Xem mẫu

  1. 5/7/2010 ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Mục tiêu môn học Cung cấp Kiến thức cơ bản Kỹ năng đánh giá Các sự kiện Phân tích kinh tế vĩ mô GV: ThS NGUYỄN NGỌC HÀ TRÂN Email:nnhatran@gmail.com nnhatran@gmail.com ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 2 Nội dung môn học TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. TS Nguyeãn Nhö YÙ-ThS Traàn Thò Bích Dung, Kinh Mô tả và đo lường các biến số kinh tế vĩ mô: teá vó moâ, TPHCM, NXB Thoáng keâ, 2009 tổng sản phẩm quốc nội 2. TS Nguyeãn Nhö YÙ-ThS Traàn Thò Bích Dung, Toùm taét – Baøi taäp – traéc nghieäm Kinh teá vó moâ, tổng tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu của chính phủ TPHCM, NXB Thoáng keâ, 2009 và thuế 3. TS Traàn Nguyeãn Ngoïc Anh Thö, ThS Phan Nöõ cung cầu tiền, lãi suất Thanh Thuyû, Kinh teá vó moâ, TPHCM, NXB ÑH quoác gia TPHCM, 2009. giá cả và lạm phát 4. Boä giaùo duïc vaø ñaøo taïo, Kinh teá hoïc vó moâ, Haø việc làm và tình trạng thất nghiệp Noäi, NXB Giaùo duïc, 2005. thâm hụt/thặng dư thương mại, cán cân thanh 5. Các tài kiệu khác có liên quan toán và tỷ giá ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 3 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 4 NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ Hieäu quaû Coâng baèng OÅn ñònh neàn kinh teá CHÖÔNG 1 Muïc tieâu Taêng tröôûng kinh teá NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ cuûa kinh Vieäc laøm teá vó moâ Phaùt trieån thöông maïi, hôïp taùc vaø ñaàu tö quoác teá ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 5 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 6 1
  2. 5/7/2010 NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ COÂNG CUÏ CUÛA KINH Chính saùch taøi khoùa CS tài khoá (CS taøi chính – CS ngaân saùch- Fiscal policy) TEÁ VÓ MOÂ Chính saùch tieàn teä (CAÙC CS Chính saùch thu nhaäp KINH TEÁ VÓ Chính saùch ngoaïi Thu ngân sách Chi ngân sách MOÂ) thöông, kinh teá ñoái ngoaïi ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 7 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 8 NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ CS tài khoá (tt) CS tài khoá (tt) - Thueá giaùn thu (Ti: - chi traû löông, Thuế indirect tax): VAT, Chi của CP thueá xuaát nhaäp khaåu, về hh – DV - chi cho ñaàu tö xaây thueá tieâu thuï ñaëc bieät döïng cuûa chính phuû Chi ngân sách Thu ngân sách - Thueá tröïc thu (Td: - chi quoác phoøng direct tax): thueá thu nhaäp DN vaø thuế thu Chi chuyển - BHXH,BHYT nhaäp caù nhaân) nhượng -Trợ cấp thất nghiệp,trợ cấp hưu trí ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân Phí, Lệ phí 9 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân -… 10 NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ Chính sách tiền tệ Löông Chính saùch thu nhập Thueá Hệ thống Ngân hàng Giaù caû Ngaân haøng trung öông (Ngaân Ngaân haøng trung gian haøng nhaø nöôùc – Central Bank - State bank) Thueá xuaát nhaäp khaåu Chính saùch ngoaïi Trôï caáp XNK →Công cụ của ngân hàng trung ương thöông, kinh teá ñoái - Ñieàu haønh hoaït ñoäng treân thò tröôøng môû ngoaïi Quota - Laõi suaát chieát khaáu Tyû giaù hoái ñoaùi - Döï tröõ baét buoäc ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 11 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 12 2
  3. 5/7/2010 NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ TOÅNG SP QUOÁC NOÄI GDP BÌNH QUAÂN ÑAÀU NGÖÔØI (GDP- Gross Domestic Product) (GDP per capita) → ño löôøng keát quaû hoaït ñoäng cuûa GDP neàn kinh teá → giaù trò cuûa taát caû GDP bình quaân ñaàu ngöôøi = caùc SP vaø DVï cuoái cuøng ñöôïc saûn xuaát ra treân phaïm vi moät laõnh thoå Daân soá trong moät thôøi kyø. ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 13 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 14 NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ Toác ñoâï taêng tröôûng kinh tế GDP danh nghóa GDP thöïc (Nominal GDP) (Real GDP) → tính theo giaù → tính theo giaù GDPt – GDPt-1 g= hieän haønh treân cuûa naêm goác x 100% GDPt-1 thò tröôøng (naêm coá ñònh) toác ñoä taêng tröôûng GDP danh nghóa GDP deflator = (Chæ soá giaûm phaùt GDP-chæ soá khöû laïm phaùt- GDP thöïc Chæ soá ñieàu chænh GDP) ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 15 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 16 NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ GDP vaø GNP Khiaù caïnh laõnh thoå Khiaù caïnh sôû höõu GNP: Gross National Product: Toång SP quoác daân NHÖÕNG VAÁN Laïm phaùt GNP = GDP+ TN töø yeáu toá XK (FP nhaän) ÑEÀ KTVM Thaát nghieäp – TN töø yeáu toá nhaäp khaåu (FP traû) GNP= GDP + NFP CHUÛ YEÁU Chu kyø Kinh doanh = GDP + NIA Thaâm huït FP: Factor payments NFP: Net factor payments (NIA-Net Income from Abroad): Thu nhaäp yeáu toá roøng töø nöôùc ngoaøi. ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 17 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 18 3
  4. 5/7/2010 NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ Laïm phaùt (Inflation) Laïm phaùt (tt) Caùch tính Laïm phaùt Laïm phaùt: → gia taêng lieân tuïc vaø →Tyû leä laïm phaùt: Tyû leä % taêng cuûa möùc beàn bæ cuûa möùc giaù chung giaù hoaëc CS giaù Giaûm phaùt (Deflation): → giaù caû cuûa Tyû leä LP = Chæ soá giaù naêm t – Chæ soá giaù naêm goác x 100% phaàn lôùn SP vaø DV giaûm xuoáng ñoàng Chæ soá giaù naêm goác loaït Phaân loaïi Laïm phaùt Giaûm laïm phaùt (thieåu phaùt - Disinflation): → tyû leä laïm phaùt ôû möùc - vöøa phaûi: 1 con soá thaáp - phi maõ : 2-3 con soá ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 19 - sieâu laïm phaùt: ≥ 4 con soá ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 20 NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ Tæ leä thaát nghieäp Thaát nghieäp U: Unemployment: soá ngöôøi thaát nghieäp E: Employment: soá löôïng lao ñoäng coù ngheà nghieäp → Ngöôøi thuoäc ñoä tuoåi lao ñoäng coù khaû naêng tham gia lao L: Labor force: toaøn boä löïc löôïng lao ñoäng ñoäng nhöng chöa coù coâng aên vieäc laøm vaø ñang tìm kieám L= U + E vieäc laøm u: tæ leä thaát nghieäp → 4 ñieàu kieän: + Khoâng coù vieäc U + Mong muoán coù vieäc →u= L + Ñaõ vaø ñang tích cöïc tìm kieám vieäc + Saün saøng laøm vieäc ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 21 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 22 NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ Ñònh luaät Okun (Okun’s law) thaát nghieäp coï xaùt Theo P. Samuelson: (thaát nghieäp taïm thôøi) Khi saûn löôïng thöïc teá nhoû hôn saûn Các loại thất thaát nghieäp cô caáu löôïng tieàm naêng 2%, tæ leä thaát nghieäp nghiệp thaát nghieäp chu kyø taêng 1% so vôùi tæ leä thaát nghieäp töï nhieân ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 23 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 24 4
  5. 5/7/2010 Ñònh luaät Okun (tt) Ñònh luaät Okun (tt) YP: saûn löôïng tieàm naêng Theo R. Dornbusch vaø S. Fisher Yt: saûn löôïng thöïc teá Khi saûn löôïng thöïc teá taêng nhanh hôn saûn löôïng tieàm x: tyû leä % saûn löôïng thöïc teá nhoû hôn saûn löôïng tieàm naêng 2,5% thì tæ leä thaát nghieäp thöïc teá giaûm bôùt 1% naêng ∆u: tyû leä thaát nghieäp giaûm bôùt (∆u Chi ngaân saùch:→Ngaân saùch thaëng dö Thu ngaân saùch < Chi ngaân saùch:→Ngaân saùch thaâm huït Ñaùy Thu ngaân saùch = Chi ngaân saùch:→Ngaân saùch caân baèng Pmin, Qmin, thaát nghieäp max Giai ñoaïn sa suùt → P↓, Q ↓, thaát nghieäp ↑ ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 27 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 28 naêm NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ Thaâm huït caùn caân thöông maïi (Trade balance) Caùn caân thöông maïi = XK – NK XK > NK : → caùn caân TM thaëng dö NK > XK: → caùn caân TM thaâm huït XK = NK: → caùn caân TM caân baèng ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 29 5
nguon tai.lieu . vn