Xem mẫu

 1. KINH T H C VI MÔ Lê Khương Ninh http://lekhuongninh.googlepages.com 1
 2. N I DUNG • Chương 1. Các v n ñ chung v kinh t h c • Chương 2. Lý thuy t cung c u • Chương 3. Lý thuy t v hành vi c a ngư i tiêu dùng • Chương 4. Lý thuy t v hành vi c a nhà s n xu t • Chương 5. Mô hình th trư ng c nh tranh hoàn h o http://lekhuongninh.googlepages.com 2
 3. N I DUNG (ti p theo) • Chương 6. Mô hình th trư ng ñ c quy n • Chương 7. Mô hình th trư ng c nh tranh ñ c quy n • Chương 8. Lý thuy t trò chơi và chi n lư c KD • Chương 9. S l a ch n c a ngư i tiêu dùng trong ñi u ki n không ch c ch n http://lekhuongninh.googlepages.com 3
 4. C1. CÁC V N ð CHUNG V KINH T H C • Kinh t h c xu t hi n do nhu c u d báo, gi i thích, và hư ng d n các ho t ñ ng kinh t c a con ngư i. • Kinh t h c là môn khoa h c xã h i nghiên c u cách th c con ngư i s d ng ngu n tài nguyên có h n ñ th a mãn nhu c u vô h n c a mình. Kinh t h c vi mô: Ph m vi cá th riêng l (cá nhân ngư i tiêu dùng, doanh nghi p, v.v.) Kinh t h c vĩ mô: Ph m vi t ng th (n n kinh t c a m t qu c gia hay m t ñ a phương). http://lekhuongninh.googlepages.com 4
 5. • Ngu n tài nguyên (t nhiên và con ngư i) là khan hi m c a nên ph i s d ng chúng h p lý nh t. Lý thuy t tăng trư ng kinh t và vai trò c a giáo d c. Kinh nghi m: M trong vi c thu hút nhân tài; Nh t, Hàn Qu c, v.v. trong vi c s d ng ngu n tài nguyên t nhiên. • Ba v n ñ cơ b n: (i) làm gì, (ii) làm như th nào và bao nhiêu, và (iii) phân ph i cho ai. • ðư ng gi i h n kh năng s n xu t (xem trang ti p). http://lekhuongninh.googlepages.com 5
 6. ðƯ NG GI I H N KH NĂNG S N XU T Giá tr + Khái ni m các lo i hàng hóa khác (Y) + Ý nghĩa YA’’ • A’’ Không ñ t ñ n do thi u tài nguyên A YA • Chưa s d ng h t ngu n tài nguyên YB • •B ðư ng gi i h n kh A’ năng s n xu t (PPF ) Lương th c (X) O XA XB PPF: Production Possibility Frontier http://lekhuongninh.googlepages.com 6
 7. CHI PHÍ CƠ H I • •• Giá tr các lo i hàng hóa khác (Y) + Khái ni m + Ý nghĩa A • B -0,5 • C -0,7 • D • -1 E • Chi phí cơ h i t i E = - ñ d c c a ñư ng GHKNSX t i E +1 +1 +1 F Lương th c (X) • O 1 2 3 4 5 6 7 http://lekhuongninh.googlepages.com 7
 8. • Công th c: ∆Y dY Chi phí cơ h i = − =− ∆X dX • Lưu ý: Chi phí cơ h i tăng d n. T i sao? Thí d : S n xu t lúa ðBSCL Phân bón; Thu c sâu, thu c c ; S c kh e: chi phí y t ; Ô nhi m; Ngu n tài nguyên xu ng c p; v.v. http://lekhuongninh.googlepages.com 8
 9. S D CH CHUY N C A ðƯ NG GHKNSX + S d ch chuy n ra ngoài c a Giá tr các lo i ðGHKNSX có nguyên nhân: hàng hóa khác (Y) (i) Ngu n tài nguyên ñư c s d ng hi u qu hơn hay (ii) Ngu n tài nguyên d i dào hơn. + K t qu c a s d ch chuy n này là A’ hàng hóa phong phú hơn và con YA’ • • A’ ngư i ñư c th a mãn cao hơn. + N u ngu n tài nguyên b lãng phí YA • • A’ hay ñư c s d ng không h p lý A thì ðGHKNSX di chuy n vào trong. + Ch s ICOR c a VN. Lương th c (X) O XA XA’’ http://lekhuongninh.googlepages.com 9
 10. C2. LÝ THUY T CUNG C U C u • S c u: s lư ng hàng hóa ngư i mua mu n mua ng v i m t m c giá nào ñó. • Hàm s c u: QD = f(P), QD là s c u và P là giá. • Do giá tăng thì s c u gi m nên: QD = aP + b, v i a nh hơn hay b ng không. • ðư ng c u (xem trang ti p). http://lekhuongninh.googlepages.com 10
 11. ðƯ NG C U Giá (P) + Khái ni m. + S di chuy n d c theo D (A sang B ). A A’ PA • • B PB • D D’ S lư ng (QD) O QA QB QA’ http://lekhuongninh.googlepages.com 11
 12. • S d ch chuy n c a D (D thành D’ ). Nguyên nhân: (i) Thu nh p: bình thư ng và th c p; (ii) Giá hàng hóa có liên quan: thay th và b sung; (iii) Giá c trong tương lai; (iv) Th hi u và qu ng cáo; (v) Quy mô th trư ng; (vi) Y u t t nhiên và chính tr ; v.v. http://lekhuongninh.googlepages.com 12
 13. • Hàm s c u m r ng : QD = f (PX, PY, I, H ) = a0 + aXPX + aYPY + aII + aHH, trong ñó: PX là giá c a X ; PY là giá c a hàng hóa có liên quan Y ; I là thu nh p c a ngư i tiêu dùng; và H là các y u t khác có liên quan. Lưu ý: Ý nghĩa c a ñ o hàm c a QD theo các bi n s . Thí d : QD = 12.000 – 3PX + 4PY – I + 2A, v i PY là giá hàng hóa có liên quan, I là thu nh p và A là chi phí qu ng cáo. Nh n xét? http://lekhuongninh.googlepages.com 13
 14. CUNG • S cung: s lư ng hàng hóa ngư i bán mu n bán ng v i m t m c giá nào ñó. • Hàm s cung: QS = f(P), v i QS là s cung và P là giá. • Do P tăng thì QS tăng và ngư c l i nên QS = aP + b, v i a l n hơn hay b ng không. • ðư ng cung (xem trang ti p) http://lekhuongninh.googlepages.com 14
 15. ðƯ NG CUNG P S S’ PB B B’ • • + S di chuy n d c theo S A (t A sang B ). PA • QS O QA QB QB’ http://lekhuongninh.googlepages.com 15
 16. • S d ch chuy n c a S (S thành S’ ): giá không ñ i nhưng s cung tăng lên. Nguyên nhân: (i) K thu t s n xu t. VN: 92/104; (ii) Giá y u t ñ u vào. WAL-MART; (iii) Giá hàng hóa trong tương lai; (iv) Thu . Tính toán sao cho h p lý; (v) ði u ki n t nhiên; (vi) S doanh nghi p; và (vii) S linh ñ ng trong s n xu t. http://lekhuongninh.googlepages.com 16
 17. nh hư ng c a thu ñ n s cung P S’ PA’ ● A’ S t PA ● ● A Q O Q2 Q1 http://lekhuongninh.googlepages.com 17
 18. • Hàm s cung m r ng: QS = f (PX, v, w, H ) v i ∂QS / ∂PX > 0 ; ∂QS / ∂v < 0 ; ∂QS / ∂w < 0 ; ... trong ñó: PX là giá c a hàng hóa X; v là giá c a y u t ñ u vào; w là ti n lương c a ngư i lao ñ ng; và H là các y u t khác (trình ñ công ngh , s doanh nghi p, thu , v.v.) • Gi i thích ý nghĩa c a các ñ o hàm riêng nói trên. • Lưu ý v các doanh nghi p hàng ñ u c a th gi i và các doanh nghi p VN. http://lekhuongninh.googlepages.com 18
 19. CÂN B NG TH TRƯ NG P S P2 th a E’ PE’ • ði m cân b ng (S và D’ ) E PE • ði m cân b ng (S và D ) P1 thi u D’ D Q O QE QE’ ði m cân b ng th trư ng thay ñ i do s thay ñ i v trí c a ít nh t ñư ng cung hay ñư ng c u. http://lekhuongninh.googlepages.com 19
 20. H S CO GIÃN • Lư ng hóa s thay ñ i c a s cung và s c u theo s thay ñ i c a giá hàng hóa. ñây, hãy xem xét s c u. • Công th c: ∆Q / Q (%) ∆Q P dQ P e QD ,P = = × ≡ × ∆P / P (%) ∆P Q dP Q • Ý nghĩa: S ph n trăm thay ñ i c a c u do giá thay ñ i 1%. • Quy ư c: e = –1; e > –1; và e < –1. • Có nhi u ý nghĩa th c t (xem sau và Chương 6). e : Elastic – Elasticity http://lekhuongninh.googlepages.com 20
nguon tai.lieu . vn