñoàng tieàn muûi neo Ñoàng tieàn döï tröõ laø ñoàng tieàn maïnh Cơ sở tiền thay đổi theo tỷ lệ với tiền dự trữ Chế độ tỷ giá cố định sẽ duy trì được nếu ban tiền tệ không gian lận bằng cách thay đổi tiền dự trữ Ban tieàn teä khaùc vôùi ngaân haøng trung öông nhö theá naøo? Ban tieàn teä chæ coù chöùc naêng phaùt haønh tieàn vaø cung caáp dòch vuï chuyeån ñoåi tieàn theo tyû giaù coá ñònh Ban tieàn teä khoâng coù chöùc naêng ngöôøi cho vay cuoái cuøng vaø cho chính phuû vay 11/7/2007 Truong Quang Hung 33 NGHIEÂN CÖÙU TÌNH HUOÁNG Ban tieàn teä cuûa Hongkong Thaønh laäp naêm 1983 Döï tröõ hôn 6 laàn tieàn ñang löu haønh Taán coâng tieàn teä 1997 Ban tieàn teä cuûa Argentina Thaønh laäp naêm 1991 Qua ñöôïc khuûng hoûang 1994-1995 11/7/2007 Truong Quang Hung 34
 18. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 5 LIEÂN MINH TIEÀN TEÄ Lieân minh tieàn teä Moät soá nöôùc thaønh vieân thoûa thuaän söû duïng ñoàng tieàn chung trong giao dòch Lôïi ích cuûa vieäc söû duïng moät ñoàng tieàn chung Giaûm söï khoâng chaéc chaén Giaûm chi phí giao dòch Chi phí cuûa vieäc söû duïng moät ñoàng tieàn chung Chính saùch tieàn teä khoâng coøn ñoäc laäp ñeå oån ñònh nhöõng cuù soác Chi phí seõ thaáp neáu lao ñoäng vaø voán coù theå di chuyeån töï do giöõa caùc nöôùc thaønh vieân giaù vaø tieàn löông linh hoïat cô cheá chuyeån giao taøi khoùa töï ñoäng Möùc ñoä hoäi nhaäp saâu ñoùng vai troø quan troïng 11/7/2007 Truong Quang Hung 35 CHEÁ ÑOÄ TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOÙAI THAÛ NOÅI COÙ QUAÛN LYÙ Ngaân haøøng trung öông duy trì moäät vaøøi khaûû naêng kieååm ha ng trì mo va kha kie soùùat tieààn trong nöôùc nhöng phaûûi traûû giaùù baèèng tình traïïng so at tie nhö pha tra gia ba ng tra ng baáát oån trong tyûû giaùù ba ty gia Tuy nhieân, neááu traùùi phieááu trong nöôùc vaøø nöôùc ngoøøai laøø ne tra phie va ngo ai la nhöõng taøøi saûûn thay theáá cho nhau khoâng hoøøan haûûo, ngaân nhö ta sa the ho an ha haøøng trung öông coùù theåå kieååm soùùat caûû cung tieààn vaøø tyûû giaùù ha ng co the kie so at ca tie va ty gia Bieään phaùùp söû duïïng laøø can thieääp ngoïïai hoáái voâ hieääu Bie pha du ng la thie ngo ai ho hie 11/7/2007 Truong Quang Hung 36
 19. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 5 QUAÛN LYÙ TYÛ GIAÙ TRONG NHÖÕNG NÖÔÙC ÑANG PHAÙT TRIEÅN Trong caùùc nöôùc ñang phaùùt trieåån ngöôøi ta thöôøng quaûûn lyùù ca pha trie ngö thö ng qua ly tyûû giaùù ty gia Muïïc tieâu quaûûn lyùù laøø taêng tröôûng vaøø oån ñònh Mu qua ly la trö ng va Neááu quoáác gia theo ñuoååi taêng tröôûng döïa vaøøo xuaáát khaååu hoïï Ne quo uo trö ng va xua kha ho seõ duy trì tyûû giaùù thöïc coùù khaûû naêng caïïnh tranh trì ty gia thöï co kha ca nh Neááu quoáác gia theo ñuoååi taêng tröôûng thay theáá nhaääp khaååu, Ne quo uo trö ng the nha kha hoïï seõ naâng giaùù ñoàng tieààn trong nöôùc sao cho nhaääp khaååu ho gia ng tie nha kha maùùy moùùc, nhaääp löôïng vôùùi giaùù reûû ma mo nha ng vô gia re Neááu coùù söï maáát caân ñoái trong caùùn caân taøøi khoûûan vaõng lai, Ne co ma ca ta kho an lai, hoïï seõ chuûû ñoäng phaùù giaùù ñoàng tieààn trong nöôùc ho chu ng pha gia ng tie 11/7/2007 Truong Quang Hung 37 HEÄ THOÁNG TIEÀN TEÄ 11/7/2007 Truong Quang Hung 38
 20. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 5 DÖÏ TRÖÕ TRONG HEÄ THOÁNG TIEÀN TEÄ THEÁ GIÔÙI Heä thoáng baûn vò ñoàng tieàn döï tröõ Ñoàng tieàn döï tröõ laø ñoàng tieàn maø ngaân haøng trung öông naém giöõ laøm döï tröõ quoác teá Ngaân haøng trung öông coät chaët ñoàng tieàn cuûa mình vaøo ñoàng tieàn döï tröõ baèng caùch saün saøng mua vaø baùn ñoàng tieàn trong nöôùc theo tyû giaù coá ñònh Döôùi hieäp öôùc Bretton Wood, ñoàng ñoâ la Myõ laø ñoàng tieàn döï tröõ Heä thoáng baûn vò ñoàng tieàn döï tröõ bao haøm moät söï maát caân xöùng giöõa nöôùc phaùt haønh tieàn döï tröõ vaø caùc nöôùc thaønh vieân Nöôùc phaùt haønh tieàn coù theå gaây aûnh höôûng ñeán hoïat ñoäng kinh teá caùc nöôùc thaønh vieân thoâng qua chính saùch tieàn teä 11/7/2007 Truong Quang Hung 39 DÖÏ TRÖÕ TRONG HEÄ THOÁNG TIEÀN TEÄ Heää thoááng baûûn vò vaøøng (1870-1914) He tho ng ba va ng (1870- Ñoàng tieààn moãi nöôùc ñöôïc ñònh giaùù theo vaøøng baèèng caùùch ng tie ñöô gia va ng ba ng ca ch saüün saøøng ñoåi ñoàng tieààn trong nöôùc laááy vaøøng baáát cöù khi sa sa ng ng tie la va ng ba naøøo na Ngaân haøøng trung öông giöõ vaøøng nhö laøø nguoààn döï tröõ quoáác ha ng giö va ng nhö la nguo trö quo teáá te Heää thoááng naøøy traùùnh ñöôïc söï maáát caân xöùng trong heää thoááng He tho ng na tra nh ñöô ma ng he tho ng baûûn vò tieààn döï tröõ vaøø giôùùi haïïn ñöôïc söï taêng tröôûng tieààn ba tie trö va giô ha ñöô trö ng tie 11/7/2007 Truong Quang Hung 40
nguon tai.lieu . vn